Черкаський річковий порт

Положення про загальні збори публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт”  (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції дирекцією.

2.3. Компетенція загальних зборів визначається законом та Статутом Товариства.

2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові загальні збори.

3.2. Річні загальні збори скликаються  одного разу на рік та повинні бути проведені не  пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання щодо:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподілу прибутку і збитків Товариства;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вносяться питання:

– обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

– припинення рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.  

3.4. Усі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими. Позачергові загальні збори скликаються:

• з власної ініціативи;

• на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

• на вимогу ревізійної комісії;

• на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

• в інших випадках, встановлених  законом.

3.5. Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання загальних зборів передбачає:

1) прийняття рішення про їх скликання;

2) повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;

3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання річних загальних зборів відбувається Дирекцією на підставі відповідного рішення наглядової ради.

4.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

4.4 Пропозиція до порядку денного повинна містити:

1) прізвище (найменування) акціонера, який її вносить;

2) кількість належних йому акцій

3) тип та/або клас належних йому акцій

4) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення

5) кількість, тип та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства

6) підписана акціонерами, які її подають.   

4.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається безпосередньо до виконавчого органу Товариства, або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства.
4.6. Наглядова рада  приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів.

Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

4.7. Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів повинно містити:

1) дату, час та місце проведення зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного;

3) порядок реєстрації акціонерів;

4) перелік документів, пов’язаних з порядком денним та порядок ознайомлення з ними акціонерів;

5) дату, складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6) затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;

7) інформацію про формування робочих органів загальних зборів.

4.11. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів Дирекція надсилає акціонерам персонально простий лист з письмовим повідомленням про проведення загальних зборів та їх порядок денний.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами загальних зборів є:

• мандатна комісія;

• лічильна комісія;

• реєстраційна комісія;

• голова загальних зборів;

• секретар загальних зборів.

5.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах;

2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

3) видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;

4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;

5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;

6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів;

7) здає до дирекції Товариства документи загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів; реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів); журнал обліку довіреностей; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування).

5.3. Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів створюється лічильна комісія.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

1) організує голосування на загальних зборах;

2) роз’яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

4) складає протокол про підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та здає до Дирекції Товариства документи загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

5.4. Члени реєстраційної та лічильної комісій призначаються та звільняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

5.5. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар загальних зборів.

5.6. Обрання на загальних зборах голови та секретаря зборів можливе за умови включення до порядку денного загальних зборів акціонерів відповідного питання.

Голова загальних зборів:

1) керує роботою загальних зборів;

2) оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;

3) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;

4) оголошує питання порядку денного і надає слово;

5) дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням загальних зборів;

6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

7) приймає рішення з питань, пов’язаних з процедурою проведення загальних зборів;

8) підписує протокол загальних зборів;

9) здає до дирекції Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол загальних зборів).

Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада, крім секретаря загальних зборів, може призначати також секретаріат, який допомагає секретарю загальних зборів у складанні та оформленні протоколу загальних зборів.

6. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. У день проведення загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників загальних зборів.

6.2. Реєстрація учасників загальних зборів проводиться за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму загальних зборів.

6.3. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється на підставі:

• реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), складеного на дату проведення загальних зборів;

• документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у загальних зборах;

• довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

6.4. Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

6.5. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

6.6. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, у якому зазначається:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, час та місце проведення загальних зборів;

3) склад реєстраційної комісії;

4) час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;

5) загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах, складеного на день проведення загальних зборів;

6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів;

8) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

6.7. Акціонери, які володіють у сукупності понад 10 відсотками простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, письмово повідомивши про це Дирекцію (акціонерів, що скликають позачергові загальні збори) до початку реєстрації.

6.8. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені за особистим підписом Дирекцією Товариства про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

6.9. Під час контролю перевіряється:

1) своєчасність початку та закінчення реєстрації;

2) наявність реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів) на дату проведення загальних зборів;

3) наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у загальних зборах;

4) дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

5) правомірність відмови у реєстрації;

6) дотримання порядку визначення кворуму загальних зборів;

7) відповідність протоколів засідань мандатної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

7. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

7.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 відсотків голосів. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися.
7.3. У разі, якщо голова та секретар загальних зборів акціонерів заздалегідь не призначені і до порядку денного загальних зборів включено питання про їх обрання, загальні збори обирають голову та секретаря зборів. Після обрання голова загальних зборів відкриває загальні збори.

7.4. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

7.5. Голова загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

7.6. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

• основна доповідь –  10-15 хвилин;

• відповіді на запитання – 5 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

7.7. Після обговорення голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

7.8. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

8.1. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

8.2. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату та час проведення загальних зборів;

3) питання, винесені на голосування, та проекти рішень з них;

4) варіанти голосування з кожного проекту рішення – “за”, “проти”, “утримався”;

5) вказівку на те, що бюлетень повинен бути підписаний акціонером і що у разі відсутності такого підпису бюлетень вважатиметься недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради, ревізійної комісії, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я, по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1)      повне найменування акціонерного товариства;

2)      дату і час проведення загальних зборів;

3)      перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4)      місце для зазначення акціонером кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5)      застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6)      зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, коли він відрізняється від офіційно виготовленого зразка.

8.3. Бюлетені не враховуються при підрахунках голосів коли він має виправлення, не можливо визначити волевиявлення акціонера.

8.4.  Загальні збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

8.5. За підсумками голосування складається протокол, у якому зазначається:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, час та місце проведення загальних зборів;

3) склад лічильної комісії;

4) кількість голосів, відданих “за”, “проти”, “утримався” кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

5) прийняті загальними зборами рішення.

Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

8.6. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Рішення, ухвалені загальними зборами, а також результати голосування доводяться до відома акціонерів, включених до реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах, складеного на день проведення загальних зборів, не пізніше як через 10 робочих днів після проведення загальних зборів, шляхом надсилання простим листом.

8.7. Рішення зборів є обов’язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем (секретаріатом) загальних зборів.

9.2. У протоколі загальних зборів зазначаються:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, час та місце проведення загальних зборів;

3) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4) загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах;

5) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

6) наявність кворуму загальних зборів;

7) голова та секретар загальних зборів;

8) порядок денний загальних зборів;

9) основні положення виступів;

10) порядок голосування на загальних зборах;

11) підсумки голосування та рішення, прийняті загальними зборами.

9.3. Протокол загальних зборів, а також затверджені загальними зборами зміни до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни до них, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами голови та секретаря загальних зборів та скріплені печаткою Товариства.

9.4. Голова та секретар загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін до них.

9.5. Протокол загальних зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи лічильної та реєстраційної комісій, зміни до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше десяти днів з моменту закриття загальних зборів.

9.6. Копії протоколу загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Товариством.

9.7. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються у дирекції Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

 

 

Голова загальних зборів                                                                            В.В.Кадірова

 

Секретар загальних зборів                                                                        С.В.Бондарєва


{date} Раздел: Про нас

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015