Черкаський річковий порт

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1485 вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

АБ №000486 вiд 25.06.2007 року, термiн чинностi продовжено до 04.11.2015 року 

 

 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0445. Рiшення АПУ вiд 30.01.2014 року №288/4

 

                       АКЦIОНЕРАМ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ   РIЧКОВИЙ ПОРТ”

                                                                   КЕРIВНИЦТВУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  ” ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ   ПОРТ”

НКЦПФР

 

Аудиторський висновок

(звiт незалежного аудитора)

щодо фiнансової звiтностi

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

станом на кiнець дня 31.12.2013р.

 

 

м. Черкаси

1.Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ” що додається, яка включає яка включає баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013р., звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013рiк , звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату з метою висловлення думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиво та достовiрно фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”  а також фiнансовi результати його дiяльностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi,  вимогами нормативно-правових актiв регулюючого органу.

 

2. Основнi вiдомостi  про емiтента :

 

Повна назва        ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ”

Код ЄДРПОУ     03150214

Мiсцезнаходження       710136400 18016 м.Черкаси, Приднiпровський р-н, вулиця Горького, будинок 1.

Дата  первинної реєстрацiї   27.05.1993р.

 

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї      29.10.2012р. №10263330017000097

Основнi види дiяльностi

КВЕД 2010         50.40 Вантажний рiчковий транспорт

08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

46.73  Оптова торгiвля деревиною, будiвельними

           матерiалами та  санiтарно-технiчним обладнанням

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи

            орендованого нерухомого майна

 

 

 

 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2013р. становила – 26 осiб.

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод, що перевiряється були :

 Виконавчий директор- Кадiрова Валентина Всеволодiвна

  Головний бухгалтер – Соломаха Таїсiя Михайлiвна

 

3.Опис аудиторської перевiрки:

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9,13 статтi 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, Закони  України  “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок” ,”Про акцiонернi Товариства”, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА)(видання 2010)  Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03. 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi до МСА 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”,МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора “.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевiрки для формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання  впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.

 Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансових звiтiв.

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку , затвердженого рiшенням  ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096 iз змiнами та доповненнями.

 Для проведення аудиту Товариства надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:

       –    Статут та установчi документи

–        Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р

–        Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 р

–        Звiт про рух грошових коштiв за 2013 р

–        Звiт про власний капiтал за 2013 р. (форма №4);

       –     Регiстри бухгалтерського облiку;

       –     Первиннi бухгалтерськi документи

 

4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно правових актiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних право чинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”, наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведення фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 “Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

 Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовi звiтностi, а також суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

 

5. Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.

Аудиторський висновок  який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) зокрема у вiдповiдностi до МСА 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора “,МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”

Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2013роцi Товариством були допущенi деякi невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Так ,Товариство не формує в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов’язань вiдповiдно до МСБО 12 “Податок на прибуток”. Проте названий момент має обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливає на загальний фiнансовий стан Товариства.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської  думки.

 

Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки

 

Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов’язань. Що є обмеженням обсягу роботи, у зв’язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

 

6. Умовно позитивна думки.

 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також статтi 40 Закону України “Про цiннi папери”.

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського  облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв України.

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому обєктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2013р. за результатами операцiй з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

На нашу думку, за винятком впливу викладеного в параграфi “Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки” отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ ” станом на 31.12.2013р.

Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ “в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2013р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам  дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.

В ходi перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки, якi ставлять пiд сумнiв Публiчне акцiонерне товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 

 

 

01 квiтня 2014року

Виконавчий директор АФ “Машаудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г. Костенко/

Сертифiкат аудитора серiя А №004528                                                           

Помiчник аудитора                                                                                        /Дiдух С.I/    

 

 

 

 

 

 

         1. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку.

 

1.1 Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариста вiд 17.11.2004р. №485

Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, та сумою довгострокових зобов’язань i забезпечень, поточних зобов’язань i забезпечень .Вартiсть чистих активiв ПАТ “ЧРП”становить -2282 тис. грн., що на 2224 тис. грн.бiльше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

 

1.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” а також згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 20.10.2011р. №1482 була проведена перевiрка  щодо корпоративного управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.

