Черкаський річковий порт

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконавчий директор                   Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            03150214

1.4. Місцезнаходження емітента

            18016, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, Черкаси, Горького,1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            0472724651, 0472360343

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            03150214@afr.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2012

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

80 “Бюлетень. Цiннi папери України”

 

30.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.riverport.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов’язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

. Примiтки: Емiтент не належить  до будь-яких об”єднань пiдприємств.

Протягом звiтного перiоду емiтент ЦП власного випуску в акцiонерiв не придбавав.

Засновником товариства є Держава у особi Фонду Державного майна. На момент створення  частка статутного капiталу складала 100%. Станом на 31.12.2010 року частка статутного капiталу  ФДМУ – 0%.

Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольного (домiнуючого) становища на ринку.

Товариство не користується послугами рейтингового агентства. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась.

Дивiденди не нараховувалися, оскiльки були збитки. Покрити збитки за рахунок майбутнього прибутку.

Сертифiкати акцiй товариство не замовляло, та не видавало так як форма iснування бездокументарна.

Гарантiї третiм особам не надавались.

Викупа  власних акцiй  емiтентом за звiтний рiк  не було.

 

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ “ЧРП”

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            18016

3.1.5. Область, район

            Черкаська обл. Приднiпровський р-н

3.1.6. Населений пункт

            Черкаси

3.1.7. Вулиця, будинок

            Горького,1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01 №585029

3.2.2. Дата державної реєстрації

            23.07.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            58 475,9

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            58 475,9

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЧФ ПАТ “Приватбанк”

3.3.2. МФО банку

            354347

3.3.3. Поточний рахунок

            26005320622001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЧФ ПАТ “Приватбанк”

3.3.5. МФО банку

            354347

3.3.6. Поточний рахунок

            26004320622002

3.4. Основні види діяльності

            61.20.2 – Дiяльнiсть вантажного рiчкового транспорту

            14.21.0 – Добування пiску та гравiю

            60.24.0 – Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на користування надрами

2003

14.10.1999

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

14.10.2019

Опис

Лiцензiя дiйсна  до 14.10.2019р.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим транспортом

АА 119637

04.12.2009

Державний департамент морського i рiчкового транспорту

04.12.2014

Опис

Лiцензiя дiйсна до 04.12.2014р.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

01133, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 65

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) – 5

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 7

Фонд оплати працi  – 1146,1 тис.грн.

Фонд оплати працi  в 2011 роцi збiльшився  на 113,3  тис.грн. порiвняно з 2010 роком.

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Атаманенко Вiктор Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1955

6.1.5. Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Полтавський обласний вiддiл по справах будiвництва та архiтектури: архiтектор технiчного бюро, ст.архiтектор технiчного бюро;

Полтавський виробничий художньо-оформiтельний комбiнат: заступник директора комбiната, головний художник комбiната, головний iнженер (Полтавський РМК виробничого об’єднання);

Полтавський художньо-виробничий комбiнат: директор

6.1.8. Опис

            Винагороду не отримував.

Захищає iнтереси акцiонерiв.  Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству.

Основне мiсце роботи Атаманенко В.I. обiймає посаду  – генеральний директор НВП “Аргус” м.Полтава вул. Сiнна, 4.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 Стаж роботи (рокiв) – 35.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бiдний Олександр Валентинович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1956

6.1.5. Освіта

            вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПМК-1 тресту “Спецробiт”: робiтник;

БМУ-3 комбiната “Черкасипромбуд”: майстер, старший виконроб, головний iнженер;

ДБК “Черкасипромбуд”: головний iнженер, начальник ДБК;

ПБО “Черкасжилбуд”: начальник, генеральний директор;

об’єднання “Рось”: голова об’єднання;

концерн “Черкаси”: генеральний директор;

АТ “Рось”: голова правлiння;

Черкаська обласна держадмiнiстрацiя: заступник Голови;

Черкаська обласна рада народних депутатiв: заступник Голови;

“Реємтсма-Україна”: проект-менеджер;

ТОВ “Етуаль”: технiчний директор

 

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи –  директор  ТОВ “Етуаль”, м.Полтава, вул. Панянка, 36.

Наглядова рада є органом  управлiння Товариства, яка створюється з метою здiйснення систематичного та ефективного контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, а також захисту прав  та майнових iнтересiв акцiонерiв товариства.  Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 33.

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кадiров Заур Джаванширович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1984

6.1.5. Освіта

            Київська державна академiя водного транспорту

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Торговий представник ДП “САВ сервiс”, ЗАТ “ЖИТЛОБУД” водiй, заступник директора ДП РЕУ, провiдний  фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “ЧРП”

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи – провiдний фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 6. Заробiтна плата за рiк – 31317,38 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

6.1.1. Посада

            Виконавчий директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1959

6.1.5. Освіта

            вища, Київський державний економiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Черкаський рiчковий порт: бухгалтер ЖКГ, бухгалтер матерiального сектора

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи – головний бухгалтер  ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси.

Виконавчий директор є офiцiйним представником захисту iнтересiв Товариства у межах своїх повноважень. Основне мiсце роботи  – виконавчий директор ВАТ “Черкаський рiчковий порт”.

Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 34. Заробiтна плата за рiк – 52374,68 грн. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

6.1.1. Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сарана Наталiя Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1969

6.1.5. Освіта

            вища,Київський фiлiал Одеської державної морської академiї

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Оператор ЕОМ, машинiстка, iнспектор ВК, оператор, iнженер-програмiст, економiст по плануванню, спецiалiст по маркетингу, головний диспетчер з маркетингу

6.1.8. Опис

            Заробiтна плата за рiк -16814,14 грн. Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 24. Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Танцюра Вiктор Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1954

6.1.5. Освіта

            Полтавський iнженерно будiвельний iнститут.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

             консультант по проектуванню ТОВ <Єтуаль>

6.1.8. Опис

            Захищає iнтереси акцiонерiв. Здiйснює контроль за виконанням прийнятих Наглядовою  Радою рiшень. Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству. Контактує з Мiнiстерством транспортом України, Департаментом морського i рiчкового транспорту, Головною державною iнспекцiєю з безпеки судноплавства. Взаємодiя з морськими та рiчковими судноплавними компанiями, портами, заводами та iншими пiдприємства та органiзацiями. Винагороду не отримував.  Основне мiсце роботи заступник директора по будiвництву ТОВ”Єтуаль”.Не основне мiсце роботи  призначений згiдно рiшення Наглядової ради  №1 вiд 30.03.2011р.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи – 30 рокiв

 

6.1.1. Посада

            Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рибка Василь Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1980

6.1.5. Освіта

            середня, Одеське мореходне училище

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ “Черкаське Хiмволокно” монтажник з монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцiй. ВАТ “Черкаський рiчковий порт”,слюсар з ремонту, обслуговування машин РМП, механiк машин ЕПК- основне мiсце роботи.

6.1.8. Опис

            Основне мiсце роботи – механiк машин ЕПК ПАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 14. Заробiтна плата за рiк – 22713,98 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Головний  бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Соломаха Таїсiя Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1957

6.1.5. Освіта

            середньо-спецiальна, Технiкум радянської торгiвлi.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер

6.1.8. Опис

            Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Головний бухгалтер: Соломаха Таїсiя Михайлiвна . Стаж роботи – 36 рокiв Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – ТОВ “Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод “Златогор”” головний бухгалтер. Заробiтна плата за рiк – 12527,27 грн.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

 

 

6.1.1. Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рева Вiктор Якович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1949

6.1.5. Освіта

            середня-технiчна, Київський рiчковий технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Попередня посада, яку займав:

Зав.складом АТ “Черкаський рiчковий порт”, економiст по МТС, iнженер по пасажирським перевезенням, змiнний помiчник механiка Н-126, шкiпер Н-126, начальник о.п. Сокирно  шкiпер по вiдстою Д-73 Черкаський рiчковий порт

 

6.1.8. Опис

            Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Заробiтна плата за рiк – 18265,98 грн

Стаж роботи – 44 роки

Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.

