Черкаський річковий порт

СТАТУТ Публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” (Нова редакція)

СТАТУТ  ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт» (далі – Товариство) є юридичною особою за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. Акціонерне товариство, засновано згідно з Наказом Фонду державного майна України від 10 листопада 1992 року № 477 у відповідності з Законами України “Про приватизацію майна державних підприємств”, “Про господарські товариства”.

1.3. Повне найменування Товариства:

      Українською мовою – Публічне Акціонерне товариство “Черкаський річковий порт”.

      Англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “Cherkassy River Port”.

Скорочене найменування Товариства:

      Українською мовою – ПАТ “Черкаський річковий порт” або ПАТ “ЧРП”.

1.4. Товариство є правонаступником усіх прав та обов’язків відкритого акціонерного товариства «Черкаський річковий порт».

1.5. Місце знаходження товариства (юридична адреса):

Україна, 18016, м.Черкаси, вул.Горького, 1

      Товариство має власні розрахункові та валютні рахунки в банківських установах.

1.6. Товариство засновано на базі Державного майна «Черкаського річкового порту» “Укррічфлоту” шляхом випуску акцій на повну вартість цього майна, і є його правонаступником з переходом до нього усіх майнових прав та зобов’язань, покладених на підприємство річкового транспорту нормативними актами.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

 

2.1. Діяльність товариства спрямована на подальший  його розвиток, збільшення основних фондів та обігових коштів, одержання прибутку на вкладений капітал.

2.2. Метою діяльності товариства є:

      Забезпечення ефективного здійснення перевезень вантажів та пасажирів і використання вантажного та пасажирського флоту, а також переробки вантажів, створення умов для розвитку конкуренції і забезпечення її економічними методами, збереження наявних соціальних гарантій для працівників Товариства і акціонерів товариства, сприяння регулярному судноплавству та ефективному використанню флоту.

2.3. Предметом діяльності товариства є:

2.3.1. Обробка і обслуговування вантажного і пасажирського флоту.

2.3.2. Виконання перевантажувальних робіт на вантажних дільницях порту, пристанях і клієнтурних причалах.

2.3.3. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів морським та річковим транспортом.

2.3.4. Здійснення перевезень вантажів, пасажирів автомобільним транспортом.

2.3.5. Організація вантажної та комерційної роботи

2.3.6. Забезпечення залучення вантажів для збільшення доходів порту і стабільної фінансової діяльності.

2.3.7. Агентування та фрахтування морського та річкового вантажного та пасажирського флоту.

2.3.8.  Обробка залізничних вагонів та автотранспорту.

2.3.9. Обслуговування транзитного пасажиро-вантажообігу.

2.3.10. Надання послуг по комплексному обслуговуванню транзитного флоту, а також усіх суден України та інших держав, що знаходяться в порту.

2.3.11. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях вантажів, постачальних та інших комерційних (посередницьких) послуг.

2.3.12. Створення митного ліцензійного складу та приймання, видача і короткострокове зберігання вантажів.

2.3.13. Готельне обслуговування пасажирів та населення.

2.3.14. Ремонт флоту і перевантажувальних механізмів.

2.3.15. Цивільне та житлове будівництво.

2.3.16. Здійснення будівельно-монтажних робіт на промислових і соціальних спорудах.

2.3.17. Виробництво і реалізація продуктів сільського господарства та інших видів підсобної діяльності.

2.3.18. Виготовлення, придбання та реалізація обладнання, товарів та нафтопродуктів.

2.3.19.  Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та  непродовольчими товарами.

2.3.20. Здійснення брокерських, посередницьких і торгівельних операцій по виявленню та включенню в господарський обіг інвестицій, іновацій, матеріальних ресурсів, спец. торгівлі та бартерні операції.

2.3.21. Брати та здавати в аренду споруди, причали, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, що належить Товариству.

2.3.22. Надання експертних консультацій та маркетингових послуг.

2.3.23. Товариство в установленому Законом порядку здійснює зовнішньо-економічну діяльність, проводить експортно-імпортні операції, як в Україні так і за її межами, в тому числі транспортні, товарообмінні, торгівельні, посередницькі операції, перевезення вантажів своїм флотом і виконання робіт у водах інших держав, тощо.

2.3.24. Для забезпечення безперебійної діяльності транспортного процесу Товариство підтримує тісний зв’язок з установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, укладаючи з ними взаємоугоди  про обробку транспортного флоту, будівництво і ремонт суден, торговельне обслуговування транспортного складу і пасажирів, будівництво берегових об’єктів, шляхове обслуговування та інше.

