Черкаський річковий порт

Публічне акціонерне товариство «черкаський річковий порт»

(Далі – ПАТ «Черкаський річковий порт», Товариство. Код за ЄДРПОУ 03150214, місцезнаходження : 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, будинок 1),

    повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2014 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, будинок 1, адміністративне приміщення ПАТ «Черкаський річковий порт», ІІ поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «18» квітня 2014 року з 11:45 год. до 12:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.2014р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Черкаський річковий порт» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2013 рік

2012 рік

Усього активів

2620

2645

Основні засоби

605

459

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

228

309

Сумарна дебіторська заборгованість

484

1182

Грошові кошти та їх еквіваленти

733

695

Нерозподілений прибуток

-727

-1002

Власний капітал

2282

3104

Статутний капітал

58

58

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

338

485

Чистий прибуток (збиток)

275

801

Середньорічна кількість акцій (шт.)

167074

167074

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

36

 

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, будинок 1, адміністративне приміщення ПАТ «Черкаський річковий порт», кабінет Виконавчого директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Кадірова В.В.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів

 Телефон для довідок: 0 (472) 72-46-51

Наглядова рада ПАТ «Черкаський річковий порт»


{date} Раздел: Особлива інформація

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015