 

6.1.1. Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Жоголєв Володимир Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            – –  –

6.1.4. Рік народження

            1947

6.1.5. Освіта

            середня-технiчна, Смiлянський технiкум харчової промисловостi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Радiомонтажник-судновий ВАТ “Черкаський рiчковий порт”, радiомонтажник, майстер, слюсар-електрик, радiоператор  Черкаський рiчковий порт

6.1.8. Опис

            Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.Заробiтна плата за рiк – 16056,37 грн. Стаж роботи – 45 роки.Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Член Наглядової ради

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

27.01.2003

62 433

37,3685

62 433

0

0

0

Член Наглядової ради

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

27.01.2003

62 433

37,3685

62 433

0

0

0

Член Дирекцiї

Кадiров Заур Джаванширович

– –  –

01.10.1996

30

0,018

30

0

0

0

Виконавчий директор

Кадiрова Валентина Всеволодiвна

– –  –

01.10.1996

42

0,025

42

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Сарана Наталiя Валерiївна

– –  –

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Танцюра Вiктор Юрiйович

– –  –

 

3

0,0018

3

0

0

0

Член Дирекцiї

Рибка Василь Васильович

– –  –

 

0

0

0

0

0

0

Головний  бухгалтер

Соломаха Таїсiя Михайлiвна

– –  –

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Рева Вiктор Якович

– –  –

 

55

0,0329

55

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Жоголєв Володимир Володимирович

– –  –

 

30

0,018

30

0

0

0

Усього

125 026

74,8327

125 026

0

0

0

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Атаманенко Вiктор Iванович

– –  –

27.01.2003

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Бiдний Олександр Валентинович

– –  –

27.01.2003

62 800

37,588

62 800

0

0

0

Усього

125 600

75,176

125 600

0

0

0

 

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

   

Дата проведення

30.03.2011

 

Кворум зборів

75,92

 

Опис

1.         Звiт дирекцiї ВАТ “Черкаський рiчковий порт” про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.

Прийняте рiшення

       Роботу дирекцiї товариства визнати задовiльною. Звiт дирекцiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства в 2010 роцi затвердити. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.

2.         Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi товариства за 2010 рiк.

Прийняте рiшення

   Затвердити звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi товариства за 2010 рiк.

 

3.         Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. Затвердження рiчного звiту, балансу станом на 31.12.2010р.

Прийняте рiшення:

Роботу ревiзiйної комiсiї товариства визнати задовiльною. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердити. Рiчний звiт, баланс товариства станом на 31.12.10р. затвердити.

 

4.         Затвердження порядку покриття прибутку (покриття збитку) за 2010 рiк.

Прийняте рiшення

       Прибуток у сумi 57,0 тис.грн за результатами дiяльностi у 2010р направити на покриття збиткiв минулих перiодiв, дивiденди за звiтний перiод не нараховувати та не виплачувати.

 

5.         Визначення типу та змiна найменування Товариства у зв’язку з приведенням його дiяльнiсть у вiдповiднiсть до Закону України “Про акцiонерне товариства”.

Прийняте рiшення

  Змiнити найменування з вiдкритого акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” на публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв’язку iз змiною найменування акцiонерного товариства.

 

6.         Вiдкликання виконавчого органу.

Прийняте рiшення

 Вiдкликати виконавчий орган Товариства. Звiльнити Дирекцiю ВАТ “Черкаський рiчковий порт” у складi: Кадiрової Валентини Всеволодiвни, Кадiрова Заура Джаваншировича, Мiщенко Свiтлани Володимирiвни.  

 

7.         Вiдкликання членiв Наглядової ради ВАТ “Черкаський рiчковий порт”.

Прийняте рiшення

 Вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства. Звiльнити членiв Наглядової ради ВАТ “Черкаський рiчковий порт” у складi: Танцюра Вiктор Юрiйович, Атаманенко Вiктор Iванович, Бiдний Олександр Валентинович.  

 

8.         Вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї ВАТ “Черкаський рiчковий порт”.

Прийняте рiшення

 Вiдкликати членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. Звiльнити членiв ревiзiйної комiсiї ВАТ “Черкаський рiчковий порт” у складi: Гребенюк Борис Сергiйович, Рева Вiктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович.    

 

9.         Затвердження Статуту Товариства ПАТ “Черкаський рiчковий порт”.

Прийняте рiшення

1. Шляхом викладення Статуту ВАТ “Черкаський рiчковий порт” в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов’язанi iз:

– приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008р. №514-VI;

–  пов’язанi iз змiною найменування товариства на публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”;

– делегувати головi зборiв Кадiровiй В.В. право пiдпису Статуту ПАТ “Черкаський рiчковий порт” в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2011р;

2. Доручити виконавчому директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2011р.  

 

10.       Затвердження Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган (Дирекцiю), Положення про Наглядову раду, Положення про ревiзiйну комiсiю.

Прийняте рiшення

Затвердити Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган (Дирекцiю),  Положення про Наглядову раду, Положення про ревiзiйну комiсiю.

 

11.       Обрання членiв Наглядової ради ПАТ “Черкаський рiчковий порт” та затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

Прийняте рiшення

Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб строком на 3 роки з повноваженнями згiдно Статуту, Закону України “Про акцiонернi товариства”, Положення, цивiльно-правових договорiв: Танцюра Вiктор Юрiйович, Бiдний Олександр Валентинович, Атаманенко Вiктор Iванович. Вiдповiдно до норм Статуту товариства, доручити новообраному складу Наглядової ради простим голосуванням обрати Голову Наглядової ради. Затвердити умови цивiльно-правової угоди, що укладатимуться з ними, та призначити виконавчого директора особою, уповноваженою на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.       

 

12.       Обрання членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ “Черкаський рiчковий порт” та затвердження їх цивiльно-правових умов або трудових договорiв з пiдприємством.  

Прийняте рiшення

Обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб строком на 5 рокiв з повноваженнями згiдно Статуту, закону України “Про акцiонернi товариства”, Положення, цивiльно-правових угод: Сарана Наталiя Валерiївна, Рева Вiктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович. Вiдповiдно до норм Статуту товариства, доручити новообраному складу ревiзiйної комiсiї простим голосуванням обрати Голову ревiзiйної комiсiї. Затвердити умови цивiльно-правової угоди, що укладатимуться з ними.

 

 

 
         

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ АФ “Украудит XXI-Полтава”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30548077

Місцезнаходження

36000, Україна, Полтавська обл., д/н р-н, Полтава, Театральна, 8 кв.20

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2130

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

0532228813

Факс

0532223435

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

АТ “Приватбанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 483524

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.10.2007

Міжміський код та телефон

0562390684

Факс

0562390684

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ “Кредобанк”

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/н р-н, м.Львiв, вул. Сахарова 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 520236

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032) 297-23-20

Факс

297-23-02

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПрАТ “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044585-42-40

Факс

044585-42-41

Вид діяльності

депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ПАТ <Українська Страхова Група>

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34540265

Місцезнаходження

18005, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500309

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання послуг України.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.01.2010

Міжміський код та телефон

(0472) 54-42-05, 54-43-03

Факс

54-42-05

Вид діяльності

Страхування

Опис

Страхування

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

ТОВ “Комфорт – Цiннi папери”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33448240

Місцезнаходження

04119, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Сiм”ї  Хохлових, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 534026

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2010

Міжміський код та телефон

0445902953

Факс

0445902953

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.02.1999

19/23/1/99

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

09.06.2011

60/23/1/2011

ЧТУ ДКЦПФР

UА 2302601008

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Не було додаткових емiсiй”

26.07.1993

103/1/93

Мiнфiн

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,01

167 074

1 670,74

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився.

