Черкаський річковий порт

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює за діяльністю дирекції та захист прав акціонерів Товариства.

2.2. Компетенція наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства.

2.3 Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях дирекції Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та визначається в цивільно-правовому або трудовому договорі, умови якого затверджуються на загальних зборах акціонерів.

3.2. Члени наглядової ради зобов’язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради.

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3.  Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осіб органів управління Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з 3 осіб. До складу наглядової ради входять голова, заступник та секретар наглядової ради.

4.2. Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом дирекції та (або) ревізійної комісії Товариства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на три роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами наглядової ради укладає  

особа, яка призначена загальними зборами акціонерів.

5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена наглядової ради;

3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків;

4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

   У разі вибуття члена наглядової ради,  всі інші члени наглядової ради діють у тому ж складі до обрання на загальних зборів акціонерів.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів кумулятивним голосуванням.

6.2. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

6.3. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) назву органу, до якого висувається кандидат;

3) прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;

4) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

5) інформацію про освіту (назву навчального закладу)

6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх років;

7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

 

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами наглядової ради є:

• голова наглядової ради;

• заступник наглядової ради;

• секретар наглядової ради;

• постійні та тимчасові комітети наглядової ради.

7.2. Голова наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) організує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв’язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7.3. Заступник голови наглядової ради виконує обов’язки голови наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків.

7.4. Секретар наглядової ради:

1) за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;

2) забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань наглядової ради;

6) інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті наглядовою радою шляхом заочного голосування;

7.5. Голова, заступник голови, секретар наглядової ради обираються на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.

Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради. Голова, заступник голови, секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради.

7.6. Наглядова рада може створювати із числа членів наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.8. У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.9. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов’язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

 

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові засідання.

8.2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

• спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

8.3. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

8.4. Під час голосування  голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

8.5. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

8.6. Під час засідання наглядової ради у формі спільної присутності секретар наглядової ради веде протокол.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

1) повне найменування Товариства;

2) дата та місце проведення засідання наглядової ради;

3) особи, які були присутні на засіданні;

4) питання порядку денного;

5) основні положення виступів;

6) рішення, прийняті наглядовою радою.

Протокол засідання наглядової ради підписується всіма членами наглядової ради, які брали участь у засіданні.

8.7. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, дирекцією, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.8. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, секретар наглядової ради.

8.9. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

Голова загальних зборів                                                                            В.В.Кадірова

 

Секретар загальних зборів                                                                        С.В.Бондарєва


{date} Раздел: Про нас

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015