Черкаський річковий порт

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            03150214

4. Місцезнаходження

            18016, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, Черкаси, Горького,1

5. Міжміський код, телефон та факс

            0472724651, 0472360343

6. Електронна поштова адреса

            03150214@afr.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2014

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

73 “Бюлетень. Цiннi папери України”

 

18.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.riverport.org.ua

в мережі Інтернет

18.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов’язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):

 

 

 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб          

 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Iнформацiя про рейтингове агентство  

 

 

 

 

 

10. Iнформацiя про дивiденди         

 

12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:

 

 

 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента          

 

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом        

 

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери     

 

5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду     

 

 

 

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:  

 

 

 

 

 

 

 

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї         

 

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї    

 

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв   

 

16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду   

 

 

 

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй            

 

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:   

 

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям    

 

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду             

 

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття          

 

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду      

 

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року        

 

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття       

 

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв      

 

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв  

 

23. Основнi вiдомостi про ФОН     

 

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН  

 

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН     

 

26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН      

 

27. Правила ФОН     

 

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)  

 

 

 

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть           

 

 

 

32. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А01№585029

3. Дата проведення державної реєстрації

            23.07.1996

4. Територія (область)

            Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            58475,9

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            26

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            50.40 – Вантажний рiчковий транспорт

            08.12 – Добування пiску, гравiю, глин та каолiну

            46.73 – Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

10. Органи управління підприємства

            Органи управлiння не заповнюється акцiонерними товариствами.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

2) МФО банку

            354347

3) Поточний рахунок

            26005320622001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

5) МФО банку

            354347

6) Поточний рахунок

            26004320622002

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на користування надрами

2003

14.10.1999

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

14.10.2019

Опис

Лiцензiя дiйсна  до 14.10.2019р.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим транспортом

АА 119637

04.12.2009

Державний департамент морського i рiчкового транспорту

04.12.2014

Опис

Лiцензiя дiйсна до 04.12.2014р.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

01133, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

     

Усього

0

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Атаманенко Вiктор Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6) Стаж керівної роботи (років)

            22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Полтавський обласний вiддiл по справах будiвництва та архiтектури: архiтектор технiчного бюро, ст.архiтектор технiчного бюро;

Полтавський виробничий художньо-оформiтельний комбiнат: заступник директора комбiната, головний художник комбiната, головний iнженер (Полтавський РМК виробничого об’єднання);

Полтавський художньо-виробничий комбiнат: директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 3 роки

9) Опис

            Винагороду не отримував.

Захищає iнтереси акцiонерiв.  Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству.

Основне мiсце роботи Атаманенко В.I. обiймає посаду  – генеральний директор НВП “Аргус” м.Полтава вул. Сiнна, 4.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 Стаж роботи (рокiв) – 37.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бiдний Олександр Валентинович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6) Стаж керівної роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПМК-1 тресту “Спецробiт”: робiтник;

БМУ-3 комбiната “Черкасипромбуд”: майстер, старший виконроб, головний iнженер;

ДБК “Черкасипромбуд”: головний iнженер, начальник ДБК;

ПБО “Черкасжилбуд”: начальник, генеральний директор;

об’єднання “Рось”: голова об’єднання;

концерн “Черкаси”: генеральний директор;

АТ “Рось”: голова правлiння;

Черкаська обласна держадмiнiстрацiя: заступник Голови;

Черкаська обласна рада народних депутатiв: заступник Голови;

“Реємтсма-Україна”: проект-менеджер;

ТОВ “Етуаль”: технiчний директор

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 3 роки

9) Опис

            Основне мiсце роботи –  директор  ТОВ “Етуаль”, м.Полтава, вул. Панянка, 36.

Наглядова рада є органом  управлiння Товариства, яка створюється з метою здiйснення систематичного та ефективного контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, а також захисту прав  та майнових iнтересiв акцiонерiв товариства.  Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 35.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

1) Посада

            Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кадiров Заур Джаванширович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1984

5) Освіта

            вища, Київська державна академiя водного транспорту

6) Стаж керівної роботи (років)

            4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Торговий представник ДП “САВ сервiс”, ЗАТ “ЖИТЛОБУД” водiй, заступник директора ДП РЕУ, провiдний  фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “ЧРП”

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 3 роки

9) Опис

            Основне мiсце роботи – провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 8. Заробiтна плата за рiк – 34761,05 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

1) Посада

            Виконавчий директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            вища, Київський державний економiчний унiверситет

6) Стаж керівної роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Черкаський рiчковий порт: бухгалтер ЖКГ, бухгалтер матерiального сектора

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 3 роки

9) Опис

            Основне мiсце роботи – головний бухгалтер  ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси.

Виконавчий директор є офiцiйним представником захисту iнтересiв Товариства у межах своїх повноважень. Основне мiсце роботи  – виконавчий директор ВАТ “Черкаський рiчковий порт”.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 36. Заробiтна плата за рiк – 58410,21грн. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

1) Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сарана Наталiя Валерiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1969

5) Освіта

            вища,Київський фiлiал Одеської державної морської академiї

6) Стаж керівної роботи (років)

            3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Оператор ЕОМ, машинiстка, iнспектор ВК, оператор, iнженер-програмiст, економiст по плануванню, спецiалiст по маркетингу, головний диспетчер з маркетингу

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 5 рокiв

9) Опис

             Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 26. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Танцюра Вiктор Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1954

5) Освіта

            Полтавський iнженерно будiвельний iнститут.

