Черкаський річковий порт

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            03150214

1.4. Місцезнаходження емітента

            18016, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, Черкаси, Горького,1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            0472724651, 0472360343

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            03150214@afr.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2013

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№76 “Бюлетень. Цiннi папери України”

 

22.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.riverport.org.ua

в мережі Інтернет

22.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов’язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

Емiтент не належить  до будь-яких об”єднань пiдприємств.

Протягом звiтного перiоду емiтент ЦП власного випуску в акцiонерiв не придбавав.

Засновником товариства є Держава у особi Фонду Державного майна. На момент створення  частка статутного капiталу складала 100%. Станом на 31.12.2012 року частка статутного капiталу  ФДМУ – 0%.

Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольного (домiнуючого) становища на ринку.

Товариство не користується послугами рейтингового агентства. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась.

Дивiденди не нараховувалися, оскiльки були збитки. Покрити збитки за рахунок майбутнього прибутку.

Сертифiкати акцiй товариство не замовляло, та не видавало так як форма iснування бездокументарна.

Гарантiї третiм особам не надавались.

Викупа  власних акцiй  емiтентом за звiтний рiк  не було.

 

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ “ЧРП”

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            18016

3.1.5. Область, район

            Черкаська обл. Приднiпровський р-н

3.1.6. Населений пункт

            Черкаси

3.1.7. Вулиця, будинок

            Горького,1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01 №585029

3.2.2. Дата державної реєстрації

            23.07.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            58 475,9

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            58 475,9

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

3.3.2. МФО банку

            354347

3.3.3. Поточний рахунок

            26005320622001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЧФ КБ ПАТ “Приватбанк”

3.3.5. МФО банку

            354347

3.3.6. Поточний рахунок

            26004320622002

3.4. Основні види діяльності

            50.40 – Вантажний рiчковий транспорт

            08.12 – Добування пiску, гравiю, глин та каолiну

            46.73 – Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на користування надрами

2003

14.10.1999

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

14.10.2019

Опис

Лiцензiя дiйсна  до 14.10.2019р.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим транспортом

АА 119637

04.12.2009

Державний департамент морського i рiчкового транспорту

04.12.2014

Опис

Лiцензiя дiйсна до 04.12.2014р.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

01133, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 36

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) – 3

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0

Фонд оплати працi  – 871,0 тис.грн.

Фонд оплати працi  в 2012 роцi зменшився  на 275,1  тис.грн. порiвняно з 2011 роком.

 

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Атаманенко Вiктор Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1955

6.1.5. Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Полтавський обласний вiддiл по справах будiвництва та архiтектури: архiтектор технiчного бюро, ст.архiтектор технiчного бюро;

Полтавський виробничий художньо-оформiтельний комбiнат: заступник директора комбiната, головний художник комбiната, головний iнженер (Полтавський РМК виробничого об’єднання);

Полтавський художньо-виробничий комбiнат: директор

6.1.8. Опис

            Винагороду не отримував.

Захищає iнтереси акцiонерiв.  Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству.

Основне мiсце роботи Атаманенко В.I. обiймає посаду  – генеральний директор НВП “Аргус” м.Полтава вул. Сiнна, 4.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 Стаж роботи (рокiв) – 36.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бiдний Олександр Валентинович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1956

6.1.5. Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПМК-1 тресту “Спецробiт”: робiтник;

БМУ-3 комбiната “Черкасипромбуд”: майстер, старший виконроб, головний iнженер;

ДБК “Черкасипромбуд”: головний iнженер, начальник ДБК;

ПБО “Черкасжилбуд”: начальник, генеральний директор;

об’єднання “Рось”: голова об’єднання;

концерн “Черкаси”: генеральний директор;

АТ “Рось”: голова правлiння;

Черкаська обласна держадмiнiстрацiя: заступник Голови;

Черкаська обласна рада народних депутатiв: заступник Голови;

“Реємтсма-Україна”: проект-менеджер;

ТОВ “Етуаль”: технiчний директор

 

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи –  директор  ТОВ “Етуаль”, м.Полтава, вул. Панянка, 36.

Наглядова рада є органом  управлiння Товариства, яка створюється з метою здiйснення систематичного та ефективного контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, а також захисту прав  та майнових iнтересiв акцiонерiв товариства.  Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 34.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кадiров Заур Джаванширович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1984

6.1.5. Освіта

            вища, Київська державна академiя водного транспорту

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Торговий представник ДП “САВ сервiс”, ЗАТ “ЖИТЛОБУД” водiй, заступник директора ДП РЕУ, провiдний  фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “ЧРП”

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи – провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 7. Заробiтна плата за рiк – 20529,98 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

6.1.1. Посада

            Виконавчий директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1959

6.1.5. Освіта

            вища, Київський державний економiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Черкаський рiчковий порт: бухгалтер ЖКГ, бухгалтер матерiального сектора

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи – головний бухгалтер  ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси.

Виконавчий директор є офiцiйним представником захисту iнтересiв Товариства у межах своїх повноважень. Основне мiсце роботи  – виконавчий директор ВАТ “Черкаський рiчковий порт”.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 35. Заробiтна плата за рiк – 46984,72 грн. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

6.1.1. Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сарана Наталiя Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1969

6.1.5. Освіта

            вища,Київський фiлiал Одеської державної морської академiї

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Оператор ЕОМ, машинiстка, iнспектор ВК, оператор, iнженер-програмiст, економiст по плануванню, спецiалiст по маркетингу, головний диспетчер з маркетингу

6.1.8. Опис

            Заробiтна плата за рiк -14982,45 грн. Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 25. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Танцюра Вiктор Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1954

6.1.5. Освіта

            Полтавський iнженерно будiвельний iнститут.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

             консультант по проектуванню ТОВ <Єтуаль>

6.1.8. Опис

            Захищає iнтереси акцiонерiв. Здiйснює контроль за виконанням прийнятих Наглядовою  Радою рiшень. Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству. Контактує з Мiнiстерством транспортом України, Департаментом морського i рiчкового транспорту, Головною державною iнспекцiєю з безпеки судноплавства. Взаємодiя з морськими та рiчковими судноплавними компанiями, портами, заводами та iншими пiдприємства та органiзацiями. Винагороду не отримував.  Основне мiсце роботи заступник директора по будiвництву ТОВ”Єтуаль”.Не основне мiсце роботи  призначений згiдно рiшення Наглядової ради  №1 вiд 30.03.2011р.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи – 31 рокiв

 

6.1.1. Посада

            Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рибка Василь Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1980

6.1.5. Освіта

            середня, Одеське мореходне училище

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ “Черкаське Хiмволокно” монтажник з монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцiй. ВАТ “Черкаський рiчковий порт”,слюсар з ремонту, обслуговування машин РМП, механiк машин ЕПК- основне мiсце роботи.

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи – механiк машин ЕПК ПАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 15. Заробiтна плата за рiк – 12255,51 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Головний  бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Соломаха Таїсiя Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1957

6.1.5. Освіта

            середньо-спецiальна, Технiкум радянської торгiвлi.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер

6.1.8. Опис

            Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Головний бухгалтер: Соломаха Таїсiя Михайлiвна . Стаж роботи – 37 рокiв Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер. Заробiтна плата за рiк – 11250,00 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Член Наглядової ради

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

27.01.2003

62 433

37,3685

62 433

0

0

0

Член Наглядової ради

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

27.01.2003

62 433

37,3685

62 433

0

0

0

Член Дирекцiї

Кадiров Заур Джаванширович

– –  –

01.10.1996

30

0,018

30

0

0

0

Виконавчий директор

Кадiрова Валентина Всеволодiвна

– –  –

01.10.1996

42

0,025

42

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Сарана Наталiя Валерiївна

– –  –

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Танцюра Вiктор Юрiйович

– –  –

21.03.2008

3

0,0018

3

0

0

0

Член Дирекцiї

Рибка Василь Васильович

– –  –

 

0

0

0

0

0

0

Головний  бухгалтер

Соломаха Таїсiя Михайлiвна

– –  –

 

0

0

0

0

0

0

Усього

124 941

74,7818

124 941

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

27.01.2003

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

27.01.2003

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Усього

125 600

75,176

125 600

0

0

0

 

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

   

Дата проведення

27.04.2012

 

Кворум зборів

75,45

 

Опис

Для участi у Загальних зборах зареєструвалось 18 (вiсiмнадцять) акцiонерiв, що у сукупностi володiють: 126061 (сто двадцять шiсть тисяч шiстдесят одна) акцiями Товариства (75,45) % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.

