Черкаський річковий порт

ПРОТОКОЛ № 1 чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від 21 квітня 2015 року.

Статутний капітал Товариства складає 58475,90 гривень (п’ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень, 90 копійок),  який розділений на 167074 (сто шістдесят сім тисяч сімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35  гривень (нуль гривень, тридцять пять копійок), кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

      Повідомлення про Загальні збори та порядок денний згідно до Статуту та чинного законодавства:

–  Опубліковано в Бюлетені  «Цінні папери України» №47 (4091) від 17.03.2015р,

–  Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (http://stockmarket.gov.ua) 17.03.2015р.,

–  Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (www.riverport.org.ua) 04.03.2015р.,

–  Відповідно до вимог п.8.4.3 Статуту персонально доведено до акціонерів 17.03.2015р. простими листами.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на зборах  з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія:

Голова комісії            –    Гордієнко Тарас Миколайович

Член комісії:                     Ватагін Петро Миколайович

Член комісії:                     Кисіль Юрій Петрович 

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (за вих.№79495зв від 16.04.2015р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – станом на 15.04.2015р.

Згідно переліку:  – Право на участь в даних Загальних зборах Товариства мають 1003 (одна тисяча три)   акціонерів з загальною кількістю ЦП – 167074 шт.,

                      – Кількість голосуючих цінних паперів: 133035 шт.

Реєстрація акціонерів розпочата 21.04.2015р. о 11.45 год., завершена 21.04.2015р. о 12.45 год.

Ознайомив присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Гордієнко Тарас Миколайович, який зазначив, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 13 (тринадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п’ять), та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 8 (вісім) осіб, які у сукупності володіють 125774 (сто двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 94,54 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.04.2015р., а саме – станом на 15.04.2015р.).

 

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів  досягнуто та становить

94,54 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів (за винятком питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування) можливі три варіанти відповіді:  «за»,   «проти»,   «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 21.04.2015 р. о 13-00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Т.в.о.виконавчого директора Товариства Кадіров Заур Джаванширович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
 5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: Т.в.о. виконавчого директора Кадірова Заура Джаваншировича, який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (Протокол №1 засідання Наглядової ради від 20.02.2015р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Запропоновано:

«1). Обрати Головою зборів – Кадірова Заура Джаваншировича

Секретарем зборів                 –  Бондарєву Світлану Володимирівну

 2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії          – Кисіль Юрій Петрович

 

3). Встановити термін дії повноважень даної  лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Кадірова Заура Джаваншировича

Секретарем зборів                 – Бондарєву Світану Володимирівну

 2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії         – Кисіль Юрій Петрович

3). Встановити термін дії повноважень даної  лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».              

 

 1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

      Слухали: Т.в.о. виконавчого директора Кадірова Заура Джаваншировича, який прозвітував про діяльність Товариства за звітній період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2014 рік, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку,  визначив перспективи розвитку Товариства на 2015 рік. З кінця вересня по жовтень 2014р. було видобуто 36055 тонн піску, реалізовано 26955 тонн піску. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб’єктів підприємницької діяльності. Охарактеризував ринок робіт та послуг, що виконує та надає Товариство та підкреслив суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосив доповідач, Товариство просто зобов’язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б  ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

      За підсумками обговорень, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

     «Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2015 рік затвердити».

             Відбулось голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

         Прийняте рішення:

       «Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2015 рік затвердити».

 

 1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

       Слухали:  Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» Танцюру В.Ю., який ознайомив збори з роботою ради за 2014 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва та підтримання його в належному стані. Наглядова рада разом з Дирекцією Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

     Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

            «Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2014 рік прийняти до відома».  

            Відбулось обговорення. За підсумками обговорень здійснено голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

         Прийняте рішення:

       «Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2014 рік прийняти до відома».

 

 1. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

       Слухали: Голову ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» Гордієнко Л.М., яка ознайомила збори зі звітом Ревізійної комісії. В звіті визначено основні показники діяльності Товариства у 2014 році. Фінансовий результат діяльності ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»  за 2014 рік склав – збиток у розмірі 155,0 тис.грн. Головою ревізійної комісії зазначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2014р. підтверджують, що представлена Дирекцією ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» за 2014 рік.

    Головою ревізійної комісії доведено до зборів висновок незалежного аудитора по перевірці ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2014 році.

    Зазначено, що Ревізійною комісією підтверджуються результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2014р. та пропонується Загальним зборам ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» затвердити річний звіт за 2014 рік і баланс ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2014 року.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

     Головою зборів запропоновано наступний проект рішення для голосування зборами:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2014 року затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

           «Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2014 року затвердити».

 

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Слухали: Т.в.о. виконавчого директора  ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» Кадірова З.Д., який ознайомив збори з балансовими показниками Товариства за звітній період. Доповів, що за результатами діяльності в 2014 році Товариством отримано збиток в сумі 155,0 тис.грн.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства, Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про покриття збитків Товариства. Виходячи з викладеного запропонував зборам визначити порядок покриття збитків.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення:

« В зв’язку з відсутністю  у Товариства джерел  покриття (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу), а також наявністю у Товариства станом на початок 2014 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, –

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 155,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. 

2)  Зважаючи на  відсутність у Товариства інших джерел покриття збитків – покриття залишку непокритого збитку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах у сумі 155,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

 

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

        Прийняте рішення:

      « В зв’язку з відсутністю  у Товариства джерел  покриття (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу), а також наявністю у Товариства станом на початок 2014 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, –

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 155,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. 

2)  Зважаючи на  відсутність у Товариства інших джерел покриття збитків – покриття залишку непокритого збитку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах у сумі 155,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

 

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» Кадірова З.Д., який зазначив, що Товариство за напрямком своєї діяльності здійснює діяльність, в процесі якої здійснюється як закупівля товарів, матеріалів, послуг сторонніх організацій так і реалізація кінцевого продукту, послуг, що є досить об’ємними за собівартістю, а відповідно і значними за розміром вартості реалізації. В той же час, вимоги чинного законодавства (ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”) зобов’язують акціонерне товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Доповідач ознайомив Збори зі ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”. Окремо підкреслив, що згідно норм цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зважаючи на те, що діяльність в Товаристві здійснюється на постійній основі, а укладення нових угод, контрактів можливе в будь-який момент, а також зважаючи на визначені основні напрямки діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», Наглядовою радою Товариства підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

     «Попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у граничній сукупній вартості 9 млн.грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

 • з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;
 • з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 4  млн.грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

127554

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127554

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

        Прийняте рішення:

 

     «Попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у граничній сукупній вартості 9 млн.грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

 • з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;
 • з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 4  млн.грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 21.04.2015 року №1. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

 

 

Голова зборів                              _______________________   Кадіров Заур Джаванширович

 

Секретар зборів                          _______________________   Бондарєва Світлана Володимирівна


{date} Раздел: Протоколи загальних зборів

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015