6) Стаж керівної роботи (років)

            14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

             консультант по проектуванню ТОВ <Єтуаль>

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 3 роки

9) Опис

            Захищає iнтереси акцiонерiв. Здiйснює контроль за виконанням прийнятих Наглядовою  Радою рiшень. Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству. Контактує з Мiнiстерством транспортом України, Департаментом морського i рiчкового транспорту, Головною державною iнспекцiєю з безпеки судноплавства. Взаємодiя з морськими та рiчковими судноплавними компанiями, портами, заводами та iншими пiдприємства та органiзацiями. Винагороду не отримував.  Основне мiсце роботи заступник директора по будiвництву ТОВ”Єтуаль”.Не основне мiсце роботи  призначений згiдно рiшення Наглядової ради  №1 вiд 30.03.2011р.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи – 32 роки

 

1) Посада

            Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рибка Василь Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1980

5) Освіта

            середня, Одеське мореходне училище

6) Стаж керівної роботи (років)

            3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ “Черкаське Хiмволокно” монтажник з монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцiй. ВАТ “Черкаський рiчковий порт”,слюсар з ремонту, обслуговування машин РМП, механiк машин ЕПК- основне мiсце роботи.

8) дата обрання та термін, на який обрано

            01.09.2011, обрано на 3 роки

9) Опис

            Основне мiсце роботи – механiк машин ЕПК ПАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 16. Заробiтна плата за рiк – 30543,99 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

1) Посада

            Головний  бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Соломаха Таїсiя Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            середньо-спецiальна, Технiкум радянської торгiвлi.

6) Стаж керівної роботи (років)

            22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

            01.10.2012, обрано не обмежений

9) Опис

            Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Головний бухгалтер: Соломаха Таїсiя Михайлiвна . Стаж роботи – 38 рокiв Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер. Заробiтна плата за рiк – 29405,07 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

1) Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рева Вiктор Якович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1949

5) Освіта

            Середня-технiчна, Київський рiчковий технiкум

6) Стаж керівної роботи (років)

            5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Золотонiська райлiкарня: Iнженер по ТБ, “Черкаський рiчковий порт”: шкiпер, iнженер по пасажирським перевезенням, зав.складом, старший комiрник, сторож

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 5 рокiв

9) Опис

            Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не отримує.

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.

Загальний стаж керiвної роботи – 34 роки.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Особа обрана на посаду на 5 рокiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 30.03.11р.)

 

 

1) Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Жоголев Володимир Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

4) Рік народження

            1947

5) Освіта

            Середня-технiчна, Смiлянський технiкум харчової промисловостi

6) Стаж керівної роботи (років)

            5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            “Черкаський рiчковий порт” електрик, радiооператор, слюсар-електрик, радiомонтажник, радiомонтажник-судновий, майстер, радiомонтажник, головний енергетик .

8) дата обрання та термін, на який обрано

            30.03.2011, обрано на 5 рокiв

9) Опис

            Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не отримує.

Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 47. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.

Особа обрана на посаду на 5 рокiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 30.03.11р.)

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

12345

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

6

7

8

9

Член Наглядової ради

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

62 800

37,5881

62 800

0

0

0

Член Наглядової ради

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

62 800

37,5881

62 800

0

0

0

Член Дирекцiї

Кадiров Заур Джаванширович

– –  –

30

0,018

30

0

0

0

Виконавчий директор

Кадiрова Валентина Всеволодiвна

– –  –

42

0,025

42

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Сарана Наталiя Валерiївна

– –  –

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Танцюра Вiктор Юрiйович

– –  –

3

0,0018

3

0

0

0

Член Дирекцiї

Рибка Василь Васильович

– –  –

0

0

0

0

0

0

Головний  бухгалтер

Соломаха Таїсiя Михайлiвна

– –  –

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Рева Вiктор Якович

– –  –

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Жоголев Володимир Володимирович

– –  –

0

0

0

0

0

0

Усього

125 675

75,221

125 675

0

0

0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

                 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Усього

125 600

75,176

125 600

0

0

0

 

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

   

Дата проведення

19.04.2013

 

Кворум зборів

75,65

 

Опис

Порядок денний:

 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.

Результати голосування:

“За” – 126398 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

Прийняте рiшення:

“1). Обрати Головою зборiв – Кадiрову Валентину Всеволодiвну

Секретарем зборiв                 –  Бондарєву Свiтлану Володимирiвну

 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:

Голова лiчильної комiсiї       – Гордiєнко Людмила Миколаївна

Член лiчильної комiсiї          – Зернова Наталiя Петрiвна

Член лiчильної комiсiї          – Бiлецька Наталiя Петрiвна

3). Встановити термiн дiї повноважень даної  лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються”.

  2._Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.

Результати голосування:

“За” – 126368 голосiв, що становить 99,98 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Утримався” – 30 голосiв, що становить 0,02 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

Прийняте рiшення:

    “Звiт Дирекцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi  Товариства на 2013 рiк затвердити”

 

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

      Результати голосування:

“За” – 126398 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

Прийняте рiшення

Звiт Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” про роботу за звiтнiй перiод прийняти до вiдома.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.

      Результати голосування:

“За” – 126368 голосiв, що становить 99,98 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Утримався” – 30 голосiв, що становить 0,02 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

Прийняте рiшення

Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома.  Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” станом на 31.12.2012 року затвердити.

 

 

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк.

      Результати голосування:

“За” – 126398 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Утримався” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

        Прийняте рiшення

“1) В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 1823,00 тис.грн., отриманi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” прибутки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 802,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у минулих перiодах;

2)  В зв’язку з наявнiстю джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу) – покриття залишку непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах”.

6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

      Результати голосування:

“За” – 126366 голосiв, що становить 99,97 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

“Утримався” – 32 голосiв, що становить 0,03 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

        Прийняте рiшення

“Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 9 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.:

–           з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 5  млн.грн.;

–           з реалiзацiєю/придбанням/списанням  основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства – у розмiрi до 4  млн.грн.

,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”.