28.12.1996

291/1/96

ЦА

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,35

167 074

58 475,9

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився.

 

 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

1. На протязi 2011 року iстотних змiн не вiдбулося.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Органiзацiйна структура залишися без змiн:

Управлiння

Вантажний район

Ремонтно-будiвельна дiльниця

Вiддiл головного енергетика

Центральний матерiальний склад

Господарчий вiддiл

Диспетчерська порту

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не поступали.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть здiйснюється з урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Знос основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи iз строкiв корисної експлуатацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй – по оцiнювальнiй вартостi.

 

 

Текст аудиторського висновку

ТОВ АФ “УКРАУДИТ ХХI-ПОЛТАВА”

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2130 вiд 30.03.2001р.

Україна,м.Полтава,вул.Театральна, 8, кв.20, тел.( факс )  (05322 ) 2-88-13

            ЄДРПОУ 30548077, п 2600100007470 в ПАТ “Укрсоцбанк”,

            МФО  300023

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт”

 за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року

 

 

1. Адресат.

 

Аудиторський звiт призначається для  власникiв цiнних паперiв  та керiвництва ПАТ “Черкаський рiчковий порт” i може бути використаний  для подання  до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.

 

2. Основнi вiдомостi про  емiтента :

 

Повна назва

 

Скорочена назва       Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

ПАТ “ЧРП”

Код за ЕДРПОУ                                          03150214

Мiсцезнаходження:

 

             18016, м.Черкаси, вул.Горького, 1

Дата реєстрацiї         23.07.1996р.

Дата внесення змiн до установчих документiв   21.04.2011р.

 

3.Висновок ( Звiт ) щодо фiнансових звiтiв

 

Нами проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” (надалi – ПАТ “ЧРП”) за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, що включають:

–     Баланс станом на 31.12.2011р. ( Форма №1 );

–           Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк ( Форма №2 );

–           Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк ( Форма №3 );

–           Звiт про власний капiтал за 2011 рiк ( Форма №4 );

–           Опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, в т.ч.: Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк ( Форма № 5 ) та Примiтки до фiнансової звiтностi за 2011 рiк в довiльнiй формi.

Фiнансовi звiти було складено управлiнським персоналом iз використанням основи бухгалтерського облiку, встановленої  Законом  України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. та Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України ( П(С)БО ).

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання доданих фiнансових звiтiв згiдно з вимогами концептуальної основи фiнансової звiтностi в Українi, встановленої  Законом  України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. i Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України ( П(С)БО ), та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки

 

Вiдповiдальнiсть аудитора:

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” ( в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. № 140-V ), з урахуванням “Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики )”, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360, та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122-2 вiд 31 березня 2011 року. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  фiнансовий стан ПАТ “ЧРП” станом на 31 грудня 2011р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi в Українi, встановленої  Законом  України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. i Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України ( П(С)БО ).

 

 

4.Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

 

4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв:

На початок 2011 року   (1707+ 980 +0) – (0+0+582+0 ) = 2105 тис. грн.

На кiнець 2011 року   (753 + 1721 + 0) – (0+0+1468) = 1006 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року чистi активи товариства перевищують статутний та резервний капiтал на  939 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

 

4.2.  Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

Пiд час виконання завдання   аудитор  здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”. Аудитором  була проведена перевiрка “Звiту про корпоративне управлiння” на вiдповiднiсть вимогам Рiшення вiд 20.10.2011  N 1482 Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку “Змiни до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї ( крiм змiни посадових осiб Товариства ), iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно  оприлюднюється Товариством та  надається користувачам звiтностi.

Аудитор не  отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом  цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

 

4.3. Виконання значних правочинiв

Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення

товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо

ринкова  вартiсть  майна  (робiт,  послуг),  що  є його предметом,

становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi  активiв  товариства,  за

даними останньої  рiчної фiнансової звiтностi;

 

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до ст..70 Закону України “Про акцiонернi товариства” мало виконання одного правочину ( продаж теплоходу за 800 тис.грн. – договiр № 12 вiд 25.03.12. ), якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Вартiсть активiв станом на 31.12.2010 року складає 2687 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає  268,7 тис. грн..

 

На пiдставi  наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

 

4.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього  аудиту  вимогам законодавства

 

 

    Згiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” Наглядова  рада  акцiонерного  товариства  може прийняти  рiшення  щодо запровадження   в товариствi   посади   внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього  аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати  корпоративного секретаря, який вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.  

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту  повинен вiдповiдати  Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Наглядова  рада  акцiонерного  товариства  не прийняла  рiшення  щодо запровадження   в товариствi посади   внутрiшнього аудитора. Цю функцiю в Товариствi виконує  Контрольно-ревiзiйна комiсiя.

Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Статуту а також згiдно  прийнятого рiшення загальних зборiв  ПАТ “ЧРП” вiд 30.03.2011 року.

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:

o Загальнi збори акцiонерiв;

o Наглядова рада – 3 особи;

o Колегiальний виконавчий орган – Дирекцiя у складi 3 осiб – Виконавчого директора та 2-х членiв дирекцiї;

                            o Ревiзiйна комiсiя – 3 особи.

Служба внутрiшнього аудиту на момент перевiрки вiдсутня.

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується  Статутом.

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України “Про акцiонернi товариства” – до 30 квiтня.

Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю Товариства, яка затверджена рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 30.03.2011 року.

Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ “ЧРП”, вважає за необхiдне зазначити наступне:

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

 

Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього  контролю у ПАТ “ЧРП”. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi, в цiлому, вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту,

 

4.5.  Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi”. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав  розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння,  спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

          Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “ЧРП”  визначає Наглядова  рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює   Дирекцiя.

Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ  “ЧРП” внаслiдок шахрайства.

 

5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

 

Назва аудиторської фiрми   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

“Аудиторська фiрма “Украудит ХХI-Полтава”

 

Iдентифiкацiйний код

юридичної особи      30548077

Юридична адреса

Мiсценаходження юридичної особи         36003  м.Полтава, вул.Театральна,8, кв.20.

36020, м.Полтава, вул.Фрунзе, 27/24. Кв.4

 

Номер, дата видачi

свiдоцтва про державну реєстрацiю

            Серiя А01 № 296049 видане Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради 19.10.10. запис № 1 588 107 0010 004643

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України   Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2130, видане рiшенням АПУ

вiд 30.03.2001 р. № 100, чинне до 31.03.2016 р.

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення

до Реєстру аудиторiв, якi можуть

проводити аудиторськi перевiрки

фiнансових установ, що надають послуги

на ринку цiнних паперiв     –

Телефон

e – mail:           05322028813

 

 

6.Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

 

Дата и номер договору на проведення аудиту    Договiр №8/2012 вiд 16.03. 2012 р.

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту                    16.03.2012 р. – 23. 03.2012 р.

 

 

Директор ТОВ АФ “Украудит ХХI-Полтава”

сертифiкат серiї А №003731,виданий рiшенням АПУ № 77 вiд 23.04.99р., строком дiї до 23.04.2013 р.  

_______________________

В.В.Бiленко

 

23.03.2012 року

м. Полтава, вул.Театральна,8, кв.20.

