Черкаський річковий порт

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” станом на кінець дня 31.12.2012р.

м. Черкаси

вулиця Горького , будинок 1

 

1.Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт», що додається, яка включає баланс станом на  31.12.2012р., звіт про фінансові результати за  2012рік , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан ПАТ «Черкаський річковий порт» , а також фінансові результати його діяльності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності,  вимогами нормативно-правових актів регулюючого органу.

 

 1. Основні відомості про емітента :

Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт» (далі – ПАТ “Черкаський річковий порт”, Товариство)

 

Повна назва

Публічне акціонерне товариство  ” Черкаський річковий порт”

Код ЄДРПОУ

0150214

Місцезнаходження

710136400 18016 м.Черкаси, Придніпровський р-н, вулиця Горького, будинок 1.

 

 

Дата  первинної реєстрації

27.05.1993р.

 

Дата та номер останньої реєстраційної дії

29.10.2012р. №10263330017000097

Основні види діяльності

КВЕД 2010

50.40   Вантажний річковий транспорт

08.12   Добування піску, гравію, глин і каоліну

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними

           матеріалами та  санітарно-технічним обладнанням

49.41    Вантажний автомобільний транспорт

68.20    Надання в оренду й експлуатацію власного чи

            орендованого нерухомого майна

 

 

 1. 3. Опис аудиторської перевірки:

 

Ми провела аудит у відповідності з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Закони  України  “Про аудиторську діяльність”, “Про цінні папери та фондовий ринок” ,”Про акціонерні Товариства”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,  іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010),(далі  МСА)  Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31.03. 2011 року, в тому числі  у відповідності до МСА 700 “Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора “.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання  аудиторської перевірки для  формування думки щодо того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності отримання  впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.  Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких  процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризиків, аудитор розглядає аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

  Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом  та загального  подання фінансових звітів.

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням  ДКЦПФР від 29.09.2011р. за  №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096.

 Для проведення аудиту Товариства надано наступні документи з бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

       –    Статут та установчі документи

 • Баланс станом на 31 грудня 2012 р.(форма 1);
 • Звіт про фінансові результати за 2012 р.(форма №2);
 • Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.(форма №3);
 • Звіт про власний капітал за 2012 р. (форма №4);

       –     Регістри бухгалтерського обліку;

       –     Первинні бухгалтерські документи.

  Відповідальними за фінансово-господарську діяльність в товаристві, за період,  що перевіряється були :

Керівник  –  Кадірова Валентина Всеволодівна

Головний бухгалтер  –  Соломаха Таїсія Михайлівна

 

Відповідно до ст. 5  ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” товариство ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України

 

 1. Відповідальність управлінського персоналу

 

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно правових актів України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних право чинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, наявності  суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведення фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА №200 “Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту”.

      Відповідальність управлінського персоналу охоплює:  розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

  Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на  суми активів та зобов’язань, відображених у фінансові звітності, а також суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

 

 1. Відповідальність аудитора

 

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторський висновок  який подається до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами цінних паперів повинен бути складений відповідно   до вимог  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,  іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) зокрема у відповідності до МСА 700 “Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора “, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення модифікованої аудиторської  думки.

 

 1. Висловлення думки.

 

          Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФО, а також  статті 40  Закону України “Про цінні папери”.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим планом бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень(стандартів) бухгалтерського  обліку, які затверджені Наказом №1591 від 09.12.2011р. Міністерства фінансів України.

         На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності  Публічного акціонерного товариства  «Черкаський річковий порт»  станом на 31.12.2012р.

Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність  Публічного акціонерного товариства  «Черкаський річковий порт»  в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам  діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

      В ході перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів Публічне акціонерне товариство продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

 

21 березня 2013р.

Директор  АФ “Карат –Аудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / І. М. Любченко/

Сертифікат аудитора 002977

м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку.

 

1.1 Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії ц цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств  від 17.11.2004р. №485

Вартість чистих активів згідно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою від суми статутного капіталу.

Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпеченням наступних виплат і платежів, доходів майбутніх періодів.

