Черкаський річковий порт

Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який проводить перевірку фінансової-господарської діяльності акціонерного Товариства.

2.2. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

2.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства.

2.4. Голова ревізійної комісії:

1) організує роботу ревізійної комісії;

2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;

3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

2.5. Заступник голови ревізійної комісії надає допомогу голові ревізійної комісії в організації роботи ревізійної комісії та виконує його функції у разі його відсутності.

2.6. Секретар ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії.

2.7. Компетенція ревізійної комісії визначається законом та Статутом Товариства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання дирекції та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

3.2. Ревізійна комісія зобов’язана:

1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, дирекції та ініціатору проведення позапланової перевірки;

3) доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

4) негайно інформувати наглядову раду та дирекцію про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;

6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

3.3. Члени ревізійної комісії зобов’язані:

1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) своєчасно надавати ревізійній комісії, дирекції, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.4. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія складається з 3 осіб. До складу ревізійної комісії входять голова, заступник голови, секретар ревізійної комісії.

4.2. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Голова та члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради або дирекції Товариства.

4.3. Головою ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна комісія обирається строком на п’ять років.

5.2. Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.

5.3. Після їх обрання з членами ревізійної комісії укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Такою особою може бути голова загальних зборів акціонерів або інша особа, визначена Товариством.

5.4. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України; перешкоджають виконанню обов’язків голови, члена ревізійної комісії;

3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів; ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків;

4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. У разі одностороннього складання з себе повноважень член ревізійної комісії зобов’язаний письмово повідомити про це ревізійну комісію, дирекцію та наглядову раду Товариства..

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Організаційними формами роботи ревізійної комісії є:

• планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

• засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи ревізійної комісії.

6.2. Планова перевірка проводиться ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

6.3. Позапланові перевірки проводяться ревізійною комісією:

• з власної ініціативи;

• за рішенням загальних зборів акціонерів;

• за рішенням наглядової ради;

• на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності понад 10 відсотків простих акцій товариства.

6.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

• підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

• інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

• інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

6.5. Складений ревізійною комісією висновок підписується усіма членами ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові (секретарю) ревізійної комісії Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

6.6. Члени ревізійної комісії зобов’язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену ревізійної комісії або третій особі.

6.7. На засіданні ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

6.8. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

6.9. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

6.10. Під час голосування на засіданні голова та члени ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

7. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані до наглядової ради та дирекції Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні наглядової ради, дирекції, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

7.2. Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства на найближчому засіданні наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки ревізійною комісією.

7.3. Доповідь голови ревізійної комісії загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства має містити:

1) інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки;

2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його загальними зборами.

 

Голова загальних зборів                                                                            В.В.Кадірова

 

Секретар загальних зборів                                                                        С.В.Бондарєва


{date} Раздел: Про нас

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015