Черкаський річковий порт

ПРИМІТКИ До фінансової звітності за 2011 рік.

09 лютого 2012р.                                                                                    м. Черкаси

 

 

Публічне акціонерне товариство “Черкаський річковий порт” ( надалі – ПАТ «ЧРП»  побудоване на приватній формі власності, знаходиться за адресою: 18016,  м. Черкаси, вул. Горького,1.

ПАТ  “ЧРП” засноване на базi майна державного пiдприємства “Черкаський рiчковий порт” “Укррiчфлоту” згiдно з Наказом ФДМ України №477 вiд 10.10.1992 року у вiдповiдностi з Законом України “Про приватизацiю майна державних пiдприємств”.

Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд   23.07.1996р. видане Виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Зміни від 10.04.08. № 10261070008000097.

Товариство здійснює діяльність у відповідності із своїм Статутом, викладеним у новій редакції і затвердженим загальними зборами акціонерів 05 квітня 2008 року ( Протокол №13 ), зареєстрованим Виконкомом Черкаської міської  ради 06 травня 2008р. ( запис № 1 588 105 0007 000312). Зміни до Статуту зареєстровані 08.07.2009р. за № 1 588 105 0017 000312 ( доповнення видів діяльності Товариства ).

Рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р. ( Протокол №1 ) визначено тип товариства – публічне, затверджено Статут Товариства в новій редакції. Статутом визначено виконавчий орган – Дирекція у кількості 3 особи, Наглядова рада – 3 особи, ревізійна комісія – 3 особи.

 

Товариство створене з метою насичення ринку послугами, розвитку торгово-економічного співробітництва з юридичними та фізичними особами, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, використання прогресивного обладнання, технологій та кращого досвіду управління, залучення додаткових матеріальних і фінансових ресурсів, а також отримання прибутку і задоволення економічних і соціальних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

Товариство здійснює соціальне страхування працівників, забезпечує безпечні умови праці, надає додаткові пільги. Система оплати праці та преміювання працівників ( в тому числі виконавчого органу Товариства ) закріплена у відповідних Положеннях та у колективному договорі.

Основними видами  діяльності є :

61.20.2 Діяльність вантажного річкового транспорту

14.21.0 Добування піску та гравію

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами

51.53.1 Оптова торгівля деревиною

Інформація про орган управління:

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

Виконавчий орган – дирекція ПАТ в складі 3-х осіб;

          Виконавчий директор  –  Кадірова В.В.( 0,025 % акцій ).

Середня чисельність персоналу  – 86 чол.

Фінансова звітність ПАТ  “ЧРП” складена за період з 01 січня по 31 грудня 2011 року в національній валюті України ( тисячах гривень ).

 

 

Про облікову політику товариства.

 

Облікова політика ПАТ встановлена наказом № 1/б від 01.01.2010р.

Згідно П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку і складання фінансових звітів здійснювалося по принципу нарахування і відповідності доходів і витрат, згідно якого для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які здійснювалися для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображувалися в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати коштів.

Основні засоби: Основними засобами визнані матеріальні активи, що утримуються з метою використання їх в процесі виробництва та для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року і вартість більше 1000 грн. ( без ПДВ ). Активи строком використання більше одного року і вартістю менше 1000 грн. без ПДВ, вважали малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).

Основні засоби  відображені в балансі по первісній вартості з урахуванням декількох обов’язкових індексацій, проведених згідно Постанов КМУ в 1992-1996 роках. Первісну оцінку об’єктів основних засобів, що надходили після приватизації підприємства, здійснювали по первісній вартості, згідно П(С)БО 7.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду по основним засобам  визначалися прямолінійним методом, в зв’язку з чим  ліквідаційну вартість основних засобів не застосовували.

Запаси: Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування. Облік запасів також вівся по однорідних групах ( видах ).  

Запаси відображувалися в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок:  первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначалася по собівартості запасів, яка складається із: закупівельної вартості,  сплаченої постачальникам; транспортно-заготівельних та інших витрат, згідно п.9 П(С)БО   №9 “Запаси”.  Первісною вартістю запасів, виготовлених власними силами , визнається їх виробнича собівартість, яка визначається за П(С)БО 16 (п.10 П(С)БО №9 ).

