Черкаський річковий порт

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконавчий директор

     

Кадiров Заур Джаванширович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

03150214

4. Місцезнаходження

18016, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, Черкаси, Горького,1

5. Міжміський код, телефон та факс

0472724651, 0472360343

6. Електронна поштова адреса

03150214@afr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

“Бюлетень. Цiннi папери України”

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.riverport.org.ua

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

5. Iнформацiя про рейтингове агентство

10. Iнформацiя про дивiденди

12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери

5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв

16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв

23. Основнi вiдомостi про ФОН

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН

26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН

27. Правила ФОН

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть

32. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01№585029

3. Дата проведення державної реєстрації

23.07.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

58475,9

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

23

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

50.40 – Вантажний рiчковий транспорт

08.12 – Добування пiску, гравiю, глин та каолiну

46.73 – Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

10. Органи управління підприємства

Органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

26005320622001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

5) МФО банку

354347

6) Поточний рахунок

26004320622002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на користування надрами

2003

14.10.1999

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

14.10.2019

Опис

Лiцензiя дiйсна до 14.10.2019р.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

01133, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

     

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Атаманенко Вiктор Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Полтавський обласний вiддiл по справах будiвництва та архiтектури: архiтектор технiчного бюро, ст.архiтектор технiчного бюро;

Полтавський виробничий художньо-оформiтельний комбiнат: заступник директора комбiната, головний художник комбiната, головний iнженер (Полтавський РМК виробничого об’єднання);

Полтавський художньо-виробничий комбiнат: директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано Членом Наглядової ради.Посадова особа володiє 37,5882% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.

Винагороду не отримував, згiдно рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2014 року.

До компетенцiї Наглядової Ради належить:

-пiдготовка порядку деного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

-обрання та припинення повноважень Виконавчого директора i членiв Дирекцiї;

-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;

-прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора та членiв Дирекцiї вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора;

-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

-обрання реєстрацiйної комiсiї;

-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв;

-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;

-визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг;

-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiйї

-визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства: встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;

– затвердження штатного розкладу (розпису), посадових окладiв, форм i систем оплати працi працiвникам за поданням Дирекцiї Товариства;

– прийняття рiшення про форму i оплату працi iноземним фахiвцям та громадянам України;

– прийняття рiшень про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб органiв управлiння Товариства;

– Наглядова Рада обирається (призначається) на 3 рокiв кумулятивним голосуванням загальними зборами акцiонерiв.

Наглядова Рада, з метою отримання поглибленого аналiзу дiяльностi пiдприємства та прогнозування передбачуваних фiнансових та виробничих проектiв пiдприємств Товариства, має право запрошувати стороннiх фахiвцiв та експертiв або створювати з цiєї мети тимчасовi робочi групи з вiднесенням вартостi їх послуг на валовi витрати.

– Рiшення Наглядової Ради являються обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i т.д.

Права та обов’язки членiв Наглядової ради регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Основне мiсце роботи Атаманенко В.I. обiймає посаду – генеральний директор НВП “Аргус” м.Полтава вул. Сiнна, 4.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Стаж роботи (рокiв) – 39.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiдний Олександр Валентинович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

“Реємтсма-Україна”: проект-менеджер;

ТОВ “Етуаль”: технiчний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано Членом Наглядової ради.Посадова особа володiє 37,5881% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: проект-менеджер, технiчний директор.

Основне мiсце роботи – директор ТОВ “Етуаль”, м.Полтава, вул. Панянка, 36.

До компетенцiї Наглядової Ради належить:

-пiдготовка порядку деного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

-обрання та припинення повноважень Виконавчого директора i членiв Дирекцiї;

-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;

-прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора та членiв Дирекцiї вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора;

-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

-обрання реєстрацiйної комiсiї;

-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв;

-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;

-визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг;

-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiйї

-визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства: встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;

– затвердження штатного розкладу (розпису), посадових окладiв, форм i систем оплати працi працiвникам за поданням Дирекцiї Товариства;

– прийняття рiшення про форму i оплату працi iноземним фахiвцям та громадянам України;

– прийняття рiшень про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб органiв управлiння Товариства;

– Наглядова Рада обирається (призначається) на 3 рокiв кумулятивним голосуванням загальними зборами акцiонерiв.

Наглядова Рада, з метою отримання поглибленого аналiзу дiяльностi пiдприємства та прогнозування передбачуваних фiнансових та виробничих проектiв пiдприємств Товариства, має право запрошувати стороннiх фахiвцiв та експертiв або створювати з цiєї мети тимчасовi робочi групи з вiднесенням вартостi їх послуг на валовi витрати.

– Рiшення Наглядової Ради являються обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i т.д.

Права та обов’язки членiв Наглядової ради регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 37.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Винагороду не отримував, згiдно рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2014 року.

1) Посада

Виконавчий директор – член Дирекцiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кадiров Заур Джаванширович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища, Київська державна академiя водного транспорту

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “ЧРП”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2015, обрано до закiнчення трирiчного термiну дiї повноважень складу Дирекцiї (протокол Наглядової ради вiд 22.04

9) Опис

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано

22.04.2015, обрано до закiнчення трирiчного термiну дiї повноважень складу Дирекцiї (протокол Наглядової ради вiд 22.04.2015 року)

Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 22.04.2015 року (Протокол №5 засiдання Наглядової ради вiд 22.04.2015 року) призначено на посаду виконавчного директора.

Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 30 штук, що становить 0,0180 % статутного капiталу товариства. Особа обрана на посаду на невизначений термiн

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi.

Основне мiсце роботи – виконавчий директор ПАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси.

Офiцiйний представник захисту iнтересiв Товариства.

До компетенцiї Дирекцiї належить:

– надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує суму до 10 вiдосткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов’язаннями третiх осiб;

– застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета об’єкта застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансововї звiтностi акцiонерного Товариства;

– щодо передачi прав заставодержателя (iпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (iпотекодержателя) на користь третiх осiб;

– щодо передавання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

-. депозиту (банкiвського вкладу) незалежно вiд суми депозиту (вкладу);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством транспортних засобiв на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства;

– надання згоди на списання майна Товариства;

– затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

– затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм Статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;

– прийняття рiшень з iнших питань, що пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом чи Статутами дочiрнiх пiдприємств;

– формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;

– розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;

– органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;

– укладення та виконання колективного договору;

– вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та загальних зборiв.

– Засiдання Дирекцiї проводяться по мiрi необхiдностi.

– Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Дирекцiї, вирiшуються колегiально. Рiшення Дирекцiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi присiтнi на її засiданнi.

– Виконавчий директор органiзує роботу Дирекцiї, скликає засiдання Дирекцiї та забезпечує ведення протоколiв засiдання Дирекцiї.

– Виконавчий директор має право:

– дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичнии особами;

– вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;

– з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;

– видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

– вiдкривати та закривати рахунки у банках;

– приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;

– видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов’язковими для виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв.

– приймати рiшення про пред’явлення вiд iменi Товариства претензiй, позовiв до юридичних осiб, громадян;

– у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

– Повноваження Виконавчого директора та членiв Дирекцiї припиняються за рiшенням Наглядової ради.

Права та обов’язки членiв Дирекцiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про виконавчий орган (Дирекцiю) публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Стаж роботи (рокiв) – 10. Заробiтна плата за рiк – 77082,43 грн.Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

1) Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гордiєнко Людмила Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1962

5) Освіта

середньо-спецiальна, Чигиринський сiльгосп технiкум

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

КП “Приднiпровська СУБ” майстер з експлуатацiї та ремонту житлового фонду, бухгалтер ПАТ “ЧРП”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014, обрано на 5 рокiв

9) Опис

Рiшенням ревiзiйної комiсiї ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 18.04.2014 року) обрано:

– Головою ревiзiйної комiсiї.Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв.

Ревiзiйна комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним зборам або Наглядовоiй радi.

Права та обов’язки членiв ревiзiйної комiсiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: майстер, iнспектор з кадрiв та облiку вiйськовозобов’язаних

Основне мiсце роботи -iнспектор з кадрiв та облiку вiйськовозобов’язаних

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 33. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Танцюра Вiктор Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Полтавський iнженерно будiвельний iнститут.

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

консультант по проектуванню ТОВ <Єтуаль>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради Товариства органiзує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.Захищає iнтереси акцiонерiв. Здiйснює контроль за виконанням прийнятих Наглядовою Радою рiшень. Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств, якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству. Контактує з Мiнiстерством транспортом України, Департаментом морського i рiчкового транспорту, Головною державною iнспекцiєю з безпеки судноплавства. Взаємодiя з морськими та рiчковими судноплавними компанiями, портами, заводами та iншими пiдприємства та органiзацiями.

Права та обов’язки членiв Наглядової ради регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”. Винагороду не отримував. Основне мiсце роботи заступник директора по будiвництву ТОВ”Єтуаль”.На основне мiсце роботи призначений згiдно рiшення Наглядової ради №1 вiд 18.04.2014р.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи – 34 роки. Працює безоплатно, згiдно рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2014р.

1) Посада

Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибка Василь Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1980

5) Освіта

середня, Одеське мореходне училище

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ “Черкаське Хiмволокно” монтажник з монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцiй. ВАТ “Черкаський рiчковий порт”,слюсар з ремонту, обслуговування машин РМП, механiк машин ЕПК

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №4 засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2014 року)

обрано: Членом Дирекцiї

До компетенцiї Дирекцiї належить:

– надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує суму до 10 вiдосткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов’язаннями третiх осiб;

– застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета об’єкта застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансововї звiтностi акцiонерного Товариства;

– щодо передачi прав заставодержателя (iпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (iпотекодержателя) на користь третiх осiб;

– щодо передавання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

-. депозиту (банкiвського вкладу) незалежно вiд суми депозиту (вкладу);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством транспортних засобiв на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства;

– надання згоди на списання майна Товариства;

– затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

– затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм Статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;

– прийняття рiшень з iнших питань, що пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом чи Статутами дочiрнiх пiдприємств;

– формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;

– розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;

– органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;

– укладення та виконання колективного договору;

– вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та загальних зборiв.

– Засiдання Дирекцiї проводяться по мiрi необхiдностi.

– Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Дирекцiї, вирiшуються колегiально. Рiшення Дирекцiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi присiтнi на її засiданнi.

– Виконавчий директор органiзує роботу Дирекцiї, скликає засiдання Дирекцiї та забезпечує ведення протоколiв засiдання Дирекцiї.

– Виконавчий директор має право:

– дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичнии особами;

– вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;

– з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;

– видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

– вiдкривати та закривати рахунки у банках;

– приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;

– видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов’язковими для виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв.

– приймати рiшення про пред’явлення вiд iменi Товариства претензiй, позовiв до юридичних осiб, громадян;

– у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

– Повноваження Виконавчого директора та членiв Дирекцiї припиняються за рiшенням Наглядової ради.