 На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України” Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.

Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”)

 

1.3 Виконання значних правочинiв

 

Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” у звiтному перiодi не вiдбувалися.

 

1.4 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану

 внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

 

Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi Товариства”, загальними зборами акцiонерiв Товариства затвердженi наступнi положення “Про правлiння”, “Про наглядову раду”, “Про ревiзiйну комiсiю”. Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України  “Про акцiонернi товариства” можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту.

 

1.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових

 звiтах внаслiдок шахрайських дiй

 

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 “вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi” ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства.

Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.

Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.

 

 

2. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився 31.12.2013р.

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

 Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.

Основнi змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.

Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

– фiнансовий актив, доступний для продажу

– iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселя

– дебiторська заборгованостi

– фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

 

 Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

 

2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2013р.представлено статутним капiталом, капiталом у дооцiнках, та нерозподiленим прибутком (непокритим збитком)

 

Власний капiтал.

 

 Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та об”єктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 “Звiт про власний капiтал” затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.

1.Статутний капiтал.

Статутний капiтал станом на 31.12.2013р. сформовано та сплачено в повному обсязi в сумi – 58000,00 грн. Вiн подiлений на 167 074. шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35 грн. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму п’ятдесят вiсiм тисяч чотириста сiмдесят п’ять гривень 90 коп. Форма iснування-бездокументарна. Реєстрацiйний номер свiдоцтва 60/23/1/2011. 

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента

 

Найменування юридичної особи   Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ         Мiсцезнаходження       Дата внесення до реєстру     Кiлькiсть акцiй (штук)        Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

 

 

Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи*   Серiя, номер, дата видачi паспорта, найменування органу, який видав паспорт**   Дата внесення до реєстру      Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

 

Атаманенко Вiктор Iванович         – – –    27.01.2003 62800         37.588

Бiдний Олександр Валентинович  – – –    27.01.2003 62800         37.588

Усього       125600       75.176

 

 

2.Капiтал в дооцiнках

До складу капiталу в дооцiнках включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2013р. становить -2942 тис. грн. Протягом 2013р. вiдбулися змiни в додатковому капiталi в сторону зменшення на 153 тис.грн.

 

3. Непокритий збиток  на початок року становить  – 1021 тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 727тис. грн. За 2013р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 294 тис. грн.

 

2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

 

2.2.1 Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” .

Пiдприємство оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 9964 тис. грн., знос –  9526 тис. грн., залишкова вартiсть -438 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить – 7557 тис. грн., знос –  6952 тис. грн., залишкова вартiсть -605 тис.грн. Згiдно засiдання Наглядової Ради, яке вiдбулося 14 лютого 2013р.було вирiшено списати з балансу ПАТ “Черкаський рiчковий порт” теплохiд “Кременчуг” та несамохiдну баржу-площадку “БП-59” для подальшої реалiзацiї на загальну суму 1 358,8 тис.грн. (протокол №2 та №3 вiд 14.02.2014р). Вибуття основних засобiв пiдтверджується вантажно- митною декларацiєю на суму 1 119 тис. грн, та 239, 79 тис.грн.

Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2013р.нараховано амортизацiї основних засобiв  на суму – 181,2 тис.грн.  

У 2013р.переоцiнки основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не проводилась

Iнвестицiйна нерухомiсть.

 

Iнвестицiйна нерухомiсть на звiтну дату в товариства не рахується.

 

2.2.2 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

 

Облiк товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 “Запаси”.

 Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

утримуються для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов’язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Готова продукцiя  оцiнювались по виробничiй собiвартостi.

Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.

Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

Станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 152 тис.грн., станом на 31.12.2013р. на суму – 30 тис.грн.

 

2.2.3 Дебiторська заборгованiсть

Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2012р. та станом на 31.12.2013р.

 

 

 

 

Вид дебiторської заборгованостi  Рядок балансу    На початок

звiтного року

тис. грн.     На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги : 1125 636   429

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

      за виданими авансами   

1130

0      

0

     З бюджетом   1135 111   103

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  1155 411   407

     Разом             1158 939

 

З бiльшiстю контрагентiв перед складанням звiту проведенi звiрки взаєморозрахункiв, якi пiдтвердили її реальнiсть

 

2.2.4 Облiк коштiв i розрахункiв

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України” затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2013р. становить – 733 тис. грн.