При вибутті запасів застосовувалися такі методи оцінки:

 • для виробничих запасів – собівартості перших за часом надходження ( ФІФО ) ;  
 • для готової продукції – метод ідентифікованої собівартості ( позаказна калькуляція );
 • для товарів – по ціні продажу.

Транспортно-заготівельні витрати не обліковувалися на окремому субрахунку, а ідентифікувалися та включалися до первісної вартості запасів ( згідно рахунків постачальників ).

Дебіторська заборгованість:  Дебіторську заборгованість визнавали активом, якщо існувала ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і можна було достовірно визначити її суму. 

Поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включено в підсумок балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників) і в 2011 році не нараховувався

Зобов’язання: Зобов’язання відображували лише в разі, якщо актив отримано. Поточні зобов’язання відображалися в балансі за сумою погашення.

Забезпечень на виплату відпусток працівникам та інших забезпечень в 2011 році не створювали.

Доходи і витрати: Доходи і витрати включали в склад звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображували в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Оцінка ступеня завершеності операції з надання робіт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи. Визнавали доходи від реалізації послуг по наданню, товарів  – по відвантаженню.

Виробничу собівартість виконаних замовлень обліковували на підставі калькуляцій, які розробляються та затверджуються керівництвом ( позаказний метод калькуляції ).

Відстрочені податкові активи та зобов’язання по П(С)БО 17 не нараховувалися.

Оплата праці проводилася  згідно чинного законодавства.

Здійснювали податковий облік у відповідності з діючим законодавством України.

    Додаток до приміток до річної фінансової звітності згідно П(С)БО 29 „Фінансова звітність за сегментами „Інформація за сегментами” за 2011 рік не подається.

У фінансовій звітності відображені статті, оцінка яких може бути достовірно визначена і існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод.

Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалася.

 

Виправлення помилок та зміни в фінансових звітах.   

ПАТ “ЧРП” виправлення помилок та змін в фінансовій звітності в 2011 році не здійснювало.

 

Примітки до балансу.

 

Основні засоби.

 

Основними засобами ( ОЗ ) визнані матеріальні активи, що утримуються з метою використання їх в процесі виробництва та для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року і вартість більше 1000 грн. без ПДВ.

Основні засоби, що знаходяться на балансі станом на 31.12.2011р. відображені в балансі по первісній вартості з урахуванням індексацій.

Основні засоби, що надходили після приватизації, відображені в балансі по первісній вартості, що складається із витрат на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення.

Основні засоби розподілені по групам, встановленим п.5 П(С)БО №7 із застосуванням номерів рахунків, визначених “Інструкцією…” № 291.

 Нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку здійснюється щомісячно протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлено даними інвентаризації станом на 01.04.2011 року при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж встановлено в наказі про облікову політику і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

 

Ліквідаційну вартість основних засобів не застосовували

Основних засобів  на консервації, придбаних за рахунок цільового фінансування, взятих в операційну оренду, немає. Вартість ОЗ, переданих в операційну оренду, не визначалася.

ОЗ з обмеженнями права власності, немає.

Первісну оцінку об’єкта основних засобів здійснювали  згідно п.8 П(С)БО № 7. Переоцінка ОЗ не проводилася.

Надходження ОЗ в 2011 році не було.

На початок року: : первісна вартість ОЗ –  13676 тис.грн.;

                                 Сума зносу ОЗ           –  11996тис.грн.;

Нараховано амортизації за рік:                    –  1011 тис.грн.;

На кінець року: : первісна вартість ОЗ –  12484 тис.грн.;

                               Сума зносу ОЗ           –  11758 тис.грн.;

Вибуло  ОЗ в 2011 році: : первісна вартість  – 1254тис.грн.;

                                            Сума зносу            – 1249 тис.грн.;

Зменшення корисності ОЗ у відповідності до  П(С)БО № 28, в фінансовій звітності за 2011 рік не відображувалося в зв‘язку з тим, що станом на дату балансу ( 31.12.11р. ) не встановлено ознак зменшення корисності активів згідно п.6 П(С)БО № 28.  В 2011 роцi Товариством не проводилася дооцiнка, уцінка основних засобiв.

  Повнiстю замортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися, на кiнець звiтного перiоду – 8215 тис. грн.

          Товариство не має основних засобiв оформлених у заставу пiд отриманий кредит.

 Основних засобiв вилучених з експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду не має. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися,основних засобів ,щодо яких існує обмеження права власності згідно чинного законодавства не має.