Права та обов’язки членiв Дирекцiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про виконавчий орган (Дирекцiю) публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:механiк груповий перевантажувальних машин, начальник вантажного району, директор технiчний.

Основне мiсце роботи – техннiчний директор ПАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи (рокiв) – 18. Заробiтна плата за рiк – 56788,38 грн.Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соломаха Таїсiя Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1957

5) Освіта

середньо-спецiальна, Технiкум радянської торгiвлi.

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.10.2012, обрано не обмежений

9) Опис

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має .

Стаж роботи – 40 рокiв

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер.

Заробiтна плата за рiк – 41093,06 грн.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марченко Денис Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Середня-спецiальна, ПТУ №17

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ “Черкаський ДОК” штабелювальник, електрозварювальник ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014, обрано на 5 рокiв

9) Опис

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано:Членом ревiзiйної комiсiї

Ревiзiйна комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним зборам або Наглядовоiй радi.

Права та обов’язки членiв ревiзiйної комiсiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: електрозварювальник ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не отримує.

Загальний стаж роботи – 15 рокiв.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Особа обрана на посаду на 5 рокiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 18.04.2014р.)

1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жоголев Володимир Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– – –

4) Рік народження

1947

5) Освіта

Середня-технiчна, Смiлянський технiкум харчової промисловостi

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

“Черкаський рiчковий порт” електрик, радiооператор, слюсар-електрик, радiомонтажник, радiомонтажник-судновий, майстер, радiомонтажник, головний енергетик .

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014, обрано на 5 рокiв

9) Опис

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано: Членом ревiзiйної комiсiї Посадова особа володiє 0,0189 % в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв

Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не отримує.

Ревiзiйна комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним зборам або Наглядовоiй радi.

Права та обов’язки членiв ревiзiйної комiсiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Стаж роботи (рокiв) – 49. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.

Особа обрана на посаду на 5 рокiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 18.04.2014р.)

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний енергетик.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової ради

Атаманенко Вiктор Iванович

– – –

62 800

37,5881

62 800

0

0

0

Член Наглядової ради

Бiдний Олександр Валентинович

– – –

62 800

37,5881

62 800

0

0

0

Виконавчий директор – член Дирекцiї

Кадiров Заур Джаванширович

– – –

30

0,018

30

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Гордiєнко Людмила Миколаївна

– – –

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Танцюра Вiктор Юрiйович

– – –

3

0,0018

3

0

0

0

Член Дирекцiї

Рибка Василь Васильович

– – –

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Соломаха Таїсiя Михайлiвна

– – –

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Марченко Денис Юрiйович

– – –

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Жоголев Володимир Володимирович

– – –

0

0

0

0

0

0

Усього

125 633

75,196

125 633

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

                 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Атаманенко Вiктор Iванович

– – –

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Бiдний Олександр Валентинович

– – –

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Усього

125 600

75,176

125 600

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2015

Кворум зборів

94,54

Опис

Голосування на зборах з питань порядку денного здiйснюється згiдно ст. 43 Закону України “Про акцiонернi товариства” з використанням бюлетенiв.

Реєстрацiйна комiсiя:

Голова комiсiї – Гордiєнко Тарас Миколайович

Член комiсiї: Ватагiн Петро Миколайович

Член комiсiї: Кисiль Юрiй Петрович

Реєстрацiя акцiонерiв здiйснювалась згiдно до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” (за вих.№79495зв вiд 16.04.2015р.), складеного депозитарiєм ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ” згiдно вимог ст.34 Закону України “Про акцiонернi товариства” станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення зборiв, а саме – станом на 15.04.2015р.

Згiдно перелiку: – Право на участь в даних Загальних зборах Товариства мають 1003 (одна тисяча три) акцiонерiв з загальною кiлькiстю ЦП – 167074 шт.,

– Кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв: 133035 шт.

Реєстрацiя акцiонерiв розпочата 21.04.2015р. о 11.45 год., завершена 21.04.2015р. о 12.45 год.

Ознайомив присутнiх з результатами реєстрацiї голова Реєстрацiйної комiсiї, Гордiєнко Тарас Миколайович, який зазначив, що для участi у Загальних зборах зареєструвалось 13 (тринадцять) акцiонерiв, в тому числi акцiонерiв, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п’ять), та акцiонерiв що є власниками голосуючих ЦП: 8 (вiсiм) осiб, якi у сукупностi володiють 125774 (сто двадцять п’ять тисяч сiмсот сiмдесят чотири) голосуючими акцiями Товариства, що складає 94,54 % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства станом на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 21.04.2015р., а саме – станом на 15.04.2015р.).

Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв досягнуто та становить

94,54 % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Порядок денний

(перелiк питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.

2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.

6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.

Прийняте рiшення:

“1). Обрати Головою зборiв – Кадiрова Заура Джаваншировича

Секретарем зборiв – Бондарєву Свiтану Володимирiвну

2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:

Голова лiчильної комiсiї – Гордiєнко Тарас Миколайович

Член лiчильної комiсiї – Ватагiн Петро Миколайович

Член лiчильної комiсiї – Кисiль Юрiй Петрович

3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються”.

2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.

Прийняте рiшення:

“Звiт Дирекцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити”.

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

Прийняте рiшення:

“Звiт Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома”.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

Прийняте рiшення:

“Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” станом на 31.12.2014 року затвердити”.

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.

Прийняте рiшення:

” В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу), а також наявнiстю у Товариства станом на початок 2014 року непокритих збиткiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, –

1) Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у сумi 155,0 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах.

2) Зважаючи на вiдсутнiсть у Товариства iнших джерел покриття збиткiв – покриття залишку непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах у сумi 155,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах”.

6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Прийняте рiшення:

“Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 9 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.:

– з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 5 млн.грн.;

– з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства- у розмiрi до 4 млн.грн.

,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням iз Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними”.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ЛИСЕНКО”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35796588

Місцезнаходження

36007, Україна, Полтавська обл., д/н р-н, Полтава, вул. Кучеренка, 4, кв.49

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4169

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.06.2008

Міжміський код та телефон

0505582871

Факс

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ КБ “Приватбанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

0567163364

Факс

0567163364

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ “Кредобанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м.Львiв, вул. Сахарова 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286595

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПРФ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(032) 297-27-79

Факс

032) 297-27-79

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, д/н р-н, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1340

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.07.2015

Міжміський код та телефон

(044) 5910404

Факс

(044) 5910404

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКI НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ.

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть (основний);

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 05.03.2015 року.

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271467, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 03.03.2015 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ “Росан – Цiннi папери”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

04119, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м. Львiв, вул. Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263310

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

(032) 222-5387

Факс

(032) 222-5387

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БIРЖА ПФТС”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004, Україна, – р-н, м.Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон

(044) 277-55-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї – 05.03.2019

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ЛИСЕНКО”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35796588

Місцезнаходження

36007, Україна, Полтавська обл., – р-н, м.Полтава, вул. Кучеренка, 4, кв.49

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4169

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.06.2008

Міжміський код та телефон

050 558 28 71

Факс

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний);

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169, видане рiшенням АПУ вiд 26.06.2008 р. № 191/3, термiн чинностi продовжений Рiшенням АПУ № 271/3 вiд 30.05.2013р. до 30.05.2018р.

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000147 вiд 13.08.2013р., строком дiї з 13.08.2013р. до 30.05.2018р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.02.1999

19/23/1/99

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

09.06.2011

60/23/1/2011

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У 2015 роцi важливих подiй не вiдбувалося.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура: Дирекцiя (у складi виконавчого директора, директора технiчного) та працiвники.

ДП, фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Структура змiнилася в зв’язку з з невеликою кiлькiстю працюючих.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) – 23, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв – 1. Чисельнiсть працiвникiв на умовах неповного часу – 0. Фонд оплати працi – 887,1 тис. грн; фонд оплати працi в 2015 р збiльшився на 265,5 тис.грн порiвняно з 2014 роком.

Працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить до будь-яких об”єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не поступали.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть здiйснюється з урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Знос основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи iз строкiв корисної експлуатацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй – по оцiнювальнiй вартостi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом продукцiї, що виробляє емiтент – видобуток пiску. Видобуто пiску – 59256 тн, реалiзовано – 76874 тн. Виручка вiд реалiзацiї склала 2969000 грн.

Дохiд вiд здавання в оренду – 606855 грн. Компенсацiя комунальних послуг в 2015 роцi склала 318390 грн.,послуги вантажно-розвантажувальних робiт- 1393 тис.грн.Експортних операцiй не було. Пiдприємство залежить вiд сезонних змiн: взимку та на нерест риби не вiдбувається видобуток пiску. Основними клiєнтами по закупцi пiску є КП “СУБ Митниця”, КП “Приднiпровське СУБ”, по здаванню в оренду – ТОВ “Гайдар Плюс”. Iстотними проблемами були i залишаються: знос основних засобiв, сезоннiсть роботи. Значною мiрою впливають зовнiшньо-економiчнi умови, економiчна ситуацiя в країнi, спад виробництва в будiвельнiй галузi. Основним ризиком в дiяльностi є економiчна ситуацiя в Українi, що призводить до зменшення попиту на будiвельнi матерiали. Емiтент розширює ринки збуту: розсилає комерцiйнi пропозицiї, оновлює та подає iнформацiю в мережi Iнтернет. Видобуток пiску здiйснюється шляхом насипу пiску на баржу за допомогою гiдропiсконавантажувача. На вартiсть пiску суттєво впливає вартiсть дизельного пального та запчастин, що пропорцiйно вiдображається на цiнi. Ця галузь виробництва потребує капiтальних вкладень: оновлення плав технiки. Кожнi 4 роки плав технiка потребує ремонту та необхiдно робити щорiчний ремонт крану. Новi технологiї не впроваджувалися, оскiльки потребують значних iнвестицiйних вкладень. На даний час задовольняються потреби Черкаської областi в постачаннi пiску. На ринку Черкаської областi є 3 конкурента. Пiдприємство далi намагається розширювати клiєнтуру та залучати новi вантажi на перевезення рiчковим транспортом. Основнi постачальники послуг: ПАТ “Черкасиобленерго”, КП “Черкасиводоканал”, ТОВ “Перон”.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання або вiдчуження за 5 рокiв:

Придбане: мотокоса, радар, приймач GPS,запчастина- колесо улiтка ГПН-5,редуктор т/х Зоя Космодем’янська, вiдео реєстратор, котел, двигун для ГПК-5.

