Черкаський річковий порт

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

 

Виконавчий директор                Кадiрова Валентина Всеволодiвна

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента
    Вiдкрите акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”
1.2. Організаційно-правова форма емітента
    Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
    03150214
1.4. Місцезнаходження емітента
    Україна Черкаська обл. Приднiпровський р-н 18016 Черкаси Горького,1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
    0472724651 0472360343
1.6. Електронна поштова адреса емітента
    03150214@afr.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2011
2.2. Річна інформація опублікована у №79 “Бюлетень. Цiннi папери України” 29.04.2011
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет www.riverport.org.ua  29.04.2011

 

Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов’язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)  

Примiтки: Емiтент не належить  до будь-яких об”єднань пiдприємств.

Протягом звiтного перiоду емiтент ЦП власного випуску в акцiонерiв не придбавав.

Засновником товариства є Держава у особi Фонду Державного майна. На момент створення  частка статутного капiталу складала 100%. Станом на 31.12.2010 року частка статутного капiталу  ФДМУ – 0%.

Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольного (домiнуючого) становища на ринку.

Товариство не користується послугами рейтингового агентства. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась.

Дивiденди не нараховувалися, оскiльки були збитки. Покрити збитки за рахунок майбутнього прибутку.

Сертифiкати акцiй товариство не замовляло, та не видавало так як форма iснування бездокументарна.

Гарантiї третiм особам не надавались.

Викупа  власних акцiй  емiтентом за звiтний рiк  не було.

 

3. Основні відомості про емітента

 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
    Вiдкрите акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт”
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
    ВАТ “ЧРП”
3.1.3. Організаційно-правова форма
    Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
    18016
3.1.5. Область, район
    Черкаська область Приднiпровський р-н
3.1.6. Населений пункт
    Черкаси
3.1.7. Вулиця, будинок
    Горького,1
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
    А00 №150097
3.2.2. Дата державної реєстрації
    23.07.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
    Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
    58 475,90
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
    58 475,90
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
    ЧФ ПАТ “Приватбанк”
3.3.2. МФО банку
    354347
3.3.3. Поточний рахунок
    26005320622001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
    ЧФ ПАТ “Приватбанк”
3.3.5. МФО банку
    354347
3.3.6. Поточний рахунок
    26004320622002
3.4. Основні види діяльності
    61.20.2 – Дiяльнiсть вантажного рiчкового транспорту
    14.21.0 – Добування пiску та гравiю
    60.24.0 – Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Лiцензiя на користування надрами 2003 14.10.1999 Державний комiтет України по геологiї i використанню надр 14.10.2019
Опис Лiцензiя дiйсна  до 14.10.2019р.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим транспортом АА 119637 04.12.2009 Державний департамент морського i рiчкового транспорту 04.12.2014
Опис Лiцензiя дiйсна до 04.12.2014р.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України 00032945 Україна  д/в р-н 01133 Київ вул. Кутузова, 18/9 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 81
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) – 4
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 47
Фонд оплати працi  – 1032,8 тис.грн.
Фонд оплати працi  в 2010 роцi збiльшився  на 15,8 тис.грн. порiвняно з 2009 роком.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
    Заступник Голови Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Атаманенко Вiктор Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
    КН 288979 06.12.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження
    1955
6.1.5. Освіта
    вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
    19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Полтавський обласний вiддiл по справах будiвництва та архiтектури: архiтектор технiчного бюро, ст.архiтектор технiчного бюро;
Полтавський виробничий художньо-оформiтельний комбiнат: заступник директора комбiната, головний художник комбiната, головний iнженер (Полтавський РМК виробничого об’єднання);
Полтавський художньо-виробничий комбiнат: директор
6.1.8. Опис
    Винагороду не отримував.
Захищає iнтереси акцiонерiв.  Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству.
Основне мiсце роботи Атаманенко В.I. обiймає посаду  – генеральний директор НВП “Аргус” м.Полтава вул. Сiнна, 4.
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
 Стаж роботи (рокiв) – 34.