 

  Одержаних за фінансовою орендою або переданих в оперативну оренду основних засобів за 2011р. не було.

 

Капітальні інвестиції.

 

            До складу капітальних  інвестицій відносили витрати на придбання або створення матеріальних та нематеріальних  активів та обліковувати на рахунку 15. За дебетом рахунку відображати збільшення понесених витрат на придбання та створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення(введення в дію, прийняття в експлуатацію, придбаних або створених необоротних активів).

 

  Аналітичний облік вели по об’єктам будівництва.

  Залишок капітальних інвестицій на початок року складає -6 тис. грн.

  Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік – 62 тис. грн., в т.ч.  придбання ( виготовлення ) транспортних засобів – 62 тис. грн.

  Залишок капітальних інвестицій на кінець року складає 6 тис. грн

Капітальних інвестицій в інвестиційну нерухомість, фінансових витрат, включених до капітальних інвестицій  в 2011р. не було.

 

 

Нематеріальні активи.

 

До нематеріальних активів ( НМА ) віднесені  інші нематеріальні активи ( програмне забезпечення  та ліцензії ).

На інші нематеріальні активи ( програмне забезпечення  та ліцензії ) суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначалися прямолінійним методом виходячи із корисного строку використання.

Ліквідаційну вартість НМА визначено нульовою, а строки корисного використання кожного окремого об’єкту НМА визначила постійна  інвентаризаційна комісія по підприємству.

НМА з обмеженнями права власності, немає.

Первісну оцінку об’єкту НМА здійснювали  згідно  П(С)БО № 8. Переоцінка НМА не проводилася.

Надходження НМА в 2011 році не було.

На початок року: : первісна вартість НМА –  39 тис. грн.;

                                 Сума зносу  НМА           –  18 тис. грн.;

Накопичена амортизація за рік:                    –  0 тис. грн.;

На кінець року: : первісна вартість НМА –  39 тис. грн.;

                               Сума зносу НМА           –  18 тис. грн.;

Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася .Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.

 

Фінансових інвестицій ( П(С) БО №12 ) ПАТ “ЧРП” в звітному періоді не здійснювало.

Фінансові інструменти ( П(С)БО №13 ) не визнавалися і не відображувалися в балансі тому, що товариство не укладало в звітному періоді угод щодо фінансових інструментів.

 

Запаси.

 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування. Облік запасів  вівся також по однорідних групах ( видах ).  

Запаси відображувалися в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок:  первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Запаси в балансі за чистою вартістю реалізації в 2011 році не відображувалися.

Запаси відображені в бухгалтерському обліку і звітності по первісній вартості. Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначалася по собівартості запасів, яка складається із: закупівельної вартості,  сплаченої постачальникам та транспортно-заготівельних витрат.  Первісною вартістю запасів, виготовлених власними силами , визнається їх виробнича собівартість, яка визначається за П(С)БО 16 (п.10 П(С)БО №9 ).

При вибутті запасів застосовувалися такі методи оцінки:

 • для виробничих запасів – метод ФІФО;
 • для готової продукції – метод ідентифікованої собівартості ( позаказна калькуляція );
 • для товарів – по ціні продажу.

Транспортно-заготівельні витрати не обліковувалися на окремому субрахунку, а ідентифікувалися та включалися до первісної вартості запасів ( згідно рахунків постачальників ).

Всього запасів станом на 31.12.2011р. на суму 89 тис.грн. Балансова вартість запасів в розрізі класифікаційних груп на кінець року:

 • сировина і матеріали – 5 тис.грн..;
 • будівельні матеріали – 1 тис. грн.;
 • малоцінні та швидкозношувані предмети – 2 тис. грн.;
 • товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані ) для подальшого перепродажу – 29 тис. грн.;
 • готова продукція- 52 тис. грн..

В 2011 році  переоцінка виробничих запасів не проводилася.

Запасів, переданих на переробку, на комісію та в заставу, немає. Запаси на відповідальному зберіганні ( забалансовий рахунок 02 ) немає.

 

Дебіторська заборгованість.

 

        Дебіторську заборгованість визнавали активом, якщо існувала ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і можна було достовірно визначити її суму. 

    Поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включено в підсумок балансу по чистій реалізаційній вартості.