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основна дiяльнiсть рiчкового порту:

–           перевезення вантажiв власним флотом та автотранспортом;

–           добування пiску

–           вантажно-розвантажувальнi послуги;

Основнi покупцi (замовники):

ТОВ “УкрМет”

ТОВ “Черкасимiськбуд”

Laurion

Artemon Shipping

Sipo Trading

Основнi  постачальники:

1.         Транзас Україна

2.             Черкасиобленерго

3.         Черкаиводоканал

4.         Вилкiвська РЕБ флоту

Порт несе щорiчнi значнi витрати на оренду держмайна (договiр з ДП “Адмiнiстрацiя рiчкових портiв”)

 

Придбання активiв  в 2011 роцi не було.

Вiдчуження активiв за 2011 рiк:

екскаватор  – 112415 грн.

т/х Ст-37 – 800000 грн.

 

Активи пiдприємства:

Всього актiв на суму 19496 тис.грн, в т.ч.:  Будiвлi та споруди на суму 110 тис.грн, машини та обладнання на суму 0 тис.грн, транспортнi засоби на суму 600 тис.грн, iнструменти, прилади на суму 15 тис.грн, iншi основнi засоби на суму 1 тис.грн.

Згiдно регiстрових документiв один на 4 роки проводиться доковий ремонт одиницi флоту, обстеження кранiв один раз на рiк. Доковий ремонт однiєї одиницi флоту коштує 300-500 тис.грн, проводиться в навiгацiю, обстеження кранiв коштує 100-150 тис.грн, проводиться в березнi. 

 

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За перiод з 2006р. по 2011 року було реалiзоване:

будiвля рiчкового вокзалу, кран КПП – 112, т/х “Ельтон”, екскаватор, т/х СТ-37

Придбане:

4 комп’ютери,  телевiзор, 3 моб. телефони, 3 холодильника,  мотокоса, грейфкр, 1 принтер, радар, ваги електроннi, 2 кондицiонери, 2 радiостанцiї, приймач GPS, диван, пральна машина, насос прiсної води.

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Активи пiдприємства:

Всього актiв на суму 13676 тис.грн: будiвлi та споруди на суму 1707 тис.грн, машини та обладнання на суму 2994 тис.грн, транспортнi засоби на суму 8778 тис.грн, iнструменти, прилади на суму 153 тис.грн, iншi основнi засоби на суму 43 тис.грн.

Згiдно регiстрових документiв один на 4 роки проводиться доковий ремонт одиницi флоту, обстеження кранiв один раз на рiк. Доковий ремонт однiєї одиницi флоту коштує 300-500 тис.грн, проводиться в навiгацiю, обстеження кранiв коштує 100-150 тис.грн, проводиться в березнi. 

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

За звiтний перiод iстотними проблемами були i залишаються:

–           знос основних засобiв;

–           складнощi у пошуку висококвалiфiкованих робiтникiв у сферi водного транспорту;

–           сезоннiсть роботи.

Значною мiрою впливає на розвиток пiдприємства зовнiшньо-економiчнi умови, спад виробництва, економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, частi змiни в законодавствi.

 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

При перевiрцi пiдприємства:

1. Черкаською державною податковою iнспекцiєю Черкаської областi, порт заплатив 5103 грн. штрафних санкцiй.

2.  Пенсiйним фондом, порт заплатив 50,5 тис. грн. штрафних санкцiй.

3. Соц. страх зтимчасов. втрати працездатностi – 6,0 тис. грн,

4. Екологiчна iнспекцiя – 30,0 тис. грн.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок:

–           доходiв вiд господарської дiяльностi;

–           економiї коштiв, внаслiдок проведення ремонту основних засобiв власними силами.

 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв немає. Дiяльнiсть ПАТ “Черкаський рiчковий порт” в переважнiй своїй бiльшостi полягає в укладеннi угод щодо надання послуг клiєнтам по перевалцi вантажу виконання яких здiйснюється в обов’язковому порядку протягом перiоду навiгацiї, де кiлькiснi та часовi чинники по договорам мають невизначений характер в залежностi вiд об’ємiв господарської дiяльностi клiєнтiв.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2012 роцi пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов’язаних з покращенням сервiсного обслуговування, розробкою нової маркетингової стратегiї, освоєння нових ринкiв збуту; вивчати ринок перевезень вантажiв на р.Дунай власним флотом, ремонт основним засобiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок в 2011р. не було

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1.19.11.2011р. Господарський суд м. Києва розглянув позовну заяву ВАТ “Черкаський рiчковий порт” до ТОВ “Тайм” про стягнення 186760,63 грн за орендну плату використання плавучого крану по Договору оренди №88 вiд 01.10.08р. та за виконанi послуги по перевезенню будiвельних матерiалiв. Позов задовiльнили.

 

2.   До Черкаського окружного адмiнiстративного суду надiйшла адмiнiстративна справа за позовом ПАТ “Черкаський рiчковий порт” до Державної iнспекцiї з контролю за цiнами в Черкаськiй областi про визнання протиправним та скасування рiшення про застосування економiчних санкцiй №166 вiд 20.05.2011 року за порушення державної дисциплiни цiн. За результатами планової перевiрки (перевiрки тривала з 27.04.2011р. по 18.05.2011р.), винесене рiшення про застосування економiчних санкцiй за порушення державної дисциплiни цiн вiд 20.05.2011 року №166 на загальну суму 800735,34 грн, в т.ч. штраф 533823,56 грн. Постановою Черкаського окружного адмiнiстративного суду вiд 02.08.2011 року в задоволеннi адмiнiстративного позову ПАТ “Черкаський рiчковий порт” вiдмовлено повнiстю. Не погодившись з постановленим у справi судовим рiшенням ПАТ “Черкаський рiчковий порт” звернулося до Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду, в якiй просить скасувати постанову Черкаського окружного адмiнiстративного суду.  

Київським апеляцiйним адмiнiстративним судом апеляцiйну скаргу ПАТ “Черкаський рiчковий порт” апеляцiйну скаргу задовiльнили.

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

2010:

Перевантаження щебеню залишилось на рiвнi 2009 року (2,4 тис. тон)  збiльшилося перевантаження вiдсiву на 16,3 % (5 тис. тон  проти 4,3 тис. тон у 2009 р.)

У 2010 роцi значно збiльшилося перевантаження металобрухту на 76,9% (11,5 тис. тон  проти 6,5 тис. тон у 2009 р.)

Завдяки надходженням вiд операцiй по перевезенню вантажiв Дунайським флотом та перевантаження металобрухту Порт мав змогу розрахуватися по заборгованостi по заробiтнiй платi та платежам до соцiальних фондiв, здiйснити ремонт флоту.

Стосовно витрат, то структура їх у 2010 р. не змiнилася.

Через велику ступiнь зношеностi дуже багато коштiв витрачається на доковий ремонт флоту та ремонт кранового господарства.

У 2010 роцi на Вилкiвськiй РЕБ флоту виконано доковi ремонти теплоходу “Кременчук”, затрати виконаного ремонту склали 287,6 тис. грн., та баржi “БП-59”, затрати склали 119,9 тис. грн.

В 2010 р. проводилися ремонтнi роботи на портальних кранах                   №№ 152, 175 та 210, затрати склали 92,3 тис. грн.

В 2010 р. зросли цiни на електроенергiю на 42,9 % (на початок року цiна 1 кВт/год складала 0,7 грн., на кiнець –  1 грн.), та паливно-мастильнi матерiали (майже в 1,5 рази).

2011:

Всього перевезення вантажiв складає 23,6 тис.тн. (закордонних перевезення – 19,0 тис.тн, внутрiшнє сполучення – 4,6 тис.тн).

