Черкаський річковий порт

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився 31.12.2014р. по ПАТ «Черкаський річковий порт»

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився 31.12.2014р.
по ПАТ «Черкаський річковий порт»

 

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.
Основнi змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.
Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).
Основнi принципи бухгалтерського облiку.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
– фiнансовий актив, доступний для продажу
– iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселя
– дебiторська заборгованостi
– фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 “Звiт про власний капiтал” затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним капiталом, капіталом  у дооцінках, резервним капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку(непокритого збитку).

2.1.1 Статутний капiтал.
Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi – 58 тис. грн. Кiлькiсть простих акцiй – 167 074 шт., номiнальною вартiстю – 0,35 грн. на загальну суму – 58 475,90 гривень.
Власниками, що володiють 10% i бiльше статутного капiталу є двi фiзичнi особи якi володiють – 75,1762% статутного капiталу.
Додаткових випускiв акцiй у 2014р. не було. Кiлькiсть акцiй в обiгу не змiнювалася, Акцiй, що належать самому товариству, не виявлено, Неоплаченого капiталу не виявлено, Вилучення капiталу, та викупу акцiй власної емiсiї не було.

2.1.2 Капітал в дооцінках.
До складу капіталу в дооцінках  включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2014 становить – 2730,0 тис. грн.
2.1.3. Резервний капiтал становить на початок року – 9 тис. грн., i на протязi року вiн не змiнювався.
2.1.4 Непокритий збиток на початок року становить – 727,0 тис. грн., на кiнець звiтного року становить – 882,0 тис. грн. За 2014р. пiдприємство отримало збиток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 155,0 тис. грн.

2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.
Необоротнi активи
На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” та №8 “Нематерiальнi активи”.
Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.
Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 7557,0 тис. грн., знос – 6952,0 тис. грн., залишкова вартiсть – 605,0 тис. грн., станом на 31.12.2014р. вiдповiдно становить – 7530 тис. грн., знос – 6972 тис. грн., залишкова вартiсть – 558 тис.грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн., станом на 31.12.2014р. вiдповiдно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизацiя – 18 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 тис. грн.
За 2014р. придбано основних засобiв на суму – 3 тис. грн., реалiзовано основни засобів на суму – 214,3 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу – на суму – 209,3 тис. грн.
Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ “Черкаський рiчковий порт” нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2014р.нараховано амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв на суму – 94,0 тис.грн. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить – 39,0 тис.грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. В процесi iнвентаризацiї необоротних активiв Iнвестицiйної нерухомостi не виявлено

2.3 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

Облiк товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 “Запаси”.
Пiдприємство вважає запасами активи, якi :
– утримуються для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов’язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.
Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), для готової продукцiї – метод iдентифiкованої собiвартостi (поза казна калькуляцiя), для товарiв – по цiнi продажу.
Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.
Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО.
Станом на 01.01.14 р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 30,0 тис.грн., готової продукцiї – на суму – 198,0 тис. грн., товарiв на суму -0 тис. грн.; станом на 31.12.2014р. виробничих запасiв на суму – 16 тис.грн., готової продукцiї на суму – 309,0 тис. грн.

2.4 Дебiторська заборгованiсть
Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.
Справедливу вартiсть дебiторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не має ринкових котирувань цих активiв

I Інформація про дебіторську заборгованість станом на 31.12. 2013р. та станом на 31.12.2014р.

 

 

Вид дебіторської заборгованості

Рядок балансу

На початок

звітного року

тис. грн.

На кінець

звітного року

тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

1125

429

477

Дебіторська заборгованість за розрахунками

      за виданими авансами

 

1130

 

0

 

0

     З бюджетом

1135

103

3

     Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

407

393

    Разом

 

939

873

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013р. становить – 429 тис. грн., станом на 31.12.2014р. -477 тис. грн. Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом на початок року становить – 103 тис. грн., на кiнець року – 3 тис. грн.( заборгованiсть по ПДВ, та соцiальним страхуванням); за виданими авансами на початок року – 0 тис. грн., на кiнець року – 0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. становить – 407 тис. грн., станом на 31.12.2014р. – 393,0 тис. грн.
Iншi оборотнi активи на початок року становлять – 55 тис. грн., на кiнець звiтного року – 55 тис. грн.(податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ).

2.5 Облiк коштiв i розрахункiв
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.
Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України” затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2014р. становить – 323,0 тис. грн.
2.6 Розкриття та iнформацiї щодо зобов’язань
Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.
Зобов’язання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть(тобто бiльше можливо, нiж неможливо),що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов’язання вiдповiдно до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдно заробiтна платня.

Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року становить – 0 тис, грн., на кiнець звiтного року становить – 0 тис. грн. Фiнансовi зобов’язання – кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї
Основну суму зобов’язань на початок i кiнець року складають :
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить – 39 тис. грн., на кiнець звiтного року – 14 тис. грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року – 11 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить – 28 тис. грн., на кiнець звiтного року – 52 тис. грн.; .; зi страхування на початок року – 15 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.; з оплати працi на початок року – 36 тис. грн., на кiнець звiтного року – 0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2013р. становлять – 209 тис. грн. станом на 31.12.2014р. вiдповiдно – 168 тис. грн.
Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

Керівник                                                                     Кадіров З.Д.

Головний  бухгалтер                                                Соломаха Т.М.

 


{date} Раздел: Аудиторські висновки

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015