Черкаський річковий порт

ПРОТОКОЛ № 1 чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18 квітня 2014 року.

Місце проведення:                  18016, Україна,  м. Черкаси, вул. Горького, буд. 1, адміністративне приміщення ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”, актовий зал Товариства

Дата проведення:                18  квітня  2014 року

Час проведення:                   об 13 годині 00 хвилин              

 

Голова Загальних зборів:       Кадірова Валентина Всеволодівна

Секретар Загальних зборів: Бондарєва Світлана Володимирівна

Лічильна комісія у складі:    

 Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

 Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

       Член лічильної комісії          – Кадіров Руслан Джаванширович

 

       Статутний капітал Товариства складає 58467,90 гривень ( п’ятдесят вісім тисяч чотириста шістдесят сім гривень дев’яносто копійок),  який розділений на 167074  (сто шістдесят сім тисяч сімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 гривні (тридцять пять  копійок), кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

      Повідомлення про Загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковано в засобах масової інформації:

Бюлетень «Цінні папери України » №47 (3844) від 13.03.2014р.,

а також персонально доведено до акціонерів 17.03.2014р. простими листами згідно статуту Товариства.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на зборах  з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія (відповідно до Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” (Протокол №1 від 20.02.2014р.):

Голова комісії            –     Гордієнко Тарас Миколайович

Член комісії:                      Ватагін Петро Миколайович

Член комісії:                     Кадіров Руслан Джаванширович

 

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” (за вих.№49252зв від 15.04.2014р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – станом на 14.04.2014р. Право на участь в даних Загальних зборах Товариства та право на голосування по всіх питаннях порядку денного, згідно переліку мають 1004 (одна тисяча чотири) акціонерів.

Реєстрація акціонерів розпочата 18.04.2014р. об 11.45 год., завершена 18.04.2014р. об 12.55 год.

Ознайомив присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Гордієнко Тарас Миколайович, який зазначив, що для участі у чергових Загальних зборах зареєструвалось 18 (вісімнадцять) акціонерів та їх представників за дорученнями, що у сукупності володіють: 128961 (Сто двадцять вісім  тисяч дев’ятсот шістдесят однією) акціями Товариства (77,19) % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

 

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів  досягнуто та становить

77,19 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, в т.ч. бюлетені для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».  

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів можливі три варіанти відповіді:  «за»,   «проти»,   «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 18.04.2014 р. об 13-00 год.

Відкрила чергові Загальні збори акціонерів Виконавчий директор ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” Кадірова Валентина Всеволодівна, яка ознайомила Збори з порядком денним та пояснила порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.
 5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік
 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
 7. Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з членами Ревізійної комісії.
 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

 

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: Виконавчого директора ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” Кадірову В.В., яка повідомила, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” (Протокол №1 від 20.02.2014р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Запропоновано:

«1). Обрати Головою зборів – Кадірову Валентину Всеволодівну

Секретарем зборів                 –  Бондарєву Світлану Володимирівну

 2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії       –  Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії           –  Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії            – Кадіров Руслан Джаванширович

3). Встановити термін дії повноважень даної  лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Кадірову Валентину Всеволодівну

Секретарем зборів                 –  Бондарєву Світлану Володимирівну

 2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії          – Кадіров Руслан Джаванширович

3). Встановити термін дії повноважень даної  лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

 

 1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

     Слухали:  Виконавчого директора ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ ” Кадірову В.В., яка прозвітувала про діяльність Товариства за звітній період. Довела до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2013 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності, ознайомила збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку,  визначила перспективи розвитку Товариства на 2014 рік. Звернула увагу зборів на складний стан в економіці держави, що відобразилися і на фінансових результатах суб’єктів господарської діяльності, в т.ч. і  Товариства.

Зазначила, що 2013 рік для Товариства був доволі складним з точки зору зменшення замовлень та платежів клієнтів. В той же час, завдяки здійснення цілого ряду фінансових заходів, направлених на економію ресурсів та витрат, Товариству вдалося уникнути збиткової діяльності у 2013 році, та навіть отримати прибуток у розмірі 294,0 тис.грн.

