Черкаський річковий порт

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин

Публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт»

(Далі – ПАТ «Черкаський річковий порт», Товариство. Код за ЄДРПОУ 03150214, місцезнаходження :

Україна, 18016, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Горького, будинок 1),

    повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин (Далі – чергові Загальні збори) за адресою: Україна, 18016, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Горького, будинок 1, адміністративне приміщення ПАТ «Черкаський річковий порт», ІІ поверх, зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «21» квітня 2017 року з 08:00 год. до 09:10 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 14.04.2017р. (станом на 24 годину).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Обрати Головою зборів   – Танцюру Віктора Юрійовича

Секретарем зборів                 – Бондарєву Світлану Володимирівну

 1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії        – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії           – Ватагін Петро Миколайович  

Член лічильної комісії           – Кисіль Юрій Петрович

2.1. Встановити термін дії повноважень даної  Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

 

 1. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2017 рік затвердити».

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

 

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

 

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«В зв’язку з наявністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах) в розмірі 39,0 тис. грн.,-

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності  у 2016 році у сумі 26,0 тис. грн. покрити  за рахунок нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах».

 

 1. Внесення змін до місцезнаходження Товариства, пов’язаних зі зміною назви вулиці.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«В зв’язку з перейменуванням вулиць в місті Черкаси та змінами в поштових індексах, пов’язаних зі змінами поштових відділень, закріплених за обслуговуванням певних адрес, –

 1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»: Україна, 18016, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 1;

2) Доручити директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.».

 

 1. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Черкаський річковий порт», шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов’язані в т.ч. із:

– приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

 1. Делегувати голові Загальних зборів Танцюрі Віктору Юрійовичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.;
 2. Доручити Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» особисто, або через представника на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.».

 

 1. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори» Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«В зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства – з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, шляхом викладення у новій редакції внести та затвердити запропоновані зміни до «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

 

 1. Припинення дії «Положення про ревізійну комісію» та «Положення про виконавчий орган (Дирекцію)» Товариства. Затвердження «Положення про виконавчий орган (Директора)» Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«В зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор (замість колегіального виконавчого органу – Дирекції), а також не передбачає в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора,  –

 1. З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, припинити дію чинної редакції «Положення про виконавчий орган (Дирекцію)» та «Положення про ревізійну комісію» Товариства;
 2. З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення затвердити «Положення про виконавчий орган (Директор) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

 

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1) В зв’язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 21.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради        –  Бідного Олександра Валентиновича

Члена Наглядової ради:        –  Атаманенка Віктора Іванович».

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням, що згідно ст.35 «Про акціонерні товариства» не передбачає розкриття проекту рішення.

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАЦЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

 

 1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«В зв’язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора, –

 З 21.04.2017р. припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в повному складі, а саме:

– Голови Ревізійної комісії  – Гордієнко Людмили Миколаївни

– Членів Ревізійної комісії:  Жоголева Володимира Володимировича, Марченка Дениса Юрійовича».

 

 1. Заміна ліквідатора ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський річковий порт».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. В зв’язку з невиконанням посадових обов’язків як ліквідатора, з дати прийняття цього рішення припинити повноваження ліквідатора ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський річковий порт» Самойлова Дмитра Олександровича;

 1. Призначити ліквідатором ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський річковий порт» Юрченка Віктора Олександровича (ІН 3229018135, паспорт МЕ 532488, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 09.09.2004р., місце проживання: Україна, 18036, м. Черкаси, вулиця М. Залізняка (Громова) будинок 29/3, квартира 73)».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкаський річковий порт» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

3068

3239

Основні засоби

650

909

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

323

342

Сумарна дебіторська заборгованість

1910

1156

Грошові кошти та їх еквіваленти

77

704

Нерозподілений прибуток

13

39

Власний капітал

2810

2836

Статутний капітал

58

58

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

258

403

Чистий прибуток (збиток)

-26

921

Середньорічна кількість акцій (шт.)

167074

167074

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

28

23

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Під час підготовки  до чергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 08:00 год. до 16:00 год. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18016, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, 1, адміністративне приміщення ПАТ «Черкаський річковий порт», кабінет Виконавчого директора, а в день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 08:00 до 09.30. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о.виконавчого директора Танцюра В.Ю.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.riverport.org.ua.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.      

 Телефон для довідок: (0472) 72-46-51                                                                         

    Наглядова рада ПАТ «Черкаський річковий порт»

 


{date} Раздел: Особлива інформація

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015