Черкаський річковий порт

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

 1. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

 1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            03150214

 1. Місцезнаходження

            18016, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, Черкаси, Горького,1

 1. Міжміський код, телефон та факс

            0472724651, 0472360343

 1. Електронна поштова адреса

            03150214@afr.com.ua

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 “Бюлетень. Цiннi папери України”

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.riverport.org.ua

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов’язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):

 

 

 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб          

 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Iнформацiя про рейтингове агентство  

 

 

 

 

 

10. Iнформацiя про дивiденди         

 

12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:

 

 

 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента          

 

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом        

 

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери     

 

5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду     

 

 

 

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:  

 

 

 

 

 

 

 

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї         

 

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї    

 

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв   

 

16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду         

 

 

 

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй            

 

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:   

 

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям    

 

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду             

 

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття          

 

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду      

 

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року        

 

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття       

 

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв      

 

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв  

 

23. Основнi вiдомостi про ФОН     

 

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН  

 

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН     

 

26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН      

 

27. Правила ФОН     

 

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)  

 

 

 

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть           

 

 

 

32. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А01№585029

 1. Дата проведення державної реєстрації

            23.07.1996

 1. Територія (область)

            Черкаська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

            58475,9

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

            18

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            50.40 – Вантажний рiчковий транспорт

            08.12 – Добування пiску, гравiю, глин та каолiну

            46.73 – Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

 1. Органи управління підприємства

            Органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-  акцiонернi товариства.

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

2) МФО банку

            354347

3) Поточний рахунок

            26005320622001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

5) МФО банку

            354347

6) Поточний рахунок

            26004320622002

 

 1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на користування надрами

2003

14.10.1999

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

14.10.2019

Опис

Лiцензiя дiйсна  до 14.10.2019р.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим транспортом

АА 119637

04.12.2009

Державний департамент морського i рiчкового транспорту

04.12.2014

Опис

Лiцензiя дiйсна до 04.12.2014р.Законодавство не вимагає.

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

01133, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

     

Усього

0

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Атаманенко Вiктор Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Полтавський обласний вiддiл по справах будiвництва та архiтектури: архiтектор технiчного бюро, ст.архiтектор технiчного бюро;

Полтавський виробничий художньо-оформiтельний комбiнат: заступник директора комбiната, головний художник комбiната, головний iнженер (Полтавський РМК виробничого об’єднання);

Полтавський художньо-виробничий комбiнат: директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

            Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано Членом Наглядової ради.Посадова особа володiє 37,5882% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.

Винагороду не отримував, згiдно рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2014 року.

До компетенцiї Наглядової Ради належить:

-пiдготовка порядку деного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

-обрання та припинення повноважень Виконавчого директора i членiв Дирекцiї;

-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;

-прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора та членiв Дирекцiї вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора;

-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

-обрання реєстрацiйної комiсiї;

-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв;

-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;

-визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг;

-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiйї          

-визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства: встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;

– затвердження штатного розкладу (розпису), посадових окладiв, форм i систем оплати працi працiвникам за поданням Дирекцiї Товариства;

– прийняття рiшення про форму i оплату працi iноземним фахiвцям та громадянам України;

            – прийняття рiшень про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб органiв управлiння Товариства;

– Наглядова Рада обирається (призначається) на 3 рокiв кумулятивним голосуванням загальними зборами акцiонерiв.

Наглядова Рада, з метою отримання поглибленого аналiзу дiяльностi пiдприємства та прогнозування передбачуваних фiнансових та виробничих проектiв пiдприємств Товариства, має право запрошувати стороннiх фахiвцiв та експертiв або створювати з цiєї мети тимчасовi робочi групи з вiднесенням вартостi їх послуг на валовi витрати.

– Рiшення Наглядової Ради являються обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i т.д.

Права та обов’язки членiв Наглядової ради регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Основне мiсце роботи Атаманенко В.I. обiймає посаду  – генеральний директор НВП “Аргус” м.Полтава вул. Сiнна, 4.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 Стаж роботи (рокiв) – 38.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бiдний Олександр Валентинович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            “Реємтсма-Україна”: проект-менеджер;

ТОВ “Етуаль”: технiчний директор

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

            Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано Членом Наглядової ради.Посадова особа володiє 37,5881% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.

 Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: проект-менеджер, технiчний директор.

 Основне мiсце роботи –  директор  ТОВ “Етуаль”, м.Полтава, вул. Панянка, 36.

До компетенцiї Наглядової Ради належить:

-пiдготовка порядку деного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

-обрання та припинення повноважень Виконавчого директора i членiв Дирекцiї;

-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;

-прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора та членiв Дирекцiї вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора;

-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

-обрання реєстрацiйної комiсiї;

-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв;

-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;

-визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг;

-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiйї          

-визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства: встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;

– затвердження штатного розкладу (розпису), посадових окладiв, форм i систем оплати працi працiвникам за поданням Дирекцiї Товариства;

– прийняття рiшення про форму i оплату працi iноземним фахiвцям та громадянам України;

            – прийняття рiшень про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть посадових осiб органiв управлiння Товариства;

– Наглядова Рада обирається (призначається) на 3 рокiв кумулятивним голосуванням загальними зборами акцiонерiв.

Наглядова Рада, з метою отримання поглибленого аналiзу дiяльностi пiдприємства та прогнозування передбачуваних фiнансових та виробничих проектiв пiдприємств Товариства, має право запрошувати стороннiх фахiвцiв та експертiв або створювати з цiєї мети тимчасовi робочi групи з вiднесенням вартостi їх послуг на валовi витрати.

– Рiшення Наглядової Ради являються обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i т.д.

Права та обов’язки членiв Наглядової ради регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 36.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Винагороду не отримував, згiдно рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2014 року.

 

1) Посада

            Тимчасово виконуючий обов’язки виконавчого директора

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кадiров Заур Джаванширович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1984

5) Освіта

            вища, Київська державна академiя водного транспорту

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            провiдний  фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “ЧРП”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            11.11.2014, обрано на невизначений

9) Опис

            Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ ” вiд 11.11.2014 року (Протокол засiдання Наглядової ради № 6 вiд 11.11.2014 року) призначено тимчасово виконуючим обов’язки виконавчого директора члена Дирекцiї Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 30 штук, що становить 0,0180 % статутного капiталу товариства. Особа обрана на посаду на невизначений термiн

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi.

Основне мiсце роботи – тимчасово виконуючий обов’язки виконавчого директора ПАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси.

Офiцiйний представник захисту iнтересiв Товариства.

До компетенцiї Дирекцiї належить:

– надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному  капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує суму до 10 вiдосткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов’язаннями третiх осiб;

– застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета об’єкта застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансововї звiтностi акцiонерного Товариства;

– щодо передачi прав заставодержателя (iпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (iпотекодержателя) на користь третiх осiб;

– щодо передавання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

-. депозиту (банкiвського вкладу) незалежно вiд суми депозиту (вкладу);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством транспортних засобiв на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства;

– надання згоди на списання майна Товариства;

– затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

– затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм Статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;

– прийняття рiшень з iнших питань, що пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом чи Статутами дочiрнiх пiдприємств;

– формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;

– розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;

– органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;

– укладення та виконання колективного договору;

– вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та загальних зборiв.

– Засiдання Дирекцiї проводяться по мiрi необхiдностi.

– Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Дирекцiї, вирiшуються колегiально. Рiшення Дирекцiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi присiтнi на її засiданнi.    

– Виконавчий директор органiзує роботу Дирекцiї, скликає засiдання Дирекцiї та забезпечує ведення протоколiв засiдання Дирекцiї.

– Виконавчий директор має право:

– дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичнии особами;

– вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;

– з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;

– видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

– вiдкривати та закривати рахунки у банках;

– приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;

– видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов’язковими для виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв.

– приймати рiшення про пред’явлення вiд iменi Товариства претензiй, позовiв до юридичних осiб, громадян;

– у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

– Повноваження Виконавчого директора та членiв Дирекцiї припиняються за рiшенням Наглядової ради.

Права та обов’язки членiв Дирекцiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про виконавчий орган (Дирекцiю) публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

 Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Стаж роботи (рокiв) – 9. Заробiтна плата за рiк – 39288,33 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

1) Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гордiєнко Людмила Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1962

5) Освіта

            середньо-спецiальна, Чигиринський сiльгосп технiкум

6) Стаж роботи (років)

            32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            КП “Приднiпровська СУБ” майстер з експлуатацiї та ремонту житлового фонду, бухгалтер ПАТ “ЧРП”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            18.04.2014, обрано на 5 рокiв

9) Опис

            Рiшенням ревiзiйної комiсiї ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 18.04.2014 року) обрано:

– Головою ревiзiйної комiсiї.Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв.