Вiдчужене: грейфер 1,5 м3, автонавантажувач, бульдозер, трактор МТЗ-80, навантажувач фронтальний, т/х СТ-37, кран портальний, роторний екскаватор, а/м ВАЗ 2121 Нива, електромагнiтна шайба, автоприцеп, т/х БТ-439, т/х Волгоград, НС-3019, т/х Кременчуг, баржа БП-59, автомобiльна естакада.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” у звiтному перiодi не вiдбувалися.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всього активiв на суму 3239 тис.грн, залишкова вартiсть – 909 тис.грн, а саме: будiвлi та споруди 227 тис.грн, машини та обладнання – 157 тис.грн, транспортнi засоби – 519 тис.грн, iнструменти на суму – 6 тис.грн. Утримання Основних засобiв в належому станi. Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Черкаси, вул. Горького, 1. Ступiнь зносу -99% Будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї з 1961 року. Екологiчнi питання не впливають. Планiв щодо капiтального будiвництва немає. Планiв щодо розширення або удосконалення основних засобiв немає. Пiдприємство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок доходiв вiд господарської дiяльностi, та економiї власних коштiв внаслiдок проведення ремонту основних засобiв власними коштами.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Дiяльнiсть пiдприємства суттєво залежить вiд економiчної ситуацiї в країнi. Спад в будiвельнiй галузi призводить до вiдсутностi попиту на пiсок та вiдсутностi замовлень на перевезення. Законодавчi обмеження впливають на додатковi витрати для оформлення документiв.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафнi санкцiї не виплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

У пiдприємства не завжди достатньо коштiв для задоволення власних потреб. Фiнансова звiтнiсть здiйснюється з урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок: доходiв вiд господарської дiяльностi; економiї коштiв, внаслiдок проведення ремонту основних засобiв власними силами. Лiквiднiсть пiдвищуэться за рахунок контролю дебiторської заборгованостi та залученням iнвестицiй.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Дiяльнiсть ПАТ “ЧРП” в переважнiй своїй бiльшостi полягає в укладеннi угод щодо надання послуг клiєнтам по перевантаженню вантажу виконання яких здiйснюється в обов’язковому порядку протягом перiоду навiгацiї, де кiлькiснi та часовi чинники по договорам мають невизначений характер в залежностi вiд об’ємiв господарської дiяльностi клiєнтiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок в 2015 роцi не було.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ в 2015 роцi не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

2013р:

Видобуто пiску 14628 тонн, вартiстю 12 грн за тонну, на суму 176 тис.грн. Реалiзовано 7694 тонн пiску, вартiсть -36 грн за тонну, виручка вiд реалiзацiї пiску – 267 тис.грн.

2014р.:

Видобуто пiску 36055 тн, реалiзовано 26955 тн. Виручка вiд реалiзацiї пiску – 690 000 грн, дохiд вiд оренду – 338 000 грн.

2015р:

Видобуто пiску – 59256 тн, реалiзовано – 76874 тн. Виручка вiд реалiзацiї склала 2969000 грн., дохiд вiд здавання в оренду – 606855 грн

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

558

909

0

0

558

909

будівлі та споруди

24

227

0

0

24

227

машини та обладнання

0

157

0

0

0

157

транспортні засоби

534

519

0

0

534

519

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

6

0

0

0

6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

558

909

0

0

558

909

Опис

Умови використання – за призначенням, ступiнь їх використання – на повну потужнiсть, обмежень у використаннi майна немає. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду складає 99,0%. Будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї з 1961 року. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшувалась за рахунок капiтальних ремонтних робiт. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду 7530 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року 7782,0 тис.грн..

Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 909,0 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

2 836

1 915

Статутний капітал (тис.грн)

58,5

58,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

58,5

58,5

Опис

З 01.01.04. вiдповiдно до п.п.2 п.3 Ст.158 ЦКУ АТ не має права оголошувати та виплачувати дивiденди: ” при зменшеннi вартостi чистих активiв АТ до розмiру , меншого, нiж розмiр статутного капiталу i резервного фонду”. Також, згiдно п.3 Ст.155 ЦКУ: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв АТ виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.”

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, та сумою довгострокових зобов’язань i забезпечень, поточних зобов’язань i забезпечень .Вартiсть чистих активiв ПАТ “ЧРП”становить 2836,0 тис. грн., що на 2777,0 тис. грн.бiльше вартостi статутного капiталу.

Висновок

Станом на 31.12.2015 року чистi активи товариства перевищують статутний та резервний капiтал на 2777,0 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

234

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

169

X

X

Усього зобов’язань

X

403

X

X

Опис

– Зобов’язання Товариства:

На дату балансу зобов’язання Товариства складають :

– довгостроковi 0 тис. грн.;

– поточнi 403,0 тис. грн.

Визнання та оцiнка зобов’язань Товариства вiдповiдають Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом МФУ вiд 31.01.2000р. №20.

На нашу думку iнформацiя про зобов’язання у примiтках до фiнансової звiтностi Товариства розкрита достовiрно за 2015 рiк, вiдповiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку в Українi № 11 “Зобов’язання”.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пiсок рiчковий

59256

361

100

76874

2969

80,16

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.04.2015

17.03.2015

Відомості про проведення загальних зборів

22.04.2015

22.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Позачергових зборiв не було.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

не отримують зарплати

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

ні

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

так

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

Інше (запишіть)

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: нi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: нi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

нi

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ЛИСЕНКО”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

35796588

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36007, м. Полтава, вул.Кучеренка, 4, к.49

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4169, 26.06.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ЛИСЕНКО”

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв

№ 4169 вiд 26.06.2008р.

ЄДРПОУ 35796588. п/р № 2600090729 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805

36007, м.Полтава, вул. Кучеренка, 4, кв.49, тел. 050 558 28 71

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства

“Черкаський рiчковий порт”,

яка складена вiдповiдно до МСФЗ за рiк,

що закiнчився 31 грудня 2015року

1. Адресат.

Аудиторський звiт ( висновок ) призначається для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.

2. Основнi вiдомостi про пiдприємство :

Повна назва

Скорочена назва Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”,

ПАТ “ЧРП”

Код за ЕДРПОУ 03150214

Мiсцезнаходження:

18016, Черкаська обл., мiсто Черкаси, Приднiпровський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 1

Дата реєстрацiї Реєстрацiйна служба Черкаського мiського управлiння юстицiї Черкаської областi,

23.07.1996 р.

Дата внесення змiн до установчих документiв 24.04.2015 №10261070020000097

3.Висновок ( Звiт ) щодо фiнансових звiтiв

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” ( скорочена назва – ПАТ “ЧРП”) за 2015 рiк, що додається, та включає наступнi фiнансовi звiти, складенi на бланках по формам, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України:

” Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р. (Форма №1);

” Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк (Форма №2);

” Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк (Форма №3);

” Звiт про власний капiтал за 2015 рiк (Форма №4);

” Опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, в т.ч.: Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк (Форма № 5 ) та Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк в довiльнiй формi.

Фiнансовi звiти було складено управлiнським персоналом iз використанням основи бухгалтерського облiку, встановленої Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ( МСФЗ ).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( МСФЗ ), та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки

Вiдповiдальнiсть аудитора:

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” ( в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. № 140-V ) та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29.12.2015 року. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої умовно-позитивної аудиторської думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

В порушення вимог, передбачених МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”, МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”, МСБО 12 “Податки на прибуток”, ПАТ “ЧРП” в 2015 роцi не створювало резерв на зменшення корисностi фiнансових активiв (резерв сумнiвних боргiв), а також не розраховувало i не вiдображувало в рiчнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов’язання.

В Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ “ЧРП” за 2015 рiк вказано, що пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ.

В п.7 МСБО 8 “Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки” вказано, що:

“Якщо МСФЗ конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, облiкову полiтику чи облiковi полiтики, застосованi до такої статтi, слiд визначити шляхом застосування МСФЗ”.

Аудиторською перевiркою встановлено, що внаслiдок невиконання вищевказаних вимог МСФЗ ( МСБО ), управлiнський персонал не повнiстю застосовував обранi облiковi полiтики вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi, встановленої МСФЗ.

Кiлькiсний ( сумовий ) вплив коригувань фiнансової звiтностi, що могли б знадобитися, якби управлiнський персонал повнiстю виконав всi вимоги МСФЗ ( МСБО ) щодо нарахування резервiв, вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань, аудиторами не визначався по причинi застосування до цих статей при їх оцiнцi суджень та припущень управлiнського персоналу. Незгода аудитора iз застосуванням управлiнським персоналом обраної облiкової полiтики, оцiнюється як суттєве викривлення.

Вказане суттєве викривлення оцiнюється аудитором як таке, що має суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на достовiрнiсть фiнансової звiтностi.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ “ЧРП” станом на 31 грудня 2015р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Iншi питання

Аудит фiнансової звiтностi ПАТ “ЧРП” за 2014 рiк проводився iншим аудитором, який висловив модифiковану умовно-позитивну думку щодо цiєї звiтностi 25 березня 2015 року.

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, який, на думку аудитора, може мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “ЧРП” визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Дирекцiя.

Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ “ЧРП” внаслiдок шахрайства.

Аудиторами були проведенi процедури згiдно з вимогами МСА 570 “Безперервнiсть”, за результатами яких ми вважаємо, що проведений нами аудит дає об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi ПАТ “ЧРП” безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв з дати балансу – 31.12.2015 року.

4. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Перевiрена аудитором фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).

Емiтентом в складi цiєї iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”, а також у складi особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

У вiдповiдностi з МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом (страховиком)у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту “Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв”, аудитор висловлює думку щодо:

а) вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України;

б) наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”);

в) виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”;

г) стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”.

4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

Станом на 31.12.2015 року чистi активи товариства 2836 тис.грн. Ця сума бiльше вартостi статутного капiталу ( 58 тис.грн. ) на 2778 тис. грн.,

що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства.

4.2. Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

Аудитором була проведена перевiрка проекту рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ) на предмет виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”.

В складi цiєї iнформацiї була проведена перевiрка “Звiту про корпоративне управлiння” на вiдповiднiсть вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”, а також перевiрка особливої iнформацiї щодо розкриття iнформацiї щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в Товариствi в 2015 роцi вiдбулася змiна складу посадових осiб емiтента, яка має ознаки подiї, iнформацiя про якi повинна розкриватися в складi особливої iнформацiї згiдно з вимогами статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

4.3. Виконання значних правочинiв

Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг),що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог ст.70 Закону України “Про акцiонернi товариства” щодо здiйснення значних правочинiв. Вартiсть активiв ПАТ “ЧРП” станом на 31.12.2014 року ( на 01.01.2015 р. ) складає 2155 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 25% або 539 тис. грн..

Нами також була перевiрена iнформацiя щодо попереднього розгляду та затвердження ( схвалення ) значних правочинiв загальними зборами акцiонерiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi укладання i виконання значних правочинiв вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства, аудитором встановлено, що останнiми загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 21.04.2015 року було прийнято рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв.

Таким чином, аудитором пiдтверджується, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

4.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, вимогам законодавств

Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння:

Загальнi збори акцiонерiв,

Наглядова Рада,

Дирекцiя та в її складi Виконавчий директор.