2.3.25 Проектно-дослідницька та конструкторсько-дослідницька діяльність, розвиток науки та техніки.

2.3.26. Надання послуг для одержання професійної освіти, підготовки спеціалістів водного транспорту, оформлення допусків для роботи на суднах закордонного плавання.

2.3.27. Медичне обслуговування працівників Товариства та інших громадян.

2.3.28. Здійснення окремих видів діяльності на підставі ліцензій у випадках, передбачених Законодавством України.

2.3.29. Купувати, відчужувати рухоме та нерухоме майно згідно чинного Законодавства.

2.3.30. Надання послуг населенню та побутове обслуговування населення.

2.3.31. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань та допуску до роботи, пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.3.32. Видобування піску та експлуатація родовищ будівельних матеріалів та інших корисних копалин.

2.3.33. Надання послуг зв’язку.

2.3.34. Надання послуг, пов’язаних з охороною власності.

2.3.35.  Підприємницька діяльність, пов’язана з постачанням та використанням електричної енергії.

2.4. Товариство самостійно визначає стратегію і тактику свого розвитку, зовнішньо-економічну діяльність, формує виробничі та інші перспективні та оперативні плани розвитку.

2.5. Товариство має право передавати основні засоби та інші активи у склад інших юридичних осіб в обмін на корпоративні права.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

 

3.1. Товариство є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним Законодавством України та цим Статутом.

      Для здійснення своєї мети Товариство самостійно визначає свою структуру.

3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, має фірмовий знак ПАТ “Черкаський річковий порт” – що є зображенням адміралтейського якіра з двома лапами та кільцем на штоці з зображенням штурвала з чотирма спицями перед веретеном якіра. Зображення фірмового знаку супроводжується написом “ПАТ ”Черкаський річковий порт””. Знак для товарів та послуг, фірмову марку, вимпел, печатку з зображенням в колі назви  та фірмового знаку, а також штампи зі своїм найменуванням –  затверджуються Наглядовою Радою Товариства і реєструються чинно діючого Законодавства України.

 

 

 

      Фірмовий знак призначений також для виготовлення логотипу по оформленню ділових листів товариства, для розміщення в печатці з назвою та логотипом всередині, як фірмову марку на суднах Товариства та як товарний знак на продукції, яка випускається Товариством.

      Вимпел ПАТ “Черкаський річковий порт” має вигляд бірюзового рівнобедренного трикутника висотою і основою, які дорівнюють одному метру, фірмовий знак знаходиться у верхньому куті біля древка.

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником: майна, переданного йому засновником у власність (що увійшло до статутного капіталу Товариства за станом на 10.11.1992р. №477); 

майна, одержанного в результаті його фінансово-господарської діяльності;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законом.

3.6. Ризик випадкової загибелі, пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у повне господарське користування, несе Товариство.

3.7. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження власним майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в аренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та передавати їх іншим способом, якщо це не суперечить Законодавству та нормативним документам Товариства.

3.9. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи).

3.10. Товариство має право укладати угоди та контракти, зокрема купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії, тощо:

      набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати в суді, арбітражному та третейському суді, виступати як дарувальником так і обдаровуваним.

3.11. Товариство має право в установленому діючим Законодавством порядку:

      випускати акції, облігації та інші цінні папери;

      брати  участь в об’єднаннях з суб’єктами господарської діяльності, створювати спільні підприємства з іноземними, юридичними та фізичними особами, бути засновником чи учасником господарських товариств, створювати на території України та за її межами дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, розміщувати грошові кошти в облігації, позики, депозити, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондових біржах.

3.12. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.

3.13. Дочірні підприємства діють на підставі Статуту, що затверджується загальними зборами акціонерів Товариства, а філії, представництва, інші відокремлені підрозділи – на підставі затвердженого загальними зборами Положення.

3.14. Керівники дочірніх підприємств, філій та представництв призначаються на посаду Наглядовою Радою Товариства.

3.15. Майно, грошові та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, а також надане їм в користування майно, що знаходиться

на території України та за її межами, захищені Правом власника у відповідності до Законодавства України.

3.16. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній валюті та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого розташування, так і за місцем розташування своїх дочірніх підприємств, філій та представництв.

      Товариство має право відкривати рахунки в закордонних банках у відповідності з діючим Законодавством України та зарубіжних держав.