Ревiзiйна комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним зборам або Наглядовоiй радi.

Права та обов’язки членiв ревiзiйної комiсiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: майстер, iнспектор з кадрiв та облiку вiйськовозобов’язаних

Основне мiсце роботи -iнспектор з кадрiв та облiку вiйськовозобов’язаних

Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 32. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Танцюра Вiктор Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1954

5) Освіта

            Полтавський iнженерно будiвельний iнститут.

6) Стаж роботи (років)

            33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

             консультант по проектуванню ТОВ <Єтуаль>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

            Голова Наглядової ради Товариства органiзує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.Захищає iнтереси акцiонерiв. Здiйснює контроль за виконанням прийнятих Наглядовою  Радою рiшень. Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству. Контактує з Мiнiстерством транспортом України, Департаментом морського i рiчкового транспорту, Головною державною iнспекцiєю з безпеки судноплавства. Взаємодiя з морськими та рiчковими судноплавними компанiями, портами, заводами та iншими пiдприємства та органiзацiями.

 

Права та обов’язки членiв Наглядової ради регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.  Винагороду не отримував.  Основне мiсце роботи заступник директора по будiвництву ТОВ”Єтуаль”.На основне мiсце роботи  призначений згiдно рiшення Наглядової ради  №1 вiд 18.04.2014р.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи – 33 роки. Працює безоплатно, згiдно рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2014р.

 

 

 

1) Посада

            Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рибка Василь Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1980

5) Освіта

            середня, Одеське мореходне училище

6) Стаж роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ “Черкаське Хiмволокно” монтажник з монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцiй. ВАТ “Черкаський рiчковий порт”,слюсар з ремонту, обслуговування машин РМП, механiк машин ЕПК

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            18.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

            Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №4 засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2014 року)

обрано: Членом Дирекцiї

До компетенцiї Дирекцiї належить:

– надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному  капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує суму до 10 вiдосткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов’язаннями третiх осiб;

– застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета об’єкта застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансововї звiтностi акцiонерного Товариства;

– щодо передачi прав заставодержателя (iпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (iпотекодержателя) на користь третiх осiб;

– щодо передавання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

– позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

-. депозиту (банкiвського вкладу) незалежно вiд суми депозиту (вкладу);

– щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством транспортних засобiв на суму, що не перевищує суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства;

– надання згоди на списання майна Товариства;

– затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

– затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм Статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;

– прийняття рiшень з iнших питань, що пов’язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом чи Статутами дочiрнiх пiдприємств;

– формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;

– розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;

– органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;

– укладення та виконання колективного договору;

– вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та загальних зборiв.

– Засiдання Дирекцiї проводяться по мiрi необхiдностi.

– Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Дирекцiї, вирiшуються колегiально. Рiшення Дирекцiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi присiтнi на її засiданнi.    

– Виконавчий директор органiзує роботу Дирекцiї, скликає засiдання Дирекцiї та забезпечує ведення протоколiв засiдання Дирекцiї.

– Виконавчий директор має право:

– дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичнии особами;

– вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;

– з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;

– видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

– вiдкривати та закривати рахунки у банках;

– приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;

– видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов’язковими для виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв.

– приймати рiшення про пред’явлення вiд iменi Товариства претензiй, позовiв до юридичних осiб, громадян;

– у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

– Повноваження Виконавчого директора та членiв Дирекцiї припиняються за рiшенням Наглядової ради.

Права та обов’язки членiв Дирекцiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про виконавчий орган (Дирекцiю) публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:механiк груповий перевантажувальних машин, начальник вантажного району, директор технiчний.

Основне мiсце роботи – техннiчний директор ПАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи (рокiв) – 17. Заробiтна плата за рiк – 35915,83 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

1) Посада

            Головний  бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Соломаха Таїсiя Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            середньо-спецiальна, Технiкум радянської торгiвлi.

6) Стаж роботи (років)

            39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            01.10.2012, обрано не обмежений

9) Опис

            Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має .

Стаж роботи – 39 рокiв

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер.

Заробiтна плата за рiк – 31370,51 грн.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

1) Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Марченко Денис Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1982

5) Освіта

            Середня-спецiальна, ПТУ №17

6) Стаж роботи (років)

            14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ “Черкаський ДОК” штабелювальник, електрозварювальник  ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            18.04.2014, обрано на 5 рокiв

9) Опис

            Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано:Членом ревiзiйної комiсiї

Ревiзiйна комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним зборам або Наглядовоiй радi.

Права та обов’язки членiв ревiзiйної комiсiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: електрозварювальник  ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не отримує.

Загальний стаж роботи – 14 рокiв.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Особа обрана на посаду на 5 рокiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 18.04.2014р.)

 

 

1) Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Жоголев Володимир Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1947

5) Освіта

            Середня-технiчна, Смiлянський технiкум харчової промисловостi

6) Стаж роботи (років)

            48

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            “Черкаський рiчковий порт” електрик, радiооператор, слюсар-електрик, радiомонтажник, радiомонтажник-судновий, майстер, радiомонтажник, головний енергетик .

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            18.04.2014, обрано на 5 рокiв

9) Опис

            Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано: Членом ревiзiйної комiсiї Посадова особа володiє 0,0189 % в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв

Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не отримує.

Ревiзiйна комiсiя iнформує загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок загальним зборам або Наглядовоiй радi.

Права та обов’язки членiв ревiзiйної комiсiї регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та “Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Стаж роботи (рокiв) – 48. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.

Особа обрана на посаду на 5 рокiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 18.04.2014р.)

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний енергетик.

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової ради

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

62 800

37,5881

62 800

0

0

0

Член Наглядової ради

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

62 800

37,5881

62 800

0

0

0

Член Дирекцiї

Кадiров Заур Джаванширович

– –  –

30

0,018

30

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Гордiєнко Людмила Миколаївна

– –  –

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Танцюра Вiктор Юрiйович

– –  –

3

0,0018

3

0

0

0

Член Дирекцiї

Рибка Василь Васильович

– –  –

0

0

0

0

0

0

Головний  бухгалтер

Соломаха Таїсiя Михайлiвна

– –  –

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Марченко Денис Юрiйович

– –  –

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Жоголев Володимир Володимирович

– –  –

0

0

0

0

0

0

Усього

125 633

75,196

125 633

0

0

0

 

 

 

 1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

                 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Усього

125 600

75,176

125 600

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

   

Дата проведення

18.04.2014

 

Кворум зборів

77,19

 

Опис

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.

Прийняте рiшення:

“1). Обрати Головою зборiв – Кадiрову Валентину Всеволодiвну

Секретарем зборiв                 –  Бондарєву Свiтлану Володимирiвну

 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:

Голова лiчильної комiсiї       – Гордiєнко Тарас Миколайович

Член лiчильної комiсiї          – Ватагiн Петро Миколайович

Член лiчильної комiсiї          – Кадiров Руслан Джаванширович

3). Встановити термiн дiї повноважень даної  лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються”.

 

  2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.

Прийняте рiшення:

“Звiт Дирекцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi  Товариства на 2014 рiк затвердити”.

 

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

Прийняте рiшення

    “Звiт Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома”.   

 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї.. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.

Прийняте рiшення

     “Звiт Ревiзiйної комiсiї  прийняти до вiдома.  Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” станом на 31.12.2013 року затвердити”.

 

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк.

        Прийняте рiшення

     “1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 1021,0 тис.грн., – отриманий ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi у сумi 294,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у минулих перiодах;

2)  Зважаючи на  вiдсутнiсть у Товариства iнших джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу) – покриття залишку непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах у сумi 1021,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах”.

 

6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.

Прийняте рiшення

“В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.8.10. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:- припинити повноваження членiв Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” в повному складi, а саме:

Голови Наглядової ради        –  Танцюри Вiктора Юрiйовича

Члена Наглядової ради:        – Атаманенко Вiктора Iвановича

Члена Наглядової ради:        – Бiдного Олександра  Валентиновича.

 

Прийняте рiшення

“Обрати Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме:

Танцюра Вiктор  Юрiйович                                                    – член Наглядової ради

Атаманенко Вiктор Iванович                                                – член Наглядової ради

Бiдний Олександр Валентинович                                  – член Наглядової ради”.

 

Прийняте рiшення

        “Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” на безоплатнiй основi. Уповноважити Виконавчого Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”.

 

Головою зборiв пiдкреслено та доведено до вiдома обраних членiв Наглядової ради необхiднiсть пiсля закiнчення цих зборiв обрання мiж собою простим голосуванням Голови Наглядової ради.

 

7. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзiйної Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з Ревiзiйної комiсiї.