 

 

 

2.3 Розкриття та iнформацiї щодо зобов’язань

 

Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”.

Зобов”язання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

 

2.3.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення.

Довгостроковi кредити банкiв на пiдприємствi вiдсутнi.

Iншi довгостроковi зобов’язання станом початок року становлять 15 тис.грн., До довгострокових зобов’язань належить вiдстроченi податковi зобов’язання.

 

2.3.2 Поточнi зобов’язання i забезпечення

В перiодi, що перевiрявся пiдприємство не користувалося позиками банкiв на короткострокових основi. 

Основну суму зобов’язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить – 222 тис. грн., на кiнець звiтного року -39 тис. грн.

Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом на початок року – 56 тис. грн. в т.ч. з податку на прибуток 0 тис.грн, на кiнець звiтного року – 28 тис. грн. зi страхування на початок року -27тис. грн., на кiнець 15 тис.грн. з оплати працi на початок року – 59 тис. грн., на кiнець звiтного року – 36 тис. грн., з одержаних авансiв на початок року -20 тис.грн., на кiнець- 11 тис.грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. становлять – 101 тис. грн., станом на 31.12.2013р. становлять  -209 тис. грн.

Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

 

5. Облiк витрат виробництва та обiгу

 

Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16″Витрати” i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи.

Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали 1902тис. грн., в т. числi за елементами витрат:

Собiвартiсть – 615 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати – 553тис. грн.

Витрати на збут – 86 тис. грн,

Iншi операцiйнi витрати – 343 тис. грн.

Iншi витрати становлять – 305 тис. грн.

 

6.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку.

 

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 “Доходи”. Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2013р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО “Звiт про фiнансовi результати”.

За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi – 712 тис.грн.

Iншi операцiйнi доходи становлять – 68 тис. грн.

Iншi фiнансовi доходи становлять – 52 тис. грн.

Iншi доходи становлять – 1364 тис.грн.

Станом на 31.12.2013р. прибуток  згiдно даних бухгалтерського облiку становить – 294 тис. грн.                           

 

7.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

До особливої iнформацiї про емiтента за 2013 рiк вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦППР вiд 03.12.2013 року №2826:

-рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалося;

-рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося;

-факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;

-отримання позик або кредитiв не мало мiсця ,

-на протязi звiтного перiоду в товариствi не вiдбулися  змiни складу посадових осiб емiтента,

-змiна власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не вiдбувалася,

-рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй,представництв не приймалося,

-рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалося,

-порушення справи про банкрутство емiтента,винесення ухвали про його санацiю не мало мiсця,

-рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не приймалося.

На протязi звiтного були виявленi значнi правочини за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства , якi вiдображенi в п.2.2.1 аудиторського висновку.

 

Аналiз показникiв фiнансового стану публiчного акцiонерного  товариства

“ПАТ “Черкаський рiчковий порт”

 

Джерелами iнформацiї для проведення аналiзу є:

– Баланс на 31.12.13 року.(форма №1),

– Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма №2).

 

№      Найменування показникiв    Формула розрахунку показника         Оптимальне значення    Значення

показника

станом на31.12.2012     Значення

показника

станом на31.12.2013

1.      Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi         К1=ф.1р.1165)/ ф.1р.1695    >0,2

збiльшення        

2,602

2,169

2.      Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)    К2=ф.1 р.1195/ф.1 ряд.1695    >1.0

збiльшення        

8,187

5,784

3.      Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)         К3=ф.1 р.1495 /ф.1р.1900    >0.5

збiльшення        

 

0,809

 

 

 

0,871

 

4.      Коефiцiєнт покриття  зобов’язань власним капiталом (або структури  капiталу, або фiнансування) К4=ф.1.(р.1595*р.1695*.