 

 

 
         

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

 АФ “Машаудит”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22811397

Місцезнаходження

18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, Черкаси, вул.Калiнiна, 2, кв.60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ 000486

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.06.2007

Міжміський код та телефон

0472360218

Факс

0472360218

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ КБ “Приватбанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

0567163364

Факс

0567163364

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ “Кредобанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м.Львiв, вул. Сахарова 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286595

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПРФ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(032) 297-27-79

Факс

032) 297-27-79

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПрАТ “Нацiональний депозитарiй України”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Бориса Грiнченко,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044585-42-40

Факс

0442791249

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ  “Росан – Цiннi папери”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

04119, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м. Львiв, вул. Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263310

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

(032) 222-5387

Факс

(032) 222-5387

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БIРЖА ПФТС”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004, Україна, – р-н, м.Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон

(044) 277-55-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї – 05.03.2019

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.02.1999

19/23/1/99

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

09.06.2011

60/23/1/2011

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

 

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

1. На протязi 2013 року iстотних змiн не вiдбулося.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура залишися без змiн:

Управлiння

Вантажний район

Ремонтно-будiвельна дiльниця

Вiддiл головного енергетика

Центральний матерiальний склад

Господарчий вiддiл

Диспетчерська порту

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 26 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) – 2 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 Фонд оплати працi – 657,5 тис.грн. Фонд оплати працi в 2013 роцi зменшився на 213,5 тис.грн. порiвняно з 2012 роком.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить  до будь-яких об”єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими  органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство не проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не поступали.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть здiйснюється з урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Знос основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи iз строкiв корисної експлуатацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй – по оцiнювальнiй вартостi.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основна дiяльнiсть рiчкового порту:

–           перевезення вантажiв власним флотом та автотранспортом;

–           добування пiску

–           вантажно-розвантажувальнi послуги;

Основнi покупцi (замовники):

СУБ “Митниця”

ФОП “Плакушевський В.В.”

“Соснiвське СУБ”

ТОВ “Смiла промбуд”

Sipo Trading

Основнi  постачальники:

1. ПАТ “Черкасиобленерго”

2. КП   “Черкаиводоканал”

Порт несе щорiчнi значнi витрати на оренду держмайна (договiр з ДП “Адмiнiстрацiя рiчкових портiв”)

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За перiод з 2007р. по 2013 року було реалiзоване:

будiвля рiчкового вокзалу, кран КПП – 112, т/х “Ельтон”, екскаватор, т/х СТ-37, т/х Кременчук, т/х Волгоград БП-59

Придбане:

3 комп’ютери,  телевiзор, 2 холодильника,  мотокоса, грейфер, 1 принтер, радар, ваги електроннi, 2 кондицiонери, 2 радiостанцiї, приймач GPS, пральна машина, насос прiсної води.

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” у звiтному перiодi не вiдбувалися.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Активи пiдприємства:

Всього актiв на суму 2620 тис.грн, в т.ч.: Залишкова вартiсть основних засобiв- 605 тис.грн, а саме:

Будiвлi та споруди на суму 42 тис.грн, машини та обладнання на суму 0 тис.грн, транспортнi засоби на суму 551 тис.грн, iнструменти, прилади на суму 11 тис.грн, iншi основнi засоби на суму 1 грн.

 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

За звiтний перiод iстотними проблемами були i залишаються:

–           знос основних засобiв;

–           складнощi у пошуку висококвалiфiкованих робiтникiв у сферi водного транспорту;

–           сезоннiсть роботи.

Значною мiрою впливає на розвиток пiдприємства зовнiшньо-економiчнi умови, спад виробництва, економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, частi змiни в законодавствi.

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод штрафнi санкцiї не виплачувались.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок:

–           доходiв вiд господарської дiяльностi;

–           економiї коштiв, внаслiдок проведення ремонту основних засобiв власними силами.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв немає. Дiяльнiсть ПАТ “Черкаський рiчковий порт” в переважнiй своїй бiльшостi полягає в укладеннi угод щодо надання послуг клiєнтам по перевалцi вантажу виконання яких здiйснюється в обов’язковому порядку протягом перiоду навiгацiї, де кiлькiснi та часовi чинники по договорам мають невизначений характер в залежностi вiд об’ємiв господарської дiяльностi клiєнтiв.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2014 роцi пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов’язаних з покращенням сервiсного обслуговування, розробкою нової маркетингової стратегiї, освоєння нових ринкiв збуту; ремонт основних засобiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок в 2013 роцi не було.

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

За звiтний перiод судовi  справи вi дсутнi .

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

2011:

Всього перевезення вантажiв складає 23,6 тис.тн. (закордонних перевезення – 19,0 тис.тн, внутрiшнє сполучення – 4,6 тис.тн).

Номенклатура вантажiв, якi були перевезенi та перевантаженi: пiсок – 4,6 тис.тн, скло – 3,8 тис.тн, металобрухт – 2,0 тис.тн, щебiнь – 0,5 тис.тн , вугiлля – 17,7 тис.тн, гiпс – 1,3 тис.тн.

2012:

Видобуто пiску 22186 тонн. Розвантажено-навантажено шлаку 10189 тн на суму 230583 грн. Розвантажено скла 1374,5 тн на суму 105466 грн. Продали гран вiдсiву у кiлькостi 591 тн, перевалка шлаку у кiлькостi 1535 тн. Перевезення вантажу за 2012 рiк експорт: метал 11318,61 тн, вугiлля 18254,12 тн.   

2013:

Видобуто пiску 14628 тонн, вартiстю -12грн. за тонну, на суму 176 тис.грн.

Реалiзовано 7694 тонн пiску,  вартiсть-36грн. за тонну, виручка вiд  реалiзацii пiску- 267тис.грн.

Реалiзовано основних фондiв необоротних активiв на суму- 1359660 грн.

Сдача в оренду-569,5 тис.грн.