Прийняте рiшення

       “В зв’язку з власним волевиявленням акцiонерiв щодо свого припинення членства у складi ревiзiйної комiсiї: – припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”, А САМЕ:

Голови Ревiзiйної комiсiї  – Сарани Наталiї Валерiївни

Члени Ревiзiйної комiсiї – Реви Вiктора Яковича

Члена ревiзiйної комiсiї – Жоголева Володимира Володимировича”.

 

Прийняте рiшення

“Обрати Ревiзiйну комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме:

Гордiєнко Людмила Миколаївна – член Ревiзiйної комiсiї

Марченко Денис Юрiйович – член Ревiзiйної комiсiї

Жоголев Володимир Володимирович – член Ревiзiйної комiсiї”

 

Прийняте рiшення

        “Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” на безоплатнiй основi. Уповноважити Виконавчого Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”.

 

8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Рiшення не прийнято.

 

 
         

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ “Аудиторська фiрма “Кооп-Аудит”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21385106

Місцезнаходження

18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, Черкаси, вул.Гоголя, 224, к.33

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 000485

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.04.2012

Міжміський код та телефон

0472360218

Факс

0472360218

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ КБ “Приватбанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

0567163364

Факс

0567163364

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ “Кредобанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м.Львiв, вул. Сахарова 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286595

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПРФ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(032) 297-27-79

Факс

032) 297-27-79

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПрАТ “Нацiональний депозитарiй України”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.3013

Міжміський код та телефон

044-591-04-19

Факс

044-591-04-19

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ  “Росан – Цiннi папери”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

04119, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м. Львiв, вул. Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263310

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

(032) 222-5387

Факс

(032) 222-5387

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БIРЖА ПФТС”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004, Україна, – р-н, м.Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон

(044) 277-55-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї – 05.03.2019

 

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.02.1999

19/23/1/99

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

09.06.2011

60/23/1/2011

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

 

 

 1. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У 2014 роцi важливих подiй не вiдбувалося.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура: Дирекцiя (у складi Т.в.о. виконавчого директора, директора технiчного) та працiвники.

ДП, фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв   немає. 

Структура змiнилася в зв’язку з з невеликою кiлькiстю працюючих.

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) – 18, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв – 1. Чисельнiсть працiвникiв на умовах неповного часу – 0. Фонд оплати працi – 621,60 тис. грн; фонд оплати працi в 2014 р зменшився на 35,9 тис.грн порiвняно з 2013 роком.

 

Працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить  до будь-яких об”єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими  органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство не проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не поступали.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть здiйснюється з урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Знос основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи iз строкiв корисної експлуатацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй – по оцiнювальнiй вартостi.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

 1. Основним видом продукцiї, що виробляє емiтент – видобуток пiску. Видобуто пiску – 36055 тн, реалiзовано – 26955 тн. Виручка вiд реалiзацiї склала 690000 грн.

Дохiд вiд здавання в оренду – 338000 грн. Експортних операцiй не було. Пiдприємство залежить вiд сезонних змiн: взимку та на нерест риби не вiдбувається видобуток пiску. Основними клiєнтами по закупцi пiску є КП “СУБ Митниця”, КП “Приднiпровське СУБ”, по здаванню в оренду – ФОП Плаушевський В.В. Iстотними проблемами були i залишаються: знос основних засобiв, сезоннiсть роботи. Значною мiрою впливають зовнiшньо-економiчнi умови, економiчна ситуацiя в країнi, спад виробництва в будiвельнiй галузi. Основним ризиком в дiяльностi є економiчна ситуацiя в Українi, що призводить до зменшення попиту на будiвельнi матерiали. Емiтент розширює ринки збуту: розсилає комерцiйнi пропозицiї, оновлює та подає iнформацiю в мережi Iнтернет. Видобуток пiску здiйснюється шляхом насипу пiску на баржу за допомогою гiдропiсконавантажувача. На вартiсть пiску суттєво впливає вартiсть дизельного пального та запчастин, що пропорцiйно вiдображається на цiнi. Ця галузь виробництва потребує капiтальних вкладень: оновлення плав технiки. Кожнi 4 роки плав технiка потребує ремонту та необхiдно робити щорiчний ремонт крану. Новi технологiї не впроваджувалися, оскiльки потребують значних iнвестицiйних вкладень. На даний час задовольняються потреби Черкаської областi в постачаннi пiску. На ринку Черкаської областi є 3 конкурента. Пiдприємство далi намагається розширювати клiєнтуру та залучати новi вантажi на перевезення рiчковим транспортом. Основнi постачальники послуг: ПАТ “Черкасиобленерго”, КП “Черкасиводоканал”, ТОВ “Дiзарт Плюс”.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання або вiдчуження за 5 рокiв:

Придбане: комп’ютер, мотокоса, принтер, радар, ваги електроннi, приймач GPS.

Вiдчуження: будiвля рiчкового вокзалу, кран КП-112, т/х “Ельтон”, екскаватор, т/х “СТ-37”.

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” у звiтному перiодi не вiдбувалися.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всього активiв на суму 2155 тис.грн, залишкова вартiсть – 558тис.грн, а саме: будiвлi та споруди 24 тис.грн, машини та обладнання – 45 тис.грн, транспортнi засоби – 479 тис.грн, iнструменти на суму – 10 тис.грн. Утримання Основних засобiв в належому станi. Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Черкаси, вул. Горького, 1. Ступiнь зносу -99% Будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї з 1961 року. Екологiчнi питання не впливають. Планiв щодо капiтального будiвництва немає. Планiв щодо розширення або удосконалення основних засобiв немає. Пiдприємство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок доходiв вiд господарської дiяльностi, та економiї власних коштiв внаслiдок проведення ремонту основних засобiв власними коштами.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Дiяльнiсть пiдприємства суттєво залежить вiд економiчної ситуацiї в країнi. Спад в будiвельнiй галузi призводить до вiдсутностi попиту на пiсок та вiдсутностi замовлень на перевезення. Законодавчi обмеження впливають на додатковi витрати для оформлення документiв.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафнi санкцiї не виплачувались.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

У пiдприємства не завжди  достатньо коштiв для задоволення власних потреб.  Фiнансова звiтнiсть здiйснюється з урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок: доходiв вiд господарської дiяльностi; економiї коштiв, внаслiдок проведення ремонту основних засобiв власними силами. Лiквiднiсть пiдвищуэться за рахунок контролю дебiторської заборгованостi та залученням iнвестицiй.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Дiяльнiсть ПАТ “ЧРП” в переважнiй своїй бiльшостi полягає в укладеннi угод щодо надання послуг клiєнтам по перевантаженню вантажу виконання яких здiйснюється в обов’язковому порядку протягом перiоду навiгацiї, де кiлькiснi та часовi чинники по договорам мають невизначений характер в залежностi вiд об’ємiв господарської дiяльностi клiєнтiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок в 2014 роцi не було.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Господарськiй суд Черкаської областi 24.06.2014р. справа №910/9788/14 ДП “Адмiнiстрацiя рiчкових портiв” просить стягнути з ПАТ “Черкаський рiчковий порт” 93901,46 грн борг за договором про надання послуг вiд 01.06.2013р. №01/06-278. Постанова виконана в повному обсязi. ПАТ “Черкаський рiчковий порт” погашав борг частково, в зв’язку з вiдсутнiстю коштiв на розрахунковому рахунку.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 1. 2012р.:

Видобуто пiску 22186 тонн. Розвантажено-навантажено шлаку 10189 тн на суму 230583 грн. Розвантажено скла 1374,5 тн на суму 105466 грн. Продали гран вiдсiву у кiлькостi 591 тн, перевалку шлаку у кiлькостi 1535 тн. Перевезення вантажу за 2012 експорт: метал 11318,61 тн, вугiлля – 18254,12тн.

2013р:

Видобуто пiску 14628 тонн, вартiстю 12 грн за тонну, на суму 176 тис.грн. Реалiзовано 7694 тонн пiску, вартiсть -36 грн за тонну, виручка вiд реалiзацiї пiску – 267 тис.грн.

2014р.:

Видобуто пiску 36055 тн, реалiзовано 26955 тн. Виручка вiд реалiзацiї пiску – 690 000 грн, дохiд вiд оренду – 338 000 грн.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

605

558

0

0

605

558

  будівлі та споруди

42

24

0

0

42

24

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

552

534

0

0

552

534

  інші

11

0

0

0

11

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

605

558

0

0

605

558

Опис

Умови використання – за призначенням, ступiнь їх використання  – на повну потужнiсть, обмежень у використаннi майна немає. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду складає 99,0%. Будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї з 1961 року.  Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшувалась за рахунок капiтальних ремонтних робiт. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду  6972 тис.грн. Первiсна вартiсть  основних засобiв на кiнець звiтного року 7530,0 тис.грн..

Залишкова вартiсть  на кiнець звiтного перiоду  558,0 тис. грн.