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось.

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та внутрiшнiми положеннями, затвердженими Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль та контроль ревiзiйної комiсiї, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Аудиторський комiтет та /або служба внутрiшнього аудиту в Товариствi не створювалися. Його функцiї виконує ревiзiйна комiсiя, яка проводить щорiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що не протирiчить вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Протягом 2015 року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювала Дирекцiя в особi члена дирекцiї та Виконавчого директора Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулий 2014 рiк проводились 21.04.2015 року.

За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” аудитором зроблено висновок:

– прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в усiх суттєвих моментах вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”.

– “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння”, наведена у проектi рiчної регулярної iнформацiї, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).

5.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв, якою було здiйснено аудиторську перевiрку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Лисенко”

Код за ЄДРПОУ 35796588

Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (АПУ) Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169, видане рiшенням АПУ вiд 26.06.2008 р. № 191/3, термiн чинностi продовжений Рiшенням АПУ № 271/3 вiд 30.05.2013р. до 30.05.2018р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю № 0122 видане рiшенням АПУ № 231/6 вiд 26.05.2011р.

Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000147 вiд 13.08.2013р., строком дiї з 13.08.2013р. до 30.05.2018р.

Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, виданого Нацкомфiнпослуг Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiя ( без серiї ) реєстрацiйний №0105 вiд 13.02.2014р., строком дiї з 13.02.2014р. до 30.05.2018р.

Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Лисенко Ольга Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А №000656, виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.1996р., строком дiї до 25.01.2020 р.

Конишева Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А №005658, виданий рiшенням АПУ № 130 вiд 25.12.2003р., строком дiї до 25.12.2018р.

Мiсцезнаходження 36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49

Адреса офiсу 36020, м.Полтава, вул.Котляревського, 1/27, к.518

Телефон

e – mail: 0505582871

auditlysenko@gmail.com

6.Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту

Договiр № 4/2016/АТ вiд 29.03. 2016 р.

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 29.03.2016р.- 14.04.2016р.

Аудитор:

Директор ТОВ “АФ “Лисенко”

сертифiкат CAP № 0003193, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р.

диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий Iнститутом сертифiкованих фiнансових менеджерiв ( ICFM) 20.02.2013р. _______________

_______________

(пiдпис) Конишева Ю.О.

Лисенко О.О.

14.03.2016 року

36020, м. Полтава, вул.Котляревського, 1/27, к.518

КОДИ

Дата

01.01.2016

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вантажний річковий транспорт

за КВЕД

50.40

Середня кількість працівників: 23

Адреса, телефон: 18016 Черкаси, Горького,1, 0472724651

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи

1000

21

114

первісна вартість

1001

39

145

накопичена амортизація

1002

( 18 )

( 31 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

558

909

первісна вартість

1011

7 530

7 782

знос

1012

( 6 972 )

( 6 873 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

579

1 023

II. Оборотні активи

     

Запаси

1100

325

342

Виробничі запаси

1101

16

68

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

309

274

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

477

705

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

3

14

у тому числі з податку на прибуток

1136

1

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

393

411

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

323

704

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

179

552

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

     

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

55

40

Усього за розділом II

1195

1 576

2 216

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2 155

3 239

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

58

58

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2 730

2 730

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

9

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-882

39

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

1 915

2 836

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

6

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

     

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

6

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

     

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

     

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

14

0

розрахунками з бюджетом

1620

52

234

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

129

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

одержаними авансами

1635

0

45

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

95

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

168

29

Усього за розділом IІІ

1695

234

403

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

2 155

3 239

Керівник Кадiров З.Д.

Головний бухгалтер Соломаха Т.М.

КОДИ

Дата

01.01.2016

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2 475

690

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 889 )

( 613 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

1 586

77

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1 960

788

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 823 )

( 398 )

Витрати на збут

2150

( 193 )

( 631 )

Інші операційні витрати

2180

( 1 630 )

( 185 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

900

0

збиток

2195

( 0 )

( 349 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

11

22

Інші доходи

2240

145

179

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 5 )

( 7 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

1 051

0

збиток

2295

( 0 )

( 155 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-130

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

921

0

збиток

2355

( 0 )

( 155 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

921

-155

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

739

545

Витрати на оплату праці

2505

975

626

Відрахування на соціальні заходи

2510

314

228

Амортизація

2515

118

94

Інші операційні витрати

2520

1 152

334

Разом

2550

3 298

1 827

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

167 074

167 074

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

167 074

167 074

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

5,512530

-0,927730

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

5,512530

-0,927730

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Керівник Кадiров З.Д.

Головний бухгалтер Соломаха Т.М.

КОДИ

Дата

01.01.2016

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2015 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5 489

1 723

Повернення податків і зборів

3005

4

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

13

180

Витрачання на оплату:

     

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2 617 )

( 1 113 )

Праці

3105

( 714 )

( 546 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 399 )

( 313 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 1 035 )

( 271 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

( 1 )

( 3 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

( 591 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

( 443 )

( 268 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 118 )

( 62 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

623

-402

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

     

відсотків

3215

11

22

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

     

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 566 )

( 125 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-555

-103

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

     

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

68

-505

Залишок коштів на початок року

3405

323

733

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

313

95

Залишок коштів на кінець року

3415

704

323

Керівник Кадiров З.Д.

Головний бухгалтер Соломаха Т.М.

КОДИ

Дата

01.01.2016

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

Звіт про власний капітал

За 2015 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

58

2 730

0

9

-882

0

0

1 915

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

58

2 730

0

9

-882

0

0

1 915

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

921

0

0

921

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

921

0

0

921

Залишок на кінець року

4300

58

2 730

0

9

39

0

0

2 836

Керівник Кадiров З.Д.

Головний бухгалтер Соломаха Т.М.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”

ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року

1. Керiвництво Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” ( скорочено ПАТ “ЧРП” ) (далi – Товариство) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове становище Товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).

2. При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:

– вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;

– застосування обгрунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв;

– дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства;

– пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи iз припущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке продовження не буде правомiрним;

– облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин i операцiй мiж пов’язаними сторонами;

– облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування або розкриття;

– розкриття всiх претензiй у зв’язку з судовими позовами, якi були або, можливо, будуть в найближчому майбутньому;

– достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва.

3. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:

– розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю на Товариствi;

– ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства i стандартiв бухгалтерського облiку України;

– застосування заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства;

– виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.

Вiд iменi керiвництва ПАТ “ЧРП”:

Виконавчий директор З.Д. Кадiров

Головний бухгалтер Т.М. Соломаха

1. Загальна iнформацiя

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

Код за ЄДРПОУ 03150214

Мiсцезнаходження 18016, Черкаська обл., мiсто Черкаси, Приднiпровський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 1

Дата державної реєстрацiї Реєстрацiйна служба Черкаського мiського управлiння юстицiї Черкаської областi,

23.07.1996 р.

Види дiяльностi 50.40. Вантажний рiчковий транспорт

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

Дата внесення змiн до установчих документiв 24.04.2015 №10261070020000097

Статутний капiтал 58 тис.грн.

Кiлькiсть працiвникiв 23

ПАТ “ЧРП” – приватна компанiя України, основним видом дiяльностi якої є надання послуг вантажного рiчкового транспорту.

Iсторiя розвитку компанiї

Акцiонерне товариство засновано згiдно з Наказом Фонду державного майна України вiд 10 листопада 1992 року № 477 у вiдповiдностi з Законами України “Про приватизацiю майна державних пiдприємств”, “Про господарськi товариства”. Товариство засновано на базi Державного майна “Черкаського рiчкового порту” “Укррiчфлоту” шляхом випуску акцiй на повну вартiсть цього майна, i є його правонаступником з переходом до нього усiх майнових прав та зобов’язань, покладених на пiдприємство рiчкового транспорту нормативними актами.

Товариство не належить до будь-яких об”єднань пiдприємств. Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство не проводить

Основним видом продукцiї, що виробляє Товариство – видобуток пiску. Iстотними проблемами були i залишаються: знос основних засобiв, сезоннiсть роботи. Значною мiрою впливають зовнiшньо-економiчнi умови, економiчна ситуацiя в країнi, спад виробництва в будiвельнiй галузi. Основним ризиком в дiяльностi є економiчна ситуацiя в Українi, що призводить до зменшення попиту на будiвельнi матерiали. Емiтент розширює ринки збуту: розсилає комерцiйнi пропозицiї, оновлює та подає iнформацiю в мережi Iнтернет. Видобуток пiску здiйснюється шляхом насипу пiску на баржу за допомогою гiдропiсконавантажувача. На вартiсть пiску суттєво впливає вартiсть дизельного пального та запчастин, що пропорцiйно вiдображається на цiнi. Ця галузь виробництва потребує капiтальних вкладень: оновлення плав технiки. Кожнi 4 роки плав технiка потребує ремонту та необхiдно робити щорiчний ремонт крану. Новi технологiї не впроваджувалися, оскiльки потребують значних iнвестицiйних вкладень. На даний час задовольняються потреби Черкаської областi в постачаннi пiску. На ринку Черкаської областi є 3 конкурента. Пiдприємство далi намагається розширювати клiєнтуру та залучати новi вантажi на перевезення рiчковим транспортом. Основнi постачальники послуг: ПАТ “Черкасиобленерго”, КП “Черкасиводоканал”, ТОВ “Перон”.

Товариство в 2015 роцi працює з прибутком i нарощує обсяги виробництва. Виручка вiд реалiзацiї зросла в 2015 роцi в порiвняннi з попереднiм перiодом майже в 4 рази. Прибуток до оподаткування зрiс майже в сiм разiв в порiвняннi з 2014 роком.

2.Основа складання та представлення фiнансової звiтностi

Основою складання та представлення фiнансової звiтностi ПАТ “ЧРП” є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Керiвництво ПАТ “ЧРП” звертає увагу користувачiв звiтностi на те, що у вiдповiдностi до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”, Товариство обрало датою переходу на складання звiтностi по МСФЗ 01.01.2012р.

З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

За 2012 рiк була складена попередня фiнансова звiтнiсть з урахуванням обмежень щодо застосування МСФЗ, що дозволяються МСФЗ 1 “Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”.

Також при переходi на МСФЗ, Товариство враховувало вимоги спiльного листа НБУ, Мiнiстерства Фiнансiв України i Державного комiтету статистики вiд 07.12.2011 р.

Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, затверджена наказом виконавчого директора Товариства та застосовується з 1 сiчня 2012 року.

Вiдповiдно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ протягом усiх перiодiв, представлених у фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2015 року).

Товариство застосовує МСФЗ, якi опублiкованi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2015 року.

Фiнансова звiтнiсть на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригувань для цiлей складання звiтностi згiдно з МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть ПАТ “ЧРП” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, була складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. У 2013 роцi проведена повна трансформацiя звiтностi, при якiй в мiру необхiдностi вносилися рiзнi коригувальнi проведення, що дозволяють усунути виявленi вiдмiнностi мiж мiжнародними стандартами i дiючою системою бухгалтерського облiку в Українi.

Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк мiстить всi коригування, внесенi у фiнансову звiтнiсть за 2014 рiк, а також порiвняльнi данi за попереднiй звiтний перiод.

Господарськi та фiнансовi операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

Концептуальною основою пiдготовки та надання фiнансової звiтностi пiдприємства є зрозумiлiсть,порiвняннiсть, доречнiсть, надiйнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального Положення (стандарту) бухгалтерського облiку ( НП(С)БО ) 1, затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року.

Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк є кiнець дня 31 грудня 2015 року. Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi.

Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше. Визначена межа суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi складає 1000 грн.

Метою фiнансової звiтностi Товариства є забезпечення користувачiв корисною iнформацiєю щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi пiдприємства для прийняття ними вiдповiдних економiчних рiшень. Для досягнення цiєї мети фiнансова звiтнiсть повинна складатися на базi вiдповiдних припущень, володiти вiдповiдними якiсними характеристиками i мiстити iнформацiю, що задовольняє критерiї визнання i оцiнки вiдповiдним чином (за винятком того, що Товариство вiдмовилося вiд виконання даної конкретної вимоги з метою забезпечення достовiрного подання).

Вимоги до змiсту iнформацiї, яка повинна бути наведена у примiтках до фiнансової звiтностi визначає МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв”.

3.Прийняття нових та переглянутi стандарти

Ряд змiнених стандартiв та тлумачення вступили в силу протягом року, що закiнчився 31.12.2015 р.

Стандарти та iнтерпретацiї застосовуються до перiодiв, що починаються з, або пiзнiше

Таблиця 1.

МСФЗ (IAS) 1 (зi змiнами) “Iнiцiатива в сферi розкриттяiнформацiї” 01 сiчня 2015

МСФЗ (IAS) 7 (зi змiнами) “Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї” 01 сiчня 2015

МСФЗ (IAS) 19 (зi змiнами) “Виплати працiвникам” 01 сiчня 2015

МСФЗ (IAS) 34 (зi змiнами) “Промiжна фiнансова звiтнiсть” 01 сiчня 2015

МСФЗ (IAS) 1 (зi змiнами) “Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї”

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 “Подання фiнансової звiтностi” швидше роз’яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1.

Поправки роз’яснюють наступне:

Вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;

Окремi статтi в звiтi (ах) про прибуток або збиток та IСД, в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;

У органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;

Частка IСД залежних органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом пайової участi, має бути викладена агрегованно в рамках однiєї статтi i класифiкуватися в якостi статей, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано до складу прибутку або збитку.

МСФЗ 7 (IAS) (зi змiнами) “Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї”

Поправка роз’яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає виплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди та угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою продовженнi в участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.

Змiнений МСФЗ 7 (IAS) не здiйснив впливу на фiнансову звiтнiсть ПАТ “ЧРП”.

МСФЗ ( IAS) 19 (зi змiнами) “Виплати працiвникам”

МСФЗ 19 роз’яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка повинна застосовуватися перспективо.

Змiнений МСФЗ (IFRS) 19 не здiйснив значного впливу на фiнансову звiтнiсть ПАТ “ЧРП”.

МСФЗ (IAS) 34 (зi змiнами)”Промiжна фiнансова звiтнiсть”

Роз’яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (Наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.

Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть ПАТ “ЧРП”

Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.

Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.

МСФЗ (IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти” (зразка жовтня 2010 р.) використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов’язань з 1 сiчня 2015 року, при цьому допускається їх раннє застосування.

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 та до МСФЗ (IFRS) 9 (зразка жовтня 2010 р.) – “Дата обов’язкового застосування МСФЗ (IFRS) 9 та розкриття iнформацiї при переходi до нового порядку облiку.” Поправки набувають чинностi з 1 сiчня 2015 року, при цьому допускається їх раннє застосування.

“Облiк хеджування та поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 7 та МСФЗ (IFRS) 39”.

МСФЗ (IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти”, випущений в липнi 2014 року, замiнив вищевказанi стандарти.

Органiзацiя повинна застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 по вiдношенню до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го сiчня 2018 року. Але по вiдношенню до звiтних перiодiв, що починаються до 1 сiчня 2018 року, органiзацiя може застосовувати даний стандарт, лише в тому випадку, якщо дата його первiсного застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015 року.

МСФЗ (IFRS) 14 “Рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць” застосовується до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го сiчня 2016 року при цьому допускається його раннє застосування.

МСФЗ (IFRS) 15 “Виручка по угодам з клiєнтами” застосовується до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го сiчня 2017 року, при цьому допускається його раннє застосування.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 та МСФЗ (IFRS) 38 “Роз’яснення допустимих методiв амортизацiї”; Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 “Облiк придбання часток участi в спiльних операцiях”; Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 та МСФЗ (IFRS) 41 “Сiльське господарство: рослини, що плодоносять”, Поправки до МСФЗ (IFRS) 27 “Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi”, набувають чинностi з 1 сiчня 2016 року, при цьому допускається їх раннє застосування.

Наразi Товариство оцiнює вплив нових та змiнених стандартiв на його фiнансову звiтнiсть.

Дострокове застосування МСФЗ (IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти”, товариством не застосовується.

4. Основнi принципи облiкової полiтики

Наказом про облiкову полiтику Товариства були встановленi основнi положення ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi пiдприємства за МСФЗ.

Аспекти облiкової полiтики, якi застосовуються Товариством в 2015 роцi i пiдлягають розкриттю у примiтках, зазначенi в МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв” та iнших стандартах. При цьому враховано характер дiяльностi Товариства та важливiсть такого розкриття для розумiння користувачами методiв вiдображення результатiв операцiй та подiй, що знайшли вiдображення у фiнансових звiтах.

При виборi i застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз’яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, керiвництво Товариства самостiйно розробляє облiкову полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимогам МСФЗ.

Основоположними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi за МСБО 1 є:

принцип нарахування – результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться;

безперервнiсть – фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишається чинним в осяжному майбутньому.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними характеристиками, визначеними Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1:

зрозумiлiсть;

доречнiсть (суттєвiсть);

достовiрнiсть (правдиве уявлення, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);

порiвняннiсть.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

o фiнансовi активи, доступнi для продажу;

o фiнансовi активи, утримуванi до погашення;

o дебiторська заборгованiсть;

o фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю;

o фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю – кредити банкiв та iншi позики.

Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.

Пiд час первiсного визнання та подальшої оцiнки фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання, з вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку.

Фiнансовi активи

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках в нацiональнiй та iноземнiй валютi, готiвковi грошовi кошти в касах, в дорозi, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.

В звiтному перiодi готiвкових коштiв у касi Товариство не зберiгає, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв Товариство не має.

Iноземна валюта

Операцiї в iноземнiй валютi спочатку враховуються товариством в їх функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату операцiї. На дату складання фiнансової звiтностi, вiдповiдно до МСБО 21 усi монетарнi статтi, що облiковуються в iноземнiй валютi, перераховуються i вiдображуються у балансi по курсу НБУ на дату складання звiтностi.

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi статей бухгалтерського облiку, повиннi вiдображатися загальним пiдсумком у звiтi про фiнансовi результати Товариства того звiтного перiоду, в якому вони виникли.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами, що дiяли на дату здiйснення первинних угод. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами, що дiяли на дату визначення справедливої вартостi.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть – це договiрнi вимоги, що висуваються покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв, або послуг. З метою складання фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як:

поточна (отримання очiкується протягом поточного року, або протягом операцiйного циклу),

та довгострокова (iнша дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна).

Дебiторська заборгованiсть також класифiкується як:

торгова дебiторська заборгованiсть (та, яка виникла в результатi реалiзацiї в ходi здiйснення господарської дiяльностi, товарiв та послуг);

неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.

Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є суттєвими, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є суттєвими – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв по наступним строкам непогашення:

Строки виникнення дебiторської заборгованостi Вiдсоток нарахування резерву сумнiвних боргiв

до 30 днiв

вiд 31 до 60 днiв 1,00%

вiд 61 до 90 днiв 2,00%

вiд 91 до 180 днiв 3,00%

бiльше 180 днiв 5,00%

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм зобов’язань по вiдстроченому податку на прибуток), облiковується по амортизованiй собiвартостi.

Аванси виданi та iнша дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом

Аванси виданi вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням податку на додану вартiсть та накопичених збиткiв вiд знецiнення, iншi оборотнi активи вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Знецiнення авансiв виданих визнається при наявностi об’єктивних свiдчень того, що погашення всiєї суми заборгованостi не вiдбудеться у встановленi договором термiни, в тому числi при отриманнi iнформацiї про iстотнi фiнансовi ускладнення дебiтора, можливостi визнання дебiтора банкрутом або ймовiрностi реорганiзацiї дебiтора, при вiдмовi вiд постачання та iн.

Фiнансовi активи, доступнi для продажу

До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються в iншому сукупному доходi.

Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Припинення визнання фiнансових активiв

Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству.

Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов’язанi з ним можливi зобов’язання.

Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, воно продовжує облiковувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi активи вiдображає у виглядi забезпечення позики.

При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої i належної до отримання винагороди, а також дохiд або витрати, накопиченi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.

Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов’язаних з володiнням (але не “практично всi” ризики i вигоди), при цьому контроль Товариства над активом зберiгається), Товариство розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваною частиною i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яка списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної частини i частини, яка списується.

Фiнансовi зобов’язання

Борговi i дольовi фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як фiнансовi зобов’язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.

Фiнансовi зобов’язання класифiкуються як “оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток”, якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi як “оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток” при первинному вiдображеннi в облiку.

Фiнансове зобов’язання класифiкується як “призначене для торгiвлi”, якщо воно:

” набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;

” при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або

” є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.

Фiнансове зобов’язання, що не є “призначеним для торгiвлi”, може бути класифiковане як “оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток”, в момент прийняття до облiку, якщо:

” застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов’язань, який мiг би виникнути в iншому випадку;

” фiнансове зобов’язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов’язань або групи фiнансових активiв i зобов’язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, i iнформацiя про таку групу представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; або

” фiнансове зобов’язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, та МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка” дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов’язання) як “оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток”.

Фiнансовi зобов’язання, класифiкованi як поточнi фiнансовi зобов’язання, включаючи короткостроковi кредити банкiв ( позики ), оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї, з вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку.

Списання фiнансових зобов’язань

Товариство списує фiнансовi зобов’язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов’язання i сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках.

Якщо наявне фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим же кредитором, на умовах, що iстотно вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов’язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов’язання i початок визнання нового зобов’язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про сукупний дохiд.

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю.

Зобов`язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).

