Черкаський річковий порт

про підсумки голосування на чергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від 18 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: “18” квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії – Кисіль Юрій Петрович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерівПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що відбулися «18» квітня 2016 року за адресою: Україна, 18016, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Горького, будинок 1, адміністративне приміщення ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів 18.04.2016р. о 08 год. 00 хв.

Час закриття зборів 18.04.2016р. о 09 год. 10 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

11 (одинадцять)осіб

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось_11 (одинадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п’ять), та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 6 (шість) осіб, які у сукупності володіють 125714 (сто двадцять п’ять тисяч сімсот чотирнадцять) голосуючими акціями Товариства, що складає 94,50% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2016р., а саме – станом на 12.04.2015р.)

Результати голосування з питань порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Кадірова Заура Джаваншировича

Секретарем зборів – Бондарєву Світлану Володимирівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії – Кисіль Юрій Петрович

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

участь у голосуванні

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (Протокол №1 засідання Наглядової ради від 20.02.2016р.) здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії: Гордієнко Тарас Миколайович _______________________

Член Реєстраційної комісії: Ватагін Петро Миколайович _______________________

Член Реєстраційної комісії: Кисіль Юрій Петрович _______________________

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Проект рішення:

«Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

участь у голосуванні

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Гордієнко Тарас Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Ватагін Петро Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Кисіль Юрій Петрович _______________________

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

участь у голосуванні

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Гордієнко Тарас Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Ватагін Петро Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Кисіль Юрій Петрович _______________________

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.

Проект рішення:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2015 року затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

участь у голосуванні

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Гордієнко Тарас Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Ватагін Петро Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Кисіль Юрій Петрович _______________________

5. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

«Зважаючи на наявність у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 882,0 тис.грн., – отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2015 році у сумі 921,0 тис. грн. віднести на:

1) Покриття непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах – у сумі 882,0 тис.грн;

2) На формування Резервного капіталу відповідно до п.7.3. Розділу 7 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» – у сумі 8,77 тис.грн.

3) На накопичення нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», який Товариством попередньо планується використати на ремонт основних засобів відповідно до визначених напрямків діяльності на 2016 рік – у сумі 30,23 тис. грн».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

участь у голосуванні

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Гордієнко Тарас Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Ватагін Петро Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Кисіль Юрій Петрович _______________________

6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини (надати згоду на вчинення) у граничній сукупній вартості 9 млн.грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

-​ з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;

-​ з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 4 млн.грн.

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

участь у голосуванні

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Гордієнко Тарас Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Ватагін Петро Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Кисіль Юрій Петрович _______________________

7. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування на подальших загальних зборів.

Проект рішення: «Встановити, що:

1) Для засвідчення бюлетенів для голосування в Товаристві виготовляється спеціальний прямокутний штамп, який має наступні реквізити:

найменування Товариства,

Назву штампу «ДЛЯ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА»

Голова Реєстраційної комісії_____________ _______________

(підпис) (ПІБ)

Дата: __________

2) При здійсненні реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах, реєстраційна комісія при наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування на Загальних борах, попередньо засвідчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотній стороні бюлетеня відбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстраційної комісії ставить особистий підпис та дату реєстрації».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

участь у голосуванні

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125714

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії: Гордієнко Тарас Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Ватагін Петро Миколайович _______________________

Член лічильної комісії: Кисіль Юрій Петрович _______________________

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії ____________________ / Гордієнко Тарас Миколайович /

Член лічильної комісії ____________________ / Ватагін Петро Миколайович /

Член лічильної комісії ____________________ / Кисіль Юрій Петрович /


{date} Раздел: Протоколи загальних зборів

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015