Черкаський річковий порт

Протокол №1 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” від 30 березня 2011 року.

Місце проведення: м. Черкаси, вул. Горького,1 (ІІ поверх, актовий зал).

Голова загальних зборів: Кадірова В.В.

Секретар загальних зборів: Бондарєва С.В.

 

Статутний капітал Товариства складає 58475,90 грн., який розподілений на 167074 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

            Повідомлення про загальні збори та порядок денний згідно законодавства України та Статуту Товариства опубліковане в таких засобах масової інформації:

 • Бюлетень Цінні папери України №26(3077) від 11.02.2011р.
 • Фондовий ринок Черкащини №6(411) від 11 лютого 2011 р.,

а також згідно Статуту персонально доведено до акціонерів простими листами.

            Право на участь в даних загальних зборах Товариство та право голосування з усіх питань мають 1006 акціонерів, що в сукупності володіють 167074 голосами (100% від Статутного капіталу). На балансі Товариства власних акцій немає.

            Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

            Реєстрація розпочата о 11.45, завершена о 12.45.

            Відкрив Загальні збори акціонерів голова зборів Кадірова В.В., яка надала слово мандатній комісії для ознайомлення з результатами реєстрації акціонерів.

            Голова мандатної комісії ознайомила присутніх з результатами реєстрації.

            Для участі у загальних зборах зареєструвались 38 акціонерів та їх представників, що в сукупності володіють 126846 голосами Товариства (75,92% відповідно). Загальні збори відповідно Статуту визнані правомочними.

            Кожен з присутніх на зборах акціонерів отримав мандат, що підтверджує кількість акцій, якими він володіє (кількість голосів, що він має згідно реєстрації), бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування.

            При голосуванні з будь-якого питання порядку денного зборів можливі три варіанти відповіді: „за”, „проти” та „утримався”.

            Голосування – відкрите, а починаючи з 9 питання порядку денного голосування проходить за допомогою бюлетенів, з 11 питання порядку денного голосування проходить за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

            Мандатна комісія та лічильна комісія згідно рішення Наглядової Ради №1 від 15 січня 2011р. складається з трьох осіб:

Мандатна комісія:

 1. Гузій Т.В.
 2. Сарана Н.В.
 3. Зернова Н.П.

Головою мандатної комісії призначено Гузій Т.В.

Лічильна комісія:

 1. Гузій Т.В.
 2. Зернов І.Д.
 3. Зернова Н.П.

Головою лічильною комісії призначено Гузій Т.В.

 

Порядок денний:

 1. Звіт дирекції ВАТ „Черкаський річковий порт” про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
 2. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2010 рік.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Затвердження річного звіту, балансу станом на 31.12.2010р.
 4. Затвердження порядку покриття прибутку (покриття збитку) за 2010 рік.
 5. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням його діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерне товариства».
 6. Відкликання виконавчого органу.
 7. Відкликання членів Наглядової ради ВАТ «Черкаський річковий порт».
 8. Відкликання членів ревізійної комісії ВАТ «Черкаський річковий порт».
 9. Затвердження Статуту Товариства ПАТ «Черкаський річковий порт».
 10.  Затвердження Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган (Дирекцію), Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.
 11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкаський річковий порт» та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 12. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Черкаський річковий порт» та затвердження їх цивільно-правових умов або трудових договорів з підприємством.   

 

 1. Звіт дирекції ВАТ «Черкаський річковий порт» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

 

Слухали:

– виконавчого директора ВАТ „Черкаський річковий порт” Кадірову В.В., яка  прозвітувала про діяльність товариства за минулий рік, відмітила досягнення, висвітлила недоліки та упущення в роботі.