 

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 915

2 282

Статутний капітал (тис.грн)

58,5

58,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

58,5

58,5

Опис

З 01.01.04. вiдповiдно до п.п.2 п.3 Ст.158 ЦКУ АТ не має права оголошувати та виплачувати дивiденди: ” при зменшеннi вартостi чистих активiв АТ до розмiру , меншого, нiж розмiр статутного капiталу i резервного фонду”. Також, згiдно п.3 Ст.155 ЦКУ: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв АТ виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.”

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, та сумою довгострокових зобов’язань i забезпечень, поточних зобов’язань i забезпечень .Вартiсть чистих активiв ПАТ “ЧРП”становить 1915,0 тис. грн., що на 1857,0 тис. грн.бiльше вартостi статутного капiталу.

Висновок

Станом на 31.12.2014 року чистi активи товариства перевищують статутний та резервний капiтал на 1857,0 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

       

 

 1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

52

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

182

X

X

Усього зобов’язань

X

234

X

X

Опис

–           Зобов’язання Товариства:

На дату балансу зобов’язання Товариства складають :

–           довгостроковi 0 тис. грн.;

–           поточнi 234,0 тис. грн.

Визнання та оцiнка зобов’язань Товариства вiдповiдають Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом МФУ вiд 31.01.2000р. №20.

На нашу думку iнформацiя про зобов’язання у примiтках до фiнансової звiтностi Товариства розкрита достовiрно за 2014 рiк, вiдповiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського  облiку в Українi № 11 “Зобов’язання”.

 

 

 

 1. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пiсок рiчковий

36055

690

100

26955

338

74,76

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

13.03.2014

13.03.2014

Відомості про проведення загальних зборів

18.04.2014

22.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.11.2014

12.11.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Позачергових зборiв не було.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

не отримують зарплати

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

ні

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

так

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: нi

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: нi

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

нi

 

Звіт про корпоративне управління

 

 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
 9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

 1. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Кооп-Аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

22811397

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18000, м. Черкаси, вул.Гоголя,224, к.33

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0367, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер АВ №000085, серія АВ,  номер 000085, дата видачі 03.04.2012, строк дії 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

“Аудиторська фiрма “Кооп-Аудит”

 

 

Iдентифiкацiйний код: 21385106                                                                      

 

18000,м,Черкаси вул.Гоголя,224,кiм.33

 

Р/р 26008962498724 вiддiлення № 2    ПУМБ у м.Черкасах, МФО 334851 

    тел.0472 36 02 18

            098 464 01 99

               067 264 76 46

 

 

Свiдоцтво про включення до Реєстру

аудиторських фiрм та аудиторiв №0367 вiд

26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено

до 04.11.2015року

 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв

та аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

АВ №000085 вiд 03.04.2012 року, термiн чинностi продовжено до 04.11.2015 року 

 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0525 рiшення АПУ вiд 29.01.2015 року №  307/4, чинне до 31.12.2019 року.                          

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звiт незалежного аудитора)

щодо фiнансової звiтностi

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Черкаський рiчковий порт”

за 2014 рiк , що закiнчився станом на 31 грудня 2014 року

 

 

Адресат.

 

Даний аудиторський висновок щодо фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” за 2014 рiк призначається для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт ” i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.

 

Основнi вiдомостi про емiтента цiнних паперiв.

 

 

 

 

Повна назва        Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

Скорочена назва          ПАТ “Черкаський рiчковий порт”

Реєстрацiйний номер юридичної особи   ЄДР 03150214

Мiсцезнаходження юридичної особи  за  КОАТУУ

         710136400 18016 м.Черкаси, Приднiпровський р-н, вулиця Горького, будинок 1.

Дата державної реєстрацiї    23.07.1996 р.

Керiвник    Тимчасово виконуючий обов’язки виконавчого директора Кадiров Заур Джаванширович

Органiзацiйно правова форма      Акцiонерне товариство

Телефон     0 472 722610

Основний вид дiяльностi     

Вантажний рiчковий транспорт

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

46.73 Оптова торгiвля деревиною,

 

 

 

 

будiвельними

 матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи

            орендованого нерухомого майна

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець року 18 осiб

 

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточнi рахунки в нацiональнiй валютi, круглу печатку з назвою Товариства, а також iншi атрибути, вiдповiдно до чинного законодавства України.

 Статутний капiтал станом на 31.12.2014р. сформовано та сплачено в повному обсязi в сумi – 58 000,00 грн. Вiн подiлений на 167 074. шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35 грн. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму п’ятдесят вiсiм тисяч чотириста сiмдесят п’ять гривень 90 коп. Форма iснування-бездокументарна. Реєстрацiйний номер свiдоцтва 60/23/1/2011. 

 

 

Опис перевiреної фiнансової iнформацiї.

 

У ходi аудиторської перевiрки була перевiрена фiнансова звiтнiсть ПАТ,яка складена за МСФЗ та складає повний пакет фiнансових звiтiв:

1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан)  станом на 31.12.2014 року (Форма №1);

2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)  за 2014 рiк (Форма №2);

3) Звiт про власний  капiтал за 2014 рiк (Форма №4);

4) Звiт про рух грошових коштiв( за прямим методом) за 2014 рiк (Форма №3);

5) Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до 2014 року.

 Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, що дiяли станом на 31.12.2014 року. 

Фiнансова звiтнiсть товариства надана у тисячах українських гривень та пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.

 

Опис обсягу аудиторської перевiрки.

 

Ми провели аудит у вiдповiдностi  з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог  а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому,  що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 “Аудиторськi докази”, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було  спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав  заходи  внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 

Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що цi активи та зобов’язання наявнi.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена дана фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi з  МСФЗ.

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, статтi 40 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про акцiонернi товариства”, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 “Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв” з урахуванням рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015р. №31, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04.02.2015 р. за №131/26576).

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 “Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви- користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

Вiдповiдальнiсть аудитора.

 

Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

 

Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки.

 

Аудитори висловлюють незгоду з облiковою полiтикою Товариства з наступних питань:

1.      В 2014 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась товариством.

2.      В 2014 роцi товариство не створювало резерву сумнiвних боргiв та не формувало в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до МСБО 12 “Податок на прибуток”.

Проте вказанi обмеження та зауваження на нашу думку не мають вирiшального впливу на стан справ в цiлому з питань, що були предметом аудиторської перевiрки та вплив можливих коригувань на фiнансову звiтнiсть на нашу думку не є суттєвими чи

всеохоплюючими.

 

Висловлення умовно-позитивної думки.

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про те, що фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2014р., а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився цiєю датою, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ, а також вимогам статтi 40 Закону України “Про цiннi папери”.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.

В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлене розкриття iнформацiї наданої у фiнансовiй звiтностi Товариства.

В Додатку 2 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлена iнша допомiжна iнформацiя.

В Додатку 3 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлена Довiдка про фiнансовий стан Товариства.

 

Дата надання аудиторського висновку.

 

25 березня 2015 року

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.

 

 

Повна назва:                          Товариство з обмеженою     вiдповiдальнiстю

Аудиторська фiрма “Кооп-Аудит”

 

Код ЄДРПОУ                      

 

21385106                      

Мiсцезнаходження:              

         м. Черкаси вул. Гоголя,224 кiм. 33

Реєстрацiйнi данi:                  Зареєстроване Виконавчим комiтетом

Черкаської мiської ради 26.09.1994 за №151164.

 

Керiвник

         Костенко Катерина Григорiвна

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв

         Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0367  вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року

 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi     Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0525  Рiшення АПУ вiд 29.01.2015 року №  307/4, чинне до   31.12.2019 року.                                        

,

Iнформацiя про аудитора     Директор Костенко Катерина Григорiвна

Сертифiкат аудитора (Серiя “А”

№ 004528, виданий на пiдставi рiшення

Аудиторської палати України вiд 23 лютого 2001 року за № 99, термiн дiї – до 23 лютого 2020 року.  

 

Аудитор Струтинська Олена Володимирiвна( Сертифiкат аудитора серiя А №000643, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2020

року.

Контактний телефон    (0472) 36-02-18  098 464 01 99

Електронна адреса      koop-audut@ukr.net

 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту.

Аудиторська перевiрка проводилась з згiдно договору №0015/19 вiд 12 березня 2015 року з 16 березня 2015 року по 24 березня 2015 року.

Мiсце проведення : 18000, м.Черкаси,.

 

Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту.

 

Директор ТОВ “Аудиторської фiрма “Кооп-Аудит”                  Костенко Катерина Григорiвна

Сертифiкат аудитора серiї А N 004528

 

Помiчник аудитора                                                                         Дiдух Свiтлана Iванiвна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до Аудиторського висновку

(звiту незалежного аудитора)

 

Розкриття iнформацiї, наведеної у рiчнiй фiнансовiй звiтностi

ПАТ “Черкаський рiчковий порт”

за рiк, що минув станом на 31.12.2014 року.