3.17. Товариство має право надавати (за рахунок своїх коштів) юридичним та фізичним особам України та інших держав позики на договірних умовах.

3.18. У процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи, згідно діючого Законодавства України та даного Статуту.

 

4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

 

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.

4.2. Учасниками (акціонерами) товариства є: юридичні та фізичні особи України та інших держав, що набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації або на вторинному ринку цінних паперів.

4.3. Акціонери товариства мають право:

      брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом та нормативними документами Товариства;

      брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

      одержувати інформацію про діяльність Товариства;

      вийти в установленому порядку з Товариства (реалізувати акції);

      у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційно вартості належних їм акцій Товариства, передавати акції що їм належать у порядку, визначеному чинним Законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину;

користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов’язані:

      додержуватись нормативних документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

      не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов’язки, якщо це передбачено чинним Законодавством України та нормативними документами.

4.5. Акціонери відповідають за зобов’язання Товариства в межах належних їм акцій.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

 

5.1. Статутний капітал Товариства становить 58 475, 90 гривень (П’ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень дев’яносто копійок).

      Він сформований за рахунок вартості майна Товариства, відповідно з чинним Законодавством.

5.2. Статутний капітал поділено на 167 074 (Сто шістдесят сім тисяч сімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 гривень (тридцять п’ять копійок) кожна, форма існування акцій – бездокументарна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу у порядку встановленому чинним Законодавством.

5.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій, якщо залучені додаткові внески, або шляхом підвищення номінальної вартості акцій, без залучення додаткових внесків.    

      Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів.

5.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.6 Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Дирекція Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.   

5.7. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звенутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.8. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.7, до Товариства з письмовою вимогою, вважється, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.  

5.9. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Переважне право на придбання акцій додаткового випуску мають акціонери товариства пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій товариства.

 

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

 

6.1. Акції Товариства – це іменний цінний папір без установленого строку обігу, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

6.2. Товариство здійснило розміщення простих акцій. Усі акції Товариства є іменними. Акції існують виключно в бездокументарній формі.

6.3. Товариством не передбачено випуск привілейованих акцій.

6.4. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому Статутом розмірі, крім випадків, передбаченим законодавством України. Частина привелійованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.5. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.6. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій – кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру – власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства. 

6.7. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.  

6.8. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.   

6.9.  Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Акціонер набуває майнових прав щодо акцій Товариства з моменту 100% їх сплати та зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

6.10. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов’язаний надавати власнику цінних паперів.   

6.11. Спадкоємство акцій Товариства здійснюється відповідно до чиного Законодавства України.

6.9. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбати розміщувані товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.10. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

6.11. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.    

6.12. У разі невиконання Товариством зобов’язань з обов’язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі один відсоток ціни викупу акцій.     

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

 

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавства України податки та інші обов’язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.   

7.3.Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

      Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законом можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.4. Товариство може створювати Фонди розвитку виробництва, соціального розвитку і матеріального заохочення та інші фонди в розмірах, визначених Наглядовою Радою, з подальшим щорічним затвердженям їх загальними зборами акціонерів.

7.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року, на підставі рішення загальних зборів акціонерного Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.       

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

7.6. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надіслання простого листа кожному з них. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється у строк, що становить 10 робочих днів з моменту прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

7.7. Дивіденди виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішення загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів Товари­ства.

7.8. Дивіденди, які власники акцій не одержали за будь-яких причин і не вимагають їх протягом трьох років, депонуютьсяТовариством, згідно чинного Законодавства за винятком випадків, що передбачені Законодавством України: щодо таких сум рішення може бути приняте судом, або розпорядженням повноважних державних закладів.

 

8. ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

 

8. Управління Товариством здійснюють:

      загальні збори акціонерного товариства (загальні збори);

      Наглядова Рада акціонерного товариства (Наглядова рада);

      Дирекція Товариства (Дирекція);

      Ревізійна комісія товариства (Ревізійна комісія)

8.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

8.2. До компетенції загальних зборів належить:

8.2.1.визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства;  

8.2.2.внесення змін до Статуту Товариства;

8.2.3.прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

8.2.4.прийняття рішення про зміну типу товариства;

8.2.5.прийняття рішення про розміщення акцій;

8.2.6.прийняття рішення про збільшення (зменшення)статутного капіталу;

8.2.7.прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.2.8.затвердження Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

8.2.9.затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

8.2.10.затвердежння річного звіту Товариства;

8.2.11.розподіл прибутку і збитків Товариства з урахувапнням вимог, які передбачені законодавством;

8.2.12.прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій;

8.2.13.прийняття рішень про форму існування акцій;

8.2.14.затвердження річних дивідендів;

8.2.15.прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

8.2.16.обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

8.2.17.прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

8.2.18.обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

8.2.19.затвердження висновків ревізійної комісії;

8.2.20.обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

8.2.21.прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності товариства;     

8.2.22.прийняття рішення про виділ та припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом; обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення  (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);

8.2.23.прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізйної комісії;

8.2.24.затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

8.2.25.прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.                