   В 2011 році  резерв сумнівних боргів не створювався в зв’язку із відсутністю простроченої дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість на кінець 2011 року складає :

 • за товари (роботи, послуги) – 1074 тис.грн. (р.160 );
 • з бюджетом – 19 тис.грн. ( р.170);
 • за виданими авансами – 5 тис. грн. ( р.180 );
 • інша поточна дебіторська заборгованість – 455 тис.грн. (р.210):

Дебіторська заборгованість  за товари (роботи, послуги) – 1074 тис.грн.  (р.160 )  та інша поточна дебіторська заборгованість ( р.210 ) – 455 тис. грн.- зі строком непогашення до 12-ти місяців.

Дебіторської заборгованості пов’язаних сторін немає.

До «Інших оборотних активів» ( р.250 ) – віднесено сальдо рахунку 643 “Податкові зобов’язання”в сумі 19 тис. грн.,сальдо рахунку 644″Податковий кредит “в сумі 36 тис. грн., всього 55 тис. грн..

 

Грошові кошти та їх еквіваленти.

 

Грошовими коштами і їх еквівалентами в фінансовій  звітності згідно П(С)БО 4 вважали грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі підприємства та в дорозі. На кінець 2011 року грошові кошти складали 24тис.грн. З них : на рахунку в банку – 20 тис. грн.,інші рахунки в банку( акредитиви,чекові книжки)-4 тис. грн.

Обмежень у використанні грошових коштів в 2011 році не було.

 

Витрати майбутніх періодів – відсутні (р.270).

 

Зобовязання.

 

Зобов’язання відображували в балансі лише в разі, якщо актив отримано, у відповідності до вимог П(С)БО №11.

Зобов’язання, відображені в розділі ІV балансу станом на 31.12.2011р. по сумі погашення в розмірі 1468 тис.грн., є поточними ( зі строком погашення до 1 року ).

До поточних зобов’язань віднесені:

–      кредиторська заборгованість за товари ( роботи, послуги )- 471тис.грн.;

 • з одержаних авансів – 136 тис.грн.;
 • за розрахунками з бюджетом – 36 тис. грн.;
 • з позабюджетних платежів-5 тис. грн
 • зі страхування – 35 тис. грн.;
 • з оплати праці – 269 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 516 тис.грн. в т.ч.:
 • рах.3721  – по розрахунках з підзвітними особами- 5 тис. грн.;
 •  рах.6851 – «Розрахунки з іншими кредиторами» – 23 тис. грн.,
 • рах.361 «Розрахунки з покупцями та замовниками-451 тис. грн,
 • рах.64»Розрахунки за податками та платежами-37 тис. грн).

Непередбачених зобов’язань немає.

Згідно п.6 П(С)БО № 26 нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним  зобов’язанням.

Програм з визначеним внеском або з визначеною виплатою, а також з виплатою інструментами власного капіталу, не було.

Векселів виданих станом на 31.12.2011р. на балансі немає.

 

Власний капітал.

 

Власний капітал в сумі 1006 тис. грн. на кінець 2011 року складається : із статутного капіталу- 58 тис.грн., іншого додаткового капіталу ( індексація ОЗ ) – 2942 тис.грн.; резервного капіталу – 9 тис.грн.  та нерозподіленого  прибутку  ( непокритого збитку ) на 31.12.2011р. – 2003тис.грн.

( див. Примітки до Звіту про власний капітал ).

 

   Примітки до Звіту про фінансові результати.

Доходи і витрати включали в склад звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображували в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

 

Доходи.

 

Доходи визнавалися в момент надходження активів або погашення зобов’язань, що спричиняло зростання власного капіталу при умові, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи і витрати включали в склад звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображували в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться, у відповідності до П(С)БО № 15.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Оцінка ступеня завершеності операції з надання робіт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи.

 Визнавали доходи від реалізації послуг по наданню.

Доходи в Звіті про фінансові результати визначені як сума:

 • доходу ( виручки ) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ) – 1767 тис. грн., за мінусом ПДВ – 201 тис.грн.; всього чистий доход ( виручка від реалізації ) продукції ( товарів, робіт, послуг ) – 1566 тис. грн.;
 • інших операційних доходів – 1019 тис.грн. ( реалізація іноземної валюти – 747 тис. грн., реалізація оборотних активів 190 тис. грн.; одержані штрафи, пені, неустойки – 82 тис. грн.).
 • інші доходи – 779 тис. грн. (одержана виручка за продані основні засоби).