Вартість чистих активів ПАТ  “Черкаський річковий порт ”  становить – 2141 тис. грн. (2645 – 485 –15 -4 ), що на 2083 тис. грн. більше   вартості статутного капіталу. Таким чином розрахункова вартість чистих активів  відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

 

1.2 Думка аудитора щодо наявності суттєвих невідповідностей між

фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з

фінансовою звітністю

 

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” а також на відповідність вимогам  Рішення ДКЦПФР від  20.10.2011р. №1482,  щодо корпоративного управління на наявність та достовірність інформації у звіті.

 Аудитор отримав достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР  разом з фінансовою звітністю (МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”)

 

1.3 Виконання значних правочинів

 

Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” у звітному періоді  за даними останньої річної фінансової звітності:

Товариство у 2012р. відповідно до ст.. ЗУ “Про акціонерні товариства” мало виконання чотирьох

правочинів ( продаж теплоходів на загальну суму -2479 тис.грн. ), які підпадають під визначення значних правочинів. Вартість активів станом на 31.12.2011року складає 1949 тис. грн.. Сума мінімального правочину, яка підлягала  аудиторським процедурам складає 194,9 тис. грн.

 

1.4 Стан корпоративного управління, у тому числі стану

 внутрішнього аудиту вимогам законодавства

 

Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України ” Про акціонерні Товариства”, загальними зборами акціонерів Товариства затверджені наступні положення “Про дирекцію”, “Про наглядову раду”, “Про ревізійну комісію”. Товариство користується послугами зовнішніх аудиторів.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України  “Про акціонерні товариства” можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України  “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту.

 Щорічні загальні збори акціонерів проводилися в термін, визначений Законом України “Про акціонерні Товариства” до 30 квітня.

 Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів, достовірність звітності та включає попередній, первинний і подальший контроль.

 

1.5 Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових

 звітах внаслідок шахрайських дій

 

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 “відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності” ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства.

Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності ми розглянули отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих доказів та пояснень, керівництво не має інформації  про відомі факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб.

 

 1. Примітки до фінансової звітності за рік , що закінчився 31.12.2012р.

 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

      Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі бухгалтерських записів згідно  українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимог МСФЗ.

         Основні  зміни порівняно з фінансовою звітністю Товариства згідно з П(С) БО полягають у виділенні інвестиційної нерухомості, коригувань оцінки дебіторської заборгованості (нарахування резерву сумнівних боргів на іншу дебіторського заборгованість), створення забезпечень, використання суттєвості до малоцінних необоротних активів, визнання доходів та витрат відповідно до принципу превалювання сутності над формою, повнішого обліку відстрочених податків.

         Зміни пов’язані з переходом на МСФЗ,  були відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком ( статтями капіталу на початок року).

Основні принципи бухгалтерського обліку.

Визнання та оцінка фінансових інструментів.

  Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операція з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

  Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

– фінансовий актив, доступний для  продажу

– інвестиції, утримувані до погашення – облігації  та векселя

– дебіторська заборгованості

– фінансові забезпечення, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати,  які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

 Облікова політика подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

 

2.1 Розкриття інформації про власний капітал та сплати статутного фонду.

 

   Достовірність, законність, повнота та обєктивність відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності власного капіталу  відповідає (стандарту) бухгалтерського обліку №5 “Звіт про власний капітал” затвердженого  наказом Мінфіну  України від  26.04.00р.№91.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним капіталом, іншим  додатковим капіталом, резервним капіталом, та фінансовим капіталом, що існує у вигляді нерозподіленого прибутку(непокритого збитку).

 • Статутний капітал.

 

   Статутний капітал сформовано в повному обсязі в сумі  – 58 тис. грн.  Кількість простих акцій – 167074 шт., номінальною вартістю – 0,35 грн. на загальну суму – 58475,90 гривень.

Власниками, що володіють 10% і більше статутного капіталу є дві  фізичні особи які володіють – 75,1762%  статутного капіталу.

 Додаткових випусків акцій у 2012р. не було. Кількість акцій в обігу не змінювалася, Акцій, що належать самому товариству, не виявлено, Неоплаченого капіталу не виявлено, Вилучення капіталу, та викупу акцій власної емісії не було.

