Черкаський річковий порт

Положення про виконавчий орган (Дирекцію) публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про дирекцію публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи дирекції, а також права, обов’язки та відповідальність членів дирекції Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКЦІЇ

2.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

2.2. Завдання дирекції полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління.

2.4.Виконавчий директор виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

2.5. Компетенція дирекції визначається відповідним законом та Статутом Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ

3.1. Члени дирекції мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні дирекції Товариства;

4) ініціювати скликання засідання дирекції Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення дирекції Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена дирекції, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

3.2. Члени дирекції зобов’язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях дирекції;

5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання дирекції;

9) завчасно готуватися до засідання дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами дирекції Товариства;

11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, дирекції, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Члени дирекції несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени дирекції, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Порядок притягнення членів дирекції до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осіб органів управління Товариства.

4. СКЛАД ДИРЕКЦІЇ

4.1. Дирекція складається з 3 осіб. До складу дирекції входять виконавчий директор та члени дирекції.

4.2. Члени дирекції не можуть одночасно бути членами наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

4.3. Членами дирекції не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. Членом дирекції не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКЦІЇ

5.1. Дирекція обирається строком на 3 роки.

5.2. Після обрання  з виконавчим директором укладається контракт, а з членами дирекції – строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Від імені Товариства контракт з виконавчим директор та строкові трудові договори з членами дирекції укладає голова наглядової ради Товариства протягом 3х днів з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених наглядовою радою Товариства.

5.3. Повноваження голови, членів дирекції можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

Голова та члени дирекції можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов’язків.

5.4. Голова, члени дирекції можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

6. ФОРМУВАННЯ ДИРЕКЦІЇ

6.1. Дирекція у складі Виконавчого директора та членів дирекції обирається  Наглядовою радою Товариства.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу дирекції мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу дирекції подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

6.4. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу та посаду, на яку висувається кандидат;

4) прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;

5) інформацію про освіту.

7. ЗАСІДАННЯ ДИРЕКЦІЇ

7.1. Організаційною формою роботи дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності.

7.2. Засідання дирекції скликаються виконавчим директором:

1) за власною ініціативою виконавчого директора;

3) за ініціативою наглядової ради Товариства;

4) за ініціативою ревізійної комісії Товариства;

5) за ініціативою члена дирекції Товариства.

7.3. План роботи дирекції формується відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради, пропозицій виконавчого директора та членів дирекції.

7.4. Виконавчий директор головує на засіданні дирекції та організує його проведення.

7.5. Засідання дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів дирекції.

7.6. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні дирекції у такому порядку:

1) виступ члена дирекції або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

2) відповіді доповідача на питання членів дирекції;

3) обговорення питання порядку денного;

4) внесення пропозицій щодо проекту рішення;

5) голосування за запропонованими рішеннями;

6) підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

7) оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою засідання.

7.7. Дирекція може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів дирекції не заперечує проти розгляду цих питань.

7.8. Під час голосування Виконавчий директор та кожен з членів дирекції мають один голос. Член дирекції не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів дирекції, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос виконавчого директора є вирішальним.

7.9. Виконавчий директор організує ведення протоколів засідання дирекції. Протокол засідання дирекції має бути остаточно оформлений у строк не більше двох робочих днів з дня проведення засідання.

Протокол засідання дирекції повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату та місце проведення засідання дирекції;

3) перелік осіб, які були присутні на засіданні;

4) інформацію про головуючого на засіданні;

5) наявність кворуму;

6) питання порядку денного;

7) основні положення виступів;

8) підсумки голосування та рішення, прийняті дирекцією.

Протокол засідання підписується головою засідання та всіма членами дирекції, які брали участь у засіданні.

Особа, яка головувала на засіданні дирекції, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

Член дирекції, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні дирекції. Зауваження членів дирекції додаються до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

7.10. Рішення дирекції, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих дирекцією, здійснює виконавчий директор і за його дорученням один або декілька членів дирекції Товариства.

7.11. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань дирекції, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання дирекції.

8. ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКЦІЇ

8.1. Дирекція є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.

8.2. За підсумками року дирекція зобов’язано звітувати перед загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3. Дирекція звітує перед загальними зборами та наглядовою радою про:

• виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

• фінансово-економічний стан Товариства;

• стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

8.4. Звіт дирекції складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства. Звіт також викладається Виконавчим директором в усній формі на загальних зборах акціонерів.

8.5. Окрім регулярних звітів наглядовій раді, дирекція зобов’язана:

1) на письмову вимогу наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;

Голова загальних зборів                                                                            В.В.Кадірова

 

Секретар загальних зборів                                                                        С.В.Бондарєва


{date} Раздел: Про нас

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015