8.3. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.2-8.2.6 та 8.2.22 цього Статуту, приймається більш як ¾ голосів акціонерів від загальної їх кількості.  

8.3.1. Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

8.4. Порядок скликання та проведення загальних зборів Товариства:

8.4.1. Порядок деннний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають.

8.4.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. 

8.4.3.Акціонерам надсилається простим листом повідомлення, де вказана наступна інформація:

1)  повне найменування та місцезнаходження товариства;

2)  дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу) проведення загальних зборів;

3)  час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4)  дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5)  перелік питань, що виносяться на голосування;

6)  порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

7)  посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.  

8.4.4.Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок дений фондовій біржі, якій товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує цю інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.4.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку деного загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

8.4.6. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).

8.4.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку деного загальних зборів.   

8.4.8. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленому в п.8.4.5.; неповноти даних, передбачених п.8.4.6. 

8.4.9. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилається акціонерам простими листами на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), розміщується Товариством на сторінці власній веб-сторінці в мережі Інтернет та публікується в офіційному друкованому органі.

8.5. Порядок проведення загальних зборів встановлюється цим Статутом та «Положенням про загальні збори публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт».

8.5.1. Голова на загальних зборах керує роботою загальних зборів, оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів, дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем загальних зборів підписує протокол загальних зборів.

8.5.2.Перед початком загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.5.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою.

8.5.4. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

8.5.5. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

8.5.6. Обраними до складу органів Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.5.7. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

8.5.8. Підсумки голосування після закриття загальних зборів доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом повідомлення акціонерів через місцеву пресу або розміщенням на власній веб-сторінці підприємства в мережі Інтернет. 

8.5.9. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Дирекції – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

8.5.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.5.11. Порядок проведення загальних зборів регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та «Положення про загальні збори публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт».

8.8. Наглядова Рада:

8.8.1. Наглядова Рада є органом управління Товариства, яка здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.8.2. Питання, віднесені Статутом до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.  

8.9.До компетенції Наглядової Ради належить:

8.9.1.підготовка порядку деного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8.9.2.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів;

8.9.3.прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

8.9.4.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.9.5.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8.9.6.обрання та припинення повноважень Виконавчого директора і членів Дирекції;

8.9.7.затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

8.9.8.прийняття рішення про відсторонення Виконавчого директора та членів Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого директора;

8.9.9.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

8.9.10.обрання реєстраційної комісії;

8.9.11.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.9.12.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

8.9.13.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

8.9.14.вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;

8.9.15.вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.9.16.прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

8.9.17.визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8.9.18.прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.9.19.прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг;

8.9.20.надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акційї           

8.9.21.визначення загальних засад інформаційної політики Товариства: встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;

8.9.22. затвердження штатного розкладу (розпису), посадових окладів, форм і систем оплати праці працівникам за поданням Дирекції Товариства;

8.9.7. прийняття рішення про форму і оплату праці іноземним фахівцям та громадянам України;

8.9.8. прийняття рішень про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб органів управління Товариства;

8.10. Наглядова Рада обирається (призначається) на 3 років кумулятивним голосуванням загальними зборами акціонерів.

8.11. Наглядова Рада складається з 3 членів.

8.12. Наглядова Рада, з метою отримання поглибленого аналізу діяльності підприємства та прогнозування передбачуваних фінансових та виробничих проектів підприємств Товариства, має право запрошувати сторонніх фахівців та експертів або створювати з цієї мети тимчасові робочі групи з віднесенням вартості їх послуг на валові витрати.

8.14. Рішення Наглядової Ради являються обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв і т.д.

8.15. На першому засіданні Наглядової Ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирається (призначається) Голова Наглядової Ради.

8.16. Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

8.17. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.18. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Дирекції.

8.19. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижня;

2) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім. 

8.20. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов’язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради. 