 

2.1.2  Інший додатковий капітал.

    До складу  додаткового капіталу включено суму дооцінки необоротних активів. Залишок додаткового капіталу станом на 31.12.2012 становить – 3095,0 тис. грн.

2.1.3. Резервний капітал становить на початок року –  9 тис. грн., і на протязі року він не змінювався.

2.1.4 Непокритий збиток  на початок року становить  – 1823 тис. грн., на кінець звітного року становить – 1021 тис. грн. За 2012р. підприємство отримало прибуток від звичайної діяльності (операційної, інвестиційної) в сум і – 802 тис. грн.

 

2.2 Розкриття інформацію за видами активів.

 Необоротні активи

На підприємстві облік основних засобів і нематеріальних активів їх надходження, реалізація, ліквідація і т.д. організовано відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби”  та №8 “Нематеріальні активи”.

Підприємство оцінює нематеріальні активи та основні засоби за історичною собівартістю.

Первісна вартість основних засобів на початок року становить – 12484 тис. грн., знос – 11758 тис. грн., залишкова вартість – 726тис. грн., станом на 31.12.2012р. відповідно становить – 9964 тис. грн., знос – 9526 тис. грн., залишкова вартість – 438 тис.грн.

Первісна вартість нематеріальних активів на початок року становить – 39 тис. грн., накопичена амортизація – 18 тис. грн., залишкова вартість – 21 тис. грн., станом на 31.12.2012р. відповідно становить – 39 тис. грн., накопичена амортизація – 18 тис. грн., залишкова вартість – 21 тис. грн.

   За 2012р. придбано основних засобів на суму – 44 тис. грн., списано з балансу внаслідок невизнання  визначення їх основними засобами та реалізовано на суму – 2612 тис. грн., в тому числі за рахунок зносу – на суму – 2380 тис. грн.

    Згідно наказу про облікову політику по ПАТ “Черкаський річковий порт”  нарахування амортизації  основних засобів  здійснюється із за застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації  визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2012р.нараховано амортизації основних засобів  та нематеріальних активів на суму –  148тис.грн.   Вартість незавершених капітальних інвестицій на початок року становить – 6 тис.грн., на кінець звітного року – 0 тис. грн.

Інвестиційна нерухомість.

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення, або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. В процесі інвентаризації  необоротних активів Інвестиційної нерухомості не виявлено

 

2.3 Облік запасів та товаро-матеріальних цінностей.

 

  Облік товаро-матеріальних цінностей  на підприємстві проводився відповідно до П (С)БО № 9 «Запаси».

     Підприємство вважає запасами активи, які :

– утримуються  для використання за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва, виконання робіт, надання послуг, управління виробництвом, а також у разі, якщо існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних із їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена. Одиницею  обліку запасів вважається найменування запасів.

Основні і допоміжні  матеріали оцінені по собівартості придбання. При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом  собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), для готової продукції – метод ідентифікованої собівартості (поза казна калькуляція), для товарів – по ціні продажу.

Методи оцінки та вибуття запасів були незмінними протягом періоду, що перевірявся.

Переоцінка товаро-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась.

 До складу первісної оцінки запасів підприємство включало суми транспортно-заготівельних витрат згідно вимог П(С)БО.

Станом на 31.12.2011р. виробничих запасів рахувалося на суму – 8 тис.грн., готової продукції  – на суму – 52 тис. грн., товарів на суму – 29  тис. грн.; станом на 31.12.2012р. виробничих запасів на суму – 152 тис.грн., готової продукції на суму – 157 тис. грн.

 

2.4   Дебіторська заборгованість

 

 Облік, оцінка та визнання дебіторської заборгованості в цілому відповідає Положенню  (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість” Затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.1999р.№237 і відповідає інформації, відображеної у звітності та бухгалтерському обліку.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги включалася за підсумками балансу за первісною вартістю.

Інформація про дебіторську заборгованість станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р.

Вид дебіторської заборгованості

Рядок балансу

На початок

звітного року

тис. грн.

