Черкаський річковий порт

ПРОТОКОЛ № 1 чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 27 квітня 2012 року.

Місце проведення:                  18016, Україна, м. Черкаси, вул. Горького, 1, адміністрація (ІІ поверх, актовий зал).

Дата проведення:                27  квітня  2012 року

Час проведення:                              о 13 годині 00 хвилин               

Голова Загальних зборів:       Кадірова Валентина Всеволодівна

Секретар Загальних зборів:   Бондарєва Світлана Володимирівна

Лічильна комісія у складі:     

            Гузій Тетяна Василівна

            Зернова Наталія Петрівна

            Кадіров Руслан Джаванширович

      Статутний капітал Товариства складає 58475,90 грн,  який розділений на 167074 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн., кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

      Повідомлення про Загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової інформації:

газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 53 (3353) від 22.03.2012р.,

а також персонально доведено до акціонерів 26.03.2012р. простими листами згідно Статуту Товариства.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування порядком денним не передбачено.

Голосування на зборах  з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія (відповідно до Рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» (Протокол №1 від 27.02.2012р.):

        Голова комісії            –     Гузій Тетяна Василівна

        Члени комісії:                   Зернова Наталія Петрівна

                                                Сарана Наталія Валеріївна                             

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт», складеного депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – станом на 23.04.2012р. (дата складання 24.04.2012р.). Право на участь в даних Загальних зборах Товариства та право на голосування по всіх питаннях мають 1006 (одна тисяча шість) (згідно переліку) акціонерів.

Реєстрація акціонерів розпочата 27.04.2012р. об 11.45 год., завершена 27.04.2012р. об 12.45 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Гузій Тетяна Василівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 18 (вісімнадцять) акціонерів, що у сукупності володіють: 126061 (сто двадцять шість тисяч шістдесят одна) акціями Товариства (75,45) % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

       Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів  досягнуто.

Кожен з присутніх при реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів можливі три варіанти відповіді:  «за»,   «проти»,   «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 27.04.2012 р. о 13-00 год.

Відкрила Загальні збори акціонерів Виконавчий директор ПАТ «Черкаський річковий порт» Кадірова Валентина Всеволодівна, яка ознайомила Збори з порядком денним та пояснила порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р.
 5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

 

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: Виконавчого директора ПАТ «Черкаський річковий порт» Кадірову В.В., яка повідомила, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (Протокол №1 від 27.02.2012р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Запропоновано:

«Обрати членами лічильної комісії:

 1. Гузій Тетяну Василівну
 2. Зернову Наталію Петрівну
 3. Кадірова Руслана Джаваншировича

Повноваження діють на строк проведення зборів.

Головою зборів обрати  Кадірову Валентину Всеволодівну

Секретарем зборів обрати Бондарєву Світлану Володимирівну.»

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126031

Голосів

99,98 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Голосів

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Голосів

0,02% від присутніх на зборах

Прийняте рішення:

«Обрати членами лічильної комісії:

1.Гузій Тетяну Василівну

2.Зернову Наталію Петрівну

3.Кадірова Руслана Джаваншировича

Повноваження діють на строк проведення зборів.

Головою зборів обрати  Кадірову Валентину Всеволодівну

Секретарем зборів обрати Бондарєву Світлану Володимирівну.»

                       

 1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

     Слухали:  Виконавчого директора Кадірову Валентину Всеволодівну, яка прозвітувала про діяльність Товариства за 2011 рік. Доводила до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звернула увагу зборів на складний стан в економіці держави, за результатом чого підприємство працювало на 20% своєї потужності.

Відмітила, що основними напрямками діяльності Товариства на 2012р. є збільшення об’ємів перевезення вантажів і вантажно-розвантажувальні роботи, залучення нових вантажів (торф, ліс).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

       Акціонером Рева В.Я  запропоновано:

«Затвердити звіт Дирекції  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основними напрямками діяльності на 2012 рік: планує збільшити об’єми перевезення вантажів і вантажно-розвантажувальних робіт, планує залучати нові вантажі (ліс,торф). Роботу Дирекції визнати задовільною».