6.1.1. Посада
    Секретар Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Бiдний Олександр Валентинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
    НС 166261 17.09.1996 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
    1956
6.1.5. Освіта
    вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
    21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    ПМК-1 тресту “Спецробiт”: робiтник;
БМУ-3 комбiната “Черкасипромбуд”: майстер, старший виконроб, головний iнженер;
ДБК “Черкасипромбуд”: головний iнженер, начальник ДБК;
ПБО “Черкасжилбуд”: начальник, генеральний директор;
об’єднання “Рось”: голова об’єднання;
концерн “Черкаси”: генеральний директор;
АТ “Рось”: голова правлiння;
Черкаська обласна держадмiнiстрацiя: заступник Голови;
Черкаська обласна рада народних депутатiв: заступник Голови;
“Реємтсма-Україна”: проект-менеджер;
ТОВ “Етуаль”: технiчний директор
 
6.1.8. Опис
    Основне мiсце роботи –  директор  ТОВ “Етуаль”, м.Полтава, вул. Панянка, 36.
Наглядова рада є органом  управлiння Товариства, яка створюється з метою здiйснення систематичного та ефективного контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, а також захисту прав  та майнових iнтересiв акцiонерiв товариства.  Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 32.

6.1.1. Посада
    Член Дирекцiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Кадiров Заур Джаванширович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
    НС 910950 06.12.2000 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
    1984
6.1.5. Освіта
    Київська державна академiя водного транспорту
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
    1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Торговий представник ДП “САВ сервiс”, ЗАТ “ЖИТЛОБУД” водiй, заступник директора ДП РЕУ, провiдний  фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “ЧРП”
6.1.8. Опис
    Основне мiсце роботи – провiдний  фахiвець з експлуатацiї та комерцiйної дiяльностi ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси.
Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 5. Заробiтна плата за рiк – 26829,36 грн.

6.1.1. Посада
    Виконавчий директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Кадiрова Валентина Всеволодiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
    НС 947246 12.01.2001 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
    1959
6.1.5. Освіта
    вища, Київський державний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
    14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Черкаський рiчковий порт: бухгалтер ЖКГ, бухгалтер матерiального сектора
6.1.8. Опис
    Основне мiсце роботи – головний бухгалтер  ВАТ “Черкаський рiчковий порт” м. Черкаси.
Виконавчий директор є офiцiйним представником захисту iнтересiв Товариства у межах своїх повноважень. Основне мiсце роботи  – виконавчий директор ВАТ “Черкаський рiчковий порт”.
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 33. Заробiтна плата за рiк – 41150,56 грн

6.1.1. Посада
    Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Гребенюк Борис Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
    НС 455293 29.04.1998 Приднiпровский РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
    1957
6.1.5. Освіта
    вища, Горкiвський iнститут водного транспорту
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
    17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Фотоприлад: слюсар-механiко-збiрних робiт,
Черкаський рiчковий порт: т/х “Ельтон”: матрос; т/х “Зоя Космодем’янська”: II штурман-I пом.механiка, капiтан-дублер -I пом.механiка, т/х “Добриня Никитич”: I штурман; т/х “Зоя Космодем’янська”: змiнний капiтан-I пом.механiка, економiст, капiтан-I пом.механiка,”Аптека-плюс”: водiй, ВАТ “Черкаський рiчковий порт”: заступник начальника по ВКР, фахiвець з постачання.
6.1.8. Опис
     На даний час не працює. Винагороди не отримував.
Перевiрка  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств та представницт проводиться ревiзiйною комiсiєю.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи (рокiв) – 28.

6.1.1. Посада
    Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Танцюра Вiктор Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
    НС 219063 29.11.1996 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
    1954
6.1.5. Освіта
    Полтавський iнженерно будiвельний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
    11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
     консультант по проектуванню ТОВ <Єтуаль>
6.1.8. Опис
    Захищає iнтереси акцiонерiв. Здiйснює контроль за виконанням прийнятих Наглядовою  Радою рiшень. Здiйснює контроль за дiяльностi пiдприємств,  якi належать товариству. Готує пропозицiю про перспективи розвитку пiдприємств, якi належать товариству. Контактує з Мiнiстерством транспортом України, Департаментом морського i рiчкового транспорту, Головною державною iнспекцiєю з безпеки судноплавства. Взаємодiя з морськими та рiчковими судноплавними компанiями, портами, заводами та iншими пiдприємства та органiзацiями. Винагороду не отримував.  Основне мiсце роботи заступник директора по будiвництву ТОВ”Єтуаль”.Не основне мiсце роботи  призначений згiдно рiшення Наглядової ради  №2 вiд 03.04.2008р.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Стаж роботи – 29 рокiв