Продаж в 2013 роцi:

теплохiд “Кременчуг” за 140000 дол.США, по курсу 7,998, що дорiвнює 1119720 грн.

несамохiдна баржа-площадка “БП-59”  за 30000 дол.США, по курсу 7,998, що дорiвнює 239940 грн.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

438

605

0

0

438

605

  будівлі та споруди

76

42

0

0

76

42

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

346

552

0

0

346

552

  інші

16

11

0

0

16

11

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

438

605

0

0

438

605

Опис

Умови використання – за призначенням, ступiнь їх використання  – на повну потужнiсть, обмежень у використаннi майна немає. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду складає 99,9%. Будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї з 1961 року.  Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшувалась за рахунок капiтальних ремонтних робiт. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду  6952 тис.грн. Первiсна вартiсть  основних засобiв на кiнець звiтного року 7557,0 тис.грн..

Залишкова вартiсть  на кiнець звiтного перiоду  605,0 тис. грн.

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

2 282

2 141

Статутний капітал (тис.грн)

58,5

58,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

58,5

58,5

Опис

З 01.01.04. вiдповiдно до п.п.2 п.3 Ст.158 ЦКУ АТ не має права оголошувати та виплачувати дивiденди: ” при зменшеннi вартостi чистих активiв АТ до розмiру , меншого, нiж розмiр статутного капiталу i резервного фонду”. Також, згiдно п.3 Ст.155 ЦКУ: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв АТ виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.”

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, та сумою довгострокових зобов’язань i забезпечень, поточних зобов’язань i забезпечень .Вартiсть чистих активiв ПАТ “ЧРП”становить -2282 тис. грн., що на 2224 тис. грн.бiльше вартостi статутного капiталу.

Висновок

Станом на 31.12.2013 року чистi активи товариства перевищують статутний та резервний капiтал на 2224 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

       

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

324,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

323,3

X

X

Усього зобов’язань

X

647,7

X

X

Опис

–           Зобов’язання Товариства:

На дату балансу зобов’язання Товариства складають :

–           довгостроковi 0 тис. грн.;

–           поточнi 647,7 тис. грн.

Визнання та оцiнка зобов’язань Товариства вiдповiдають Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом МФУ вiд 31.01.2000р. №20.

На нашу думку iнформацiя про зобов’язання у примiтках до фiнансової звiтностi Товариства розкрита достовiрно за 2011 рiк, вiдповiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського  облiку в Українi № 11 “Зобов’язання”.

 

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пiсок рiчковий

14628 т.

176

100

7694 т

267

52,6

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

12.03.2013

13.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Позачергових зборiв не було.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

не отримують зарплати

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

ні

так

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Машаудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

22811397

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18000, м. Черкаси, вул.Калiнiна,2, кв.60

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1485, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер АБ №000486, серія АБ,  номер 000486, дата видачі 25.06.2007, строк дії 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю    

        “Аудиторська фiрма “Машаудит”

 

 

Iдентифiкацiйний код: 22811397                                                                       

 

18005, Черкаська область, м.Черкаси, вул.Калiнiна, 2, кв.60                                   Вiддiлення №2 ПУМБ в м.Черкасах

   Розрахунковий рахунок :26000490038

  Тел.0472-36-02-18

  0984640199

  0672647646

   Веб- сайт http://mashaydut.auditorov.com                                                                                               

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1485 вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року

 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

АБ №000486 вiд 25.06.2007 року, термiн чинностi продовжено до 04.11.2015 року 

 

 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0445. Рiшення АПУ вiд 30.01.2014 року №288/4

 

                       АКЦIОНЕРАМ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ   РIЧКОВИЙ ПОРТ”

                                                                   КЕРIВНИЦТВУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  ” ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ   ПОРТ”

НКЦПФР

 

Аудиторський висновок

(звiт незалежного аудитора)

щодо фiнансової звiтностi

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

станом на кiнець дня 31.12.2013р.

 

 

м. Черкаси

1.Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” що додається, яка включає яка включає баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013р., звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013рiк , звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату з метою висловлення думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиво та достовiрно фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”  а також фiнансовi результати його дiяльностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi,  вимогами нормативно-правових актiв регулюючого органу.

 

2. Основнi вiдомостi  про емiтента :

 

Повна назва        ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

Код ЄДРПОУ     03150214

Мiсцезнаходження       710136400 18016 м.Черкаси, Приднiпровський р-н, вулиця Горького, будинок 1.

Дата  первинної реєстрацiї   27.05.1993р.

 

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї      29.10.2012р. №10263330017000097

Основнi види дiяльностi

КВЕД 2010         50.40 Вантажний рiчковий транспорт

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

46.73  Оптова торгiвля деревиною, будiвельними

           матерiалами та  санiтарно-технiчним обладнанням

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи

            орендованого нерухомого майна

 

 

 

 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2013р. становила – 26 осiб.

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод, що перевiряється були :

 Виконавчий директор- Кадiрова Валентина Всеволодiвна

  Головний бухгалтер – Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

3.Опис аудиторської перевiрки:

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9,13 статтi 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, Закони  України  “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок” ,”Про акцiонернi Товариства”, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА)(видання 2010)  Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03. 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi до МСА 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”,МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора “.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевiрки для формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання  впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.

 Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансових звiтiв.

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку , затвердженого рiшенням  ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096 iз змiнами та доповненнями.

 Для проведення аудиту Товариства надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:

       –    Статут та установчi документи

–        Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р

–        Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 р

–        Звiт про рух грошових коштiв за 2013 р

–        Звiт про власний капiтал за 2013 р. (форма №4);

       –     Регiстри бухгалтерського облiку;

       –     Первиннi бухгалтерськi документи

 

4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно правових актiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних право чинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”, наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведення фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 “Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

 Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовi звiтностi, а також суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

 

5. Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.