            Пропозиція винесена на голосування.

 

 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126011

Голосів

99,96 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Голосів

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Голосів

0,04% від присутніх на зборах

Прийняте рішення:

    «Затвердити звіт Дирекції  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основними  напрямками  діяльності  на 2012 рік: планує збільшити об’єми перевезення вантажів і вантажно-розвантажувальних робіт, планує залучати нові вантажі (ліс, торф). Роботу Дирекції визнати задовільною».

 

 1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

       Слухали:  Голову Наглядової ради Танцюру В.Ю., який ознайомив збори з роботою ради за 2011 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Дирекцією Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства.

Запропоновано:

«Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності товариства за 2011 рік».  

            Пропозиція винесена на голосування.

      Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125981

Голосів

99,94 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Голосів

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Голосів

0,06% від присутніх на зборах

Не голосували

Голосів

Прийняте рішення

    «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності товариства за 2011 рік».   

 

 

 1. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р.

       Слухали: Голову ревізійної комісії  Сарану Н.В., яка ознайомила збори зі звітом ревізійної комісії. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2011р. підтверджують, що представлена Виконавчим директором інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ “Черкаський річковий порт” за 2011 рік. Була проведена аудиторська перевірка, яка перевірила фінансові звіти ПАТ «Черкаський річковий порт» та відобразила результати в аудиторському висновку.

    Зазначено, що Голова ревізійної комісії підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2011р. та пропонує Загальним зборам затвердити річний звіт за 2011р. і баланс ПАТ “Черкаський річковий порт”  станом на 31.12.2011р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

 Запропоновано:

«Роботу ревізійної комісії товариства визнати задовільною. Звіт та висновки ревізійної комісії затвердити. Річний звіт, баланс товариства станом на 31.12.11р. затвердити».        

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

      Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126031

Голосів

99,98 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Голосів

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Голосів

0,02% від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«Роботу ревізійної комісії товариства визнати задовільною. Звіт та висновки ревізійної комісії затвердити. Річний звіт, баланс товариства станом на 31.12.11р. затвердити».

 

 

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

Слухали: Виконавчого директора Кадірову В.В., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітній період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2011 році Товариством отримано збиток у сумі 1099,0 тис.грн.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок покриття збитку.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень акціонером Жоголєвим В.В.  запропоновано:

«Покрити збитки Товариства в розмірі 1099 тис.грн. за 2011 рік за рахунок майбутніх доходів».

      Пропозиція винесена на голосування.

      Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125981

Голосів

99,94 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Голосів

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Голосів

0,06% від присутніх на зборах

        Прийняте рішення

«Покрити збитки Товариства в розмірі 1099 тис.грн за 2011 рік за рахунок майбутніх доходів».

           

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Виконавчого директора Кадірову В.В., яка зазначила, що вимоги чинного законодавства (ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”) зобов’язує акціонерне товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Доповідач ознайомила Збори зі ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”. Окремо підкреслила, що згідно норм цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зважаючи на те, що в будь-який момент у Товариства може виникнути потреба у вчиненні значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, Наглядовою радою ПАТ «Черкаський річковий порт» підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

«Попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у граничній сукупній вартості 2,0  млн.грн., які будуть пов’язані з виробничою діяльністю Товариства та які будуть вчинятися Товариством в особі Виконавчого директора  протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів  здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства».  Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

      Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126031

Голосів

99,98% від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Голосів

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Голосів

0,02% від присутніх на зборах

        Прийняте рішення

«Попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у граничній сукупній вартості 2,0  млн.грн., які будуть пов’язані з виробничою діяльністю Товариства та які будуть вчинятися Товариством в особі Виконавчого директора  протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів  здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства».

 

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 27.04.2012 року №1. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

 

 

Голова зборів                              _______________________  Кадірова Валентина Всеволодівна

 

 

Секретар зборів                          _______________________   Бондарєва Світлана Володимирівна


{date} Раздел: Протоколи загальних зборів

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015