6.1.1. Посада
    Член Дирекцiї Головний  бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Мiщенко Свiтлана Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
    НС 303403 07.06.1997 Приднiпровский РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
    1981
6.1.5. Освіта
    Вища, Харкiвський iнститут бiзнесу i менеджменту, Черкаська фiлiя Української академiї банкiвської справи НБУ.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
    5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    головний бухгалтер кооператив “Надiя”.
6.1.8. Опис
    Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Головний бухгалтер: Мiщенко Свiтлана Володимирiвна. Стаж роботи – 11 рокiв Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – головний бухгалтер кооператив “Надiя”. Заробiтна плата за рiк – 32604,19 грн.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
 Прості іменні  Прості на пред’явника  Привілейовані іменні  Привілейовані на пред’явника
Заступник Голови Наглядової ради Атаманенко Вiктор Iванович КН 288979 06.12.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 27.01.2003 62433 37,3685 62433 0 0 0
Секретар Наглядової ради Бiдний Олександр Валентинович НС 166261 17.09.1996 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi  27.01.2003  62433  37,3685  62433 0  0 0
Член Дирекцiї Кадiров Заур Джаванширович НС 910950 06.12.2000 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.10.1996  30 0,018 30 0  0 0
Виконавчий директор Кадiрова Валентина Всеволодiвна НС 947246 12.01.2001 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.10.1996  42 0,025  42 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Гребенюк Борис Сергiйович НС 455293 29.04.1998 Приднiпровский РВ УМВС України в ЧеркаськiйЧеркаськiй областi 01.10.1996 3 0,0018 3 0 0 0
Голова Наглядової ради Танцюра Вiктор Юрiйович НС 219063 29.11.1996 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 21.03.2008 3 0,0018 3 0 0 0
Член Дирекцiї Головний  бухгалтер Мiщенко Свiтлана Володимирiвна НС 303403 07.06.1997 Приднiпровский РВ УМВС України в Черкаськiй областi   0 0 0 0 0 0
                   

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
 Прості іменні  Прості на пред’явника  Привілейовані іменні  Привілейовані на пред’явника
Атаманенко Вiктор Iванович КН 288979 06.12.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 27.01.2003 62433 37,3685 62433 0 0 0
Бiдний Олександр Валентинович НС 166261 17.09.1996 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi  27.01.2003  62433  37,3685  62433 0  0 0
 Усього 124866 74,737 124866      

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
 Х  
Дата проведення 28.04.2010
Кворум зборів 75,31
 Опис 1.Звiт дирекцiї про фiнансово – господарську дiяльнiсть товариства за 2009 рiк.

Слухали:
– виконавчого директора ВАТ “Черкаський рiчковий порт” Кадiрову В.В., яка прозвiтувала про дiяльнiсть товариства,  вiдмiтила досягнення, висвiтлила недолiки та упущення в роботi, ознайомили з рухом коштiв та основними фiнансовими показниками.
В доповiдi зазначила, що перевезення вантажiв та вантажно-розвантажувальнi роботи скоротилися у порiвнянi з минулим роком у 4,4 рази. Зменшилося перевезення щебеню на 93,4%, зменшилося перевантаження вiдсiву на 76,9% У 2009р. виконано поточний ремонт теплоходiв “Кременчук” та “Волгоград” на Вилкiвськiй РЕБ флоту.   Проведено всi необхiднi роботи для пiдтвердження придатностi до експлуатацiї гiдротехнiчних споруд вантажного причалу (проведено водолазне обстеження причалу, отримано технiчний паспорт). Вiдмiтила, що зменшилася середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв.
Фiнансовий результат роботи пiдприємства за 2009 рiк склав 961 тис.грн збитку.   

Дейнека В.Ф.: Планується поздоровлення ветеранiв вiйнi до Дня Перемоги?

Кадiрова В.В.: Ми завжди вiтаємо ветеранiв вiйни. Теж саме буде i у цьому роцi.    

 Танцюра В.Ю. Роботу дирекцiї Товариства пропоную визнати задовiльною, звiт дирекцiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства в 2009 роцi затвердити.