Аудиторський висновок  який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) зокрема у вiдповiдностi до МСА 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора “,МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”

Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2013роцi Товариством були допущенi деякi невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Так ,Товариство не формує в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов’язань вiдповiдно до МСБО 12 “Податок на прибуток”. Проте названий момент має обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливає на загальний фiнансовий стан Товариства.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської  думки.

 

Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки

 

Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов’язань. Що є обмеженням обсягу роботи, у зв’язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

 

6. Умовно позитивна думки.

 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також статтi 40 Закону України “Про цiннi папери”.

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського  облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв України.

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому обєктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2013р. за результатами операцiй з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

На нашу думку, за винятком впливу викладеного в параграфi “Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки” отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ ” станом на 31.12.2013р.

Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ “в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2013р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам  дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.

В ходi перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки, якi ставлять пiд сумнiв Публiчне акцiонерне товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 

 

 

01 квiтня 2014року

Виконавчий директор АФ “Машаудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г. Костенко/

Сертифiкат аудитора серiя А №004528                                                           

Помiчник аудитора                                                                                        /Дiдух С.I/    

 

 

 

 

 

 

         1. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку.

 

1.1 Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариста вiд 17.11.2004р. №485

Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, та сумою довгострокових зобов’язань i забезпечень, поточних зобов’язань i забезпечень .Вартiсть чистих активiв ПАТ “ЧРП”становить -2282 тис. грн., що на 2224 тис. грн.бiльше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

 

1.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” а також згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 20.10.2011р. №1482 була проведена перевiрка  щодо корпоративного управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.

 На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України” Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.

Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”)

 

1.3 Виконання значних правочинiв

 

Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” у звiтному перiодi не вiдбувалися.

 

1.4 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану

 внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

 

Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi Товариства”, загальними зборами акцiонерiв Товариства затвердженi наступнi положення “Про правлiння”, “Про наглядову раду”, “Про ревiзiйну комiсiю”. Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України  “Про акцiонернi товариства” можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту.

 

1.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових

 звiтах внаслiдок шахрайських дiй

 

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 “вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi” ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства.

Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.

Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.

 

 

2. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився 31.12.2013р.

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

 Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.

Основнi змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.

Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

– фiнансовий актив, доступний для продажу

– iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселя

– дебiторська заборгованостi

– фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

 

 Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

 

2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2013р.представлено статутним капiталом, капiталом у дооцiнках, та нерозподiленим прибутком (непокритим збитком)

 

Власний капiтал.

 

 Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та об”єктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 “Звiт про власний капiтал” затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.

1.Статутний капiтал.

Статутний капiтал станом на 31.12.2013р. сформовано та сплачено в повному обсязi в сумi – 58000,00 грн. Вiн подiлений на 167 074. шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35 грн. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму п’ятдесят вiсiм тисяч чотириста сiмдесят п’ять гривень 90 коп. Форма iснування-бездокументарна. Реєстрацiйний номер свiдоцтва 60/23/1/2011. 

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента

 

Найменування юридичної особи   Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ         Мiсцезнаходження       Дата внесення до реєстру     Кiлькiсть акцiй (штук)        Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

 

 

Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи*   Серiя, номер, дата видачi паспорта, найменування органу, який видав паспорт**   Дата внесення до реєстру      Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

 

Атаманенко Вiктор Iванович         – – –    27.01.2003 62800         37.588

Бiдний Олександр Валентинович  – – –    27.01.2003 62800         37.588

Усього       125600       75.176

 

 

2.Капiтал в дооцiнках

До складу капiталу в дооцiнках включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2013р. становить -2942 тис. грн. Протягом 2013р. вiдбулися змiни в додатковому капiталi в сторону зменшення на 153 тис.грн.

 

3. Непокритий збиток  на початок року становить  – 1021 тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 727тис. грн. За 2013р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 294 тис. грн.

 

2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

 

2.2.1 Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” .

Пiдприємство оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 9964 тис. грн., знос –  9526 тис. грн., залишкова вартiсть -438 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить – 7557 тис. грн., знос –  6952 тис. грн., залишкова вартiсть -605 тис.грн. Згiдно засiдання Наглядової Ради, яке вiдбулося 14 лютого 2013р.було вирiшено списати з балансу ПАТ “Черкаський рiчковий порт” теплохiд “Кременчуг” та несамохiдну баржу-площадку “БП-59” для подальшої реалiзацiї на загальну суму 1 358,8 тис.грн. (протокол №2 та №3 вiд 14.02.2014р). Вибуття основних засобiв пiдтверджується вантажно- митною декларацiєю на суму 1 119 тис. грн, та 239, 79 тис.грн.

Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2013р.нараховано амортизацiї основних засобiв  на суму – 181,2 тис.грн.  

У 2013р.переоцiнки основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не проводилась

Iнвестицiйна нерухомiсть.

 

Iнвестицiйна нерухомiсть на звiтну дату в товариства не рахується.

 

2.2.2 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

 

Облiк товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 “Запаси”.

 Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

утримуються для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов’язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Готова продукцiя  оцiнювались по виробничiй собiвартостi.

Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.

Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

Станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 152 тис.грн., станом на 31.12.2013р. на суму – 30 тис.грн.

 

2.2.3 Дебiторська заборгованiсть

Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2012р. та станом на 31.12.2013р.

 

 

 

 

Вид дебiторської заборгованостi  Рядок балансу    На початок

звiтного року

тис. грн.     На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги : 1125 636   429

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

      за виданими авансами   

1130

0      

0

     З бюджетом   1135 111   103

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  1155 411   407

     Разом             1158 939

 

З бiльшiстю контрагентiв перед складанням звiту проведенi звiрки взаєморозрахункiв, якi пiдтвердили її реальнiсть

 

2.2.4 Облiк коштiв i розрахункiв

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України” затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2013р. становить – 733 тис. грн.