2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р.

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк.

6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.

Результати голосування:

Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     126031            Голосiв           99,98 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      –            Голосiв           –

“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       30            Голосiв           0,02% вiд присутнiх на зборах

Прийняте рiшення:

“Обрати членами лiчильної комiсiї:

1.Гузiй Тетяну Василiвну

2.Зернову Наталiю Петрiвну

3.Кадiрова Руслана Джаваншировича

Повноваження дiють на строк проведення зборiв.

Головою зборiв обрати  Кадiрову Валентину Всеволодiвну

Секретарем зборiв обрати Бондарєву Свiтлану Володимирiвну.”

  2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.

Результати голосування:

Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     126011            Голосiв           99,96 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      –            Голосiв           –

“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       50            Голосiв           0,04% вiд присутнiх на зборах

Прийняте рiшення:

    “Затвердити звiт Дирекцiї  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основними  напрямками  дiяльностi  на 2012 рiк: планує збiльшити об’єми перевезення вантажiв i вантажно-розвантажувальних робiт, планує залучати новi вантажi (лiс, торф). Роботу Дирекцiї визнати задовiльною”.

 

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

Результати голосування:

Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     125981            Голосiв           99,94 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      –            Голосiв           –

“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       80            Голосiв           0,06% вiд присутнiх на зборах

Не голосували           –           Голосiв           –

Прийняте рiшення

    “Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi товариства за 2011 рiк”.   

 

 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р.

Результати голосування:

Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     126031            Голосiв           99,98 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      –            Голосiв           –

“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       30            Голосiв           0,02% вiд присутнiх на зборах

Прийняте рiшення

“Роботу ревiзiйної комiсiї товариства визнати задовiльною. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердити. Рiчний звiт, баланс товариства станом на 31.12.11р. затвердити”.

 

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк.

      Результати голосування:

Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     125981            Голосiв           99,94 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      –            Голосiв           –

“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       80            Голосiв           0,06% вiд присутнiх на зборах

        Прийняте рiшення

“Покрити збитки Товариства в розмiрi 1099 тис.грн за 2011 рiк за рахунок майбутнiх доходiв”.

 

6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Результати голосування:

Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     126031            Голосiв           99,98% вiд присутнiх на зборах

Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      –            Голосiв           –

“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       30            Голосiв           0,02% вiд присутнiх на зборах

Прийняте рiшення

“Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 2,0  млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства та якi будуть вчинятися Товариством в особi Виконавчого директора  протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв  здiйснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства”.

 

 
         

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

 АФ “Карат-Аудит”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22804749

Місцезнаходження

18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, Черкаси, бул.Шевченко, 243/89

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

220/2

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.2010

Міжміський код та телефон

0472566882

Факс

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ КБ “Приватбанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 483524

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.10.2007

Міжміський код та телефон

0567161684

Факс

0562390684

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ “Кредобанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м.Львiв, вул. Сахарова 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 520236

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

(032) 297-23-20

Факс

297-23-02

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПрАТ “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044585-42-40

Факс

044585-42-41

Вид діяльності

депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ “Українська Страхова Група”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34540265

Місцезнаходження

18005, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500309

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання послуг України.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.01.2010

Міжміський код та телефон

(0472) 54-42-05, 54-43-03

Факс

54-42-05

Вид діяльності

Страхування

Опис

Страхування

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ “Комфорт – Цiннi папери”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33448240

Місцезнаходження

04119, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Сiм”ї  Хохлових, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 534026

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2010

Міжміський код та телефон

0445902953

Факс

0445902953

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.02.1999

19/23/1/99

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

09.06.2011

60/23/1/2011

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

 

 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

1. На протязi 2012 року iстотних змiн не вiдбулося.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Органiзацiйна структура залишися без змiн:

Управлiння

Вантажний район

Ремонтно-будiвельна дiльниця

Вiддiл головного енергетика

Центральний матерiальний склад

Господарчий вiддiл

Диспетчерська порту

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не поступали.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть здiйснюється з урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Знос основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи iз строкiв корисної експлуатацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй – по оцiнювальнiй вартостi.

 

 

Текст аудиторського висновку

Аудиторська фiрма  “КАРАТ – АУДИТ”

 

Аудиторська фiрма  “КАРАТ – АУДИТ”

 

м. Черкаси, вул. Гагарiна 21. кв. 266, р/р 260060000239920 ПАТ “Укрсоцбанк”, МФО 300023. Сертифiкат аудитора серiї А №002977 Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р. №220/2, термiн дiї сертифiкату продовжено до 31.10.2015р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм якi надають аудиторськi послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свiдоцтво чинне до 31.03.2016р.  Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501

 

                                                                                                                  Акцiонерам  ПАТ “Черкаський

                                                                                                                  рiчковий порт”

                                                                                                                  Керiвництву  ПАТ “Черкаський

                                                                                                                  рiчковий порт”

                                                                                                                  НКЦПФР

 

Аудиторський висновок

(звiт   незалежного  аудитора)

щодо фiнансової звiтностi

публiчного акцiонерного товариства

“Черкаський рiчковий порт”

станом на кiнець дня  31.12.2012р.

 

м. Черкаси

вулиця Горького , будинок 1

 

1.Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”, що додається, яка включає баланс станом на  31.12.2012р., звiт про фiнансовi результати за  2012рiк , звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату з метою висловлення думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиво та достовiрно фiнансовий стан ПАТ “Черкаський рiчковий порт” , а також фiнансовi результати його дiяльностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi,  вимогами нормативно-правових актiв регулюючого органу.

 

2. Основнi вiдомостi  про емiтента :

Повне найменування товариства: публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт” (далi – ПАТ “Черкаський рiчковий порт”, Товариство)

 

Повна назва  Публiчне акцiонерне товариство  ” Черкаський рiчковий порт”

Код ЄДРПОУ           03150214

Мiсцезнаходження   710136400 18016 м.Черкаси, Приднiпровський р-н, вулиця Горького, будинок 1.

 

Дата  первинної реєстрацiї             27.05.1993р.

 

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї           29.10.2012р. №10263330017000097

Основнi види дiяльностi

КВЕД 2010    50.40   Вантажний рiчковий транспорт

08.12   Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

46.73  Оптова торгiвля деревиною, будiвельними

           матерiалами та  санiтарно-технiчним обладнанням

49.41   Вантажний автомобiльний транспорт

68.20   Надання в оренду й експлуатацiю власного чи

            орендованого нерухомого майна

 

 

3. Опис аудиторської перевiрки:

 

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, Закони  України  “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок” ,”Про акцiонернi Товариства”, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2010),(далi  МСА)  Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03. 2011 року, в тому числi  у вiдповiдностi до МСА 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора “.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання  аудиторської перевiрки для  формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання  впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.  Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких  процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.

  Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом  та загального  подання фiнансових звiтiв.

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку , затвердженого рiшенням  ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за  №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096.

 Для проведення аудиту Товариства надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:

       –    Статут та установчi документи

–           Баланс станом на 31 грудня 2012 р.(форма 1);

–           Звiт про фiнансовi результати за 2012 р.(форма №2);

–           Звiт про рух грошових коштiв  за 2012 р.(форма №3);

–           Звiт про власний капiтал за 2012 р. (форма №4);

       –     Регiстри бухгалтерського облiку;

       –     Первиннi бухгалтерськi документи.

  Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод,  що перевiряється були :

Керiвник  –  Кадiрова Валентина Всеволодiвна

Головний бухгалтер  –  Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

Вiдповiдно до ст. 5  ЗУ “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” товариство ведуть бухгалтерський облiк i складають фiнансову звiтнiсть у грошовiй одиницi України

 

4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

 

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно правових актiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних право чинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”, наявностi  суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведення фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 “Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”.

      Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:  розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

  Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на  суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовi звiтностi, а також суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

 

5. Вiдповiдальнiсть аудитора

 

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.

Аудиторський висновок  який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв повинен бути складений вiдповiдно   до вимог  Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) зокрема у вiдповiдностi до МСА 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора “, МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської  думки.

 

6. Висловлення  думки.

 

          Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також  статтi 40  Закону України “Про цiннi папери”.