Акцiонерами пiдтримано пропозицiю Танцюри В.Ю.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань не надiйшло.

Пропозицiя виноситься на голосування.

Результати голосування:
За    125824    100%
Проти    –    –
Утримались    –    –
 
Прийняте рiшення:
Роботу дирекцiї товариства визнати задовiльною. Звiт дирекцiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства в 2009 роцi затвердити.

2. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi товариства за 2009 рiк.

Слухали:
– Голову Наглядової ради ВАТ “Черкаський рiчковий порт” Танцюру В.Ю., який прозвiтувала про  роботу ради за минулий рiк та здiйсненi нею заходи.
В доповiдi зазначив, що Наглядова рада затверджувала плани, розглядала звiти, що регулюють господарську та фiнансову дiяльнiсть пiдприємства. Було проведено засiдання Наглядової ради, на якому розглянуто питання про органiзацiю проведення загальних зборiв акцiонерiв.

Кадiрова В.В.. Пропоную прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової  ради про результати дiяльностi товариства. Пропозицiя виноситься на голосування.

Пропозицiя виноситься на голосування.

Результати голосування:
За    125824    100%
Проти    –    –
Утримались    –    –
 
Прийняте рiшення:
Звiт Наглядової ради прийняти до вiдома. Затвердити звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi товариства за 2009 рiк.

3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi товариства за 2009 рiк.

 Слухали:
–    Члена ревiзiйної комiсiї Рева В.Я., який вiдмiтив за 2009 рiк ВАТ “Черкаський рiчковий порт” перевiрялося рiзними контролюючими органами: Черкаською об’єднаною державною податковою iнспекцiєю Черкаської областi, Управлiнням пенсiйного фонду в Приднiпровському районi, Державною екологiчною iнспекцiєю в Черкаськiй областi, Державним комiтетом України з державного матерiального резерву, Черкаським обласним вiддiленням Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Держцiнiнспекцiєю. За час роботи ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод у ВАТ “Черкаський рiчковий порт” звернень зi сторони акцiонерiв не було, запитiв органiв влади, посадових осiб не надходило.
Ревiзiйна комiсiя вважає можливим пiдтвердити баланс ВАТ “Черкаський рiчковий порт”.

Гребенюк Б.С. Я, як голова ревiзiйної комiсiї, не маю постiйної перепустки на територiю пiдприємства. Менi її не видали.

Кадiрова В.В. Я не отримувала вiд Вас листа з проханням виписати перепустку.

Гребенюк Б.С. Дайте вiдповiдь, чому люди повиннi вiдшкодовувати збитки?

Кадiрова В.В. Я поясню це. На пiдприємствi збитки, нанесенi в нетверезому станi, погашаються за рахунок винної сторони. Якщо ти щось поламав, ти повинен чинити самостiйно.

Гребенюк Б.С. Коли  з’явиться вода на територiї пiдприємства?

Кадiрова В.В. Труба прорвала на сусiднiй територiї, i Водоканал перекрив воду на всiй територiї. Пошкодження вже усувають.

Гребенюк Б.С.  Вважаю неправильним те, що скорочена посада головного iнженера на пiдприємствi.

Танцюра В.Ю. Я, як представник Наглядової ради, поясню це питання. В країнi фiнансова криза, ми маємо значнi фiнансовi збитки. Щоб мати на пiдприємствi головного iнженера та його заступникiв, це вимагає  значних витрат. Флот стоїть, механiзацiя стоїть, а людям треба виплачувати заробiтну плату. Тому на даний час посада головного iнженера скорочена. Буде працювати пiдприємство в повному обсязi – це iнше питання.    
Голова зборiв запропонував доручити ревiзiйної комiсiї зробити детальний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi товариства та висвiтлити його на наступних загальних зборах.  

Пропозицiя про затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi товариства за 2009 рiк винесена на голосування.

Результати голосування:
За    125824    100%
Проти    –    –
Утримались    –    –
 
Прийняте рiшення:
Роботу ревiзiйної комiсiї товариства визнати задовiльною. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Доручити ревiзiйної комiсiї пiдготовити аналiз фiнансово-господарської дiяльностi товариства.