 

 

 

2.3 Розкриття та iнформацiї щодо зобов’язань

 

Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”.

Зобов”язання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

 

2.3.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення.

Довгостроковi кредити банкiв на пiдприємствi вiдсутнi.

Iншi довгостроковi зобов’язання станом початок року становлять 15 тис.грн., До довгострокових зобов’язань належить вiдстроченi податковi зобов’язання.

 

2.3.2 Поточнi зобов’язання i забезпечення

В перiодi, що перевiрявся пiдприємство не користувалося позиками банкiв на короткострокових основi. 

Основну суму зобов’язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить – 222 тис. грн., на кiнець звiтного року -39 тис. грн.

Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом на початок року – 56 тис. грн. в т.ч. з податку на прибуток 0 тис.грн, на кiнець звiтного року – 28 тис. грн. зi страхування на початок року -27тис. грн., на кiнець 15 тис.грн. з оплати працi на початок року – 59 тис. грн., на кiнець звiтного року – 36 тис. грн., з одержаних авансiв на початок року -20 тис.грн., на кiнець- 11 тис.грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. становлять – 101 тис. грн., станом на 31.12.2013р. становлять  -209 тис. грн.

Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

 

5. Облiк витрат виробництва та обiгу

 

Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16″Витрати” i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи.

Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали 1902тис. грн., в т. числi за елементами витрат:

Собiвартiсть – 615 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати – 553тис. грн.

Витрати на збут – 86 тис. грн,

Iншi операцiйнi витрати – 343 тис. грн.

Iншi витрати становлять – 305 тис. грн.

 

6.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку.

 

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 “Доходи”. Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2013р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО “Звiт про фiнансовi результати”.

За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi – 712 тис.грн.

Iншi операцiйнi доходи становлять – 68 тис. грн.

Iншi фiнансовi доходи становлять – 52 тис. грн.

Iншi доходи становлять – 1364 тис.грн.

Станом на 31.12.2013р. прибуток  згiдно даних бухгалтерського облiку становить – 294 тис. грн.                           

 

7.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

До особливої iнформацiї про емiтента за 2013 рiк вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦППР вiд 03.12.2013 року №2826:

-рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалося;

-рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося;

-факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;

-отримання позик або кредитiв не мало мiсця ,

-на протязi звiтного перiоду в товариствi не вiдбулися  змiни складу посадових осiб емiтента,

-змiна власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не вiдбувалася,

-рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй,представництв не приймалося,

-рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалося,

-порушення справи про банкрутство емiтента,винесення ухвали про його санацiю не мало мiсця,

-рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не приймалося.

На протязi звiтного були виявленi значнi правочини за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства , якi вiдображенi в п.2.2.1 аудиторського висновку.

 

Аналiз показникiв фiнансового стану публiчного акцiонерного  товариства

“ПАТ “Черкаський рiчковий порт”

 

Джерелами iнформацiї для проведення аналiзу є:

– Баланс на 31.12.13 року.(форма №1),

– Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма №2).

 

№      Найменування показникiв    Формула розрахунку показника         Оптимальне значення    Значення

показника

станом на31.12.2012     Значення

показника

станом на31.12.2013

1.      Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi         К1=ф.1р.1165)/ ф.1р.1695    >0,2

збiльшення        

2,602

2,169

2.      Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)    К2=ф.1 р.1195/ф.1 ряд.1695    >1.0

збiльшення        

8,187

5,784

3.      Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)         К3=ф.1 р.1495 /ф.1р.1900    >0.5

збiльшення        

 

0,809

 

 

 

0,871

 

4.      Коефiцiєнт покриття  зобов’язань власним капiталом (або структури  капiталу, або фiнансування) К4=ф.1.(р.1595*р.1695*.

р.1700*р. 1800)/ф.1 р.1495  <1,0

зменшення

0,132

 

0,148

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi  є найбiльш суворим показником, так як включає найбiльш лiквiднi оборотнi активи, тобто грошi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки лiквiдних активiв (грошей) Товариство має на кожну гривню  поточних боргiв. У Товариства  вiн  дорiвнює на початок року 2,602; на 31.12.13 року дорiвнює 2,169. Значення Коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi на кiнець року вище нормативного значення i свiдчить про, те що на кiнець року Товариство має 2,169. на кожну гривню поточних боргiв.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) КЛI: характеризує яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошi, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше нiж 1,0.  Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства становить на початок року 8,187 ; на 31.12.2013 р. 5,784 Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок i на кiнець року бiльший за нормативне значення цього показника. Значення коефiцiєнту свiдчить про високий рiвень загальної лiквiдностi Товариства.

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї):

Дорiвнюючи 0,809 вказує на те, що в разi використання всiх власних коштiв на покриття зобов’язань, такi зобов’язання будуть погашеними повнiстю. В порiвняннi з попереднiм перiодом  коефiцiєнт фiнансової стiйкостi збiльшився на 0,062.

 

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або

фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення зобов’язань i власного капiталу, i використовується для найбiльш загальної оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства. Цей коефiцiєнт показує скiльки залучених коштiв припадає на 1 гривню власного капiталу. Збiльшення цього показника в динамiцi свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. У Товариства цей показник на кiнець звiтного перiоду становить 0,148, тобто Товариство не залежне вiд позикового капiталу.

 

Висновок: аналiз показникiв лiквiдностi i фiнансової стiйкостi свiдчить про високий рiвень лiквiдностi i фiнансової стiйкостi Товариства.

 

 Подiї пiсля дати балансу .

 

Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу  якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства  продовжувати безперервно її дiяльнiсть.

 

 Загальний висновок.