Надзвичайних доходів не було.

Бартерних операцій, в т.ч. з пов’язаними сторонами ( П(С)БО № 23 ),  не було.

 

Витрати.

 

Класифікацію витрат на виробництво проводили згідно П(С)БО 16.

Виробничу собівартість виконаних замовлень обліковували на підставі калькуляцій, які розробляються та затверджуються керівництвом ( позаказний метод калькуляції ).

Всього витрати складали  4463 тис. грн.., в т.ч. :

 • собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг ) – 2432 тис. грн.,
 • адміністративні витрати- 484 тис .грн.;
 • витрати на збут – 158 тис. грн.;
 • інші витрати 5 тис. грн.( списання залишкової вартості реалізованих необоротних активів);
 • інші операційні витрати- 1384 тис.грн. в т. ч:
 •  собівартість реалізованої іноземної валюти – 749 тис. грн.;

–           визнані штрафи, пені, неустойки – 5 тис. грн. ,

 •  інші витрати операційної діяльності – 630 тис. грн.; в т. ч:
 • витрати на ліквідацію основних засобів-18 тис. грн
 • простой на підприємстві- 43 тис .грн
 • пільгові пенсії-93 тис. грн.,
 • відшкодування Пенсійного фонду затрат на пенсії- 17 тис. грн
 •  списання дебіторської заборгованості-15 тис. грн.;
 •  загальногосподарські витрати – 10 тис. грн.;
 • донарахування зносу основних засобів-416 тис. грн
 • інші операційні витрати-18 тис. грн.

 

До адміністративних витрат в сумі 484 тис.грн. включені витрати, пов’язані із обслуговуванням та управлінням підприємством, такі як: витрати на оплату праці та обов’язкове страхування працівників управління,  витрати на сплату податків і т.п.

Надзвичайних витрат не було.

В звітному періоді угоди по фінансовій оренді та невідмовні орендні угоди на операційну оренду не укладалися ( П(С)БО № 14 ). Витрати безпосередньо в складі власного капіталу не відображувалися.

Всього операційні витрати на виробництво складали ( Розділ 2 Звіту про фінансові результати ) 3241 тис.грн. і поділені також по елементам. У відповідності до п.38 П(С)БО 3 до розділу ІІ Звіту про фінансові результати не включалася собівартість реалізованих товарів, а також витрати запасів, не пов’язані з операційною діяльністю.

 

Сума витрат ( доходу ) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком ( збитком) від діяльності, що припинена ( П(С)БО № 27 ) не розраховується в зв’язку із відсутністю таких операцій.

  Середньорічна кількість простих акцій – 167074 шт.  розрахована згідно вимог П(С)БО № 24 “Прибуток на акцію”. На протязі року додаткових випусків акцій не було, як і викупу акцій власної емісії, тому середньорічна кількість простих акцій в обігу дорівнює скоригованій середньорічній кількості простих акцій в обігу і дорівнює кількості випущених простих акцій ( 167074 шт. ).

Привілейованих акцій випущено не було, тому чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток ( збиток ), що припадає на одну просту акцію, складає : 1099 000 грн. / 167074 шт.= 6,5779 ( грн.)

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2011 рік – збиток 1099 тис.грн.

 

Примітки до Звіту про рух грошових коштів.

Грошовими коштами і їх еквівалентами в фінансовій  звітності згідно П(С)БО 4 вважали грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі підприємства та в дорозі. На початок 2011 року грошові кошти складали 363 тис.грн. Обмежень у використанні грошових коштів в 2011 році не було.

По р.145 «Інші витрачання» відображено придбання за рахунок податкового прибутку – 5 тис. грн.

По р.400 чистий рух коштів від операційної діяльності –  399 тис.грн.;

По р.430 залишок коштів на кінець 2011 року склав 24 тис. грн.

 

Примітки до Звіту про власний капітал.

 Власний капітал Товариства – частина активів, яка залишається після вирахування зобов’язань. Власний капітал в сумі 1006тис.грн.. на кінець 2011 року складається : із статутного капіталу- 58 тис.грн., іншого додаткового капіталу ( індексація ОЗ ) – 2942 тис.грн.; резервного капіталу – 9 тис.грн.  та нерозподіленого  прибутку  ( непокритого збитку ) на 31.12.2011р. – (2003) тис.грн.