  В доповіді зазначила, що замовлень на перевезення вантажів водним транспортом по р.Дніпро у 2010 році не було, у той же час як замовлення іноземних підприємств на перевезення вантажів по р.Дунай збільшилися у 2,8 рази. Перевезення щебеню залишилось на рівні 2009 року, збільшилося перевезення відсіву на 16,3%. Структура витрат не змінилася. Через велику ступінь зношеності дуже багато коштів витрачається на доковий ремонт флоту та ремонт кранового господарства. У 2010 році на Вилківській РЕБ флоту виконано докові ремонти т/х «Кременчук», затрати виконаного ремонту склали 287,6 тис. грн., та баржі «БП-59», затрати склали 119,9 тис.грн. Основними напрямками 2011 року будуть перевезення вантажів водним транспортом по р.Дунай, р.Дніпро, видобуток піску. 

 

Рева В.Я.: Пропоную роботу дирекції Товариства визнати задовільною, звіт дирекції про фінансово-господарську діяльність товариства в 2010 році затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності на 2011 рік.

    Акціонерами  підтримано пропозицію Рева В.Я. Інших пропозицій, зауважень та коригувань не надійшло.

    Пропозиція виноситься на голосування.

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

       Роботу дирекції товариства визнати задовільною. Звіт дирекції про фінансово-господарську діяльність товариства в 2010 році затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності на 2011 рік.

 

 1. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2010 рік.

Слухали:

 • Голову Наглядової ради ВАТ «Черкаський річковий порт» Танцюру В.Ю. про роботу ради за минулий рік та здійснені нею заходи. Він відмітив, що Наглядова рада затверджувала плани, розглядала звіти, що регулюють господарську і фінансову діяльність підприємства.

 

Акціонерам було запропоновано прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства. Пропозиція винесена на голосування.

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

   Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2010 рік.

 

 

 1. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Затвердження річного звіту, балансу станом на 31.12.2010р.

Слухали:

 • Звіт голови ревізійної комісії, в якому відмічено, що за 2010 рік ВАТ „Черкаський річковий порт” перевірялося різними контролюючими органами: Черкаська об’єднана державна податкова інспекція Черкаської області, Управління пенсійного фонду в Придніпровському районі, Державна екологічна інспекція в Черкаській області, Державний комітет України з державного матеріального резерву, Черкаське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Держцінінспекція. При проведенні ревізійною комісією та Дирекцією порту інвентаризації недостач виявлено не було.

Також, зазначено, що відповідно до ст.162 ЦК України, виконавчим органом Товариства для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності, залучено аудитора. Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «Украудит ХХІ-Полтава» була здійснена з 02.03.2011р. по 28 березня 2011р. перевірку ВАТ «Черкаський річковий порт»  та своїм висновком підтверджено відповідність річного звіту та балансу товариства станом на 31.12.2008р. реальному стану справ.       

Ревізійна комісія вважає можливим підтвердити баланс ВАТ „Черкаський річковий порт”.

 

Голова зборів Кадірова В.В., запропонувала за підсумками доповідей та звітів, річний звіт товариства та баланс станом на 31.12.2008 року затвердити. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення:

Роботу ревізійної комісії товариства визнати задовільною. Звіт та висновки ревізійної комісії затвердити. Річний звіт, баланс товариства станом на 31.12.10р. затвердити.

 

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2010 рік.

Слухали:

 • Визначено, що прибуток за 2011 рік склав 57,0 тис. грн. В 2009 році збиток був 961 тис.грн. Отже, непокритий збиток потрібно перекривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Акціонери підтримали запропоновану пропозицію. Пропозиція винесена на голосування.     

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

       Прибуток у сумі 57,0 тис.грн за результатами діяльності у 2010р направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

 

 1. Визначення типу та зміна найменування Товариства у звязку з приведеннм його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали:

– Голову зборів Кадірову В.В., яка доповіла, про особливості реформи законодавства про акціонерні товариства (2009-2011 років) і запропонувала, з метою виконання вимог законодавства приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип та найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» на публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт».  

 

Пропозиція виноситься на голосування.

 

   Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

  Змінити найменування з відкритого акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» на публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт». Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із зміною найменування акціонерного товариства.

 

 1. Відкликання виконавчого органу.