На кінець

звітного року

тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість

160

623

636

Первісна вартість

161

623

636

    Резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками

     з бюджетом

 

170

 

19

 

111

     за виданими авансами

180

5

0

     Інша поточна дебіторська заборгованість

210

417

411

     Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

     Інші оборотні активи

250

19

24

    Разом

 

1083

1182

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в балансі відображена за чистою реалізаційною вартістю. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом  на 31.12.2011р. становить – 623 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 636 тис. грн.  Резерв  сумнівних  боргів підприємством не нараховувався.

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом на початок року становить – 19 тис. грн., на кінець року – 111 тис. грн.( заборгованість по ПДВ, та соціальним страхуванням); за виданими авансами на початок року – 5 тис. грн., на кінець року – 0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. становить  – 417 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 411 тис. грн.

    Інші оборотні активи на початок року становлять – 19 тис. грн., на кінець звітного року – 24 тис. грн.(податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ).

 

 • Облік коштів і розрахунків

 

Облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті України” затвердженого Постановою  Правління НБУ №637 від 15.12.2004р. зі змінами та положеннями.

Облік здійснення безготівкових розрахунків здійснюється підприємством відповідно до вимог інструкції “Про безготівкові розрахунки в національні валюті України”  затвердженого Постановою  Правління НБУ №22 від 21.01.2004р.

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національні валюті станом на 31.12.2012р. становить – 29 тис. грн., в іноземній валюті -666 тис. грн.

 

2.6 Забезпечення   наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу (відпусток ) станом на 31.12.2011р. становить – 5 тис. грн. на кінець звітного року – 4 тис. грн. Забезпечення визнаються, коли підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

 

2.7   Розкриття та  інформації щодо зобов‘язань

             

  Облік, оцінка, структура зобов’язань в обліку та балансі визначені відповідно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.01.2000р.№ 20.

    Вартість короткострокових кредитів банку на початок року становить – 59 тис, грн., на кінець звітного року становить – 54 тис. грн.

Основну суму зобов’язань на початок і кінець року складають :

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  на початок року становить – 418тис. грн., на кінець звітного року – 222 тис. грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів на початок року – 136 тис. грн., на кінець звітного  року – 20 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить   – 30 тис. грн., на кінець звітного  року –  56 тис. грн.;  з позабюджетних платежів – 5 тис. грн., на кінець звітного року – 0 тис.грн.; зі страхування  на початок року  – 35 тис. грн., на кінець звітного  року –  27 тис. грн.; з  оплати праці на початок року  – 91 тис. грн., на кінець звітного  року –  59 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011р. становлять  – 28 тис. грн.  станом на 31.12.2012р. відповідно  – 101 тис. грн.

Поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення.

 

 1. Облік витрат виробництва та обігу

 

Витрати на підприємстві визнаються відповідно до положення (стандарту бухгалтерського обліку №16″Витрати” і визнаються в бухгалтерському обліку одночасно з зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати, понесені у звязку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що і відповідні доходи.

Згідно даних бухгалтерського обліку витрати основної діяльності склали – 2566 тис. грн.,   в т. числі за елементами витрат:

 -матеріальні витрати – 355 тис. грн.

 -витрати на оплату праці – 870 тис. грн.

 -відрахування на соціальні заходи – 307 тис. грн,

 -амортизація – 100 тис. грн.

 -інші операційні витрати  – 934 тис. грн.

Фінансові витрати становлять – 0 тис. грн.

Інші витрати становлять – 831 тис. грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності – 10 тис. грн.

 

4.Облік реалізації готової продукції, товарів, фінансових результатів та прибутку.

 

   Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається на підприємстві відповідно до положення П(С)БО 15 “Доходи”. Доходи відображаються в обліку та звітності у момент виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей  і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дпту балансу.

   Прибуток визначено і наведено у Звіті про фінансові результати  за  2012р. по  критеріях визнання доходів і витрат відповідно до П(С)БО “Звіт про фінансові результати”.

За звітний період Товариство отримало чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг в розмірі –  1690тис. грн.