8.21. У разі вибуття одного чи кількох членів Наглядової Ради Товариства з її складу або, якщо один чи декілька членів не мають змоги з тих чи інших причин виконувати обов’язки членів Наглядової Ради Товариства, Наглядова Рада діє у тому ж складі за виключенням таких членів до моменту обрання нового або нових членів загальними зборами акціонерів.   

8.22. Права та обов’язки членів Наглядової ради регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та «Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт».

8.23. Дирекція:

8.23.1. Керівництво поточною діяльністю здійснюється Дирекцією. Очолює Дирекцію Виконавчий директор, який обирається (призначається) та відкликається (звільняється) Наглядовою радою.

8.23.2. Дирекція вирішує всі питання діяльності, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і Наглядової Ради. Дирекція підзвітна загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

8.23.3. Дирекція обирається (призначається) та (відкликається) звільняється Наглядовою радою. Дирекція складається із 3 членів.

8.24.  До компетенції Дирекції належить:

8.24.1. надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів);

8.24.2. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному  капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

8.24.3. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує суму до 10 відостків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, за фінансовими або іншими зобов’язаннями третіх осіб;

8.24.4. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета об’єкта застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансововї звітності акціонерного Товариства;

8.24.5. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

8.24.6. щодо передавання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

8.24.7. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

8.24.8. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

8.24.9. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів на суму, що не перевищує суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства;

8.24.10. надання згоди на списання майна Товариства;

8.24.11. затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв;

8.24.12. затвердження від імені Товариства документів, які пов’язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім Статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

8.24.13. прийняття рішень з інших питань, що пов’язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом чи Статутами дочірніх підприємств;

8.24.14. формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

8.24.15. розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

8.24.16. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

8.24.17. укладення та виконання колективного договору;

8.24.18. вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів.

8.25. Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності.

8.26. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, які присітні на її засіданні.     

8.27. Виконавчий директор організує роботу Дирекції, скликає засідання Дирекції та забезпечує ведення протоколів засідання Дирекції.

8.28. Виконавчий директор має право:

8.28.1. діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичнии особами;

8.28.2. вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

8.28.3. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

8.28.4. видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

8.28.5. відкривати та закривати рахунки у банках;

8.28.6. приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;

8.28.7. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов’язковими для виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

8.28.8. приймати рішення про пред’явлення від імені Товариства претензій, позовів до юридичних осіб, громадян;

8.28.9. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

8.29. Повноваження Виконавчого директора та членів Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради.

8.30. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Виконавчого директора та (або) будь-якого члена Дирекції.         

8.31. Права та обов’язки членів Дирекції регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та «Положення про виконавчий орган (Дирекцію) публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт».

8.32. Ревізійна комісія: 

8.32.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію.   

8.32.2. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юричиних осіб – акціонерів на строк п’ять років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 

8.32.3. Ревізійна комісія складається з 3-х осіб, які не є членами Наглядової Ради, Дирекції  та іншими посадовими особами Товариства.

8.32.4. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації (аудиторів).

8.32.5. Права та обов’язки членів ревізійної комісії регулюється чинним Законодавством, цим Статутом та «Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт».

8.32.6. Ревізійна комісія інформує загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним зборам або Наглядовоій раді.

8.33. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.

9. ОБЛІК  ТА ЗВІТНІСТЬ.

9.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку відповідним державним органам.

9.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві ведуться за нормами, що діють в Україні.

      Оперативний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

10. ОПЛАТА ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ТОВАРИСТВА.

10.1.Штатний розклад, посадові оклади, форми і системи оплати праці робітників встановлює Дирекція Товариства на підставі колективного договору з наступним затвердженням Наглядовою Радою.

10.2.Товариство має право залучати до роботи як фахівців України, так і іноземних громадян, обумовлюючи форми, системи і вид оплати їх праці.

10.3.Інтереси трудового колективу відображаються у колективному договорі, який підписується Виконавчим директором та Головою профспілкового комітету за дорученням трудового колективу.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРСТВА.

11.1.Внесення змін до Статуту є компетенцією загальних зборів акціонерів.

11.2.Рішення загальних зборів акціонерів з питань зміни Статуту приймається більшістю 3/4 голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій. 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

12.1.Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким Товариством – правонаступником (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або в результаті ліквідації.

12.2.Добровільне припинення акціонерного Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законом «Про акціонерні товариства», з дотримання вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.


{date} Раздел: Про нас

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015