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського  облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв України.

         На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi  Публiчного акцiонерного товариства  “Черкаський рiчковий порт”  станом на 31.12.2012р.

Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть  Публiчного акцiонерного товариства  “Черкаський рiчковий порт”  в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2012р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам  дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.

      В ходi перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв Публiчне акцiонерне товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 

 

21 березня 2013р.

Директор  АФ “Карат -Аудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / I. М. Любченко/

Сертифiкат аудитора 002977

м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку.

 

1.1 Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї ц цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств  вiд 17.11.2004р. №485

Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпеченням наступних виплат i платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.

Вартiсть чистих активiв ПАТ  “Черкаський рiчковий порт ”  становить – 2141 тис. грн. (2645 – 485 –15 -4 ), що на 2083 тис. грн. бiльше   вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв  вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

 

1.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з

фiнансовою звiтнiстю

 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” а також на вiдповiднiсть вимогам  Рiшення ДКЦПФР вiд  20.10.2011р. №1482,  щодо корпоративного управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.

 Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР  разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”)

 

1.3 Виконання значних правочинiв

 

Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” у звiтному перiодi  за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:

Товариство у 2012р. вiдповiдно до ст.. ЗУ “Про акцiонернi товариства” мало виконання чотирьох

правочинiв ( продаж теплоходiв на загальну суму -2479 тис.грн. ), якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв. Вартiсть активiв станом на 31.12.2011року складає 1949 тис. грн.. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала  аудиторським процедурам складає 194,9 тис. грн.

 

1.4 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану

 внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

 

Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ” Про акцiонернi Товариства”, загальними зборами акцiонерiв Товариства затвердженi наступнi положення “Про дирекцiю”, “Про наглядову раду”, “Про ревiзiйну комiсiю”. Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України  “Про акцiонернi товариства” можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України  “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту.

 Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводилися в термiн, визначений Законом України “Про акцiонернi Товариства” до 30 квiтня.

 Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний i подальший контроль.

 

1.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових

 звiтах внаслiдок шахрайських дiй

 

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 “вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi” ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства.

Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.

Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї  про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.

 

2. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився  31.12.2012р.

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

      Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.

         Основнi  змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.

         Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ,  були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

  Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

  Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

– фiнансовий актив, доступний для  продажу

– iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї  та векселя

– дебiторська заборгованостi

– фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати,  якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

 Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

   Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу  вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 “Звiт про власний капiтал” затвердженого  наказом Мiнфiну  України вiд  26.04.00р.№91.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним капiталом, iншим  додатковим капiталом, резервним капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку(непокритого збитку).

2.1.1    Статутний капiтал.

 

   Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi  – 58 тис. грн.  Кiлькiсть простих акцiй – 167074 шт., номiнальною вартiстю – 0,35 грн. на загальну суму – 58475,90 гривень.

Власниками, що володiють 10% i бiльше статутного капiталу є двi  фiзичнi особи якi володiють – 75,1762%  статутного капiталу.

 Додаткових випускiв акцiй у 2012р. не було. Кiлькiсть акцiй в обiгу не змiнювалася, Акцiй, що належать самому товариству, не виявлено, Неоплаченого капiталу не виявлено, Вилучення капiталу, та викупу акцiй власної емiсiї не було.

 

2.1.2  Iнший додатковий капiтал.

    До складу  додаткового капiталу включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2012 становить – 3095,0 тис. грн.

2.1.3. Резервний капiтал становить на початок року –  9 тис. грн., i на протязi року вiн не змiнювався.

2.1.4 Непокритий збиток  на початок року становить  – 1823 тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 1021 тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 802 тис. грн.

 

2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

 Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби”  та №8 “Нематерiальнi активи”.

   Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування,  керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за  справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 12484 тис. грн., знос – 11758 тис. грн., залишкова вартiсть – 726тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить – 9964 тис. грн., знос – 9526 тис. грн., залишкова вартiсть – 438 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.

   За 2012р. придбано основних засобiв на суму – 44 тис. грн., списано з балансу внаслiдок невизнання  визначення їх основними засобами та реалiзовано на суму – 2612 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 2380 тис. грн.

    Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ “Черкаський рiчковий порт”  нарахування амортизацiї  основних засобiв  здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї  визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв  та нематерiальних активiв на суму –  148тис.грн.   Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить – 6 тис.грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. В процесi iнвентаризацiї  необоротних активiв Iнвестицiйної нерухомостi не виявлено

 

2.3 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

 

  Облiк товаро-матерiальних цiнностей  на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 “Запаси”.

     Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

– утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов’язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею  облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi  матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом  собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), для готової продукцiї – метод iдентифiкованої собiвартостi (поза казна калькуляцiя), для товарiв – по цiнi продажу.

Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.

Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

 До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО.

Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 8 тис.грн., готової продукцiї  – на суму – 52 тис. грн., товарiв на суму – 29  тис. грн.; станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв на суму – 152 тис.грн., готової продукцiї на суму – 157 тис. грн.

 

2.4       Дебiторська заборгованiсть

 

 Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню  (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.

  Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю плюс вiдповiднi витрати  на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.

Справедливу вартiсть дебiторської  заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не має ринкових котирувань цих активiв

 

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р.

Вид дебiторської заборгованостi   Рядок балансу           На початок

звiтного року

тис. грн.         На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :                                 

Чиста реалiзацiйна вартiсть            160      623      636

Первiсна вартiсть     161      623      636

    Резерв сумнiвних боргiв 162      0          0

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

     з бюджетом         

170     

19       

111

     за виданими авансами    180      5          0

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть       210      417      411

     Поточнi фiнансовi iнвестицiї    220      0          0

     Iншi оборотнi активи     250      19        24

    Разом                     1083    1182

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом  на 31.12.2011р. становить – 623 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 636 тис. грн. Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Товариство, резерв сумнiвних боргiв не нараховувало в зв’язку з вiдсутностi

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом на початок року становить – 19 тис. грн., на кiнець року – 111 тис. грн.( заборгованiсть по ПДВ, та соцiальним страхуванням); за виданими авансами на початок року – 5 тис. грн., на кiнець року – 0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. становить  – 417 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 411 тис. грн.

    Iншi оборотнi активи на початок року становлять – 19 тис. грн., на кiнець звiтного року – 24 тис. грн.(податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ).

 

2.5       Облiк коштiв i розрахункiв

 

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України” затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України”  затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. становить – 29 тис. грн., в iноземнiй валютi -666 тис. грн.

 

2.6 Забезпечення   наступних витрат i платежiв

 

Забезпечення виплат персоналу (вiдпусток ) станом на 31.12.2011р. становить – 5 тис. грн. на кiнець звiтного року – 4 тис. грн. Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

 

2.7   Розкриття та  iнформацiї щодо зобов’язань

 

  Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.

   Зобов’язання визнаються, коли Пiдприємство  має теперiшню заборгованiсть(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть(тобто бiльше можливо, нiж неможливо),що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

 Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток  пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов’язання вiдповiдно до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдно заробiтна платня.

 

    Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року становить – 59 тис, грн., на кiнець звiтного року становить – 54 тис. грн. Фiнансовi зобов’язання – кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення  операцiї

Основну суму зобов’язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на початок року становить – 418тис. грн., на кiнець звiтного року – 222 тис. грн.

Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року – 136 тис. грн., на кiнець звiтного  року – 20 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить   – 30 тис. грн., на кiнець звiтного  року –  56 тис. грн.;  з позабюджетних платежiв – 5 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис.грн.; зi страхування  на початок року  – 35 тис. грн., на кiнець звiтного  року –  27 тис. грн.; з  оплати працi на початок року  – 91 тис. грн., на кiнець звiтного  року –  59 тис. грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2011р. становлять  – 28 тис. грн.  станом на 31.12.2012р. вiдповiдно  – 101 тис. грн.

Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

 

3. Облiк витрат виробництва та обiгу

 

Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16″Витрати” i  визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Витрати, понесенi у звязку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали – 2566 тис. грн.,   в т. числi за елементами витрат:

 -матерiальнi витрати – 355 тис. грн.

 -витрати на оплату працi – 870 тис. грн.

 -вiдрахування на соцiальнi заходи – 307 тис. грн,

 -амортизацiя – 100 тис. грн.