Слухали:

 • Голову загальних зборів Кадірова В.В., яка відмітила, що в зв’язку з дією Закону України «Про акціонерні товариства», потрібно відкликати виконавчий орган ВАТ «Черкаський річковий порт». Отже, звільнити Дирекцію у складі: Кадірової Валентини Всеволодівни, Кадірова Заура Джаваншировича, Міщенко Світлани Володимирівни.

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

 

Прийняте рішення

 Відкликати виконавчий орган Товариства. Звільнити Дирекцію ВАТ «Черкаський річковий порт» у складі: Кадірової Валентини Всеволодівни, Кадірова Заура Джаваншировича, Міщенко Світлани Володимирівни.  

 

 1. Відкликання членів Наглядової ради ВАТ «Черкаський річковий порт».

Слухали:

 • Голову загальних зборів Кадірова В.В., яка відмітила, що в зв’язку з дією Закону України «Про акціонерні товариства», потрібно відкликати членів Наглядової ради ВАТ «Черкаський річковий порт». Отже, звільнити членів Наглядової ради у складі: Танцюра Віктор Юрійович, Атаманенко Віктор Іванович.

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

 Відкликати членів Наглядової ради Товариства. Звільнити членів Наглядової ради ВАТ «Черкаський річковий порт» у складі: Танцюра Віктор Юрійович, Атаманенко Віктор Іванович, Бідний Олександр Валентинович.  

 

 1. Відкликання членів ревізійної комісії ВАТ «Черкаський річковий порт».

Слухали:

 • Голову загальних зборів Кадірова В.В., яка відмітила, що в зв’язку з дією Закону України «Про акціонерні товариства», потрібно відкликати членів ревізійної комісії ВАТ «Черкаський річковий порт». Отже, звільнити членів ревізійної комісії у складі: Гребенюк Борис Сергійович, Рева Віктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович.

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

 Відкликати членів ревізійної комісії Товариства. Звільнити членів ревізійної комісії ВАТ «Черкаський річковий порт» у складі: Гребенюк Борис Сергійович, Рева Віктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович.     

 

 1. Затвердження Статуту Товариства ПАТ «Черкаський річковий порт»

Слухали:

 • Голову загальних зборів Кадірова В.В., яка доповіла присутнім акціонерам (представникам) про зміни до Статуту Товариства пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про зміну типу та найменування на публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт» і з метою приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI. Доповідачем запропоновано:
 1. Шляхом викладення Статуту ВАТ «Черкаський річковий порт» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту пов’язані із:

– приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI;

–  пов’язані із зміною найменування товариства на публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт»;

– делегувати голові зборів Кадіровій В.В. право підпису Статуту ПАТ «Черкаський річковий порт» в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р;

 1. Доручити виконавчому директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р.

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126846

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

Голосів

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

 1. Шляхом викладення Статуту ВАТ «Черкаський річковий порт» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту пов’язані із:

– приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI;

–  пов’язані із зміною найменування товариства на публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт»;

– делегувати голові зборів Кадіровій В.В. право підпису Статуту ПАТ «Черкаський річковий порт» в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р;

 1. Доручити виконавчому директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р.

 

 

 1. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган (Дирекцію), Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

Слухали:

– Голову загальних зборів Кадірова В.В., яка відмітила, що з дією Закону України «Про акціонерні товариства» потрібно Положення привести у відповідність до чинного законодавства. У Положеннях Товариства зазначені норми закону відносно процедури проведення загальних зборів, дії та повноважень членів Дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії.

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюлетенів (згідно ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

 

Всього оброблено 38 бюлетенів (кількість голосів – 126846).

Немає бюлетенів, які неправильно заповнені, та не враховані про підрахунку голосів.

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126816

Голосів

99,98%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

30

Голосів

0,02%

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

Затвердити Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган (Дирекцію),  Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкаський річковий порт» та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догорів з членами Наглядової ради.