 

 

Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 року у вiдповiдностi з спiльним листом НБУ, Мiнфiну, Державної служби статистики вiд 07.12.2011 року №12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523,  N 04/4-07/702. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31.12.2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з

мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

 

Розкриття iнформацiї щодо активiв .

Вiдповiдно до вимог МСБО товариство класифiкувало активи в балансi на поточнi i непоточнi.

Станом на 31.12.2014 року активи товариства становлять 2 155тис .грн., в тому числi:

необоротнi активи-          579 тис.грн.

оборотнi активи  –            1 576 тис.грн.

Необоротнi активи в свою чергу складаються з вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв.

В статтi “Основнi засоби” товариство вiдобразило балансову вартiсть основних засобiв (iсторична собiвартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) згiдно з МСБО 16 “Основнi засоби”. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду становить 558 тис. грн.

Об’єкти основних засобiв товариство оцiнює за методом собiвартостi, який включає в себе купiвельну цiну, витрати на доставку та приведення до робочого стану, первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї на якiй вiн розташований.

Основнi засоби вiдображаються в балансi товариством, якщо вiдповiдають загальним критерiям визнання активiв.

До таких критерiїв товариство вiднесло матерiальнi активи як основнi засоби, якщо вони використовуватимуться бiльше одного року. Товариство встановило вартiсне обмеження при визнаннi активом основних засобiв в розмiрi 2500 грн., всi витрати вартiстю менше 2500 грн. не капiталiзуються, а списуються як витрати поточного перiоду. Балансова вартiсть вибулих на протязi 2014 року основних засобiв складає 326 тис.грн.тис. грн.

Для розрахунку амортизацiї основних засобiв товариство  встановило термiни корисної експлуатацiї на пiдставi наказу пiдприємства для кожного об’єкта основних засобiв окремо, виходячи з ефективностi  їх вiдтворення та використання.

Для розрахунку амортизацiї основних засобiв товариство застосувало прямолiнiйний метод. За звiтний перiод амортизацiя основних засобiв становить 94 тис.грн. Накопичена амортизацiя на кiнець звiтного перiоду становить 6 972 тис.грн.

Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв .

Товариство зi складу основних засобiв, зокрема Будiвель та споруд, не видiлило iнвестицiйну нерухомiсть, посилаючись на вимоги п.10 МСБО 40 “Iнвестицiйна нерухомiсть”. Товариство утримує на балансi будiвлi, значна частина яких утримується для використання  у виробництвi, постачання товарiв, надання послуг та для адмiнiстративних цiлей, а iнша незначна частина  яких використовується з метою отримання орендної плати. Товариство, також, не видiляє в окрему статтю “Iнвестицiйну нерухомiсть” вартiсть будiвель, якi надає в операцiйну оренду  iз за неможливостi достовiрно оцiнити їх собiвартiсть.(п.16 МСБО 40).

Поточнi активи товариства складаються з запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та iнших оборотних активiв.

Вiдповiдно до вимого МСБО 2 “Запаси” товариство вiднесло до запасiв активи , якi:

а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу ;

б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу  ;

в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням. Собiвартiсть готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується як цiна реалiзацiї зменшена на витрати на збут. Аналiз спiввiдношення вказаних величин показав, що собiвартiсть (iсторична вартiсть) запасiв у Товариствi дорiвнює чистiй вартостi  реалiзацiї.

Загальна балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.14 року становить 325 тис. грн. Товариство класифiкувало запаси слiдуючим чином:

-виробничi запаси- 16тис.грн.,

-готова продукцiя-309 тис.грн

Товариство визнало дебiторську заборгованiсть на дату балансу вiдповiдно до вимог МСБО 32, де дебiторська заборгованiсть визначається як фiнансовий актив.

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть тодi, коли органiзацiя стає стороною контракту (договору), при виникненнi зобов’язання по фiнансовому iнструменту (МСБО 39).

Товариство оцiнює дебiторську заборгованiсть пiд час первiсного визнання фiнансового активу за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, наданої або отриманої за них.(МСБО 39).

Товариство на початку року та на кiнець року не розраховувало резерв сумнiвних боргiв, Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.14 року становить 234 тис. грн., в основному це заборгованiсть яка виникла за вiдвантажену готову продукцiю в сумi 309 тис.грн.,., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 3 тис.грн, iнша дебiторська заборгованiсть 393 тис.грн.

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2014 рiк встановлений i додержувавсяАналiтичний облiк операцiй по розрахунковому i iншим рахункам товариства ведеться згiдно виписок банка, вiдповiдає даним журналiв – ордерiв, головної книги. Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2014 року становить 323 тис. грн.

На нашу думку, облiк активiв, за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi активи) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв, на яких облiковуються активи товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2014 року, у вiдповiдностi з критерiям МСБО визнання їх активами.

 

Розкриття iнформацiї за видами забезпечень та зобов’язань.

Товариство визначає та вiдображає поточнi та непоточнi зобов’язання  вiдповiдно до МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв”.

Станом на 31.12.2014 року непоточнi зобов`язання становлять 6 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року поточнi зобов”язання i забезпечення становлять 234 тис. грн., в основному це заборгованiсть постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 14 тис.грн., забов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 52 тис.грн., iншi поточнi забезпечення -168 тис.грн.

Резерв вiдпусток пiдприємство не створює.

Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення.

Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi станом на 31.12.14 року визнала її  поточнiсть та реальнiсть.

Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося .

На нашу думку, облiк зобов’язань за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру  зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi зобов’язання) правдиво i неупереджено вiдображає  стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються зобов’язання товариства в роцi, який закiнчився 31.12.2014 року, вiдображенi в балансi зобов’язання  облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв МСБО.

 

 Розкриття iнформацiї про власний капiтал.

Згiдно з Концептуальною основою МСБО власний капiтал – це частина активiв пiдприємства, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов’язань.

Товариство вiдобразило в фiнансовiй звiтностi власний капiтал вiдповiдно до МСБО №1 “Подання фiнансових звiтiв” та МСБО №32 “Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання”.

Станом на 31.12.2014 року сума власного капiталу в порiвняннi з попереднiм перiодом зменшилася на 367 тис.грн. за рахунок отримання товариством в 2014 роцi збитку в сумi 155 тис.грн. та зменшення розмiру капiталу в дооцiнках

Станом на 31 грудня 2014 року власний капiтал товариства становить 1915 тис.грн. та має таку структуру: 

– статутний капiтал -58 тис. грн.;

 -непокритий збиток -882 тис.грн.

 -капiтал у дооцiнках – 2730 тис.грн.

-резервний капiтал- 9 тис.грн.

Згiдно Статуту товариства:

-статутний капiтал товариства становить 58 тис.грн,

 -статутний капiтал роздiлений на167 074. шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35 грн

-акцiї товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi. 

 За даними Депозитарної установи, у якого товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй

власниками, якi  володiють бiльше 10% акцiй станом на 31.12.2014 року є

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента

 

 

 

 

Найменування юридичної особи   Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ         Мiсцезнаходження       Дата внесення до реєстру     Кiлькiсть акцiй (штук)        Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)      Кiлькiсть за видами акцiй

                                                        простi iменнi       простi на пред’явника         привiлейованi iменнi   привiлейованi на пред’явника

 

Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи*   Серiя, номер, дата видачi паспорта, найменування органу, який видав паспорт**   Дата внесення до реєстру      Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)         Кiлькiсть за видами акцiй

                                               простi iменнi       простi на пред’явника         привiлейованi iменнi   привiлейованi на пред’явника

Атаманенко Вiктор Iванович         – – –    27.01.2003 62800         37.588         62800         0       0       0

Бiдний Олександр Валентинович  – – –    27.01.2003 62800         37.588         62800         0       0       0

Усього       125600       75.176        125600       0       0       0

 

 

Пiдтвердження права власностi на акцiї в бездокументарнiй формi є виписка з рахунку в цiнних паперах, вiдкритого у Депозитарнiй установi.

На думку аудитора, Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано та сплачено у встановленi законодавством термiни. У звiтному перiодi змiн в статутному капiталi товариства не вiдбувалось.

Сума непокритого збитку минулих рокiв, збiльшеного на збиток звiтного року  зменшує власний капiтал на суму  155 тис. грн.

На нашу думку, облiк власного капiталу за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв та зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi активи та зобов’язання) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковується власний капiтал товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2014 року, вiдображений в балансi капiтал облiковується i оцiнюється товариством у вiдповiдностi з критерiями визнання їх власним капiталом згiдно з МСБО.

 

Розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку.

Згiдно МСБО №1, товариство подає усi статтi доходу та витрат за 2014 рiк.

