Черкаський річковий порт

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18 квітня 2014 року.

Дата складання протоколу: “18 квітня 2014 року

Лічильна комісія у складі:    

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

      Член лічильної комісії          – Кадіров Руслан Джаванширович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що відбулися  «18» квітня 2014 року, за адресою:

18016, Україна, м. Черкаси, вул. Горького, буд. 1, адміністративне приміщення ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”, актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів 13 год. 00 хв.

Час закриття зборів   15 год. 20 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

 18 (вісімнадцять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

128961 (сто двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят один), що складає  77,19 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Кадірову Валентину Всеволодівну

Секретарем зборів                 –  Бондарєву Світлану Володимирівну

 2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії          – Кадіров Руслан Джаванширович

3). Встановити термін дії повноважень даної  лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

   2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

 «Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2014 рік затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

 «Звіт Наглядової ради ПУБЛіЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2013 рік прийняти до відома».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.

Проект рішення:

 «Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2013 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2013 року затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Проект рішення:

     «1) В зв’язку з наявністю у Товариства на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 1021,0 тис.грн., – отриманий ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2013 році у сумі 294,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності Товариства у минулих періодах;

2)  Зважаючи на  відсутність у Товариства інших джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу) – покриття залишку непокритого збитку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах у сумі 1021,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126050

Голосів

97,74 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2911

Голосів

2,26 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

«В зв’язку з закінченням 3-річного терміну, на який відповідно до п.8.10. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:– припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради        –  Танцюра Віктор Юрійович

Члена Наглядової ради:        – Атаманенко Віктор Іванович

Члена Наглядової ради:        – Бідний Олександр Валентинович  

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

Проект рішення:

«Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Танцюра Віктор Юрійович                                                    – член Наглядової ради

Атаманенко Віктор Іванович                                               – член Наглядової ради

Бідний Олександр Валентинович                                         – член Наглядової ради».

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України  «Про акціонерні товариства»).

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6-2):

Танцюра Віктор Юрійович                                                  – член Наглядової ради

     129021

Голосів

Атаманенко Віктор Іванович                                             – член Наглядової ради

128931

Голосів

Бідний  Олександр Валентинович                                      – член Наглядової ради

128931

Голосів

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії               Гордієнко Тарас Миколайович                 ___________________________

Член лічильної комісії                   Ватагін Петро Миколайович                       ___________________________

Член лічильної комісії                   Кадіров Руслан Джаванширович             ___________________________

 

Проект рішення:

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. УповноважитиВиконавчого директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

7. Припинення повноважень голови і членів ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії  Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«В зв’язку з власним волевиявленням акціонерів щодо свого припинення членства у складі ревізійної комісії: – припинити повноваження членів ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме:

Голови Ревізійної комісії – Сарани Наталії Валеріївни

Члена Ревізійної комісії – Реви Віктора Яковича

Члена ревізійної комісії – Жоголева Володимира Володимировича

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

Проект рішення:

«Обрати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Гордієнко Людмила  Миколаївна  – член Ревізійної комісії

Марченко Денис Юрійович – член Ревізійної комісії

Жоголев Володимир Володимирович – член Ревізійної комісії

Голосування відбувалася за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України  «Про акціонерні товариства»).

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-2):

Гордієнко Людмила Миколаївна                                        – член Ревізійної ради

     128961

Голосів

Марченко Денис Юрійович                                                  – член Ревізійної ради

128961

Голосів

Жоголев Володимир Володимирович                                  – член Ревізійної ради

128961

Голосів

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

Проект рішення:

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Виконавчого директора Товариства на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».  

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

 

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 9 млн.грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

–          з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;

–          з реалізацією/придбанням/списанням  основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 4  млн.грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

128961

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420

Голосів

0,32 % від присутніх на зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128481

Голосів

99,63% від присутніх на зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Голосів

0,05 % від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення не прийнято. 

 

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування  не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

 

Голова  лічильної  комісії                                  Гордієнко Тарас Миколайович

 

Член лічильної комісії                                         Ватагін Петро Миколайович

 

Член лічильної комісії                                       Кадіров Руслан Джаванширович


{date} Раздел: Про нас

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015