Черкаський річковий порт

Публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт»

(Далі – ПАТ «Черкаський річковий порт», Товариство. Код за ЄДРПОУ 03150214, місцезнаходження : 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, 1),

    повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2015 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, 1, адміністративне приміщення ПАТ «Черкаський річковий порт», ІІ поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «21» квітня 2015 року з 11:45 год. до 12:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.04.2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Черкаський річковий порт» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

2155

2620

Основні засоби

558

605

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

325

228

Сумарна дебіторська заборгованість

925

484

Грошові кошти та їх еквіваленти

323

733

Нерозподілений прибуток

-882

-727

Власний капітал

1915

2282

Статутний капітал

58

58

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

234

338

Чистий прибуток (збиток)

-155

275

Середньорічна кількість акцій (шт.)

167074

167074

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

26

 

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, 1, адміністративне приміщення ПАТ «Черкаський річковий порт», кабінет Виконавчого директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. виконавчого директора Кадіров З.Д.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів

 Телефон для довідок: 0 (472) 72-46-51     Наглядова рада ПАТ «Черкаський річковий порт» 


{date} Раздел: Новини

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015