Номенклатура вантажiв, якi були перевезенi та перевантаженi: пiсок – 4,6 тис.тн, скло – 3,8 тис.тн, металобрухт – 2,0 тис.тн, щебiнь – 0,5 тис.тн , вугiлля – 17,7 тис.тн, гiпс – 1,3 тис.тн.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 680

726

0

0

1 680

726

  будівлі та споруди

180

110

0

0

180

110

  машини та обладнання

106

0

0

0

106

0

  транспортні засоби

1 375

600

0

0

1 375

600

  інші

19

16

0

0

19

16

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 680

726

0

0

1 680

726

Опис

Умови використання – за призначенням, ступiнь їх використання  – на повну потужнiсть, обмежень у використаннi майна не має. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду складає 99,9%. Будiвлi та споруди знаходяться в експлуатацiї з 1961 року.  Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшувалась за рахунок капiтальних ремонтних робiт. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду 11758 тис.грн. Первiсна вартiсть  основних засобiв на кiнець звiтного року 12484 тис.грн..

Залишкова вартiсть  на кiнець звiтного перiоду  726 тис. грн.

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1 006

2 105

Статутний капітал (тис.грн.)

58,5

58,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

58,5

58,5

Опис

З 01.01.04. вiдповiдно до п.п.2 п.3 Ст.158 ЦКУ АТ не має права оголошувати та виплачувати дивiденди: ” при зменшеннi вартостi чистих активiв АТ до розмiру , меншого, нiж розмiр статутного капiталу i резервного фонду”. Також, згiдно п.3 Ст.155 ЦКУ: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв АТ виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.”

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв:

На початок 2011 року   (1707+ 980 +0) – (0+0+582+0 ) = 2105 тис. грн.

На кiнець 2011 року   (753 + 1721 + 0) – (0+0+1468) = 1006 тис. грн.

 

Висновок

Станом на 31.12.2011 року чистi активи товариства перевищують статутний та резервний капiтал на  939 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал акцiонерного товариства”.

       

 

13.3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

30

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

713

X

X

Усього зобов’язань

X

743

X

X

Опис

–           Зобов’язання Товариства:

На дату балансу зобов’язання Товариства складають :

–           довгостроковi 0 тис. грн.;

–           поточнi 743,0 тис. грн.

Визнання та оцiнка зобов’язань Товариства вiдповiдають Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом МФУ вiд 31.01.2000р. №20.

На нашу думку iнформацiя про зобов’язання у примiтках до фiнансової звiтностi Товариства розкрита достовiрно за 2011 рiк, вiдповiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського  облiку в Українi № 11 “Зобов’язання”.

 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

30.03.2011

01.04.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.03.2011

01.04.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

01.09.2011

01.09.2001

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.09.2011

29.09.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2009

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

Манданта комiсiя, призначена Наглядовою радою

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Позачергових зборiв не було.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Нiяких комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

не отримують зарплати

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

ні

так

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі – особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

   

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

 
       

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Середня кількість працівників (1): 65

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 18016, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, Черкаси, Горького,1

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

на 31.12.2011 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

    залишкова вартість

010

21

21

    первісна вартість

011

39

39

    накопичена амортизація

012

( 18 )

( 18 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

6

6

Основні засоби:

     

    залишкова вартість

030

1 680

726

    первісна вартість

031

13 676

12 484

    знос

032

( 11 996 )

( 11 758 )

Довгострокові біологічні активи:

     

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1 707

753

II. Оборотні активи

     

Виробничі запаси

100

14

8

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

52

Товари

140

102

29

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

    чиста реалізаційна вартість

160

323

1 074

    первісна вартість

161

323

1 074

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

     

    за бюджетом

170

3

19

    за виданими авансами

180

16

5

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

145

455

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

    в національній валюті

230

289

24

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

74

0

Інші оборотні активи

250

14

55

Усього за розділом II

260

980

1 721

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

2 687

2 474

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

58

58

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

2 942

2 942

Резервний капітал

340

9

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-904

-2 003

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

2 105

1 006

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування  (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

     

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

     

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

320

471

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     

    з одержаних авансів

540

85

136

    з бюджетом

550

28

36

    з позабюджетних платежів

560

0

5

    зі страхування

570

20

35

    з оплати праці

580

70

269

    з учасниками

590

0

0

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

59

516

Усього за розділом IV

620

582

1 468

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

2 687

2 474

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги

(421)

0

 

Примітки: Основними засобами ( ОЗ ) визнанi матерiальнi активи, що утримуються з метою використання їх в процесi виробництва та для здiйснення адмiнiстративних i соцiально – культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 1 року i вартiсть бiльше 1000 грн. без ПДВ.

Основнi засоби, що знаходяться на балансi станом на 31.12.2011р. вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi з урахуванням iндексацiй.

Основнi засоби, що надходили пiсля приватизацiї, вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, що складається iз витрат на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення.

Основнi засоби розподiленi по групам, встановленим п.5 П(С)БО №7 iз застосуванням номерiв рахункiв, визначених “Iнструкцiєю…” № 291.

 Нарахування амортизацiї в бухгалтерському та податковому облiку здiйснюється щомiсячно протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлено даними iнвентаризацiї станом на 01.04.2011 року при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс), але не менше нiж встановлено в наказi про облiкову полiтику i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.

 

Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв не застосовували

Основних засобiв  на консервацiї, придбаних за рахунок цiльового фiнансування, взятих в операцiйну оренду, немає. Вартiсть ОЗ, переданих в операцiйну оренду, не визначалася.

ОЗ з обмеженнями права власностi, немає.

Первiсну оцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювали  згiдно п.8 П(С)БО № 7. Переоцiнка ОЗ не проводилася.

Надходження ОЗ в 2011 роцi не було.

На початок року: : первiсна вартiсть ОЗ –  13676 тис.грн.;

                                 Сума зносу ОЗ           –  11996тис.грн.;

Нараховано амортизацiї за рiк:                    –  1011 тис.грн.;

На кiнець року: : первiсна вартiсть ОЗ –  12484 тис.грн.;

                               Сума зносу ОЗ           –  11758 тис.грн.;

Вибуло  ОЗ в 2011 роцi: : первiсна вартiсть  – 1254тис.грн.;

                                            Сума зносу            – 1249 тис.грн.;

Зменшення корисностi ОЗ у вiдповiдностi до  П(С)БО № 28, в фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк не вiдображувалося в зв’язку з тим, що станом на дату балансу ( 31.12.11р. ) не встановлено ознак зменшення корисностi активiв згiдно п.6 П(С)БО № 28.  В 2011 роцi Товариством не проводилася дооцiнка, уцiнка основних засобiв.

  Повнiстю замортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися, на кiнець звiтного перiоду – 8215 тис. грн.

          Товариство не має основних засобiв оформлених у заставу пiд отриманий кредит.

 Основних засобiв вилучених з експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду не має. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися,основних засобiв ,щодо яких iснує обмеження права власностi згiдно чинного законодавства не має.

 

  Одержаних за фiнансовою орендою або переданих в оперативну оренду основних засобiв за 2011р. не було.

 

Капiтальнi iнвестицiї.

 

            До складу капiтальних  iнвестицiй вiдносили витрати на придбання або створення матерiальних та нематерiальних  активiв та облiковувати на рахунку 15. За дебетом рахунку вiдображати збiльшення понесених витрат на придбання та створення матерiальних та нематерiальних необоротних активiв, за кредитом – їх зменшення(введення в дiю, прийняття в експлуатацiю, придбаних або створених необоротних активiв).

 

  Аналiтичний облiк вели по об’єктам будiвництва.