 На думку аудитора  фiнансовi звiти Публiчного  акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” станом на 31 грудня 2013 року складенi вiдповiдно до МСФЗ та МСБО, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про господарсько – фiнансову дiяльнiсть товариства, вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України,

В ходi перевiрки аудитором не були виявленi ознаки, якi ставлять пiд сумнiв Публiчне  акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт” продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi .

 

8. Подiї пiсля дати балансу .

Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть.

 

 

9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 

Повна назва:                          Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Машаудит”

Код ЄДРПОУ                     

         22811397

Мiсцезнаходження:              

         18000, м. Черкаси, вул.Калiнiна,2, кв.60

Веб сайт     http://mashaydut.auditorov.com

Реєстрацiйнi данi:                  Зареєстроване Виконавчим комiтетом

Черкаської мiської ради 29.02.1996 року за №1026120000000834

 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв

         №1485  вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року

 

 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

         АБ №000486  вiд 25.06.2007 року, термiн чинностi продовжено до 04.11.2015 року 

 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi     Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0445. Рiшення АПУ вiд 30.01.2014 року №288/4

Iнформацiя про аудиторiв    Керiвник (Директор) Бут Василь Iванович (Сертифiкат аудитора серiя А №000750, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2015року)    

mashaydut@ukr.net

 

Директор Виконавчий Костенко Катерина Григорiвна (Сертифiкат аудитора серiя А №004528, виданий Аудиторською палатою України 23.02.2001 року, чинний до 23.02.2015року )

(0472)360218, (098)4640199

koop-audut@ukr.net

 

Директор Фiнансовий Струтинська Олена Володимирiвна( Сертифiкат аудитора серiя А №000643, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2015року

ekspoze@yandex.ru

 

 

 

 

10. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

 

 Номер договору на проведення аудиту: № 0014/4/21вiд 12 березня 2014р.                     

 Перiод проведення аудиту з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

 Дата початку проведення аудиту: 21 березня 2014р.

 Дата закiнчення проведення аудиту: 27 березня 2014р.

 

 

Виконавчий директор ТОВ АФ “Машаудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г.Костенко /

Сертифiкат аудитора :Серiя А 004528

Фiнансовий директор (помiчник аудитора)                                             /С.I.Дiдух/

 

м. Черкаси

Дата видачi висновку                                                  01 квiтня 2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вантажний річковий транспорт

за КВЕД

50.40

Середня кількість працівників: 26

Адреса, телефон: 18016 Черкаси, Горького,1, 0472724651

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи

1000

21

21

    первісна вартість

1001

39

39

    накопичена амортизація

1002

( 18 )

( 18 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

39

Основні засоби

1010

438

605

    первісна вартість

1011

9964

7557

    знос

1012

( 9526 )

( 6952 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

459

665

    II. Оборотні активи

     

Запаси

1100

309

228

Виробничі запаси

1101

152

30

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

157

198

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

636

429

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

111

103

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

1

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

411

407

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

695

733

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

92

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

     

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

24

55

Усього за розділом II

1195

2186

1955

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2645

2620

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

     

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

58

58

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

3095

2942

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

9

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1021

-727

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

2141

2282

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

15

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

     

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

15

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

     

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

     

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

222

39

    розрахунками з бюджетом

1620

56

28

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

27

15

    розрахунками з оплати праці

1630

59

36

    одержаними авансами

1635

20

11

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

4

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

101

209

Усього за розділом IІІ

1695

489

338

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

2645

2620

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 9964 тис. грн., знос –  9526 тис. грн., залишкова вартiсть -438 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить – 7557 тис. грн., знос –  6952 тис. грн., залишкова вартiсть -605 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.

За 2013р. придбано основних засобiв на суму – 9 тис. грн., списано з балансу внаслiдок невизнання визначення їх основними засобами та реалiзовано на суму – 2416 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 2406 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 152 тис.грн., готової продукцiї – на суму – 157 тис. грн., товарiв на суму -0 тис. грн.; станом на 31.12.2013р. виробничих запасiв на суму – 30 тис.грн., готової продукцiї на суму – 198 тис. грн.

 

Керівник                                            Кадiрова В.В.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

712

1690

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 615 )

( 1803 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

97

0

    збиток

2095

( 0 )

( 113 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

68

100

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 553 )

( 478 )

Витрати на збут

2150

( 86 )

( 105 )

Інші операційні витрати

2180

( 343 )

( 180 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

0

    збиток

2195

( 817 )

( 776 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

52

0

Інші доходи

2240

1364

2419

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 305 )

( 831 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

294

812

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-10

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

294

802

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

294

802

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

322

355

Витрати на оплату праці

2505

651

870

Відрахування на соціальні заходи

2510

232

307

Амортизація

2515

136

100

Інші операційні витрати

2520

256

935

Разом

2550

1597

2567

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

167074

167074

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

167074

167074

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1,76

4,8

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

1,76

4,8

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: Непокритий збиток на початок року становить – 1021тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 727 тис. грн. За 2013р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 294 тис. грн.

 

Керівник                                            Кадiрова В.В.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 176

793

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1 413

3 695

Надходження від повернення авансів

3020

0

21

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

1

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

28

291

Витрачання на оплату:

     

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1 228 )

( 814 )

Праці

3105

( 574 )

( 934 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 336 )

( 459 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 263 )

( 381 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток

3116

( 10 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 118 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів

3118

( 253 )

( 263 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 190 )

( 1 489 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 14 )

( 7 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 2 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

12

715

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

     

    відсотків

3215

52

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

     

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 49 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

70

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

     

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 70 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 44 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-44

Чистий рух коштів за звітний період

3400

15

671

Залишок коштів на початок року

3405

695

24

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

23

0

Залишок коштів на кінець року

3415

733

695

           

Примітки: Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2013р. становить -733 тис. грн.