р.1700*р. 1800)/ф.1 р.1495  <1,0

зменшення

0,132

 

0,148

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi  є найбiльш суворим показником, так як включає найбiльш лiквiднi оборотнi активи, тобто грошi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки лiквiдних активiв (грошей) Товариство має на кожну гривню  поточних боргiв. У Товариства  вiн  дорiвнює на початок року 2,602; на 31.12.13 року дорiвнює 2,169. Значення Коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi на кiнець року вище нормативного значення i свiдчить про, те що на кiнець року Товариство має 2,169. на кожну гривню поточних боргiв.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) КЛI: характеризує яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошi, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше нiж 1,0.  Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства становить на початок року 8,187 ; на 31.12.2013 р. 5,784 Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок i на кiнець року бiльший за нормативне значення цього показника. Значення коефiцiєнту свiдчить про високий рiвень загальної лiквiдностi Товариства.

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї):

Дорiвнюючи 0,809 вказує на те, що в разi використання всiх власних коштiв на покриття зобов’язань, такi зобов’язання будуть погашеними повнiстю. В порiвняннi з попереднiм перiодом  коефiцiєнт фiнансової стiйкостi збiльшився на 0,062.

 

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або

фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення зобов’язань i власного капiталу, i використовується для найбiльш загальної оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства. Цей коефiцiєнт показує скiльки залучених коштiв припадає на 1 гривню власного капiталу. Збiльшення цього показника в динамiцi свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. У Товариства цей показник на кiнець звiтного перiоду становить 0,148, тобто Товариство не залежне вiд позикового капiталу.

 

Висновок: аналiз показникiв лiквiдностi i фiнансової стiйкостi свiдчить про високий рiвень лiквiдностi i фiнансової стiйкостi Товариства.

 

 Подiї пiсля дати балансу .

 

Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу  якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства  продовжувати безперервно її дiяльнiсть.

 

 Загальний висновок.

 На думку аудитора  фiнансовi звiти Публiчного  акцiонерного товариства “Черкаський рiчковий порт” станом на 31 грудня 2013 року складенi вiдповiдно до МСФЗ та МСБО, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про господарсько – фiнансову дiяльнiсть товариства, вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України,

В ходi перевiрки аудитором не були виявленi ознаки, якi ставлять пiд сумнiв Публiчне  акцiонерне товариство “Черкаський рiчковий порт” продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi .

 

8. Подiї пiсля дати балансу .

Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть.

 

 

9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 

Повна назва:                          Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Машаудит”

Код ЄДРПОУ                     

         22811397

Мiсцезнаходження:              

         18000, м. Черкаси, вул.Калiнiна,2, кв.60

Веб сайт     http://mashaydut.auditorov.com

Реєстрацiйнi данi:                  Зареєстроване Виконавчим комiтетом

Черкаської мiської ради 29.02.1996 року за №1026120000000834

 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв

         №1485  вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року

 

 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

         АБ №000486  вiд 25.06.2007 року, термiн чинностi продовжено до 04.11.2015 року 

 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi     Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0445. Рiшення АПУ вiд 30.01.2014 року №288/4

Iнформацiя про аудиторiв    Керiвник (Директор) Бут Василь Iванович (Сертифiкат аудитора серiя А №000750, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2015року)    

mashaydut@ukr.net

 

Директор Виконавчий Костенко Катерина Григорiвна (Сертифiкат аудитора серiя А №004528, виданий Аудиторською палатою України 23.02.2001 року, чинний до 23.02.2015року )

(0472)360218, (098)4640199

koop-audut@ukr.net

 

Директор Фiнансовий Струтинська Олена Володимирiвна( Сертифiкат аудитора серiя А №000643, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2015року

ekspoze@yandex.ru

 

 

 

 

10. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

 

 Номер договору на проведення аудиту: № 0014/4/21вiд 12 березня 2014р.                     

 Перiод проведення аудиту з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

 Дата початку проведення аудиту: 21 березня 2014р.

 Дата закiнчення проведення аудиту: 27 березня 2014р.

 

 

Виконавчий директор ТОВ АФ “Машаудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г.Костенко /

Сертифiкат аудитора :Серiя А 004528

Фiнансовий директор (помiчник аудитора)                                             /С.I.Дiдух/

 

м. Черкаси

Дата видачi висновку                                                  01 квiтня 2014р.


{date} Раздел: Аудиторські висновки

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015