Статутний капітал ПАТ на протязі 2011 року не змінювався. Заявлений статутний капітал оплачений повністю та своєчасно приватизаційними сертифікатами. Вклади в матеріальній формі не вносилися.

Бухгалтерський облік Статутного капіталу ведеться на рах.40. Структура статутного капіталу:

 –     простих іменних акцій номіналом 0,35 грн.- 167074 шт.

 • привілейованих акцій немає.

Засновник ПАТ “ЧРП” – ФДМУ 0% акцій.

Акціонери фізичні особи  володіють 100% статутного фонду.

Власники, які станом на 31.12.2011р. володіють більш ніж 5% акцій: 2 фізичні особи – всього 75,1762%. Виконавчий орган ПАТ – Дирекція в кількості 3 осіб.

Виконавчий директор – Кадірова В.В. ( 0,025 % акцій ).

В 2011 році чергові загальні збори акціонерів відбулися 30.03.2011р.

Додаткових випусків акцій в 2011 році не було. Кількість акцій в обігу не змінювалася. Акцій, що належать самому Товариству, немає.

Неоплаченого капіталу немає. Вилучення капіталу та викупу акцій власної емісії не було.

Права, пов’язані з простими іменними акціями: дольова участь в статутному фонді, що підтверджує членство в АТ та право на участь в управлінні ним, отримання відповідної частки прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь в розподілі майна при ліквідації АТ. Обмеження по розподілу дивідендів та поверненню капіталу не було.

З 01.01.04. відповідно до п.п.2 п.3 Ст.158 ЦКУ АТ не має права оголошувати та виплачувати дивіденди: „ при зменшенні вартості чистих активів АТ до розміру , меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду”. Також, згідно п.3 Ст.155 ЦКУ: „Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів АТ виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.”

На виконання цих вимог та у відповідності до „Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.04. № 485,  проводиться розрахунок вартості чистих активів  ПАТ “ЧРП” станом на 31.12.11. і порівняння з розміром статутного капіталу та резервного фонду:

Згідно п.4 П(С)БО 19: “Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань”.  Для розрахунку вартості чистих активів ПАТ “ЧРП” використовуються дані Балансу товариства станом на 31.12.11. і із суми активів вираховуються зобов’язання, що відповідають критеріям зобов’язань, згідно пунктів 5 і 6 П(С)БО №11  “Зобов’язання”:

1) Необоротні активи – 753 тис.грн.;

    Оборотні активи – 1721 тис.грн.;

    Витрати майбутніх періодів – 0;

    Необоротні активи та групи вибуття -0.

Всього активів: 753+1721+0+0= 2474 ( тис.грн. ).

2)  Забезпечення наступних витрат і платежів – 0 тис.грн.;

     Довгострокові зобов’язання – 0 ;

     Поточні зобов’язання – 1468тис.грн.;

     Доходи майбутніх періодів – 0 тис.грн.

  Всього зобов’язань : 0+0+1468+0=1468( тис.грн. ).

 • Чисті активи = 2474 ( сума Активів ) – 1468 ( сума зобов’язань ) = 1006( тис.грн. ).

4) Ця сума ( 1006 ) є більшою, ніж  розмір статутного капіталу ( 58 ), а також більше ніж сума статутного капіталу і резервного фонду ( 58+9=67).

Резервний капітал створений в сумі 9 тис.грн. Використання прибутку в 2011 році не було. Зобов’язань по виплаті дивідендів немає тому, що чистий прибуток на дивіденди не розподілявся.

Розмір власного капіталу в 2011 році зменшився на 1099 тис. грн.  ( сума отриманого в 2011 році збитку ).

Джерелом формування капіталу є:

 • власний капітал – 1006 тис.грн..;
 • поточні зобов’язання – 1468 тис. грн.;

Структура капіталу на 31.12.2009року: 32% – власний капітал;  зобов’язання – 68 %.

Перерахунок показників річної фінансової звітності за 2011 рік  згідно П(С)БО №22 “Вплив інфляції” не проводився.

Операції, що підлягають розкриттю в Примітках до фінансової звітності у відповідності до П(С)БО № 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 ПАТ «ЧРП» в звітному періоді не здійснювало.

 

Виконавчий директор

ПАТ “ЧРП”: _____________   / Кадірова В.В./

 

Головний бухгалтер         :  ____________/Соломаха Т.М. / 


{date} Раздел: Аудиторські висновки

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015