 

Керівник                                            Кадiрова В.В.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

       

 

Звіт про власний капітал

За 2013 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

58

3 095

0

9

-1 021

0

0

2 141

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

58

3 095

0

9

-1 021

0

0

2 141

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

294

0

0

294

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-153

0

0

0

0

0

-153

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

-153

0

0

294

0

0

141

Залишок на кінець року

4300

58

2 942

0

9

-727

0

0

2 282

                       

Примітки: Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi – 58 тис. грн. Кiлькiсть простих акцiй – 167 074 шт., номiнальною вартiстю – 0,35 грн. на загальну суму – 58 475,90 гривень.До складу капiталу в дооцiнках  включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2013 становить – 2942,0 тис. грн. Резервний капiтал становить на початок року – 9 тис. грн., i на протязi року вiн не змiнювався.

 

Керівник                                            Кадiрова В.В.

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Т.М.

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився 31.12.2013р.

по ПАТ “Черкаський рiчковий порт”

 

 

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.

Основнi змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.

Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

– фiнансовий актив, доступний для продажу

– iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселя

– дебiторська заборгованостi

– фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 “Звiт про власний капiтал” затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним капiталом, капiталом  у дооцiнках, резервним капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку(непокритого збитку).

 

2.1.1 Статутний капiтал.

Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi – 58 тис. грн. Кiлькiсть простих акцiй – 167 074 шт., номiнальною вартiстю – 0,35 грн. на загальну суму – 58 475,90 гривень.

Власниками, що володiють 10% i бiльше статутного капiталу є двi фiзичнi особи якi володiють – 75,1762% статутного капiталу.

Додаткових випускiв акцiй у 2013р. не було. Кiлькiсть акцiй в обiгу не змiнювалася, Акцiй, що належать самому товариству, не виявлено, Неоплаченого капiталу не виявлено, Вилучення капiталу, та викупу акцiй власної емiсiї не було.

 

2.1.2 Капiтал в дооцiнках.

До складу капiталу в дооцiнках  включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2013 становить – 2942,0 тис. грн.

2.1.3. Резервний капiтал становить на початок року – 9 тис. грн., i на протязi року вiн не змiнювався.

2.1.4 Непокритий збиток на початок року становить – 1021тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 727 тис. грн. За 2013р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 294 тис. грн.

 

2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” та №8 “Нематерiальнi активи”.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 9964 тис. грн., знос – 9526 тис. грн., залишкова вартiсть – 438тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить – 7557 тис. грн., знос – 6952 тис. грн., залишкова вартiсть – 605 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.

За 2013р. придбано основних засобiв на суму – 9 тис. грн., списано з балансу внаслiдок невизнання визначення їх основними засобами та реалiзовано на суму – 2416 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 2406 тис. грн.

Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ “Черкаський рiчковий порт” нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2013р.нараховано амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв на суму – 101тис.грн. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить – 0 тис.грн., на кiнець звiтного року – 39 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. В процесi iнвентаризацiї необоротних активiв Iнвестицiйної нерухомостi не виявлено

 

2.3 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

 

Облiк товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 “Запаси”.

Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

– утримуються для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов’язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), для готової продукцiї – метод iдентифiкованої собiвартостi (поза казна калькуляцiя), для товарiв – по цiнi продажу.

Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.

Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО.

Станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 152 тис.грн., готової продукцiї – на суму – 157 тис. грн., товарiв на суму -0 тис. грн.; станом на 31.12.2013р. виробничих запасiв на суму – 30 тис.грн., готової продукцiї на суму – 198 тис. грн.

 

2.4 Дебiторська заборгованiсть

Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.

Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.

Справедливу вартiсть дебiторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не має ринкових котирувань цих активiв

 

I Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2012р. та станом на 31.12.2013р.

 

 

Вид дебiторської заборгованостi   Рядок балансу           На початок

звiтного року

тис. грн.         На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :          1125    636      429

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

      за виданими авансами  

1130   

0         

0

     З бюджетом          1135    111      103

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть       1155    411      407

    Разом                     1158    939

 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012р. становить – 636 тис. грн., станом на 31.12.2012р. -429 тис. грн. Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом на початок року становить – 111 тис. грн., на кiнець року – 103 тис. грн.( заборгованiсть по ПДВ, та соцiальним страхуванням); за виданими авансами на початок року – 0 тис. грн., на кiнець року – 0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. становить – 411 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 407 тис. грн.

Iншi оборотнi активи на початок року становлять – 24 тис. грн., на кiнець звiтного року – 55 тис. грн.(податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ).

 

2.5 Облiк коштiв i розрахункiв

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2013р. становить -733 тис. грн.

2.6 Розкриття та iнформацiї щодо зобов’язань

Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.

Зобов’язання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть(тобто бiльше можливо, нiж неможливо),що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов’язання вiдповiдно до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдно заробiтна платня.

 

Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року становить – 0 тис, грн., на кiнець звiтного року становить – 0 тис. грн. Фiнансовi зобов’язання – кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї

Основну суму зобов’язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить – 222тис. грн., на кiнець звiтного року – 39тис. грн.

Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року – 20 тис. грн., на кiнець звiтного року – 11 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить – 56 тис. грн., на кiнець звiтного року – 28тис. грн.; .; зi страхування на початок року – 27 тис. грн., на кiнець звiтного року – 15 тис. грн.; з оплати працi на початок року – 59 тис. грн., на кiнець звiтного року – 36 тис. грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. становлять – 101 тис. грн. станом на 31.12.2013р. вiдповiдно – 209 тис. грн.

Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

Керiвник                                                                     Кадiрова В.В.

Головний  бухгалтер                                                Соломаха Т.М.


{date} Раздел: Річні звіти

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015