4.    Затвердження рiчного звiту, балансу, порядку покриття збиткiв за 2009 рiк.
Слухали:
–    Голову зборiв Виконавчого директора ВАТ “Черкаський рiчковий порт” Кадiрову В.В., яка запропонувала за пiдсумками доповiдей та звiтiв, рiчний звiт товариства та баланс станом на 31.12.2009  року затвердити. Збитки за 2009 рiк у сумi 961 тис. грн погасити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.

Акцiонери пiдтримали запропоновану пропозицiю.
Пропозицiя винесена на голосування.
   
Результати голосування:
За    125824    100%
Проти    –    –
Утримались    –    –

   
Прийняте рiшення:
Рiчний звiт, баланс товариства станом на 31.12.2009р. затвердити. Покрити збитки 2009р. за рахунок майбутнього прибутку.

5.    Затвердження планiв дiяльностi товариства на 2010 р. та плану розподiлу прибутку на 2010 рiк.

Слухали:
–    Голову зборiв, який доповiв, що в 2010 роцi в зв’язку з фiнансовою та економiчною кризою в Українi, значно знизився попит на будiвельнi матерiали. Планується пошук нових вантажопотокiв, перевезення торфу, лiсу, видобування пiску, здiйснення вантажно-розвантажувальних робiт.
Запропонувала   направити весь прибуток на погашення збиткiв 2009 року.

Печений О.Т. Скажiть як можна вiдправити в рейс теплохiд , якщо це було завiдомо збитковий рейс?
            
Кадiрова В.В. Я була проти рейсу про котрий Ви кажете. Ми з капiтаном рахували цей рейс та вiн прийняв рiшення про те, щоб вийти в рейс та вiдiзвав свою команду.  

Пропозицiя про затвердження планiв дiяльностi товариства на 2010 рiк та плану розподiлу прибутку за 2010 рiк виноситься на голосування.

Результати голосування:
За    125824    100%
Проти    –    –
Утримались    –    –
 
    Прийняте рiшення:
Затвердити плани дiяльностi товариства на 2010 рiк та план розподiлу прибутку на 2010р. Направити прибуток 2010 року на погашення збиткiв 2009 року.

6. Обрання Виконавчого директора та членiв Дирекцiї  
 Слухали:
–    Голову загальних зборiв, який вiдмiтив, що згiдно з Статутом товариства акцiонери повиннi обрати виконавчий орган – Дирекцiю. Дирекцiю очолює Виконавчий директор, який обирається загальними зборами, строком на один рiк до проведення щорiчних загальних зборiв акцiонерiв.

Акцiонерами запропоновано обрати кандидатур.

Бондарєва С.В. Пропоную вивести зi складу Дирекцiї Лесечка Василя Федоровича та ввести до складу Дирекцiї Кадiрова Заура Джаваншировича.
Обрати наступних кандидатур у склад Дирекцiї:
Кадiрова Валентина Всеволодiвна
Мiщенко Свiтлана  Володимирiвна
Кадiров Заур Джаванширович
Очолює Дирекцiю Виконавчий директор Кадiрова Валентина Всеволодiвна  

Пропозицiя виноситься на голосування.
       
Результати голосування:
За    125824    100%
Проти    –    –
Утримались    –    –
 
    Прийняте рiшення:
Вивести зi складу Дирекцiї Лесечка Василя Федоровича та ввести до складу Дирекцiї Кадiрова Заура Джаваншировича.  
Обрати наступних кандидатур у склад Дирекцiї:
Кадiрова Валентина Всеволодiвна
Мiщенко Свiтлана  Володимирiвна
Кадiров Заур Джаванширович
Очолює Дирекцiю Виконавчий директор Кадiрова Валентина Всеволодiвна  

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи  ТОВ АФ “Украудит XXI-Полтава”
 Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30548077
 Місцезнаходження  Україна Полтавська обл. д/н р-н 36000 Полтава Театральна, 8 кв.20
 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2130
АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0532228813
Факс 0532223435
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи  АТ “Приватбанк”
 Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
 Місцезнаходження  Україна Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094 Днiпропетровськ Набережна Перемоги, 50
 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 483524
 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
 Дата видачі ліцензії або іншого документа  16.10.2007
 Міжміський код та телефон  0562390684
 Факс  0562390684
 Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 


{date} Раздел: Річні звіти

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015