Інші операційні доходи становлять –  100 тис. грн.

Інші фінансові доходи становлять –  0 тис. грн.

Інші доходи становлять – 2419 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. чистий  прибуток згідно даних бухгалтерського обліку становить – 802 тис. грн.                           

 

5.Розкриття інформації про дії, що відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”

 

В ході перевірки за 2012р.  були виявлено події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

16.03.2012р. звільнено з посади головного бухгалтера  Соломаха Таїсія Михайлівна ( паспорт: серія НС № 362004 ВИДАНИЙ Придніпровським РВУМВС  України  в Черкаській області 18.11.1997р. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 29.09.2011р. по 16.03.2012р.

 01.10.2012р. призначено на посаду головного бухгалтера  Соломаха Таїсія Михайлівна ( паспорт: серія НС № 362004 ВИДАНИЙ Придніпровським РВУМВС  України  в Черкаській області 18.11.1997р. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа призначена на посаду на невизначений термін. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа: головний бухгалтер, бухгалтер, старший бухгалтер, головний бухгалтер, старший державний податковий інспектор., старший державний податковий ревізор-інспектор, головний бухгалтер, заступник генерального директора з фінансових питань, головний бухгалтер.

 

 1. Основні відомості про аудиторську фірму

 

 

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю – аудиторської фірми “Карат – Аудит” тел.  566882     0674911501

Код ЄДРПОУ

22804749

Місцезнаходження

м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

тел. 566-882

Номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі

22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свідоцтво

Черкаський міськвиконком

Серія, дата видачі сертифіката аудитора, та термін дії

Серія А, №002977, Рішенням Аудиторської Палати України №220/2 від 23.09.2010р., термін дії сертифіката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.

 

№ 3781 від 30.03.2006р., видано  Аудиторською Палатою України. Строк дії  свідоцтва – до 31березня 2016р.

 

 1. 7. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

 

 Номер договору на проведення аудиту: №24/13 від  11.03.2013р.                     

 Період проведення аудиту з  01.01.2012р. по 31.12.2012р.

 Дата початку проведення аудиту: 11.03. 2013р.

 Дата закінчення проведення аудиту: 20.03.2013р.

 

21 березня 2013р.

Директор  АФ “Карат –Аудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / І. М. Любченко/

Сертифікат аудитора 002977

м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про фінансовий стан  Публічного  акціонерного товариства  «Черкаський річковий порт станом на 31.12.2012р.                                                           

За даними фінансової звітності були розраховані показники фінансового стану ПАТ  “Черкаський річковий порт” .                                                                                                                                                              

Показники

Формула розрахунку показника фінансового стану

Фактичне значення

 

 

 

 

 

2011р.

 

2012р.

Нормативне значення

 

1

2

3

4

5

 

Показники ліквідності

 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1 = (ф.№1(стр.230+

стр.240) / ф.№1 стр.620

 

0,032

 

1,43

 

Більше 0,2

 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2 = ф.№1(стр.260+270)/

Ф.№1(стр.480+стр.620+

630)

 

1,57

 

4,37

 

 

Більше 1,0

 

Показники платоспроможності

 

Більше 0

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежнос-

ті,  автономії)

К3 = ф.№1 стр.380 / ф.№1 стр.640)

 

0,61

 

0,81

 

Більше 0,5

 

4. Коєфіціент покриття зобов’язань власним капіталом.

К-4 (ф.№1 стр.380/ ф.№1

(стр.480+620)

 

 

1,56

 

4,28

 

Не менше 1

 

5. Коефіцієнт рентабельності активів

 К5 = Ф№2 стр.220 /

Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2

 

-0,56

 

0,35

 

Більше 0

 

6.Коєфіцієнт рентабельності діяльності

Чистий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції(товарів,послуг)

 

– 0,45

 

0,44

 

Більше 1

 

 

Здатність підприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов’язанням перед кредиторами – це ліквідність. Підприємство вважається ліквідним, якщо воно може виконати свої короткострокові зобов’язання після реалізації поточних активів.