  Залишок капiтальних iнвестицiй на початок року складає -6 тис. грн.

  Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за звiтний рiк – 62 тис. грн., в т.ч.  придбання ( виготовлення ) транспортних засобiв – 62 тис. грн.

  Залишок капiтальних iнвестицiй на кiнець року складає 6 тис. грн

Капiтальних iнвестицiй в iнвестицiйну нерухомiсть, фiнансових витрат, включених до капiтальних iнвестицiй  в 2011р. не було.

 

 

Нематерiальнi активи.

 

До нематерiальних активiв ( НМА ) вiднесенi  iншi нематерiальнi активи ( програмне забезпечення  та лiцензiї ).

На iншi нематерiальнi активи ( програмне забезпечення  та лiцензiї ) суми амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду визначалися прямолiнiйним методом виходячи iз корисного строку використання.

Лiквiдацiйну вартiсть НМА визначено нульовою, а строки корисного використання кожного окремого об’єкту НМА визначила постiйна  iнвентаризацiйна комiсiя по пiдприємству.

НМА з обмеженнями права власностi, немає.

Первiсну оцiнку об’єкту НМА здiйснювали  згiдно  П(С)БО № 8. Переоцiнка НМА не проводилася.

Надходження НМА в 2011 роцi не було.

На початок року: : первiсна вартiсть НМА –  39 тис. грн.;

                                 Сума зносу  НМА           –  18 тис. грн.;

Накопичена амортизацiя за рiк:                    –  0 тис. грн.;

На кiнець року: : первiсна вартiсть НМА –  39 тис. грн.;

                               Сума зносу НМА           –  18 тис. грн.;

Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася .Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.

 

Фiнансових iнвестицiй ( П(С) БО №12 ) ПАТ “ЧРП” в звiтному перiодi не здiйснювало.

Фiнансовi iнструменти ( П(С)БО №13 ) не визнавалися i не вiдображувалися в балансi тому, що товариство не укладало в звiтному перiодi угод щодо фiнансових iнструментiв.

 

Запаси.

 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування. Облiк запасiв  вiвся також по однорiдних групах ( видах ).  

Запаси вiдображувалися в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок:  первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Запаси в балансi за чистою вартiстю реалiзацiї в 2011 роцi не вiдображувалися.

Запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку i звiтностi по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначалася по собiвартостi запасiв, яка складається iз: закупiвельної вартостi,  сплаченої постачальникам та транспортно-заготiвельних витрат.  Первiсною вартiстю запасiв, виготовлених власними силами , визнається їх виробнича собiвартiсть, яка визначається за П(С)БО 16 (п.10 П(С)БО №9 ).

При вибуттi запасiв застосовувалися такi методи оцiнки:

–           для виробничих  запасiв – метод ФIФО;

–           для готової продукцiї – метод iдентифiкованої собiвартостi ( позаказна калькуляцiя );

–           для товарiв – по цiнi продажу.

Транспортно-заготiвельнi витрати не облiковувалися на окремому субрахунку, а iдентифiкувалися та включалися до первiсної вартостi запасiв ( згiдно рахункiв постачальникiв ).

Всього запасiв станом на 31.12.2011р. на суму 89 тис.грн. Балансова вартiсть запасiв в розрiзi класифiкацiйних груп на кiнець року:

–           сировина i матерiали – 5 тис.грн..;

–           будiвельнi матерiали – 1 тис. грн.;

–           малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 2 тис. грн.;

–           товари у виглядi матерiальних цiнностей, якi придбанi  (отриманi ) для подальшого перепродажу – 29 тис. грн.;

–           готова продукцiя- 52 тис. грн..

В 2011 роцi  переоцiнка виробничих запасiв не проводилася.

Запасiв, переданих на переробку, на комiсiю та в заставу, немає. Запаси на вiдповiдальному зберiганнi ( забалансовий рахунок 02 ) немає.

 

Дебiторська заборгованiсть.

 

        Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i можна було достовiрно визначити її суму. 

    Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включено в пiдсумок балансу по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

   В 2011 роцi  резерв сумнiвних боргiв не створювався в зв’язку iз вiдсутнiстю простроченої дебiторської заборгованостi.

Дебiторська заборгованiсть на кiнець 2011 року складає :

–           за товари (роботи, послуги) – 1074 тис.грн. (р.160 );

–           з бюджетом – 19 тис.грн. ( р.170);

–           за виданими авансами – 5 тис. грн. ( р.180 );

–           iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 455 тис.грн. (р.210):

Дебiторська заборгованiсть  за товари (роботи, послуги) – 1074 тис.грн.  (р.160 )  та iнша поточна дебiторська заборгованiсть ( р.210 ) – 455 тис. грн.- зi строком непогашення до 12-ти мiсяцiв.

Дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн немає.

До “Iнших оборотних активiв” ( р.250 ) – вiднесено сальдо рахунку 643 “Податковi зобов’язання”в сумi 19 тис. грн.,сальдо рахунку 644″Податковий кредит “в сумi 36 тис. грн., всього 55 тис. грн..

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.

 

Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй  звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На кiнець 2011 року грошовi кошти складали 24тис.грн. З них : на рахунку в банку – 20 тис. грн.,iншi рахунки в банку( акредитиви,чековi книжки)-4 тис. грн.

Обмежень у використаннi грошових коштiв в 2011 роцi не було.

 

Витрати майбутнiх перiодiв – вiдсутнi (р.270).

 

Зобов’язання.

 

Зобов’язання вiдображували в балансi лише в разi, якщо актив отримано, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №11.

Зобов’язання, вiдображенi в роздiлi IV балансу станом на 31.12.2011р. по сумi погашення в розмiрi 1468 тис.грн., є поточними ( зi строком погашення до 1 року ).

До поточних зобов’язань вiднесенi:

–      кредиторська заборгованiсть за товари ( роботи, послуги )- 471тис.грн.;

–           з одержаних авансiв – 136 тис.грн.;

–           за розрахунками з бюджетом – 36 тис. грн.;

–           з позабюджетних платежiв-5 тис. грн

–           зi страхування – 35 тис. грн.;

–           з оплати працi – 269 тис. грн.;

–           iншi поточнi зобов’язання – 516 тис.грн. в т.ч.:

–                 рах.3721  – по розрахунках з пiдзвiтними особами- 5 тис. грн.;

–                 рах.6851 – “Розрахунки з iншими кредиторами” – 23 тис. грн.,

–                 рах.361 “Розрахунки з покупцями та замовниками-451 тис. грн,

–                 рах.64″Розрахунки за податками та платежами-37 тис. грн).

Непередбачених зобов’язань немає.

Згiдно п.6 П(С)БО № 26 нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним  зобов’язанням.

Програм з визначеним внеском або з визначеною виплатою, а також з виплатою iнструментами власного капiталу, не було.

Векселiв виданих станом на 31.12.2011р. на балансi немає.

 

Власний капiтал.

 

Власний капiтал в сумi 1006 тис. грн. на кiнець 2011 року складається : iз статутного капiталу- 58 тис.грн., iншого додаткового капiталу ( iндексацiя ОЗ ) – 2942 тис.грн.; резервного капiталу – 9 тис.грн.  та нерозподiленого  прибутку  ( непокритого збитку ) на 31.12.2011р. – 2003тис.грн.

( див. Примiтки до Звiту про власний капiтал ).