Довгостроковi зобов’язання (крiм зобов’язань по вiдстроченому податку на прибуток), облiковуються за амортизованою собiвартiстю.

Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується та вiдображається у балансi по первiснiй вартостi, яка прирiвнюється до справедливої вартостi отриманих активiв та послуг.

Товариство проводить перекласифiкацiю довгострокової кредиторської заборгованостi в поточну (короткострокову), коли станом на дату балансу за умовами договору до повернення суми заборгованостi залишилося менше нiж 365 днiв.

Кредити банкiв ( позики )

Первiсно кредити банкiв та позики отриманi визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою собiвартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. Позики класифiкуються як поточнi зобов’язання за винятком тих випадкiв, коли компанiя має безумовне право вiдстрочити погашення зобов’язання, принаймнi, на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань

Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.

Основнi засоби

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 “Основнi засоби”.

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше за один рiк, первинна вартiсть яких бiльше за 2500 грн. ( з 01.09.2015 року – бiльше 6000 грн.), якi використовуються в процесi надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.

Основнi засоби Товариства враховуються по об’єктах. Об’єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах .

Готовi до експлуатацiї об’єкти облiку, якi, як планується, будуть використовуватися у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються як “придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби”.

Придбанi основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, яка складається з вартостi придбання та всiх витрат, пов’язаних з доставкою та доведенням об’єкту до стану, готового до експлуатацiї.

Виготовленi власними силами (побудованi) об’єкти основних засобiв, оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення (будування). В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 “Знецiнення активiв”.

Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю, та ремонти основних засобiв, списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть здiйснених оновлень та удосконалень (модернiзацiї) основних засобiв, капiталiзується. У разi, якщо при замiнi одного iз компонентiв складних об’єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi такого складного об’єкту, а сама операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компоненту.

Товариство для оцiнки основних засобiв використовує першу модель – облiк по первiснiй вартостi.

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв основнi засоби вiдображаються в звiтностi за мiнусом збиткiв вiд знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 “Знецiнення активiв”.

Основнi засоби, що призначенi для продажу, та такi що вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються у вiдповiдностi до МСФЗ 5.

Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави i в балансi Товариства не вiдображується. У подальшому, в разi придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.

Амортизацiя основних засобiв.

Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв основних засобiв оцiнити неможливо, або вона не суттєва по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.

Лiквiдацiйну вартiсть та термiн корисного використання по групах однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається експертною комiсiєю, затверджується керiвництвом Товариства, i переглядається щороку за результатами рiчної iнвентаризацiї.

Термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).

Нарахування амортизацiї по об’єктах основних засобiв, розраховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього об’єкту.

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.

Строки корисного використання об’єктiв встановленi з урахуванням пункту 145.1 статтi 145 Податкового кодексу України:

Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв

будiвлi 20

машини та обладнання 5

з них ЕОМ,iншi машини для оброблення iнформацiї, зчитування та iн.. 2

транспортнi засоби 5

Меблi 4

Iнструменти, прилади та iнвентар 4

iншi 12

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Товариства облiковуються та вiдображаються в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 “Нематерiальнi активи”.

Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, що контролюються Товариством, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд товариства, та використовуються ним бiльш 1 (одного) року для надання послуг, в адмiнiстративних цiлях, або для передачi в оренду iншим суб’єктам господарювання.

Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремим групам:

авторськi права ( в тому числi i програмне забезпечення);

лiцензiї (iншi спецiальнi дозволи);

торговi марки, бренди та назви публiкацiй.

Програмне забезпечення, яке невiд’ємним вiд об’єкту основних засобiв, та призначене для забезпечення роботи таких основних засобiв, облiковується у складi таких об’єктiв.

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнi до експлуатацiї, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Собiвартiсть самостiйно створеного нематерiального активу складається iз всiх витрат на створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення.

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо:

o iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi;

o цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.

Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх експлуатацiї, але не бiльше нiж 10 рокiв. Однак, якщо спецiальними документами (дозволи, лiцензiї, договори, тощо) передбачено iнше, то строк експлуатацiї нематерiального активу може бути збiльшено. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк експертною комiсiєю, призначеною директором Товариства, виходячи з:

o очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв;

o термiнiв використання подiбних активiв, затверджених експертною комiсiєю Товариства.

Амортизацiя починається нараховуватися з перiоду, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.

Амортизацiя припиняться на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу ( або включається до лiквiдацiйної групи ) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.

На дату звiту нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням можливого знецiнення, у вiдповiдностi до МСБО 36 “Знецiнення активiв”.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв у вiдповiдностi до МСБО 36:

зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на суттєву величину, нiж очiкувалося;

старiння або фiзичне псування активу;

суттєвi негативнi змiни у технологiчному, ринковому, економiчному та правовому середовищi, в якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкується в найближчiй час;

збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсоткiв, якi можуть суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу;

перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;

суттєвi змiни способу використання активiв протягом звiтного перiоду, або якщо такi змiни очiкуються в наступному перiодi, що можуть негативно вплинути на дiяльнiсть Товариства.

У разi наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Сума очiкуваного вiдшкодування активу – це найбiльша з двох оцiнок: або справедлива вартiсть за мiнусом витрат на продаж, або цiннiсть його використання.

Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi знос основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає облiковувати усе пiдприємство як Одиницю генеруючу грошовi потоки (ЕГДС), тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається.

Запаси

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 2. Запаси облiковуються по вiдповiдним групам:

товари;

сировина та матерiали;

паливо;

тара i тарнi матерiали;

будiвельнi матерiали;

запаснi частини;

iншi матерiали;

малоцiннi та швидкозношуванi предмети;

незавершене виробництво;

готова продукцiя.

Собiвартiсть придбаних у iнших суб’єктiв господарювання запасiв включає всi витрати на придбання.

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням запасiв. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.

Товариство застосовує метод ФIФО оцiнки запасiв при їх вибуттi, або передачi у використання.

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по меншiй iз двох величин: собiвартостi, або чистої вартостi їх реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї – це можлива цiна реалiзацiї в процесi звичайної дiяльностi Товариства за мiнусом витрат на продаж. Чиста вартiсть продажу визначається iндивiдуально для кожного найменування запасiв з урахуванням маркетингової полiтики Товариства.

До виробничої собiвартостiвключаються:

– прямi матерiальнi витрати;

– прямi витрати на оплату працi;

– iншi прямi витрати;

– змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.

Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає собiвартiсть сировини i матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, (розраховану на пiдставi використання звичайних виробничих потужностей).

Нерозподiленi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт ( послуг) у перiодi їх виникнення. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi.

Товариство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльної оборотностi, зниження чистої реалiзацiйної вартостi. У разi якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi iнших витрат.

Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi собiвартостi.

Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Товариство зi складу основних засобiв, зокрема Будiвель та споруд, не видiлило iнвестицiйну нерухомiсть, посилаючись на вимоги п.10 МСБО 40 “Iнвестицiйна нерухомiсть”. Товариство утримує на балансi будiвлi, значна частина яких утримується для використання у виробництвi, постачання товарiв, надання послуг та для адмiнiстративних цiлей, а iнша незначна частина яких використовується з метою отримання орендної плати. Товариство, також, не видiляє в окрему статтю “Iнвестицiйну нерухомiсть” вартiсть будiвель, якi надає в операцiйну оренду iз за неможливостi достовiрно оцiнити їх собiвартiсть.(п.16 МСБО 40).

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу

Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.

Фiнансовi iнвестицiї

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються у вiдповiдностi з МСБО 32 та 39, та з метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються по категорiям:

призначенi для торгiвлi;

утримуванi до погашення;

є в наявностi для продажу;

iнвестицiї в асоцiйованi компанiї;

iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства.

Iнвестицiї, що призначенi для торгiвлi, облiковуються по справедливiй вартостi, з вiднесенням переоцiнки на прибуток, або збиток.

Iнвестицiї, що мають фiксований строк погашення, та утримуються на пiдприємствi до погашення, облiковуються по амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, що не мають фiксованого строку погашення, облiковуються по собiвартостi.

Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, облiковуються по справедливiй вартостi, з вiднесенням їх переоцiнки на iнший сукупний дохiд.

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та дочiрнi пiдприємства, облiковуються по методу участi в капiталi.

Оренда

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли по умовам оренди передаються в основному усi ризики та вигоди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, та коли оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання, що визначенi у МСБО 17 “Оренда”. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.

Товариство як орендар на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Вiдповiдна заборгованiсть включається у баланс як зобов’язання по фiнансовiй орендi, з розподiленням на довгострокову та поточну заборгованiсть.

Фiнансовi витрати визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка та розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу пе-рiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Вiдсоток визначається по встановленому орендодавцем у договорi оренди, або як ставка можливого залучення. Фiнансовi витрати включаються у звiт про фiнансовi результати протягом вiдповiдного перiоду оренди.

Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахованих поточних платежiв. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Забезпечення та резерви

Забезпечення та резерви визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Якщо Товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.

Витрати, що вiдносяться до резерву, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це можливо, ризики, характернi для конкретного зобов’язання.

Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.

Виплати працiвникам

Усi виплати та винагороди працiвникам у Товариствi облiковуються як поточнi, у вiдповiдностi до МСБО 19.

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов’язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.

Доходи та витрати

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу не вважається достовiрно оцiненою до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов’язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Товариство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої, або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань.

Реалiзацiя продукцiї

Товариство здiйснює продаж продукцiї. Дохiд вiд продажу визнається в момент, коли Товариство передає продукцiю покупцю, якщо не iснує невиконаного зобов’язання, яке могло б вплинути на прийняття продукцiї покупцем. Доставка не здiйснюється до тих пiр, поки продукцiя не буде вiдвантажена в зазначеному мiсцi, ризики старiння i втрати не будуть переданi покупцевi, а також до тих пiр, поки покупець не прийме продукцiю вiдповiдно до договору купiвлi-продажу, не закiнчаться умови прийняття, або ж у Товариства будуть об’єктивнi докази того, що всi критерiї прийняття були задоволенi.

Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:

” Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням;

” Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює проданi товари;

” Сума доходiв може бути достовiрно визначена;

” Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю, i

” понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Надання послуг

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг та контролю над активами ( послуги наданi i право власностi передано), та доход вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18:

сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству, i понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї послуг у вiдповiдностi до полiтики Товариства, не передбачено.

У випадках надання Товариством послуг по виконанню робiт, що обумовленi контрактом, протягом узгодженого термiну часу, доход визнається у тому перiодi, в якому наданi послуги, i обчислюються вони на основi загальної суми контракту та вiдсотку виконання робiт.

Дохiд по вiдсотках визнається у тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу нарахування.

Доход вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право на отримання платежу.

Витрати, пов’язанi iз отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.