 -iншi операцiйнi витрати  – 934 тис. грн.

Фiнансовi витрати становлять – 0 тис. грн.

Iншi витрати становлять – 831 тис. грн.

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi – 10 тис. грн.

 

4.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку.

 

   Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 “Доходи”..

 Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей  i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

   Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати  за  2012р. по  критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО “Звiт про фiнансовi результати”.

За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi –  1690тис. грн.

Iншi операцiйнi доходи становлять –  100 тис. грн.

Iншi фiнансовi доходи становлять –  0 тис. грн.

Iншi доходи становлять – 2419 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. чистий  прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку становить – 802 тис. грн.                           

 

5.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”

 

В ходi перевiрки за 2012р.  були виявлено подiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

16.03.2012р. звiльнено з посади головного бухгалтера  Соломаха Таїсiя Михайлiвна ( паспорт: серiя НС № 362004 ВИДАНИЙ Приднiпровським РВУМВС  України  в Черкаськiй областi 18.11.1997р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi з 29.09.2011р. по 16.03.2012р.

 01.10.2012р. призначено на посаду головного бухгалтера  Соломаха Таїсiя Михайлiвна ( паспорт: серiя НС № 362004 ВИДАНИЙ Приднiпровським РВУМВС  України  в Черкаськiй областi 18.11.1997р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа призначена на посаду на невизначений термiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа: головний бухгалтер, бухгалтер, старший бухгалтер, головний бухгалтер, старший державний податковий iнспектор., старший державний податковий ревiзор-iнспектор, головний бухгалтер, заступник генерального директора з фiнансових питань, головний бухгалтер.

 

6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 

 

Повна назва  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю – аудиторської фiрми “Карат – Аудит” тел.  566882     0674911501

Код ЄДРПОУ           22804749

Мiсцезнаходження   м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

тел. 566-882

Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi           22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свiдоцтво Черкаський мiськвиконком

Серiя, дата видачi сертифiката аудитора, та термiн дiї   Серiя А, №002977, Рiшенням Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010р., термiн дiї сертифiката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi.

            № 3781 вiд 30.03.2006р., видано  Аудиторською Палатою України. Строк дiї  свiдоцтва – до 31березня 2016р.

 

7. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення  аудиту

 

 Номер договору на проведення аудиту: №24/13 вiд  11.03.2013р.                     

 Перiод проведення аудиту з  01.01.2012р. по 31.12.2012р.

 Дата початку проведення аудиту: 11.03. 2013р.

 Дата закiнчення проведення аудиту: 20.03.2013р.

 

21 березня 2013р.

Директор  АФ “Карат -Аудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / I. М. Любченко/

Сертифiкат аудитора 002977

м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266

 

 

Довiдка про фiнансовий стан  Публiчного  акцiонерного товариства  “Черкаський рiчковий порт станом на 31.12.2012р.                                                           

За даними фiнансової звiтностi були розрахованi показники фiнансового стану ПАТ  “Черкаський рiчковий порт” .                                                                                                                                                              

Показники     Формула розрахунку показника фiнансового стану       Фактичне значення 

 

2011р.

2012р. Нормативне значення

1          2          3          4          5

Показники лiквiдностi

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi       К1 = (ф.№1(стр.230+

стр.240) / ф.№1 стр.620       

0,032  

1,43    

Бiльше 0,2

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)    К2 = ф.№1(стр.260+270)/

Ф.№1(стр.480+стр.620+

630)    

1,57    

4,37    

 

Бiльше 1,0

Показники платоспроможностi                 Бiльше 0

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежнос-

тi,  автономiї)            К3 = ф.№1 стр.380 / ф.№1 стр.640)           

0,61    

0,81    

Бiльше 0,5

4. Коєфiцiент покриття зобов’язань власним капiталом.           К-4 (ф.№1 стр.380/ ф.№1

(стр.480+620)

 

1,56    

4,28    

Не менше 1

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв        К5 = Ф№2 стр.220 /

Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2  

-0,56   

0,35    

Бiльше 0

6.Коєфiцiєнт рентабельностi дiяльностi    Чистий прибуток/чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,послуг)  

– 0,45  

0,44    

Бiльше 1

 

Здатнiсть пiдприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов’язанням перед кредиторами – це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно може виконати свої короткостроковi зобов’язання пiсля реалiзацiї поточних активiв.

Лiквiднiсть характеризується слiдуючими показниками :

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки грошей пiдприємство має  на кожну гривню поточних боргiв. У ПАТ “Черкаський рiчковий порт”  станом на 31.12.2012р. вiн становить – 1,43 при нормативному значеннi  0,20 – 0,35.

Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує яка частина поточних  зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше – 1,0 . На ПАТ   “Черкаський рiчковий порт ”  станом на 31.12.2012р. вiн становить – 4,37, це означає, що баланс пiдприємства   лiквiдний.          

   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть стiйкий, при нормативному значеннi 0,50, станом на 31.12. 2012р.    становить – 0,81.

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом – 4,28, при нормативному значеннi не менше 1,0, означає, що пiдприємство  своїм власним капiталом перекриває зобов’язання.  Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу показує, що кожна гривня вкладена в активи пiдприємства приносить  – 0,35 грн. прибутку.

Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi – 0,35. Пiдприємство у 2012р.працювало  рентабельно.

     За результатами дiяльностi пiдприємства за  2012р. ПАТ  ” Черкаський рiчковий порт”  отримало прибуток в сумi – 802 тис. грн.

          Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ  ” Черкаський рiчковий порт” лiквiдний, стан платоспроможностi  задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПАТ незалежна вiд зовнiшнiх кредиторiв .

 

Директор АФ “Карат -Аудит”

 Незалежний аудитор                                                          /Любченко I.М./

м.Черкаси вул..Гагарiна 21 кв.266

21 березня 2013р.

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основна дiяльнiсть рiчкового порту:

–           перевезення вантажiв власним флотом та автотранспортом;

–           добування пiску

–           вантажно-розвантажувальнi послуги;

Основнi покупцi (замовники):

ТОВ “Черкасимiськбуд”

Laurion

Artemon Shipping

Sipo Trading

Основнi  постачальники:

1.         Транзас Україна

2.             Черкасиобленерго

3.         Черкаиводоканал

4.         Вилкiвська РЕБ флоту

Порт несе щорiчнi значнi витрати на оренду держмайна (договiр з ДП “Адмiнiстрацiя рiчкових портiв”)

 

Придбання активiв  в 2012 роцi на суму 44000 грн.:

Вiдчуження активiв за 2012 рiк на суму 2612000 грн.:

трактор МТЗ-80 -23000 грн.

електромагнiтна шайба-15000 грн.

а/м Нива-6000 грн.

дизель-генератор-15000 грн.

т/х БТ-439-280000грн.

автоприцеп “КАЗ”- 10000 грн.

автоприцеп “МАЗ”-10000 грн.

 автоприцеп СЗАП-9500 грн.

т/х Волгоград- 800000 грн.

т/х ОС-10- 520000 грн.

НС -3019-879230 грн.

запчастини

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За перiод з 2006р. по 2012 року було реалiзоване:

будiвля рiчкового вокзалу, кран КПП – 112, т/х “Ельтон”, екскаватор, т/х СТ-37

Придбане:

3 комп’ютери,  телевiзор, 2 холодильника,  мотокоса, грейфер, 1 принтер, радар, ваги електроннi, 2 кондицiонери, 2 радiостанцiї, приймач GPS, пральна машина, насос прiсної води.

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Активи пiдприємства:

Всього актiв на суму 2645 тис.грн, в т.ч.:  Будiвлi та споруди на суму 76 тис.грн, машини та обладнання на суму 0 тис.грн, транспортнi засоби на суму 600 тис.грн, iнструменти, прилади на суму 0 тис.грн, iншi основнi засоби на суму 362,0 грн.

Згiдно регiстрових документiв один на 4 роки проводиться доковий ремонт одиницi флоту, обстеження кранiв один раз на рiк. Доковий ремонт однiєї одиницi флоту коштує 500 тис.грн, проводиться в навiгацiю, обстеження кранiв коштує 100-150 тис.грн, проводиться в березнi. 

 

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

За звiтний перiод iстотними проблемами були i залишаються:

–           знос основних засобiв;

–           складнощi у пошуку висококвалiфiкованих робiтникiв у сферi водного транспорту;

–           сезоннiсть роботи.