 

Слухали:

– Голову загальних зборів Кадірова В.В., яка відмітила, що Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування та строком на 3 роки згідно Статуту та ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала обрати наступних осіб до членів Наглядової ради: Танцюра Віктор Юрійович, Атаманенко Віктор Іванович, Бідний Олександр Валентинович. 

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43, 53 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

 

Всього оброблено 38 бюлетенів (кількість голосів – 380538 ),

3 бюлетеня не враховані при підрахунку голосів (містить виправлення).

 

Результати кумулятивного голосування по кожному кандидату :

 

П.І.Б.

Кількість голосів

Танцюра Віктор Юрійович

126766

Атаманенко Віктор Іванович

126706

Бідний Олександр Валентинович

126736

 

 

Голова зборів відмітила, що умови цивільно-правових угод були викладені в бюлетені, де зазначено, що всі члени виконують на безоплатній основі  всі функції члена Наглядової ради, які викладені в Статуті товариства ПАТ «Черкаський річковий порт» та згідно «Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкаський річковий порт», з іншої сторони ПАТ «Черкаський річковий порт» зобов’язане забезпечити всі умови для виконання покладених на члена Наглядової ради функцій та сприяти цьому виконанню.   

Особа, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – виконавчий директор. 

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126816

Голосів

99,98%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

30

Голосів

0,02%

«Не голосували»

Голосів

 

 

Прийняте рішення

Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на 3 роки з повноваженнями згідно Статуту, Закону України «Про акціонерні товариства», Положення, цивільно-правових договорів: Танцюра Віктор Юрійович, Бідний Олександр Валентинович, Атаманенко Віктор Іванович. Відповідно до норм Статуту товариства, доручити новообраному складу Наглядової ради простим голосуванням обрати Голову Наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правової угоди, що укладатимуться з ними, та призначити виконавчого директора особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.        

 

 1. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Черкаський річковий порт» та затвердження їх цивільно-правових умов або трудових договорів з підприємством.

Слухали:

– Голову загальних зборів Кадірова В.В., яка відмітила, що ревізійна комісія обирається шляхом кумулятивного голосування та строком на 5 років згідно Статуту та ЗУ «Про акціонерні товариства». Запропонувала обрати наступних осіб до членів ревізійної комісії: Сарана Наталія Валеріївна, Рева Віктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович.

 

Пропозиція винесена на голосування.

 

З цього питання голосування відбувалася за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43, 73 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

 

Всього оброблено 38 бюлетенів (кількість голосів – 380538),

3 бюлетеня не враховані при підрахунку голосів (містить виправлення).

 

Результати кумулятивного голосування по кожному кандидату :

 

П.І.Б.

Кількість голосів

Сарана Наталія Валеріївна

126786

Рева Віктор Якович

126791

Жоголєв Володимир Володимирович

126631

 

Голова зборів відмітила, що умови цивільно-правових угод були викладені в бюлетені, де зазначено, що всі члени виконують на безоплатній основі  всі функції члена ревізійної комісії, які викладені в Статуті товариства ПАТ «Черкаський річковий порт» та згідно «Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкаський річковий порт», з іншої сторони ПАТ «Черкаський річковий порт» зобов’язане забезпечити всі умови для виконання покладених на члена ревізійної комісії функцій та сприяти цьому виконанню.   

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126846

Голосів

100%

Голосували «За»

126816

Голосів

99,98%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

30

Голосів

0,02%

«Не голосували»

Голосів

 

Прийняте рішення

Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 5 років з повноваженнями згідно Статуту, закону України «Про акціонерні товариства», Положення, цивільно-правових угод: Сарана Наталія Валеріївна, Рева Віктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович. Відповідно до норм Статуту товариства, доручити новообраному складу ревізійної комісії простим голосуванням обрати Голову ревізійної комісії. Затвердити умови цивільно-правової угоди, що укладатимуться з ними.

 

Голова зборів                                                                            В.В.Кадірова

 

Секретар зборів                                                                         С.В.Бондарєва


{date} Раздел: Протоколи загальних зборів

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015