 

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1 767

3 654

Податок на додану вартість

015

( 201 )

( 326 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1 566

3 328

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 2 432 )

( 2 520 )

Валовий прибуток:

   прибуток

050

0

808

   збиток

055

( 866 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

1 019

1 836

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 484 )

( 590 )

Витрати на збут

080

( 158 )

( 176 )

Інші операційні витрати

090

( 1 384 )

( 2 281 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

0

0

    збиток

105

( 1 873 )

( 403 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи (1)

130

779

460

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 5 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

   прибуток

170

0

57

    збиток

175

( 1 099 )

( 0 )

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

176

0

0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

0

57

    збиток

195

( 1 099 )

( 0 )

Надзвичайні:

   доходи

200

0

0

    витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

   прибуток

220

0

57

    збиток

225

( 1 099 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою

(131)

0

 
           

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

403

373

Витрати на оплату праці

240

1 136

1 036

Відрахування на соціальні заходи

250

524

480

Амортизація

260

1 011

550

Інші операційні витрати

270

1 384

1 507

Разом

280

4 458

3 946

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

167074

167074

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

167074

167074

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

6,5779

0,34117

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

6,5779

0,34117

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Доходи i витрати включали в склад звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та вiдображували в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.

 

Доходи.

 

Доходи визнавалися в момент надходження активiв або погашення зобов’язань, що спричиняло зростання власного капiталу при умовi, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Доходи i витрати включали в склад звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та вiдображували в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться, у вiдповiдностi до П(С)БО № 15.

Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання робiт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи.

 Визнавали доходи вiд реалiзацiї послуг по наданню.

Доходи в Звiтi про фiнансовi результати визначенi як сума:

–           доходу ( виручки ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) – 1767 тис. грн., за мiнусом ПДВ – 201 тис.грн.; всього чистий доход ( виручка вiд реалiзацiї ) продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) – 1566 тис. грн.;

–           iнших операцiйних доходiв – 1019 тис.грн. ( реалiзацiя iноземної валюти – 747 тис. грн., реалiзацiя оборотних активiв 190 тис. грн.; одержанi штрафи, пенi, неустойки – 82 тис. грн.).

–           iншi  доходи – 779 тис. грн. (одержана виручка за проданi основнi засоби).

Надзвичайних доходiв не було.

Бартерних операцiй, в т.ч. з пов’язаними сторонами ( П(С)БО № 23 ),  не було.

 

Витрати.

 

Класифiкацiю витрат на виробництво проводили згiдно П(С)БО 16.

Виробничу собiвартiсть виконаних замовлень облiковували на пiдставi калькуляцiй, якi розробляються та затверджуються керiвництвом ( позаказний метод калькуляцiї ).

Всього витрати складали  4463 тис. грн.., в т.ч. :

–           собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) – 2432 тис. грн.,

–           адмiнiстративнi витрати- 484 тис .грн.;

–           витрати на збут – 158 тис. грн.;

–           iншi витрати 5 тис. грн.( списання залишкової вартостi реалiзованих необоротних активiв);

–           iншi операцiйнi витрати- 1384 тис.грн. в т. ч:

–                 собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти – 749 тис. грн.;

–           визнанi штрафи, пенi, неустойки – 5 тис. грн. ,

–                 iншi витрати операцiйної дiяльностi – 630 тис. грн.; в т. ч:

–                 витрати на лiквiдацiю основних засобiв-18 тис. грн

–                 простой на пiдприємствi- 43 тис .грн

–                 пiльговi пенсiї-93 тис. грн.,

–                 вiдшкодування Пенсiйного фонду затрат на пенсiї- 17 тис. грн

–                 списання дебiторської заборгованостi-15 тис. грн.;

–                 загальногосподарськi витрати – 10 тис. грн.;

–                 донарахування зносу основних засобiв-416 тис. грн

–                 iншi операцiйнi витрати-18 тис. грн.

 

До адмiнiстративних витрат в сумi 484 тис.грн. включенi витрати, пов’язанi iз обслуговуванням та управлiнням пiдприємством, такi як: витрати на оплату працi та обов’язкове страхування працiвникiв управлiння,  витрати на сплату податкiв i т.п.

Надзвичайних витрат не було.

В звiтному перiодi угоди по фiнансовiй орендi та невiдмовнi оренднi угоди на операцiйну оренду не укладалися ( П(С)БО № 14 ). Витрати безпосередньо в складi власного капiталу не вiдображувалися.

Всього операцiйнi витрати на виробництво складали ( Роздiл 2 Звiту про фiнансовi результати ) 3241 тис.грн. i подiленi також по елементам. У вiдповiдностi до п.38 П(С)БО 3 до роздiлу II Звiту про фiнансовi результати не включалася собiвартiсть реалiзованих товарiв, а також витрати запасiв, не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю.

 

Сума витрат ( доходу ) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком ( збитком) вiд дiяльностi, що припинена ( П(С)БО № 27 ) не розраховується в зв’язку iз вiдсутнiстю таких операцiй.

  Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй – 167074 шт.  розрахована згiдно вимог П(С)БО № 24 “Прибуток на акцiю”. На протязi року додаткових випускiв акцiй не було, як i викупу акцiй власної емiсiї, тому середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу дорiвнює скоригованiй середньорiчнiй кiлькостi простих акцiй в обiгу i дорiвнює кiлькостi випущених простих акцiй ( 167074 шт. ).

Привiлейованих акцiй випущено не було, тому чистий прибуток, що припадає на одну просту акцiю та скоригований чистий прибуток ( збиток ), що припадає на одну просту акцiю, складає : 1099 000 грн. / 167074 шт.= 6,5779 ( грн.)

Фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2011 рiк – збиток 1099 тис.грн.

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

бухгалтер                              Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 pік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

    Надходження від:

     

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1 741

3 950

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

712

85

Повернення авансів

030

45

0

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

9

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

2

Інші надходження

080

0

2

    Витрачання на оплату:

     

Товарів (робіт, послуг)

090

( 608 )

( 1 900 )

Авансів

095

( 363 )

( 1 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 5 )

Працівникам

105

( 755 )

( 930 )

Витрат на відрядження

110

( 73 )

( 78 )

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

( 201 )

( 230 )

Зобов’язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 553 )

( 645 )

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

( 279 )

( 404 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 9 )

Інші витрачання

145

( 5 )

( 35 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-339

-189

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-339

-189

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

     

Реалізація:

     

    фінансових інвестицій

180

0

0

    необоротних активів

190

0

552

    майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

     

    відсотки

210

0

0

    дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

     

    фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

250

( 0 )

( 0 )

    майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

552

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

552

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

     

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

-339

363

Залишок коштів на початок року

410

363

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

-2

Залишок коштів на кінець року

430

24

363

           

Примітки: Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй  звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На початок 2011 року грошовi кошти складали 363 тис.грн. Обмежень у використаннi грошових коштiв в 2011 роцi не було.

По р.145 “Iншi витрачання” вiдображено придбання за рахунок податкового прибутку – 5 тис. грн.

По р.400 чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi –  399 тис.грн.;

По р.430 залишок коштiв на кiнець 2011 року склав 24 тис. грн.

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

Одиниця виміру: тис.грн.

 
           

 

Звіт про власний капітал

за 2011 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

58

0

0

2 942

9

-904

0

0

2 105

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

58

0

0

2 942

9

-904

0

0

2 105

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-1 099

0

0

-1 099

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-1 099

0

0

-1 099

Залишок на кінець року

300

58

0

0

2 942

9

-2 003

0

0

1 006

                         

Примітки: Власний капiтал Товариства – частина активiв, яка залишається пiсля вирахування зобов’язань. Власний капiтал в сумi 1006тис.грн.. на кiнець 2011 року складається : iз статутного капiталу- 58 тис.грн., iншого додаткового капiталу ( iндексацiя ОЗ ) – 2942 тис.грн.; резервного капiталу – 9 тис.грн.  та нерозподiленого  прибутку  ( непокритого збитку ) на 31.12.2011р. – (2003) тис.грн.