Значною мiрою впливає на розвиток пiдприємства зовнiшньо-економiчнi умови, спад виробництва, економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, частi змiни в законодавствi.

 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

При перевiрцi пiдприємства:

1. ДПI у м.Черкаси, пiдприємство заплатило 6000 грн. штрафних санкцiй.

2.  Пенсiйним фонд, 1382,2 грн. штрафних санкцiй, за несвоєчасну сплату.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок:

–           доходiв вiд господарської дiяльностi;

–           економiї коштiв, внаслiдок проведення ремонту основних засобiв власними силами.

 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв немає. Дiяльнiсть ПАТ “Черкаський рiчковий порт” в переважнiй своїй бiльшостi полягає в укладеннi угод щодо надання послуг клiєнтам по перевалцi вантажу виконання яких здiйснюється в обов’язковому порядку протягом перiоду навiгацiї, де кiлькiснi та часовi чинники по договорам мають невизначений характер в залежностi вiд об’ємiв господарської дiяльностi клiєнтiв.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2013 роцi пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов’язаних з покращенням сервiсного обслуговування, розробкою нової маркетингової стратегiї, освоєння нових ринкiв збуту; ремонт основних засобiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок в 2012 роцi не було.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

09.07.2012р. ПАТ “Черкаський рiчковий порт” подав позовну заяву про стягнення заборгованостi до Господарського суду Днiпропетровської областi. Мiж ВАТ “Черкаський рiчковий порт”, правонаступником є ПАТ “Черкаський рiчковий порт” та ПП “Пєлєнг” був укладений договiр купiвлi-продажу т/х “СТ-37” та календарний план розрахунку, в якому ПП “Пєлєнг” повинен був сплатити всю суму до 30.11.2011 року.  ВАТ “Черкаський рiчковий порт” виконав свої зобовязання належним чином та у повному обсязi. Станом на 09.07.2012 року повної сплати вартостi обєкту ПАТ “Черкаський рiчковий порт” не отримав. Рiшенням Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 18.10.2012 року, яке набрало законної сили 02.11.2012 року, постановили стягнути з ПП  “Пєлєнг”  на користь ПАТ “Черкаський рiчковий порт” заборгованiсть. Рiшення не виконане та тяжби тривають по теперiшнiй час.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

2010:

Перевантаження щебеню залишилось на рiвнi 2009 року (2,4 тис. тон)  збiльшилося перевантаження вiдсiву на 16,3 % (5 тис. тон  проти 4,3 тис. тон у 2009 р.)

У 2010 роцi значно збiльшилося перевантаження металобрухту на 76,9% (11,5 тис. тон  проти 6,5 тис. тон у 2009 р.)

Завдяки надходженням вiд операцiй по перевезенню вантажiв Дунайським флотом та перевантаження металобрухту Порт мав змогу розрахуватися по заборгованостi по заробiтнiй платi та платежам до соцiальних фондiв, здiйснити ремонт флоту.

Стосовно витрат, то структура їх у 2010 р. не змiнилася.

Через велику ступiнь зношеностi дуже багато коштiв витрачається на доковий ремонт флоту та ремонт кранового господарства.

У 2010 роцi на Вилкiвськiй РЕБ флоту виконано доковi ремонти теплоходу “Кременчук”, затрати виконаного ремонту склали 287,6 тис. грн., та баржi “БП-59”, затрати склали 119,9 тис. грн.

В 2010 р. проводилися ремонтнi роботи на портальних кранах                   №№ 152, 175 та 210, затрати склали 92,3 тис. грн.

В 2010 р. зросли цiни на електроенергiю на 42,9 % (на початок року цiна 1 кВт/год складала 0,7 грн., на кiнець –  1 грн.), та паливно-мастильнi матерiали (майже в 1,5 рази).

2011:

Всього перевезення вантажiв складає 23,6 тис.тн. (закордонних перевезення – 19,0 тис.тн, внутрiшнє сполучення – 4,6 тис.тн).

Номенклатура вантажiв, якi були перевезенi та перевантаженi: пiсок – 4,6 тис.тн, скло – 3,8 тис.тн, металобрухт – 2,0 тис.тн, щебiнь – 0,5 тис.тн , вугiлля – 17,7 тис.тн, гiпс – 1,3 тис.тн.

2012:

Видобуто пiску 22186 тонн. Розвантажено-навантажено шлаку 10189 тн на суму 230583 грн. Розвантажено скла 1374,5 тн на суму 105466 грн. Продали гран вiдсiву у кiлькостi 591 тн, перевалка шлаку у кiлькостi 1535 тн. Перевезення вантажу за 2012 рiк експорт: метал 11318,61 тн, вугiлля 18254,12 тн.    

 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

726

438

0

0

726

438

  будівлі та споруди

110

76

0

0

110

76

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

600

346

0

0

600

346

  інші

16

16

0

0

16

16

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

726

438

0

0

726

438

Опис

Умови використання – за призначенням, ступiнь їх використання  – на повну потужнiсть, обмежень у використаннi майна немає. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду складає 99,9%. Будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї з 1961 року.  Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшувалась за рахунок капiтальних ремонтних робiт. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду 148,0 тис.грн. Первiсна вартiсть  основних засобiв на кiнець звiтного року 9964,0 тис.грн..

Залишкова вартiсть  на кiнець звiтного перiоду  438,0 тис. грн.

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2 141

1 186

Статутний капітал (тис.грн.)

58,5

58,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

58,5

58,5

Опис

З 01.01.04. вiдповiдно до п.п.2 п.3 Ст.158 ЦКУ АТ не має права оголошувати та виплачувати дивiденди: ” при зменшеннi вартостi чистих активiв АТ до розмiру , меншого, нiж розмiр статутного капiталу i резервного фонду”. Також, згiдно п.3 Ст.155 ЦКУ: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв АТ виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.”

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв:

На кiнець 2011 року   (753 + 1721 + 0) – (0+0+1468) = 1006 тис. грн.

На кiнець 2012 року   (459+2186+0)-(15+4+485)=2141,0 тис.грн.

Висновок

Станом на 31.12.2012 року чистi активи товариства перевищують статутний та резервний капiтал на 2082,5 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

       

 

13.3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

56

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

429

X

X

Усього зобов’язань

X

485

X

X

Опис

–           Зобов’язання Товариства:

На дату балансу зобов’язання Товариства складають :

–           довгостроковi 0 тис. грн.;

–           поточнi 485 тис. грн.

Визнання та оцiнка зобов’язань Товариства вiдповiдають Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом МФУ вiд 31.01.2000р. №20.

На нашу думку iнформацiя про зобов’язання у примiтках до фiнансової звiтностi Товариства розкрита достовiрно за 2011 рiк, вiдповiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського  облiку в Українi № 11 “Зобов’язання”.

 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

16.03.2012

16.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.10.2012

02.10.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.03.2012

26.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Позачергових зборiв не було.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

не отримують зарплати

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

ні

так

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі – особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

   

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Середня кількість працівників (1): 36

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 18016, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, Черкаси, Горького,1

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

    залишкова вартість

010

21

21

    первісна вартість

011

39

39

    накопичена амортизація

012

( 18 )

( 18 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

6

0

Основні засоби:

     

    залишкова вартість

030

726

438

    первісна вартість

031

12 484

9 964

    знос

032

( 11 758 )

( 9 526 )

Довгострокові біологічні активи:

     

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

753

459

II. Оборотні активи

     

Виробничі запаси

100

8

152

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

52

157

Товари

140

29

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

    чиста реалізаційна вартість

160

623

636

    первісна вартість

161

623

636

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

     

    за бюджетом

170

19

111

    за виданими авансами

180

5

0

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

417

411

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

    в національній валюті

230

24

29

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

0

666

Інші оборотні активи

250

19

24

Усього за розділом II

260

1 196

2 186

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1 949

2 645

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

58

58

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

2 942

3 095

Резервний капітал

340

9

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1 823

-1 021

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1 186

2 141

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

5

4

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування  (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

5

4

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

     

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

15

15

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

15

15

IV. Поточні зобов’язання

     

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

418

222

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     

    з одержаних авансів

540

136

20

    з бюджетом

550

30

56

    з позабюджетних платежів

560

5

0

    зі страхування

570

35

27

    з оплати праці

580

91

59

    з учасниками

590

0

0

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

28

101

Усього за розділом IV

620

743

485

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1 949

2 645

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги

(421)

0

 

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 12484 тис. грн., знос – 11758 тис. грн., залишкова вартiсть – 726тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить – 9964 тис. грн., знос – 9526 тис. грн., залишкова вартiсть – 438 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.