При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, дотримано вимоги МСБО №18 “Дохiд”, МСБО №17 “Оренда”, МСБО №2 “Запаси” i Концептуальної основи складання i подання фiнансових звiтiв. Товариство визнавало в облiку витрати на пiдставi безпосереднього зв’язку мiж витратами та заробленим доходом вiд конкретних статей.

Результат за звiтний перiод визначено вiрно, данi “Звiту про фiнансовi результати” як по доходах, так i по витратах пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.

 

Доходи товариства:

Основним видом доходу товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї В 2014 роцi доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї склали 690 тис. грн., Доходи товариства вiд здавання в операцiйну оренду основних засобiв в 2014 роцi становлять788 тис.грн.,

Iншi фiнансовi доходи-22 тис.грн.

Iншi i доходи -179 тис.грн.

Разом чистi доходи:1679 тис.грн.

Витрати товариства:

В 2014 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов’язанi з господарською дiяльнiстю:

-собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв,робiт,послуг-    613 тис.грн.,  

– адмiнiстративнi витрати-   398 тис.грн.

-витрати на збут-631 тис.грн.

– iншi операцiйнi витрати-  185 тис.грн.

-Iншi витрати-7 тис.грн.

Разом витрати :  1834 тис. грн.

Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi.

Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2014 роцi збиток товариства становить 155 тис. грн.

 

Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту.

 

Директор ТОВ “Аудиторської фiрма “Кооп-Аудит”                  Костенко Катерина Григорiвна

Сертифiкат аудитора серiї А N 004528

 

Помiчник аудитора                                                                         Дiдух Свiтлана  Iванiвна

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

до Аудиторського висновку

(звiту незалежного аудитора)

 

Розкриття iншої допомiжної iнформацiї.

 

Застосовуючи при перевiрцi МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом  та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.

Вартiсть чистих активiв

Застосуємо методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї”.

Визначення вартостi чистих активiв ПАТ ” Черкаський рiчковий порт” проводиться за формулою:

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи – Довгостроковi зобов`язання- Поточнi зобов`язання.

Чистi активи акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становлять 1915тис. грн.( отже величина чистих активiв бiльша на 1857 тис.грн. за величину статутного капiталу, товариство  дотрималось вимог п.3 ст.155 ЦКУ.

 

Розкриття особливої iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року,

якi могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

До особливої iнформацiї про емiтента за 2014 рiк вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦППР вiд 03.12.2013 року №2826:

-рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалося;

-рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося;

-факти лiстингу /делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;

-отримання позик або кредитiв не мало мiсця ,

-на протязi звiтного перiоду в товариствi вiдбулися  змiни складу посадових осiб емiтента:

22.04.2014р.Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року) у зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства,припинено повноваження:

– Голови Наглядової ради Танцюри Вiктора Юрiйовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснiвським РВУ МВС України в Черкаськiй областi 29.11.1996 року). Посадова особа володiє 0,0018% часткою в статутному капiталi. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Члена Наглядової ради Атаманенка Вiктора Iвановича (паспорт: серiя КН № 288979 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 06.12.1996 року). Посадова особа володiє 37,5882% в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Члена Наглядової ради Бiдного Олександра Валентиновича (паспорт: серiя НС № 166261 виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 17.09.1996 року). Посадова особа володiє 37,5881% в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Виконавчого директора – члена Дирекцiї Кадiрової Валентини Всеволодiвни (паспорт: серiя НС № 947246 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.01.2001 року). Посадова особа володiє 0,025% в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Члена Дирекцiї Рибки Василя Васильовича (паспорт: серiя НС № 229917 виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.03.1997 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 01.09.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Члена Дирекцiї Кадiрова Заура Джаваншировича (паспорт: серiя НС № 910950 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi вiд 06.12.2000 року). Посадова особа володiє 0,018% в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Голови ревiзiйної комiсiї Сарани Наталiї Валерiївни (паспорт: серiя НС № 793823, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 21.04.2000 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Члена ревiзiйної комiсiї Реву Вiктора Яковича (паспорт: серiя НЕ № 074663, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 13.11.2001 року). Посадова особа володiє 0,0329% в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Члена ревiзiйної комiсiї Жоголева Володимира Володимировича (паспорт: серiя НЕ № 151979 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 21.05.2002 року). Посадова особа володiє 0,0189 % в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

iшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 вiд 18.04.2014 року)

обрано:

– Членом Наглядової ради Танцюру Вiктора Юрiйовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснiвським РВУ МВС України в Черкаськiй областi 29.11.1996 року). Посадова особа володiє 0,0018% часткою в статутному капiталi. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: консультант по проектуванню, заступник директора по будiвництву. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Членом Наглядової ради Атаманенка Вiктора Iвановича (паспорт: серiя КН № 288979 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 06.12.1996 року). Посадова особа володiє 37,5882% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Членом Наглядової ради Бiдного Олександра Валентиновича (паспорт: серiя НС № 166261 виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 17.09.1996 року). Посадова особа володiє 37,5881% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: проект-менеджер, технiчний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Членом ревiзiйної комiсiї Марченко Денис Юрiйович (паспорт: серiя НС № 600477 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 09.04.1999 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: електрозварювальник. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Членом ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Людмила Миколаївна (паспорт: серiя НЕ № 255466 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 11.09.2002 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: майстер, iнспектор з кадрiв та облiку вiйськовозобов’язаних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Членом ревiзiйної комiсiї Жоголева Володимира Володимировича (паспорт: серiя НЕ № 151979 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 21.05.2002 року). Посадова особа володiє 0,0189 % в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний енергетик. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №4 засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2014 року)

обрано:

– Головою Наглядової ради Танцюру Вiктора Юрiйовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснiвським РВУ МВС України в Черкаськiй областi 29.11.1996 року). Посадова особа володiє 0,0018% часткою в статутному капiталi. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: консультант по проектуванню, заступник директора по будiвництву. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Членом Дирекцiї Рибки Василя Васильовича (паспорт: серiя НС № 229917 виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.03.1997 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:механiк груповий перевантажувальних машин, начальник вантажного району, директор технiчний. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Членом Дирекцiї Кадiрова Заура Джаваншировича (паспорт: серiя НС № 910950 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi вiд 06.12.2000 року). Посадова особа володiє 0,018% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

– Виконавчого директора – члена Дирекцiї Кадiрової Валентини Всеволодiвни (паспорт: серiя НС № 947246 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.01.2001 року). Посадова особа володiє 0,025% в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: виконавчий директор Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням ревiзiйної комiсiї ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” вiд 18.04.2014 року (протокол №1 засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 18.04.2014 року) обрано:

– Головою ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Людмила Миколаївна (паспорт: серiя НЕ № 255466 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 11.09.2002 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: майстер, iнспектор з кадрiв та облiку вiйськовозобов’язаних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

12.11.2014р.Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ ” вiд 11.11.2014 року (Протокол засiдання Наглядової ради № 6 вiд 11.11.2014 року), звiльнено за власним бажанням Виконавчого директора – члена Дирекцiї Кадiрову Валентину Всеволодiвну (паспорт: серiя НС № 947246 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.01.2001 року). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 42 штуки, що становить 0,0251 % статутного капiталу товариства. Особа перебувала на посадi з 18.04.2014 року по 11.11.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не

Рiшенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ ” вiд 11.11.2014 року (Протокол засiдання Наглядової ради № 6 вiд 11.11.2014 року) призначено тимчасово виконуючим обов’язки виконавчого директора члена Дирекцiї Кадiрова Заура Джаваншировича (паспорт: серiя НС № 910950 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi вiд 06.12.2000 року). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 30 штук, що становить 0,0180 % статутного капiталу товариства. Особа обрана на посаду на невизначений термiн. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

 

-рiшення емiтента про утворення,припинення його фiлiй,представництв не приймалося,

-рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалося,

-порушення справи про банкрутство емiтента,винесення ухвали про його санацiю не мало мiсця,

-рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не приймалося.

Вище перерахованi дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року в товариствi, на думку аудитора не можуть в подальшому вплинути  на фiнансово-господарський стан емiтента.

 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв шахрайства.

 

Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства.

Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства в наслiдок шахрайства

здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв

щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти.

У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi аудитори

отримали достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих

викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. При отриманнi достатньої впевненостi

аудитори дiяли пiд час проведення аудиторської перевiрки у вiдповiдностi до принципу

професiйного скептицизму, розглянувши можливiсть уникнення управлiнським

персоналом заходiв контролю та визнають той факт, що аудиторськi процедури, якi є

ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контекстi

iдентифiкованого ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.

У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами аудитори вважають, що

проведений ними аудит дає об?рунтовану пiдставу для висловлення їхньої думки щодо

здатностi Товариства бути платоспроможним i безперервно продовжувати дiяльнiсть в

наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 “Безперервнiсть”. Аудитором не

iдентифiковано ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

 

Корпоративне управлiння.