Статутний капiтал ПАТ на протязi 2011 року не змiнювався. Заявлений статутний капiтал оплачений повнiстю та своєчасно приватизацiйними сертифiкатами. Вклади в матерiальнiй формi не вносилися.

Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рах.40. Структура статутного капiталу:

 –     простих iменних акцiй номiналом 0,35 грн.- 167074 шт.

–           привiлейованих акцiй немає.

Засновник ПАТ “ЧРП” – ФДМУ 0% акцiй.

Акцiонери фiзичнi особи  володiють 100% статутного фонду.

Власники, якi станом на 31.12.2011р. володiють бiльш нiж 5% акцiй: 2 фiзичнi особи – всього 75,1762%. Виконавчий орган ПАТ – Дирекцiя в кiлькостi 3 осiб.

Виконавчий директор – Кадiрова В.В. ( 0,025 % акцiй ).

В 2011 роцi черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30.03.2011р.

Додаткових випускiв акцiй в 2011 роцi не було. Кiлькiсть акцiй в обiгу не змiнювалася. Акцiй, що належать самому Товариству, немає.

Неоплаченого капiталу немає. Вилучення капiталу та викупу акцiй власної емiсiї не було.

Права, пов’язанi з простими iменними акцiями: дольова участь в статутному фондi, що пiдтверджує членство в АТ та право на участь в управлiннi ним, отримання вiдповiдної частки прибутку у виглядi дивiдендiв, а також на участь в розподiлi майна при лiквiдацiї АТ. Обмеження по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу не було.

З 01.01.04. вiдповiдно до п.п.2 п.3 Ст.158 ЦКУ АТ не має права оголошувати та виплачувати дивiденди: ” при зменшеннi вартостi чистих активiв АТ до розмiру , меншого, нiж розмiр статутного капiталу i резервного фонду”. Також, згiдно п.3 Ст.155 ЦКУ: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв АТ виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.”

На виконання цих вимог та у вiдповiдностi до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04. № 485,  проводиться розрахунок вартостi чистих активiв  ПАТ “ЧРП” станом на 31.12.11. i порiвняння з розмiром статутного капiталу та резервного фонду:

Згiдно п.4 П(С)БО 19: “Чистi активи – активи пiдприємства за вирахуванням його зобов’язань”.  Для розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ “ЧРП” використовуються данi Балансу товариства станом на 31.12.11. i iз суми активiв вираховуються зобов’язання, що вiдповiдають критерiям зобов’язань, згiдно пунктiв 5 i 6 П(С)БО №11  “Зобов’язання”:

1) Необоротнi активи – 753 тис.грн.;

    Оборотнi активи – 1721 тис.грн.;

    Витрати майбутнiх перiодiв – 0;

    Необоротнi активи та групи вибуття -0.

Всього активiв: 753+1721+0+0= 2474 ( тис.грн. ).

2)  Забезпечення наступних витрат i платежiв – 0 тис.грн.;

     Довгостроковi зобов’язання – 0 ;

     Поточнi зобов’язання – 1468тис.грн.;

     Доходи майбутнiх перiодiв – 0 тис.грн.

  Всього зобов’язань : 0+0+1468+0=1468( тис.грн. ).

3)         Чистi активи = 2474 ( сума Активiв ) – 1468 ( сума зобов’язань ) = 1006( тис.грн. ).

4) Ця сума ( 1006 ) є бiльшою, нiж  розмiр статутного капiталу ( 58 ), а також бiльше нiж сума статутного капiталу i резервного фонду ( 58+9=67).

Резервний капiтал створений в сумi 9 тис.грн. Використання прибутку в 2011 роцi не було. Зобов’язань по виплатi дивiдендiв немає тому, що чистий прибуток на дивiденди не розподiлявся.

Розмiр власного капiталу в 2011 роцi зменшився на 1099 тис. грн.  ( сума отриманого в 2011 роцi збитку ).

Джерелом формування капiталу є:

–           власний капiтал –  1006 тис.грн..;

–           поточнi зобов’язання – 1468 тис. грн.;

Структура капiталу на 31.12.2009року: 32% – власний капiтал;  зобов’язання – 68 %.

Перерахунок показникiв рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк  згiдно П(С)БО №22 “Вплив iнфляцiї” не проводився.

Операцiї, що пiдлягають розкриттю в Примiтках до фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО № 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 ПАТ “ЧРП” в звiтному перiодi не здiйснювало.

 

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

Діяльність вантажного річкового транспорту

за КВЕД

61.20.2

Одиниця виміру

тис.грн.

 

 

Примітки до річної фінансової звітності

за 2011 pік

Форма №5

I. Нематеріальні активи

 

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів

Код  рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права на об’єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інші нематеріальні активи

070

39

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

18

Разом

080

39

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

18

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                   

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

                               вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

                               вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

 

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код  рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

1 707

1 527

0

0

0

0

0

70

0

0

0

1 707

1 597

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

2 994

2 888

0

0

0

210

210

106

0

0

0

2 784

2 784

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

8 778

7 403

62

0

0

1 044

1 039

832

0

0

0

7 796

7 196

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

153

135

0

0

0

0

0

3

0

0

0

153

138

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

43

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

43

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

13 676

11 996

62

0

0

1 254

1 249

1 011

0

0

0

12 484

11 758

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

                               вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

                               залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

                               первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

8 215

                               основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

                               первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

                               залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

 

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

6

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

62

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

62

6

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

 

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

                                                                                              за собівартістю

(421)

0

                                                                                              за справедливою вартістю

(422)

0

                                                                                              за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

                                                                                              за собівартістю

(424)

0

                                                                                              за справедливою вартістю

(425)

0

                                                                                              за амортизованою собівартістю

(426)

0

 

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

190

0

Штрафи, пені, неустойки

470

82

5

Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

747

1 379

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об’єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

779

5

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами

(632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

 

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

20

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

4

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

24

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано  у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

 

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

5

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

0

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

1

0

0

Запасні частини

850

0

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

2

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

52

0

0

Товари

910

29

0

0

Разом

920

89

0

0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

                                                                                              відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

                                                                                              переданих у переробку

(922)

0

                                                                                              оформлених в заставу

(923)

0

                                                                                              переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

1 074

1 074

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

455

455

0

0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

   

                валова замовників

1120

0

                валова замовникам

1130

0

                з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

                на початок звітного року

1220

0

                на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

                на початок звітного року

1230

0

                на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати – усього

1240

0

                у тому числі:

                    поточний податок на прибуток

1241

0

                    зменшення (збільшення) відстрочених                      податкових активів

1242

0

                    збільшення (зменшення) відстрочених     податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу – усього

1250

0

                у тому числі:

                    поточний податок на прибуток

1251

0

                    зменшення (збільшення) відстрочених     податкових активів

1252

0

                    збільшення (зменшення) відстрочених     податкових зобов’язань

1253

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

1 011

Використано за рік – усього

1310

62

в тому числі на:

                будівництво об’єктів

1311

0

                придбання (виготовлення) та поліпшення                  основних засобів

1312

62

                з них машини та обладнання

1313

62

                придбання (створення) нематеріальних                  активів

1314

0

                погашення отриманих на капітальні                  інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0

 

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи – усього

в тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи – усього

в тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

 

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код  рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:

                   

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них:

    пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:

                   

приріст живої маси – усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього:

    великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

Керівник                                            Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

Головний бухгалтер                         Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 


{date} Раздел: Річні звіти

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015