   За 2012р. придбано основних засобiв на суму – 44 тис. грн., списано з балансу внаслiдок невизнання  визначення їх основними засобами та реалiзовано на суму – 2612 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 2380 тис. грн.

Основними засобами ( ОЗ ) визнанi матерiальнi активи, що утримуються з метою використання їх в процесi виробництва та для здiйснення адмiнiстративних i соцiально – культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 1 року i вартiсть бiльше 1000 грн. без ПДВ.

Основнi засоби, що знаходяться на балансi станом на 31.12.2012р. вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi з урахуванням iндексацiй.

Основнi засоби, що надходили пiсля приватизацiї, вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, що складається iз витрат на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення.

Основнi засоби розподiленi по групам, встановленим п.5 П(С)БО №7 iз застосуванням номерiв рахункiв, визначених “Iнструкцiєю…” № 291.

 Нарахування амортизацiї в бухгалтерському та податковому облiку здiйснюється щомiсячно протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлено даними iнвентаризацiї при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс), але не менше нiж встановлено в наказi про облiкову полiтику i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.

 

Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв не застосовували

Основних засобiв  на консервацiї, придбаних за рахунок цiльового фiнансування, взятих в операцiйну оренду, немає. Вартiсть ОЗ, переданих в операцiйну оренду, не визначалася.

ОЗ з обмеженнями права власностi, немає.

Первiсну оцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювали  згiдно п.8 П(С)БО № 7.

Надходження ОЗ в 2012 роцi було на суму 44 000 грн.

На початок року: : первiсна вартiсть ОЗ –  12484 тис.грн.;

                                 Сума зносу ОЗ           –  11758тис.грн.;

На кiнець року: : первiсна вартiсть ОЗ   –  9964 тис.грн.;

                               Сума зносу ОЗ           –  9526 тис.грн.;

Вибуло  ОЗ в 2012 роцi: : первiсна вартiсть  – 2612 тис.грн.;

                                            Сума зносу            – 2380 тис.грн.;

Зменшення корисностi ОЗ у вiдповiдностi до  П(С)БО № 28, в фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк не вiдображувалося в зв’язку з тим, що станом на дату балансу ( 31.12.12р. ) не встановлено ознак зменшення корисностi активiв згiдно п.6 П(С)БО № 28.  В 2012 роцi Товариством проводилася дооцiнка у сумi 153,0 тис.грн. Уцiнка основних засобiв не проводилась.

  Повнiстю замортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися, на кiнець звiтного перiоду – 8215 тис. грн.

          Товариство не має основних засобiв оформлених у заставу пiд отриманий кредит.

 Основних засобiв вилучених з експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду не має. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися,основних засобiв ,щодо яких iснує обмеження права власностi згiдно чинного законодавства не має.

 

  Одержаних за фiнансовою орендою або переданих в оперативну оренду основних засобiв за 2012р. не було.

 

Капiтальнi iнвестицiї.

 

            До складу капiтальних  iнвестицiй вiдносили витрати на придбання або створення матерiальних та нематерiальних  активiв та облiковувати на рахунку 15. За дебетом рахунку вiдображати збiльшення понесених витрат на придбання та створення матерiальних та нематерiальних необоротних активiв, за кредитом – їх зменшення(введення в дiю, прийняття в експлуатацiю, придбаних або створених необоротних активiв).

 

  Аналiтичний облiк вели по об’єктам будiвництва.

  Залишок капiтальних iнвестицiй на початок року складає – 6 тис. грн.

  Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за звiтний рiк – 44 тис. грн., в т.ч.  придбання ( виготовлення ) транспортних засобiв – 44 тис. грн.

  Залишок капiтальних iнвестицiй на кiнець року складає 0 тис. грн

Капiтальних iнвестицiй в iнвестицiйну нерухомiсть, фiнансових витрат, включених до капiтальних iнвестицiй  в 2012р. не було.

 

 

Нематерiальнi активи.

 

До нематерiальних активiв ( НМА ) вiднесенi  iншi нематерiальнi активи ( програмне забезпечення  та лiцензiї ).

На iншi нематерiальнi активи ( програмне забезпечення  та лiцензiї ) суми амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду визначалися прямолiнiйним методом виходячи iз корисного строку використання.

Лiквiдацiйну вартiсть НМА визначено нульовою, а строки корисного використання кожного окремого об’єкту НМА визначила постiйна  iнвентаризацiйна комiсiя по пiдприємству.

НМА з обмеженнями права власностi, немає.

Первiсну оцiнку об’єкту НМА здiйснювали  згiдно  П(С)БО № 8. Переоцiнка НМА не проводилася.

Надходження НМА в 2012 роцi не було.

На початок року: : первiсна вартiсть НМА –  39 тис. грн.;

                                 Сума зносу  НМА           –  18 тис. грн.;

Накопичена амортизацiя за рiк:                    –  0 тис. грн.;

На кiнець року: : первiсна вартiсть НМА –  39 тис. грн.;

                               Сума зносу НМА           –  18 тис. грн.;

Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася .Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.

 

Фiнансових iнвестицiй ( П(С) БО №12 ) ПАТ “ЧРП” в звiтному перiодi не здiйснювало.

Фiнансовi iнструменти ( П(С)БО №13 ) не визнавалися i не вiдображувалися в балансi тому, що товариство не укладало в звiтному перiодi угод щодо фiнансових iнструментiв.

 

Запаси.

 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування. Облiк запасiв  вiвся також по однорiдних групах ( видах ). 

Запаси вiдображувалися в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок:  первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Запаси в балансi за чистою вартiстю реалiзацiї в 2012 роцi не вiдображувалися.

Запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку i звiтностi по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначалася по собiвартостi запасiв, яка складається iз: закупiвельної вартостi,  сплаченої постачальникам та транспортно-заготiвельних витрат.  Первiсною вартiстю запасiв, виготовлених власними силами , визнається їх виробнича собiвартiсть, яка визначається за П(С)БО 16 (п.10 П(С)БО №9 ).

При вибуттi запасiв застосовувалися такi методи оцiнки:

–           для виробничих  запасiв – метод ФIФО;

–           для готової продукцiї – метод iдентифiкованої собiвартостi ( позаказна калькуляцiя );

–           для товарiв – по цiнi продажу.

Транспортно-заготiвельнi витрати не облiковувалися на окремому субрахунку, а iдентифiкувалися та включалися до первiсної вартостi запасiв ( згiдно рахункiв постачальникiв ).

Всього запасiв станом на 31.12.2012р. на суму 309 тис.грн. Балансова вартiсть запасiв в розрiзi класифiкацiйних груп на кiнець року:

–           сировина i матерiали – 148 тис.грн..;

–           будiвельнi матерiали – 1 тис. грн.;

–           малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 3 тис. грн.;

–           товари у виглядi матерiальних цiнностей, якi придбанi  (отриманi ) для подальшого перепродажу – 0 тис. грн.;

–           готова продукцiя- 157 тис. грн..

В 2012роцi  переоцiнка виробничих запасiв не проводилася.

Запасiв, переданих на переробку, на комiсiю та в заставу, немає. Запаси на вiдповiдальному зберiганнi ( забалансовий рахунок 02 ) немає.

 

Дебiторська заборгованiсть.

 

        Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i можна було достовiрно визначити її суму.

    Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включено в пiдсумок балансу по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

   В 2012роцi  резерв сумнiвних боргiв не створювався в зв’язку iз вiдсутнiстю простроченої дебiторської заборгованостi.

Дебiторська заборгованiсть на кiнець 2012року складає :

–           за товари (роботи, послуги) – 636 тис.грн. (р.160 );

–           з бюджетом – 111 тис.грн. ( р.170);

–           за виданими авансами – 0 тис. грн. ( р.180 );

–           iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 411 тис.грн. (р.210):

Дебiторська заборгованiсть  за товари (роботи, послуги) – 636 тис.грн.  (р.160 )  та iнша поточна дебiторська заборгованiсть ( р.210 ) – 411 тис. грн.- зi строком непогашення до 12-ти мiсяцiв.

Дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн немає.

До “Iнших оборотних активiв” ( р.250 ) – вiднесено сальдо рахунку 643 “Податковi зобов’язання”в сумi 24 тис. грн.

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.

 Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй  звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На кiнець 2012 року грошовi кошти складали  695 тис.грн. З них : на рахунку в банку – 29 тис. грн., та 666,0 тис.грн – в iноземнiй валютi.

Обмежень у використаннi грошових коштiв в 2012 роцi не було.

 Витрати майбутнiх перiодiв – вiдсутнi (р.270).

 

 Зобов’язання.

 Зобов’язання вiдображували в балансi лише в разi, якщо актив отримано, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №11.

Зобов’язання, вiдображенi в роздiлi IV балансу станом на 31.12.2012р. по сумi погашення в розмiрi 485 тис.грн., є поточними ( зi строком погашення до 1 року ).

До поточних зобов’язань вiднесенi:

–      кредиторська заборгованiсть за товари ( роботи, послуги )- 222,0 тис.грн.;

–           з одержаних авансiв – 20 тис.грн.;

–           за розрахунками з бюджетом – 56 тис. грн.;

–           зi страхування – 27 тис. грн.;

–           з оплати працi – 59 тис. грн.;

–           iншi поточнi зобов’язання – 101 тис.грн. в т.ч.:

Непередбачених зобов’язань немає.

Згiдно п.6 П(С)БО № 26 нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним  зобов’язанням.

Програм з визначеним внеском або з визначеною виплатою, а також з виплатою iнструментами власного капiталу, не було.

Векселiв виданих станом на 31.12.2012р. на балансi немає.

 

Власний капiтал.

 Власний капiтал в сумi 1021 тис. грн. на кiнець 2012 року складається : iз статутного капiталу- 58 тис.грн., iншого додаткового капiталу ( iндексацiя ОЗ ) – 2141 тис.грн.; резервного капiталу – 9 тис.грн.  та нерозподiленого  прибутку  ( непокритого збитку ) на 31.12.2012р. – 1021 тис.грн.

 

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1 823

1 767

Податок на додану вартість

015

( 133 )

( 201 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1 690

1 566

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1 803 )

( 2 431 )

Валовий прибуток:

   прибуток

050

0

0

   збиток

055

( 113 )

( 865 )

Інші операційні доходи

060

100

1 019

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 478 )

( 484 )

Витрати на збут

080

( 105 )

( 158 )

Інші операційні витрати

090

( 180 )

( 957 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

0

0

    збиток

105

( 776 )

( 1 445 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи (1)

130

2 419

779

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 831 )

( 421 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

   прибуток

170

812

0

    збиток

175

( 0 )

( 1 087 )

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

176

0

0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 10 )

( 15 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

802

0

    збиток

195

( 0 )

( 1 102 )

Надзвичайні:

   доходи

200

0

0

    витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

   прибуток

220

802

0

    збиток

225

( 0 )

( 1 102 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою

(131)

0

 
           

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

355

410

Витрати на оплату праці

240

870

1 136

Відрахування на соціальні заходи

250

307

524

Амортизація

260

100

594

Інші операційні витрати

270

934

590

Разом

280

2 566

3 254

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

167074

167074

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

167074

167074

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

4,8002

-6,5779

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

4,8002

-6,5779

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Непокритий збиток  на початок року становить  – 1823 тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 1021 тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 802 тис. грн.

Доходи i витрати включали в склад звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та вiдображували в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.

 

Доходи.

 Доходи визнавалися в момент надходження активiв або погашення зобов’язань, що спричиняло зростання власного капiталу при умовi, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Доходи i витрати включали в склад звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та вiдображували в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться, у вiдповiдностi до П(С)БО № 15.

Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання робiт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи.

 Визнавали доходи вiд реалiзацiї послуг по наданню.

Доходи в Звiтi про фiнансовi результати визначенi як сума:

–           доходу ( виручки ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) – 1823 тис. грн., за мiнусом ПДВ – 133 тис.грн.; всього чистий доход ( виручка вiд реалiзацiї ) продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) – 1690 тис. грн.;

–           iнших операцiйних доходiв – 100 тис.грн.

–           iншi  доходи – 2419 тис. грн. (одержана виручка за проданi основнi засоби).

Надзвичайних доходiв не було.

Бартерних операцiй, в т.ч. з пов’язаними сторонами ( П(С)БО № 23 ),  не було.

 

Витрати.

 

Класифiкацiю витрат на виробництво проводили згiдно П(С)БО 16.

Виробничу собiвартiсть виконаних замовлень облiковували на пiдставi калькуляцiй, якi розробляються та затверджуються керiвництвом ( позаказний метод калькуляцiї ).

Всього витрати складали  3397 тис. грн.., в т.ч. :

–           собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) – 1803 тис. грн.,

–           адмiнiстративнi витрати- 478 тис .грн.;

–           витрати на збут – 105 тис. грн.;

–           iншi витрати 831 тис. грн.( списання залишкової вартостi реалiзованих необоротних активiв);

–           iншi операцiйнi витрати- 180 тис.грн. в т. ч:

–           iншi витрати операцiйної дiяльностi – 75 тис.грн;

–           пiльговi пенсiї- 105 тис. грн.,

–           вiдшкодування Пенсiйного фонду затрат на пенсiї- 17 тис. грн.;

–           списання дебiторської заборгованостi-15 тис. грн.;

–           загальногосподарськi витрати – 10 тис. грн.;

–           донарахування зносу основних засобiв-416 тис. грн

–           iншi операцiйнi витрати-18 тис. грн.

 

До адмiнiстративних витрат в сумi 478 тис.грн. включенi витрати, пов’язанi iз обслуговуванням та управлiнням пiдприємством, такi як: витрати на оплату працi та обов’язкове страхування працiвникiв управлiння,  витрати на сплату податкiв i т.п.

Надзвичайних витрат не було.

В звiтному перiодi угоди по фiнансовiй орендi та невiдмовнi оренднi угоди на операцiйну оренду не укладалися ( П(С)БО № 14 ). Витрати безпосередньо в складi власного капiталу не вiдображувалися.

Всього операцiйнi витрати на виробництво складали ( Роздiл 2 Звiту про фiнансовi результати ) 3397 тис.грн. i подiленi також по елементам. У вiдповiдностi до п.38 П(С)БО 3 до роздiлу II Звiту про фiнансовi результати не включалася собiвартiсть реалiзованих товарiв, а також витрати запасiв, не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю.

 

Сума витрат ( доходу ) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком ( збитком) вiд дiяльностi, що припинена ( П(С)БО № 27 ) не розраховується в зв’язку iз вiдсутнiстю таких операцiй.

  Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй – 167074 шт.  розрахована згiдно вимог П(С)БО № 24 “Прибуток на акцiю”. На протязi року додаткових випускiв акцiй не було, як i викупу акцiй власної емiсiї, тому середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу дорiвнює скоригованiй середньорiчнiй кiлькостi простих акцiй в обiгу i дорiвнює кiлькостi випущених простих акцiй ( 167074 шт. ).

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

 

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 pік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

    Надходження від:

     

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2 275

1 741

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

1 314

712

Повернення авансів

030

0

45

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

358

0

    Витрачання на оплату:

     

Товарів (робіт, послуг)

090

( 814 )

( 608 )

Авансів

095

( 602 )

( 363 )

Повернення авансів

100

( 7 )

( 0 )

Працівникам

105

( 934 )

( 755 )

Витрат на відрядження

110

( 33 )

( 73 )

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

( 118 )

( 201 )

Зобов’язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 459 )

( 553 )

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

( 263 )

( 279 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 2 )

( 5 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

715

-339

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

715

-339

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

     

Реалізація:

     

    фінансових інвестицій

180

0

0

    необоротних активів

190

0

0

    майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

     

    відсотки

210

0

0

    дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

     

    фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

250

( 44 )

( 0 )

    майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-44

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-44

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

     

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

70

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 70 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

671

-339

Залишок коштів на початок року

410

24

363

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

695

24

           

Примітки: Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. становить – 29 тис. грн., в iноземнiй валютi -666 тис. грн.

Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй  звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На початок 2012 року грошовi кошти складали 24 тис.грн. Обмежень у використаннi грошових коштiв в 2011 роцi не було.

По р.145 “Iншi витрачання” вiдображено придбання за рахунок податкового прибутку – 2 тис. грн.

По р.400 чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi –  671 тис.грн.;

По р.430 залишок коштiв на кiнець 2012 року склав 695 тис. грн.

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 
           

 

Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

58

0

0

2 942

9

-1 803

0

0

1 206

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

-20

0

0

-20

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

58

0

0

2 942

9

-1 823

0

0

1 186

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

153

0

0

0

0

153

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

802

0

0

802

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

153

0

802

0

0

955

Залишок на кінець року

300

58

0

0

3 095

9

-1 021

0

0

2 141

                         

Примітки: Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi  – 58 тис. грн.  Кiлькiсть простих акцiй – 167074 шт., номiнальною вартiстю – 0,35 грн. на загальну суму – 58475,90 гривень.

До складу  додаткового капiталу включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2012 становить – 3095,0 тис. грн.

Резервний капiтал становить на початок року –  9 тис. грн., i на протязi року вiн не змiнювався.

Власний капiтал Товариства – частина активiв, яка залишається пiсля вирахування зобов’язань. Власний капiтал в сумi 2141 тис.грн.. на кiнець 2012 року складається : iз статутного капiталу- 58 тис.грн., iншого додаткового капiталу ( iндексацiя ОЗ ) – 3095 тис.грн.; резервного капiталу – 9 тис.грн.  та нерозподiленого  прибутку  ( непокритого збитку ) на 31.12.2012р. – (1021) тис.грн.

Статутний капiтал ПАТ на протязi 2012 року не змiнювався. Заявлений статутний капiтал оплачений повнiстю та своєчасно приватизацiйними сертифiкатами. Вклади в матерiальнiй формi не вносилися.

Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рах.40. Структура статутного капiталу:

 –     простих iменних акцiй номiналом 0,35 грн.- 167074 шт.

–           привiлейованих акцiй немає.

Засновник ПАТ “ЧРП” – ФДМУ 0% акцiй.

Акцiонери фiзичнi особи  володiють 100% статутного фонду.

Власники, якi станом на 31.12.2011р. володiють бiльш нiж 5% акцiй: 2 фiзичнi особи – всього 75,1762%. Виконавчий орган ПАТ – Дирекцiя в кiлькостi 3 осiб.

Виконавчий директор – Кадiрова В.В. ( 0,025 % акцiй ).

 

 

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився  31.12.2012р.

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

      Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.

         Основнi  змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.

         Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ,  були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

  Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

  Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

– фiнансовий актив, доступний для  продажу

– iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї  та векселя

– дебiторська заборгованостi

– фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати,  якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

 Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

   Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу  вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 “Звiт про власний капiтал” затвердженого  наказом Мiнфiну  України вiд  26.04.00р.№91.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним капiталом, iншим  додатковим капiталом, резервним капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку(непокритого збитку).

2.1.1    Статутний капiтал.

 

   Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi  – 58 тис. грн.  Кiлькiсть простих акцiй – 167074 шт., номiнальною вартiстю – 0,35 грн. на загальну суму – 58475,90 гривень.

Власниками, що володiють 10% i бiльше статутного капiталу є двi  фiзичнi особи якi володiють – 75,1762%  статутного капiталу.

 Додаткових випускiв акцiй у 2012р. не було. Кiлькiсть акцiй в обiгу не змiнювалася, Акцiй, що належать самому товариству, не виявлено, Неоплаченого капiталу не виявлено, Вилучення капiталу, та викупу акцiй власної емiсiї не було.

 

2.1.2  Iнший додатковий капiтал.

    До складу  додаткового капiталу включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2012 становить – 3095,0 тис. грн.

2.1.3. Резервний капiтал становить на початок року –  9 тис. грн., i на протязi року вiн не змiнювався.

2.1.4 Непокритий збиток  на початок року становить  – 1823 тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 1021 тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 802 тис. грн.

 

2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

 Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби”  та №8 “Нематерiальнi активи”.

   Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування,  керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за  справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 12484 тис. грн., знос – 11758 тис. грн., залишкова вартiсть – 726тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить – 9964 тис. грн., знос – 9526 тис. грн., залишкова вартiсть – 438 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.

   За 2012р. придбано основних засобiв на суму – 44 тис. грн., списано з балансу внаслiдок невизнання  визначення їх основними засобами та реалiзовано на суму – 2612 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 2380 тис. грн.

    Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ “Черкаський рiчковий порт”  нарахування амортизацiї  основних засобiв  здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї  визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв  та нематерiальних активiв на суму –  148тис.грн.   Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить – 6 тис.грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. В процесi iнвентаризацiї  необоротних активiв Iнвестицiйної нерухомостi не виявлено

 

2.3 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

 

  Облiк товаро-матерiальних цiнностей  на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 “Запаси”.

     Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

– утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов’язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею  облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi  матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом  собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), для готової продукцiї – метод iдентифiкованої собiвартостi (поза казна калькуляцiя), для товарiв – по цiнi продажу.

Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.

Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

 До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО.

Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 8 тис.грн., готової продукцiї  – на суму – 52 тис. грн., товарiв на суму – 29  тис. грн.; станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв на суму – 152 тис.грн., готової продукцiї на суму – 157 тис. грн.

 

2.4       Дебiторська заборгованiсть

 

 Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню  (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.

  Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю плюс вiдповiднi витрати  на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.

Справедливу вартiсть дебiторської  заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не має ринкових котирувань цих активiв

 

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р.

Вид дебiторської заборгованостi   Рядок балансу           На початок

звiтного року

тис. грн.         На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :                                 

Чиста реалiзацiйна вартiсть            160      623      636

Первiсна вартiсть     161      623      636

    Резерв сумнiвних боргiв 162      0          0

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

     з бюджетом         

170     

19       

111

     за виданими авансами    180      5          0

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть       210      417      411

     Поточнi фiнансовi iнвестицiї    220      0          0

     Iншi оборотнi активи     250      19        24

    Разом                     1083    1182

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом  на 31.12.2011р. становить – 623 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 636 тис. грн. Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Товариство, резерв сумнiвних боргiв не нараховувало в зв’язку з вiдсутностi

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом на початок року становить – 19 тис. грн., на кiнець року – 111 тис. грн.( заборгованiсть по ПДВ, та соцiальним страхуванням); за виданими авансами на початок року – 5 тис. грн., на кiнець року – 0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. становить  – 417 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 411 тис. грн.

    Iншi оборотнi активи на початок року становлять – 19 тис. грн., на кiнець звiтного року – 24 тис. грн.(податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ).

 

2.5       Облiк коштiв i розрахункiв

 

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України” затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України”  затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. становить – 29 тис. грн., в iноземнiй валютi -666 тис. грн.

 

2.6 Забезпечення   наступних витрат i платежiв

 

Забезпечення виплат персоналу (вiдпусток ) станом на 31.12.2011р. становить – 5 тис. грн. на кiнець звiтного року – 4 тис. грн. Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

 

2.7   Розкриття та  iнформацiї щодо зобов’язань

 

  Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.

   Зобов’язання визнаються, коли Пiдприємство  має теперiшню заборгованiсть(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть(тобто бiльше можливо, нiж неможливо),що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

 Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток  пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов’язання вiдповiдно до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдно заробiтна платня.

 

    Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року становить – 59 тис, грн., на кiнець звiтного року становить – 54 тис. грн. Фiнансовi зобов’язання – кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення  операцiї

Основну суму зобов’язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на початок року становить – 418тис. грн., на кiнець звiтного року – 222 тис. грн.

Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року – 136 тис. грн., на кiнець звiтного  року – 20 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить   – 30 тис. грн., на кiнець звiтного  року –  56 тис. грн.;  з позабюджетних платежiв – 5 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис.грн.; зi страхування  на початок року  – 35 тис. грн., на кiнець звiтного  року –  27 тис. грн.; з  оплати працi на початок року  – 91 тис. грн., на кiнець звiтного  року –  59 тис. грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2011р. становлять  – 28 тис. грн.  станом на 31.12.2012р. вiдповiдно  – 101 тис. грн.

Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

 


{date} Раздел: Річні звіти

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015