Витрати, що вiдносяться до поточних витрат, якi не пов`язанi безпосередньо i не можуть бути розподiленi мiж отриманими доходами, визнаються як витрати перiоду, у якому вони були понесенi, та складаються з адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших витрат.

Витрати за позиками

Товариство з метою складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат за позиками, вiдображений у МСБО 23.

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати за позиками, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

Умовнi зобов’язання та активи.

Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Товариство розкриває iнформацiю про умовнi зобов’язання в Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли виконання умовного зобов’язання малоймовiрно в силу вiддаленостi подiї (термiн можливого погашення бiльше 12 мiсяцiв).

Товариство постiйно аналiзує умовнi зобов’язання на предмет визначення ймовiрностi погашення умовних зобов’язань. Якщо погашення зобов’язання, яке ранiше характеризувалося як умовне, стає ймовiрним, то Товариство у фiнансовiй звiтностi вiдображає забезпечення за той перiод, в якому погашення даного зобов’язання стало ймовiрним.

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у Примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.

Акцiонерний капiтал

Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю.

Дивiденди

Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як розподiл частини чистого прибутку мiж акцiонерами вiдповiдно до частки їх володiння в акцiонерному капiталi. Сума оголошених, але не сплачених дивiдендiв включається до поточних зобов’язань. Дивiденди за звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються зобов’язаннями на дату балансу, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi.

5. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.

У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

При пiдготовцi фiнансової звiтностi товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення сум активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок – Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року.

Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, визнаних в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя з спостережуваних ринкiв, проте в тих випадках, коли це не є практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.

Вiдстроченi податковi активи

У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

Запаси

На дату складання звiтностi Товариство оцiнює необхiднiсть зменшення балансової вартостi запасiв до їх чистої реалiзацiйної вартостi. Оцiнка суми знецiнення проводиться на основi аналiзу ринкових цiн подiбних запасiв, що iснують на дату звiту та опублiкованих в офiцiйних джерелах. Такi оцiнки можуть мати значний вплив на балансову вартiсть запасiв.

Також, на кожну звiтну дату, Товариство оцiнює товарно-матерiальнi запаси на наявнiсть надлишкiв i старiння запасiв, i визначає резерв за застарiлими та запасами, що повiльно обертаються. Змiни в оцiнцi можуть як позитивно, так i негативно вплинути на величину необхiдного резерву за застарiлими i запасами, що повiльно обертаються.

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть показується у звiтностi за чистою можливою цiною реалiзацiї за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебi-торської заборгованостi.

Резерв розраховується на пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При створеннi резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальноекономiчнi умови, специфiку галузi, iсторiю роботи з покупцем. Невизначеностi, пов’язанi iз змiнами фiнансового положення покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть вплинути на величину i час створення резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi.

Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi.

Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином:

тис.грн

31.12.2014 31.12.2015

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 870 1097

Знецiнення активiв

Балансова вартiсть активiв переглядається на предмет виявлення ознак, що свiдчать про наявнiсть знецiнення таких активiв. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те, що поточна вартiсть активiв може виявитися невiдшкодованою, Товариство оцiнює вартiсть активiв, що вiдшкодовується. Така оцiнка призводить до необхiдностi прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов’язаних з розглянутими активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i непередбаченi змiни таких припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iншого результату в порiвняннi з представленим в данiй фiнансовiй звiтностi.

Судовi розгляди

Керiвництво висуває суттєвi припущення при оцiнцi i вiдображеннi запасiв i ризику схильностi впливу умовних зобов’язань, пов’язаних з поточними судовими розглядами та iншими неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов’язаннями. При оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти Товариства або виникненнi матерiальних зобов’язань, а також при визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов’язань необхiднi судження керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд початкових розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися в мiру надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв Товариства, якщо такi є, або вiд третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi.

6. Зв’язанi сторони

До зв’язаних сторiн або операцiй зi зв’язаними сторонами належать:

А) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

Б) асоцiйованi пiдприємства;

В) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

Г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

Д) близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);

Е) пiдприємства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;

Є) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Товариства.

Пов’язаними особами по вiдношенню до Товариства є:

1) фiзичнi особи – акцiонери Товариства;

2) посадовi особи – члени Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, дирекцiї.

Товариство в 2015 роцi операцiй зi зв’язаними особами не здiйснювало.

Винагорода посадовим особам виплачувалася у виглядi заробiтної плати згiдно штатному розкладу.

7. Виручка вiд реалiзацiї

Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:

2014 2015

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 690 2475

Дохiд вiд реалiзацiї послуг – –

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв – –

Всього доходи вiд реалiзацiї 690 2475

8. Собiвартiсть реалiзацiї

Собiвартiсть реалiзацiї була представлена наступним чином:

2014 2015

Сировина i матерiали 276,0 406,00

МШП – –

Виплати працiвникам 108,0 159,0

Резерв вiдпусток – –

Соцiальне страхування 40,0 59,0

Амортизацiя основних засобiв та

нематерiальних активiв 3,0 6,0

Вiдрядження – –

Ремонт i обслуговування 61,0 90,0

Витрати на реєстрацiю препаратiв

та контроль їх якостi – –

Роялтi – –

Iншi витрати 125 169

Всього 613 889

9. Адмiнiстративнi витрати

Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:

2014 2015

Витрати на персонал 133 371

Соцiальне страхування 54 122

Резерв вiдпусток – –

Комiсiйнi банкiв 9 11

Транспортнi витрати 11 –

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка 4 4

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги 7 7

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв – –

Витрати на утримання основних засобiв – –

Матерiальнi витрати – –

Iншi витрати 180 308

Всього адмiнiстративних витрат 398 823

10. Витрати на збут

2014 2015

Транспортнi витрати – –

Витрати на персонал 314 33

Соцiальне страхування 116 18

Резерв вiдпусток – –

Маркетинг та реклама – –

Вiдрядження 13 10

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 2 2

Iншi витрати 186 130

Всього витрат на збут 631 193

11. Iншi доходи та витрати

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:

Iншi операцiйнi доходи 2014 2015

Доходи вiд операцiйної оренди активiв 338 614

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi – –

Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 186 28

Одержанi штрафи, пенi – –

Вiдшкодування ранiше списаних активiв – –

Iншi доходи 264 1318

Прибутки вiд реалiзацiї запасiв – –

Всього 788 1960

Iншi операцiйнi витрати 2014 2015

Собiвартiсть реалiзованої валюти 134 12

Собiвартiсть реалiзованих матерiалiв – –

Списання безнадiйної дебiторської заборг – –

Витрати вiд псування ТМЦ – –

Курсовi рiзницi – 16

Визнанi штрафи – –

Iншi витрати 51 1602

Всього 185 1630

Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:

Iншi доходи 2014 2015

Доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв 179 145

Доходи вiд не операцiйної курсової рiзницi – –

Iншi доходи – –

Всього – 179 145

Iншi витрати 2014 2015

Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв – –

Благодiйнiсть – –

Списання необоротних активiв 7 5

Iншi витрати – –

Всього 7 5

12. Фiнансовi доходи та витрати

Фiнансовi доходи 2014 2015

% отриманi 22 11

Дивiденди отриманi – –

Iншi – –

Всього 22 11

Фiнансовi витрати 2014 2015

% сплаченi – –

Дивiденди сплаченi – –

Iншi – –

Всього – –

13. Податок на прибуток

Протягом звiтного 2015 року Товариством було нараховано податок на прибуток:

Поточний податок на прибуток вiдповiдно до правил Податкового кодексу України за 2014 рiк в сумi 0 тис.грн.; за 2015 рiк 130 тис.грн.

Вiдстрочений податок на прибуток не нараховувався.

Витрати по податку на прибуток за 2014 рiк – 0 тис.грн.; за 2015 рiк 130 тис.грн.

14. Нематерiальнi активи

Станом на 31 грудня нематерiальнi активи Товариства були представленi наступним чином:

2014 2015

Незавершене будiвництво 0 0

Нематерiальнi активи, балансова вартiсть 1 26

Всього 1 26

У наступнiй таблицi надано рух нематерiальних активiв за перiод, що

закiнчився 31 грудня:

За собiвартiстю Нематерiальнi

активи Незавершене

будiвництво Всього

31 грудня 2014 року 39 – 39

Надходження 106 106

Перемiщення з незавершеного будiвництва 106 (106) (-)

Вибуття (-) – (-)

31 грудня 2015 року 145 – 145

Накопичена амортизацiя

31 грудня 2014 року 18 – 18

Нарахування за рiк 13 – 13

Вибуття (-) – (-)

31 грудня 2015 року

31 – 31

Чиста балансова вартiсть

31 грудня 2014 року

31 грудня 2015 року 21

114 –

– 21

114

Повнiстю амортизованi нематерiальнi активи та нематерiальнi активи в заставi вiдсутнi.

15. Основнi засоби

Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

2014 2015

Незавершене будiвництво – –

Основнi засоби, балансова вартiсть 558 909

Всього 558 909

У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня:

За собiвартiстю Будiвлi Маши-ни та облад-нання Транс

порт Меблi та при-ладдя Iншi ОЗ Незавер-шене будiв-ництво Всього

1 2 3 4 5 6 7 8

31 грудня 2014 року 1683 2596 3156 83 12 7530

Надходження – – – – – 124 124

Перемiщення з незаверше ного будiвни цтва 124 (124) –

Iншi змiни 214 4 117 2 337

Вибуття (-) (55) (142) (9) (3) – (209)

31 грудня 2015 року 1897 2669 3131 76 9 – 7782

Накопичена амортизацiя

31 грудня 2014 року 1659 2551 2677 74 11 6972

Нарахування за рiк 11 16 77 1 105

Вибуття (-) (55) (142) (6) (2) – (205)

Iншi змiни 1 1

31 грудня 2015 року 1670 2512 2612 70 9 6873

Чиста балансова вартiсть

31 грудня 2014 року

24 45 479 9 1 558

31 грудня 2015року

227 157 519 6 – 909

У наступнiй таблицi надано данi щодо основних засобiв у заставi та повнiстю амортизованих:

2014 2015

Основнi засоби в заставi, балансова вартiсть – –

Основнi засоби, повнiстю амортизованi, первiсна вартiсть 4530

4539

Взятi в операцiйну оренду основнi засоби на 31.12.2014р. та на 31.12.2015р. вiдсутнi.

16. Запаси

Запаси Товариства були представленi наступним чином:

31 грудня 2014 31 грудня 2015

Сировина та матерiали (за собiвартiстю) 12 40

Паливо – –

Тара i тарнi матерiали – –

Будiвельнi матерiали – –

Запаснi частини – –

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 4 28

Незавершене виробництво – –

Готова продукцiя 309 274

Товари – –

Всього запаси 325 342

Станом на 31 грудня 2014 та 2015 рокiв Товариство не визнавало знецiнення запасiв. Запаси у заставi на 31.12.14. та на 31.12.15. вiдсутнi.