Стан корпоративного управлiння,у тому числi стану внутрiшнього адиту вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” i суттєвих порушень при аудиторськiй перевiрцi не виявлено.

 

Подiї пiсля дати балансу .

Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства  продовжувати безперервно її дiяльнiсть.

 

Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту.

 

Директор ТОВ “Аудиторської фiрма “Кооп-Аудит”                  Костенко Катерина Григорiвна

Сертифiкат аудитора серiї А N 004528

 

Помiчник аудитора                                                                         Дiдух Свiтлана  Iванiвна

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

до Аудиторського висновку

(звiту незалежного аудитора)

Довiдка про фiнансовий стан

ПАТ “Черкаський рiчковий порт”

 

Аналiз показникiв фiнансового стану публiчного акцiонерного товариства” “Черкаський рiчковий порт   “

Джерелами iнформацiї для проведення аналiзу є:

– Баланс на 31.12.14 року.(форма №1),

– Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк (форма №2).

 

№      Найменування показникiв    Формула розрахунку показника         Оптимальне значення  Значення

показника

станом на 31.12.2013р.         Значення

показника

станом на 31.12.2014р.

1.      Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi         К1=ф.1р.1165)/ ф.1р.1695    >0,2

збiльшення        

2,169

1,380

2.      Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)    К2=ф.1 р.1195/ф.1 ряд.1695    >1.0

збiльшення        

5,784

6,735

3.      Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)         К3=ф.1 р.1495 /ф.1р.1900    >0.5

збiльшення        

 

0,871

 

 

0,889

4.      Коефiцiєнт покриття  зобов’язань власним капiталом (або структури  капiталу, або фiнансування) К4=ф.1.(р.1595*р.1695*.

р.1700*р. 1800)/ф.1 р.1495  <1,0

зменшення

0,148

0,122

 

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi пока?зник, що характеризує ту частину короткотермiнових фiнансових зобов’язань пiдприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних лiквiдних активiв i є найбiльш суворим показником, так як включає найбiльш лiквiднi оборотнi активи, тобто грошi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки лiквiдних активiв (грошей) Товариство має на кожну гривню поточних боргiв. У Товариства вiн дорiвнює на початок року; на 31.12.14 року дорiвнює. Значення Коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi на початок i кiнець року значно перевищує нормативне значення i свiдчить про, те що Товариство негайно може сплатити всi поточнi зобов’язання за рахунок  власних грошових коштiв та їх еквiвалентiв.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) характеризує яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошi, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше нiж 1,0. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства становить на початок року 5,784, на 31.12.2014 р..6,735 Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок i на кiнець року бiльший за нормативне значення цього показника. Значення коефiцiєнту свiдчить про високий рiвень загальної лiквiдностi Товариства.

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi – показує спiввiдношення власних i залучених засобiв, вкладених в дiяльнiсть пiдприємства. Характеризує здатнiсть пiдприємства залучати зовнiшнi джерела фiнансування (оптимальне значення ? 0,5).

Дорiвнюючи 0,889 вказує на те, що в разi використання всiх власних коштiв на покриття зобов’язань, такi зобов’язання будуть погашеними повнiстю. В порiвняннi з попереднiм перiодом  коефiцiєнт фiнансової стiйкостi збiльшився на 0,18

 

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або

фiнансування)

Дозволяє встановити частку довгострокових позик у загальнiй сумi залучених коштiв. Цей показник може значно коливатися в залежностi вiд стану кредиторської заборгованостi, порядку кредитування поточної виробничої дiяльностi i т. п. Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення зобов’язань i власного капiталу, i використовується для найбiльш загальної оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства. Цей коефiцiєнт показує скiльки залучених коштiв припадає на 1 гривню власного капiталу. Збiльшення цього показника в динамiцi свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. У Товариства цей показник на кiнець звiтного перiоду становить,0,122 тобто Товариство не залежне вiд позикового капiталу.

 

Висновок: аналiз показникiв лiквiдностi i фiнансової стiйкостi свiдчить про високий рiвень лiквiдностi i фiнансової стiйкостi Товариства.

 

 

Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту.

 

Директор ТОВ “Аудиторської фiрма “Кооп-Аудит”                  Костенко Катерина Григорiвна

Сертифiкат аудитора серiї А N 004528

 

Помiчник аудитора                                                                         Дiдух Свiтлана  Iванiвна

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2015

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вантажний річковий транспорт

за КВЕД

50.40

Середня кількість працівників: 18

Адреса, телефон: 18016 Черкаси, Горького,1, 0472724651

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи

1000

21

21

    первісна вартість

1001

39

39

    накопичена амортизація

1002

( 18 )

( 18 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

39

0

Основні засоби

1010

605

558

    первісна вартість

1011

7 557

7 530

    знос

1012

( 6 952 )

( 6 972 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

665

579

    II. Оборотні активи

     

Запаси

1100

228

325

Виробничі запаси

1101

30

16

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

198

309

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

429

477

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

103

3

    у тому числі з податку на прибуток

1136

1

1

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

407

393

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

733

323

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

733

179

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

     

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

55

55

Усього за розділом II

1195

1 955

1 576

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2 620

2 155

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

     

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

58

58

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2 942

2 730

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

9

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-727

-882

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

2 282

1 915

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

6

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

     

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

6

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

     

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

     

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

39

14

    розрахунками з бюджетом

1620

28

52

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

15

0

    розрахунками з оплати праці

1630

36

0

    одержаними авансами

1635

11

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

209

168

Усього за розділом IІІ

1695

338

234

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

2 620

2 155

Примітки: Розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку.

Згiдно МСБО №1, товариство подає усi статтi доходу та витрат за 2014 рiк.

При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, дотримано вимоги МСБО №18 “Дохiд”, МСБО №17 “Оренда”, МСБО №2 “Запаси” i Концептуальної основи складання i подання фiнансових звiтiв. Товариство визнавало в облiку витрати на пiдставi безпосереднього зв’язку мiж витратами та заробленим доходом вiд конкретних статей.

Результат за звiтний перiод визначено вiрно, данi “Звiту про фiнансовi результати” як по доходах, так i по витратах пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.

 

Доходи товариства:

Основним видом доходу товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї В 2014 роцi доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї склали 690 тис. грн., Доходи товариства вiд здавання в операцiйну оренду основних засобiв в 2014 роцi становлять788 тис.грн.,

Iншi фiнансовi доходи-22 тис.грн.

Iншi i доходи -179 тис.грн.

Разом чистi доходи:1679 тис.грн.

Витрати товариства:

В 2014 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов’язанi з господарською дiяльнiстю:

-собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв,робiт,послуг-    613 тис.грн.,  

– адмiнiстративнi витрати-   398 тис.грн.

-витрати на збут-631 тис.грн.

– iншi операцiйнi витрати-  185 тис.грн.

-Iншi витрати-7 тис.грн.

Разом витрати :  1834 тис. грн.

Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi.

Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2014 роцi збиток товариства становить 155 тис. грн.

 

 

Керівник                                            Кадiров З.Д.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2015

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

690

712

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 613 )

( 615 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

77

97

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

788

68

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 398 )

( 553 )

Витрати на збут

2150

( 631 )

( 86 )

Інші операційні витрати

2180

( 185 )

( 343 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

0

    збиток

2195

( 349 )

( 817 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

22

52

Інші доходи

2240

179

1 364

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 7 )

( 305 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

0

294

    збиток

2295

( 155 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

0

294

    збиток

2355

( 155 )

( 0 )

           
 1. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-155

294

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

545

322

Витрати на оплату праці

2505

626

651

Відрахування на соціальні заходи

2510

228

232

Амортизація

2515

94

136

Інші операційні витрати

2520

334

256

Разом

2550

1 827

1 597

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

167 074

167 074

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

167 074

167 074

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

1,760000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

1,760000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: Розкриття iнформацiю за видами активiв.

Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” та №8 “Нематерiальнi активи”.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 7557,0 тис. грн., знос – 6952,0 тис. грн., залишкова вартiсть – 605,0 тис. грн., станом на 31.12.2014р. вiдповiдно становить – 7530 тис. грн., знос – 6972 тис. грн., залишкова вартiсть – 558 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2014р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.

За 2014р. придбано основних засобiв на суму – 3 тис. грн., реалiзовано основни засобiв на суму – 214,3 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 209,3 тис. грн.

Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ “Черкаський рiчковий порт” нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2014р.нараховано амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв на суму – 94,0 тис.грн. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить – 39,0 тис.грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. В процесi iнвентаризацiї необоротних активiв Iнвестицiйної нерухомостi не виявлено

 

 

Керівник                                            Кадiров З.Д.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2015

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 723

1 176

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

1 413

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

180

28

Витрачання на оплату:

     

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1 113 )

( 1 228 )

Праці

3105

( 546 )

( 574 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 313 )

( 336 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 271 )

( 263 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток

3116

( 3 )

( 10 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів

3118

( 268 )

( 253 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 190 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 62 )

( 14 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-402

12

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

     

    відсотків

3215

22

52

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

     

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 125 )

( 49 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-103

3

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

     

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-505

15

Залишок коштів на початок року

3405

733

695

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

95

23

Залишок коштів на кінець року

3415

323

733

           

Примітки: Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням. Собiвартiсть готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується як цiна реалiзацiї зменшена на витрати на збут. Аналiз спiввiдношення вказаних величин показав, що собiвартiсть (iсторична вартiсть) запасiв у Товариствi дорiвнює чистiй вартостi  реалiзацiї.

Загальна балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.14 року становить 325 тис. грн. Товариство класифiкувало запаси слiдуючим чином:

-виробничi запаси- 16тис.грн.,

-готова продукцiя-309 тис.грн

Товариство визнало дебiторську заборгованiсть на дату балансу вiдповiдно до вимог МСБО 32, де дебiторська заборгованiсть визначається як фiнансовий актив.

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть тодi, коли органiзацiя стає стороною контракту (договору), при виникненнi зобов’язання по фiнансовому iнструменту (МСБО 39).

Товариство оцiнює дебiторську заборгованiсть пiд час первiсного визнання фiнансового активу за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, наданої або отриманої за них.(МСБО 39).

Товариство на початку року та на кiнець року не розраховувало резерв сумнiвних боргiв, Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.14 року становить 234 тис. грн., в основному це заборгованiсть яка виникла за вiдвантажену готову продукцiю в сумi 309 тис.грн.,., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 3 тис.грн, iнша дебiторська заборгованiсть 393 тис.грн.

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2014 рiк встановлений i додержувавсяАналiтичний облiк операцiй по розрахунковому i iншим рахункам товариства ведеться згiдно виписок банка, вiдповiдає даним журналiв – ордерiв, головної книги. Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2014 року становить 323 тис. грн.

На нашу думку, облiк активiв, за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi активи) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв, на яких облiковуються активи товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2014 року, у вiдповiдностi з критерiям МСБО визнання їх активами.

 

 

Керівник                                            Кадiров З.Д.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2015

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

за ЄДРПОУ

03150214

       

 

Звіт про власний капітал

За 2014 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

58

2 942

0

9

-727

0

0

2 282

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

58

2 942

0

9

-727

0

0

2 282

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-155

0

0

-155

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-212

0

0

0

0

0

-212

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

-212

0

0

-155

0

0

-367

Залишок на кінець року

4300

58

2 730

0

9

-882

0

0

1 915

                       

Примітки:  Розкриття iнформацiї про власний капiтал.

Згiдно з Концептуальною основою МСБО власний капiтал – це частина активiв пiдприємства, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов’язань.

Товариство вiдобразило в фiнансовiй звiтностi власний капiтал вiдповiдно до МСБО №1 “Подання фiнансових звiтiв” та МСБО №32 “Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання”.

Станом на 31.12.2014 року сума власного капiталу в порiвняннi з попереднiм перiодом зменшилася на 367 тис.грн. за рахунок отримання товариством в 2014 роцi збитку в сумi 155 тис.грн. та зменшення розмiру капiталу в дооцiнках

Станом на 31 грудня 2014 року власний капiтал товариства становить 1915 тис.грн. та має таку структуру: 

– статутний капiтал -58 тис. грн.;

 -непокритий збиток -882 тис.грн.

 -капiтал у дооцiнках – 2730 тис.грн.

-резервний капiтал- 9 тис.грн.

Згiдно Статуту товариства:

-статутний капiтал товариства становить 58 тис.грн,

 -статутний капiтал роздiлений на167 074. шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35 грн

-акцiї товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi. 

 

 

Керівник                                            Кадiров З.Д.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився 31.12.2014р.

по ПАТ “Черкаський рiчковий порт”

 

 

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.

Основнi змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.

Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

– фiнансовий актив, доступний для продажу

– iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселя

– дебiторська заборгованостi

– фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 “Звiт про власний капiтал” затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним капiталом, капiталом  у дооцiнках, резервним капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку(непокритого збитку).

 

2.1.1 Статутний капiтал.

Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi – 58 тис. грн. Кiлькiсть простих акцiй – 167 074 шт., номiнальною вартiстю – 0,35 грн. на загальну суму – 58 475,90 гривень.

Власниками, що володiють 10% i бiльше статутного капiталу є двi фiзичнi особи якi володiють – 75,1762% статутного капiталу.

Додаткових випускiв акцiй у 2014р. не було. Кiлькiсть акцiй в обiгу не змiнювалася, Акцiй, що належать самому товариству, не виявлено, Неоплаченого капiталу не виявлено, Вилучення капiталу, та викупу акцiй власної емiсiї не було.

 

2.1.2 Капiтал в дооцiнках.

До складу капiталу в дооцiнках  включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2014 становить – 2730,0 тис. грн.

2.1.3. Резервний капiтал становить на початок року – 9 тис. грн., i на протязi року вiн не змiнювався.

2.1.4 Непокритий збиток на початок року становить – 727,0 тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 882,0 тис. грн. За 2014р. пiдприємство отримало збиток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 155,0 тис. грн.

 

2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” та №8 “Нематерiальнi активи”.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 7557,0 тис. грн., знос – 6952,0 тис. грн., залишкова вартiсть – 605,0 тис. грн., станом на 31.12.2014р. вiдповiдно становить – 7530 тис. грн., знос – 6972 тис. грн., залишкова вартiсть – 558 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2014р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.

За 2014р. придбано основних засобiв на суму – 3 тис. грн., реалiзовано основни засобiв на суму – 214,3 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 209,3 тис. грн.

Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ “Черкаський рiчковий порт” нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2014р.нараховано амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв на суму – 94,0 тис.грн. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить – 39,0 тис.грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. В процесi iнвентаризацiї необоротних активiв Iнвестицiйної нерухомостi не виявлено

 

2.3 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

 

Облiк товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 “Запаси”.

Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

– утримуються для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов’язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), для готової продукцiї – метод iдентифiкованої собiвартостi (поза казна калькуляцiя), для товарiв – по цiнi продажу.

Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.

Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО.

Станом на 01.01.14 р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 30,0 тис.грн., готової продукцiї – на суму – 198,0 тис. грн., товарiв на суму -0 тис. грн.; станом на 31.12.2014р. виробничих запасiв на суму – 16 тис.грн., готової продукцiї на суму – 309,0 тис. грн.

 

2.4 Дебiторська заборгованiсть

Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.

Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.

Справедливу вартiсть дебiторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не має ринкових котирувань цих активiв

 

I Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2013р. та станом на 31.12.2014р.

 

 

Вид дебiторської заборгованостi   Рядок балансу           На початок

звiтного року

тис. грн.         На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :          1125    429      477

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

      за виданими авансами  

1130   

0         

0

     З бюджетом          1135    103      3

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть       1155    407      393

    Разом                     939      873

 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013р. становить – 429 тис. грн., станом на 31.12.2014р. -477 тис. грн. Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом на початок року становить – 103 тис. грн., на кiнець року – 3 тис. грн.( заборгованiсть по ПДВ, та соцiальним страхуванням); за виданими авансами на початок року – 0 тис. грн., на кiнець року – 0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. становить – 407 тис. грн., станом на 31.12.2014р. – 393,0 тис. грн.

Iншi оборотнi активи на початок року становлять – 55 тис. грн., на кiнець звiтного року – 55 тис. грн.(податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ).

 

2.5 Облiк коштiв i розрахункiв

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2014р. становить – 323,0 тис. грн.

2.6 Розкриття та iнформацiї щодо зобов’язань

Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.

Зобов’язання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть(тобто бiльше можливо, нiж неможливо),що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов’язання вiдповiдно до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдно заробiтна платня.

 

Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року становить – 0 тис, грн., на кiнець звiтного року становить – 0 тис. грн. Фiнансовi зобов’язання – кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї

Основну суму зобов’язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить – 39 тис. грн., на кiнець звiтного року – 14 тис. грн.

Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року – 11 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить – 28 тис. грн., на кiнець звiтного року – 52 тис. грн.; .; зi страхування на початок року – 15 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.; з оплати працi на початок року – 36 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2013р. становлять – 209 тис. грн. станом на 31.12.2014р. вiдповiдно – 168 тис. грн.

Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

Керiвник                                                                     Кадiров З.Д.

Головний  бухгалтер                                                Соломаха Т.М.

 

 

 


{date} Раздел: Річні звіти

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015