Окреслила основні напрямки діяльності Товариства на 2014р. Серед пріоритетних напрямків визначено як і в звітному році пошук нових вантажопотоків.

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

       Акціонером Жоголевим В.В.  запропоновано:

«Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2014 рік затвердити».

            Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення:

«Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2014 рік затвердити».

 

 1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

       Слухали:  Голову Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” Танцюру В.Ю., який ознайомив збори з роботою ради за 2013 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва. Наглядова рада разом з Дирекцією Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Запропоновано:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2013 рік прийняти до відома».  

            Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

    «Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2013 рік прийняти до відома».   

 

 

 1. Звіт Ревізійної комісії.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.

       Слухали: Голову Ревізійної комісії  ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” Сарану Н.В., яка ознайомила збори зі звітом Ревізійної комісії. Визначено основні показники діяльності Товариства у 2013 році. Фінансовий результат діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» за 2013 рік склав – прибуток у розмірі 294,0 тис.грн. В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2013р. підтверджують, що представлена Виконавчим директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ «ЧЕРКАСЬКИ            Й РІЧКОВИЙ ПОРТ» за 2013 рік.

    Зазначено, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2013р. та пропонує Загальним зборам ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» затвердити річний звіт за 2013р. і баланс ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»  станом на 31.12.2013р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

 Запропоновано:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2013 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2013 року затвердити».

             Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

     «Звіт Ревізійної комісії  прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2013 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2013 року затвердити».

 

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Слухали: Виконавчого директора  ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”, яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітній період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2013 році Товариством отримано прибуток у розмірі 294,0 тис.грн. В той же час, на початок 2013 року ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» мало непокритий збиток від діяльності минулих періодів.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов‘язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок розподілу прибутку.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень акціонером Кадіровим З.Д. запропоновано:

     «1) В зв’язку з наявністю у Товариства на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 1021,0 тис.грн., – отриманий ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2013 році у сумі 294,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності Товариства у минулих періодах;

2)  Зважаючи на  відсутність у Товариства інших джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу) – покриття залишку непокритого збитку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах у сумі 1021,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

      Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126050

Голосів

97,74 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2911

Голосів

2,26 % від присутніх на зборах

        Прийняте рішення

     «1) В зв’язку з наявністю у Товариства на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 1021,0 тис.грн., – отриманий ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2013 році у сумі 294,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності Товариства у минулих періодах;

2)  Зважаючи на  відсутність у Товариства інших джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу) – покриття залишку непокритого збитку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах у сумі 1021,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

 

 1. 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

     Слухали: Голову зборів ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” Кадірову В.В., яка доповіла, що відповідно до п.8.10. Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.  Діючий склад Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» обирався загальними зборами 30.03.2011р., а відповідно в 2014 році термін дії повноважень даного складу спливає. Відповідно Наглядовою радою підготовлено наступні проекти рішень, які пропонується до розгляду та прийняття рішення: –

«В зв’язку з закінченням 3-річного терміну, на який відповідно до п.8.10. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:– припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради –  Танцюри Віктора Юрійовича

Члена Наглядової ради: – Атаманенко Віктора Івановича

Члена Наглядової ради: – Бідного Олександра Валентиновича

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

«В зв’язку з закінченням 3-річного терміну, на який відповідно до п.8.10. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:– припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради        –  Танцюри Віктора Юрійовича

Члена Наглядової ради:        – Атаманенко Віктора Івановича

Члена Наглядової ради:        – Бідного Олександра  Валентиновича.

 

Доповідачем винесено на голосування наступний проект рішення:

«Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Танцюра Віктор Юрійович – член Наглядової ради

Атаманенко Віктор Іванович – член Наглядової ради

Бідний Олександр Валентинович  – член Наглядової ради».

 

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України  «Про акціонерні товариства»).

 Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6-2):

Танцюра Віктор Юрійович                                                  – член Наглядової ради

129021

Голосів

Атаманенко Віктор Іванович                                             – член Наглядової ради

128931

Голосів

Бідний Олександр Валентинович                                       – член Наглядової ради

128931

Голосів

Прийняте рішення

«Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Танцюра Віктор  Юрійович                                                    – член Наглядової ради

Атаманенко Віктор Іванович                                                – член Наглядової ради

Бідний Олександр Валентинович                                  – член Наглядової ради».

 

Доповідачем доведено до зборів, що Наглядова рада не змінювало умов цивільно-правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Наглядової ради та  запропоновано:

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Виконавчого директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

        «Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Виконавчого Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

 

Головою зборів підкреслено та доведено до відома обраних членів Наглядової ради необхідність після закінчення цих зборів обрання між собою простим голосуванням Голови Наглядової ради.

 

 1. Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання Ревізійної Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з Ревізійної комісії.

      Слухали: Голову зборів ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”, яка доповіла, що члени ревізійної комісії подали заяви про припинення своїх повноважень. Відповідно Наглядовою радою підготовлено наступні проекти рішень, які пропонується до розгляду та прийняття рішення: –

       «В зв’язку з власним волевиявленням акціонерів щодо свого припинення членства у складі ревізійної комісії: – припинити повноваження членів ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», А САМЕ:

Голови Ревізійної комісії  – Сарани Наталії Валеріївни

Члени Ревізійної комісії – Реви Віктора Яковича

Члена ревізійної комісії – Жоголева Володимира Володимировича».

             Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

       «В зв’язку з власним волевиявленням акціонерів щодо свого припинення членства у складі ревізійної комісії: – припинити повноваження членів ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», А САМЕ:

Голови Ревізійної комісії  – Сарани Наталії Валеріївни

Члени Ревізійної комісії – Реви Віктора Яковича

Члена ревізійної комісії – Жоголева Володимира Володимировича».

 

Доповідачем винесено на голосування наступний проект рішення:

       «Обрати Ревізійну комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Гордієнко Людмила Миколаївна – член Ревізійної комісії

Марченко Денис Юрійович – член Ревізійної комісії

Жоголев Володимир Володимирович – член Ревізійної комісії»

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України  «Про акціонерні товариства»).

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8-2):

Гордієнко Людмила Миколаївна                                    – член Ревізійної комісії

128961

Голосів

Марченко Денис Юрійович                                             – член Ревізійної комісії

128961

Голосів

Жоголев Володимир Володимирович                            –  член Ревізійної комісії

128961

Голосів

Прийняте рішення

«Обрати Ревізійну комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Гордієнко Людмила Миколаївна – член Ревізійної комісії

Марченко Денис Юрійович – член Ревізійної комісії

Жоголев Володимир Володимирович – член Ревізійної комісії»

 

Доповідачем доведено до зборів проект тексту цивільно-правовових договорів, який Товариством планується укласти з членами Ревізійної комісії Товариства  та запропоновано:

 «Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Виконавчого директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Прийняте рішення

        «Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Виконавчого Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

 

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову зборів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», яка зазначила, що вимоги чинного законодавства (ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”) зобов’язує акціонерне товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Доповідач ознайомила Збори зі ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”. Окремо підкреслила, що згідно норм цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зважаючи на те, що в будь-який момент у Товариства може виникнути потреба у вчиненні значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також беручи до уваги затверджені цими зборами напрямки діяльності Товариства на 2014 рік, Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 9 млн.грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

 • з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;
 • з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 4 млн.грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

  Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420

Голосів

0,32 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128481

Голосів

99,63 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Голосів

0,05 % від присутніх на зборах

Рішення не прийнято.

 

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 18.04.2014 року №1. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів нагадав Наглядовій раді, обраній на цих зборах, про необхідність проведення після закінчення зборів свого першого засідання, на якому обрати голову Наглядової ради та Дирекцію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

 

 

Голова зборів                              _______________________   Кадірова Валентина Всеволодівна

 

Секретар зборів                          _______________________   Бондарєва Світлана Володимирівна


{date} Раздел: Протоколи загальних зборів

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015