Запаси, вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї на 31.12.14. та 31.12.15. вiдсутнi.

17. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, нетто

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть Товариства були представленi наступним чином:

31 грудня 2014 31 грудня 2015

Торговельна дебiторська заборгованiсть

вiтчизняних покупцiв 477 705

iноземних покупцiв – –

Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (-) (-)

Балансова вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 477 705

Аванси виданi – –

За розрахунками з бюджетом 3 14

Iнша дебiторська заборгованiсть 393 411

Передплаченi витрати – –

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 873 1130

Аналiз простроченої, але не знецiненої торговельної дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:

31 грудня 2014 31 грудня 2015

До 30 днiв 477 705

30-60 днiв – –

60-90 днiв – –

90-120 днiв – –

Бiльше 120 днiв – –

Всього: 477 705

Протягом року на непогашенi залишки заборгованостi вiдсотки не нараховуються. На торговельну дебiторську заборгованiсть, прострочену бiльше нiж на 30 днiв пiсля дати погашення згiдно з договором, формується резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi на основi передбачуваної суми сумнiвної заборгованостi виходячи з минулого досвiду роботи з даним клiєнтом, i здiйснюється його регулярна переоцiнка з урахуванням фактiв та обставин, що iснують на кожну звiтну дату.

Станом на 31 грудня 2014 та 2015 рокiв торговельна дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 477 тис.грн. та 705 тис.грн. вiдповiдно, не була знецiнена Нарахування резерву в 2015 роцi не проводилося.

18. Грошовi кошти

Грошовi кошти Товариства були представленi наступним чином:

31 грудня 2014 31 грудня 2015

Готiвка – –

Рахунки в банках, тис.грн. 179 552

Грошi в дорозi, тис. грн. 144 152

Всього 323 704

19. Власний капiтал

Станом на 31.12.2015 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає суму 2836 тис. грн., з яких статутний капiтал становить 58 тис. грн., капiтал у дооцiнках – 2730 тис.грн., резервний капiтал – 9 тис.грн., нерозподiлений прибуток 39 тис. грн.

Всi внески до акцiонерного капiталу були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за iсторичною вартiстю.

Станом на 31 грудня 2014 та 2015 рокiв номiнальна сума, внесена акцiонерами до статутного капiталу Пiдприємства, становила 58 тисяч гривень ( 167074 простих iменних акцiй з номiнальною вартiстю 0,35 гривнi). Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл прибутку.

Станом на 31 грудня зареєстрований та сплачений статутний капiтал був представлений наступним чином:

31 грудня 2014 31 грудня 2015

Розмiр статутного капiталу, тис.грн. 58 58

Акцiонери Товариства, що володiють пакетами акцiй бiльше 10 % станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв – 2 фiзичнi особи – резиденти України. Разом 84,5 % статутного капiталу.

Структура капiталу Товариства станом на 31 грудня була наступною:

Тис.грн.

31 грудня 2014 31 грудня 2015

Сума Частка,% Сума Частка,%

Фiзичнi особи резиденти 58 100 58 100

Фiзичнi особи нерезиденти 0 0 0 0

Юридичнi особи 58 100 58 100

20. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Товариства були представленi наступним чином:

31 грудня 2014 31 грудня 2015

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть, в т.ч.: 14 –

Перед вiтчизняними постачальниками 14 –

Перед iноземними постачальниками – –

По розрахункам з бюджетом 52 234

По розрахункам зi страхування – –

По розрахункам з оплати працi – –

З одержаних авансiв – 45

За розрахунками з учасниками – –

Поточнi забезпечення – 95

Разом: 66 374

Iншi поточнi зобов’язання 168 29

Всього: 234 403

Торговельна кредиторська заборгованiсть представляє собою суму до сплати за поставленi запаси та наданi послуги. Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 30 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть має термiн погашення три мiсяцi з кiнця кожного звiтного перiоду.

21. Цiльове фiнансування

Компенсацiя з бюджету середнього заробiтку працiвникам , призваним на вiйськову службу на особливий перiод:

2014 2015

На 01 сiчня 0 0

Вiдображено у звiтi про прибутки та збитки 4 10

На 31 грудня 6 0

22.Умовнi та контрактнi зобов’язання.

Судовi позови

В процесi звичайної дiяльностi Товариство може бути залучено в судовi розгляди. В 2015 роцi судових позовiв Товариство не подавало, а також позовiв проти пiдприємства не було.

Керiвництво Товариства вважає, що в кiнцевому пiдсумку зобов’язання, якщо таке буде, що випливає з рiшення судових розглядiв або претензiй, не спричинить суттєвого впливу на фiнансове становище або майбутнi результати дiяльностi Товариства.

Оподаткування

4 грудня 2010 був офiцiйно опублiкований Податковий кодекс України. Податковий кодекс України суттєво змiнює iснуючi правила оподаткування в Українi. Зокрема, ставка податку на прибуток пiдприємств зменшилася з 25% до 18%, починаючи з 1 квiтня 2011 року, з подальшим задекларованим зменшенням до 16%; була впроваджена методологiя розрахунку податку на прибуток пiдприємств, у тому числi вимоги до визнання доходiв / витрат на основi методу нарахувань (ранiше визнавалися на основi касового методу або методу нарахувань), а також деякi iншi змiни.

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах i є платником ПДВ.

Зобов’язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованiй протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя вiдбулась ранiше. Кредит по ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов’язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит по ПДВ виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару, залежно вiд того, яка подiя сталася ранiше.

Дохiд, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли податок на додану вартiсть, що виник iз купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську або кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан.

Економiчне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Знецiнення нацiональної валюти

Нацiональна валюта – українська гривня (“грн.”) – знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для грн./долар США та грн./ Євро зросли з 5.05 та 7.4195 станом на 31 грудня 2007 року до 24,000668 та 26,223129 станом на 31 грудня 2015 року, вiдповiдно.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат еко-номiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

23. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв

Товариство має фiнансовi активи, такi як торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти.

Основнi фiнансовi зобов’язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, а також iншi зобов’язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства.

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань визначається наступним чином:

справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань зi стандартними умовами, що торгуються на активних лiквiдних ринках, визначається у вiдповiдностi з ринковими котируваннями (включаючи векселi, що котируються на органiзованому ринку, якi погашаються, незабезпеченi i безстроковi облiгацiї);

справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов’язань (виключаючи описанi вище) визначається вiдповiдно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу теперiшньої вартостi грошових потокiв з використанням цiн за поточними ринковими операцiями, а також iз використанням бiржових котирувань цiнних паперiв.

На думку керiвництва Товариства, балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань Товариства, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.

Станом на 31 грудня фiнансовi iнструменти Товариства були представленi таким чином:

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть

2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5

Фiнансовi активи

Торговельна та iнша дебi-торська заборгованiсть

870 1097 870 1097

Грошовi кошти та їх еквiваленти 393 704 393 704

Всього фiнансових активiв: 1263 1801 1263 1801

Фiнансовi зобов’язання

Торгiвельна та iнша кре-диторська заборгованiсть

14 45 14 45

Iншi зобов’язання 168 27 168 27

Всього фiнансових зобов’язань: 182 72 182 72

Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.

24. Управлiння ризиками

Основнi ризики включають: кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Ризик змiни цiн на товари

Це ризик того, що на поточнi або майбутнi прибутки пiдприємства вплинуть змiни ринкових цiн на готову продукцiю Товариства. Товариство зменшує вплив цього ризику шляхом пiдписання короткострокових договорiв, за якими вiдбувається фiзична доставка вiдомих обсягiв готової продукцiї за фiксованими цiнами.

Валютний ризик

Валютний ризик представляє собою ризик того, що фiнансовi результати зазнають несприятливого впливу вiд змiни курсiв обмiну валют. Товариство здiйснює певнi операцiї в iноземних валютах. Товариство не використовує будь-якi похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння своїм валютним ризиком. Водночас, керiвництво Товариства намагається зменшити вплив такого ризику шляхом пiдтримання монетарних активiв та зобов’язань, виражених в iноземнiй валютi, на одному i тому самому рiвнi (бiльш або менш стабiльному).

Кредитний ризик

Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти та строковi депозити оцiнюються з мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових iнститутах, якi на даний момент мають мiнiмальний ризик дефолту.

Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов’язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Перед прийняттям нового клiєнта Товариство використовує внутрiшню кредитну систему для оцiнки кредитної якостi потенцiйного клiєнта. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати.

Для кожного клiєнта визначаються кредитнi лiмiти та перiоди на пiдставi їх кредитної iсторiї, якi переглядаються на регулярнiй основi. Готова продукцiя виробляється на основi конкретних замовлень, вiдображених у пiдписаних угодах з клiєнтами. Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi, являє собою максимальний кредитний ризик Товариства.

Ризик лiквiдностi

Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов’язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзацiї.

Пiдприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань. Враховуючи специфiку господарської дiяльностi Товариства та того факту, що попит на його продукцiю iстотно зрiс за останнi кiлька рокiв, ризик лiквiдностi є мiнiмальним. Бiльшiсть витрат Товариства має змiнний характер i залежить вiд рiвня доходiв. У результатi цього i виникає бiльшiсть витрат, якi безпосередньо генерують доходи для погашення зобов’язань Пiдприємства у ходi звичайної господарської дiяльностi

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв до

1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього

1 2 3 4 5 6 7

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть – – 14 – – 14

Iнша кредиторська заборгованiсть – 52 – – – 52

Iншi зобов’язання – – 168 – – 168

Всього – 52 182 – – 234

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв до

1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього

1 2 3 4 5 6 7

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть – – 45 – – 45

Iнша кредиторська заборгованiсть – 234 95 – – 329

Iншi зобов’язання – 27 2 – – 29

Всього – 261 142 – – 403

Управлiння ризиком капiталу

Структура капiталу Товариства складається iз заборгованостi, яка включає поточнi зобов’язання, в тому числi кредиторську заборгованiсть, а також капiталу, що належить акцiонерам, який складається iз статутного капiталу, додаткового капiталу i нерозподiленого прибутку.

Товариство управляє своїм капiталом з метою забезпечення гарантiї того, що воно зможе продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно забезпечуючи максимальний прибуток акцiонерам, шляхом оптимiзацiї балансу заборгованостi та капiталу.

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому воно аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих позик ( в тому числi кредиторської заборгованостi ).

25. Подiї пiсля звiтної дати

До моменту затвердження звiту:

На думку керiвництва, у Товариствi вiдсутнi подiї пiсля дати балансу, якi б могли значним чином вплинути на його фiнансове становище.

26. Затвердження фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк, була затверджена до надання керiвництвом Товариства 08 лютого 2016 року.

Виконавчий директор ПАТ “ЧРП” Кадiров З.Д.

Головний бухгалтер Соломаха Т.М.


{date} Раздел: Річні звіти

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015