Ліквідність характеризується слідуючими показниками :

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує скільки грошей підприємство має  на кожну гривню поточних боргів. У ПАТ “Черкаський річковий порт”  станом на 31.12.2012р. він становить – 1,43 при нормативному значенні  0,20 – 0,35.

Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує яка частина поточних  зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активів (грошові кошти, дебіторська заборгованість, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника більше – 1,0 . На ПАТ   “Черкаський річковий порт ”  станом на 31.12.2012р. він становить – 4,37, це означає, що баланс підприємства   ліквідний.          

   Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність стійкий, при нормативному значенні 0,50, станом на 31.12. 2012р.    становить – 0,81.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом – 4,28, при нормативному значенні не менше 1,0, означає, що підприємство  своїм власним капіталом перекриває зобов’язання.  Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує, що кожна гривня вкладена в активи підприємства приносить  – 0,35 грн. прибутку.

Коефіцієнт рентабельності діяльності – 0,35. Підприємство у 2012р.працювало  рентабельно.

     За результатами діяльності підприємства за  2012р. ПАТ  ” Черкаський річковий порт”  отримало прибуток в сумі – 802 тис. грн.

          Розраховані показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ  ” Черкаський річковий порт” ліквідний, стан платоспроможності  задовільний. Поточна діяльність ПАТ незалежна від зовнішніх кредиторів .

 

Директор АФ “Карат –Аудит”

 Незалежний аудитор                                                          /Любченко І.М./

м.Черкаси вул..Гагаріна 21 кв.266

21 березня 2013р.

 

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

2012 

12

3101

Підприємство

ПАТ “Черкаський річковий порт”

 

за ЄДРПОУ

 

03150214

Територія

 

 

за КОАТУУ

 

7110136400

Організаційно 

­правова форма господарювання

 Акціонерне товариство

 

за КОПФГ

 

230

Орган державного управління

 

 

за СПОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

Вантажний річковий транспорт

 

за КВЕД

 

50.40

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

Контрольна сума

 

 

Складено за мінародними стандартами фінансової звітності

 

 v

                         

Середня кількість працівників     –     36

 

Баланс

на 31 грудня  2012р.

Форма  № 1 

Код за ДКУД  

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

21

21

первісна вартість

011

39

39

накопичена амортизація

012

(               18              )

(               18               )

Незавершені капітальні інвестиції

020

6

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

726

438

первісна вартість

031

                12484

9964

знос

032

(              11758          )

( 9526)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

057

(                          )

(                               )

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Гудвіл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

753

459

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

8

152

Поточні біологічні активи

110

 

 

Незавершене виробництво

120

 

 

Готова продукція

130

52

157

Товари

140

29

 

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

623

636

первісна вартість

161

623

636

резерв сумнівних боргів

162

(                0               )

(                 0          )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

з бюджетом

170

19

111

за виданими авансами

180

5

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

417

411

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

в національній валюті

230

24

29

у т. ч. в касі

231

*

в іноземній валюті

240

 

666

Інші оборотні активи

250

19

24

Усього за розділом II

260

1196

2186

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

1949

2645

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

58

58

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

2942

3095

Резервний капітал

340

9

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(1823)

(1021)

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом I

380

1186

2141

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

5

4

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

5

4

III. Довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

15

15

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

Усього за розділом III

480

15

15

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

418

222

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

з одержаних авансів

540

136

20

з бюджетом

550

30

56

з позабюджетних платежів

560

5

зі страхування

570

35

27

з оплати праці

580

91

59

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

 

605

Інші поточні зобов’язання

610

28

101

Усього за розділом IV

620

743

485

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

Баланс

640

1949

2645

 

 

Керівник _____________________________________             Кадірова Валентина Всеволодівна

Головний бухгалтер ____________________________            Соломаха Таїсія Михайлівна                                                         

 

 

 

Незалежний аудитор                                                          Любченко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство

  ПАТ “Черкаський річковий порт”

за ЄДРПОУ

03150214

Територія

 

за КОАТУУ

7110136400

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

 Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

  Вантажний річковий транспорт

за КВЕД

50.40

Одиниця виміру: тис. грн.

 

  Контрольна сума

 

                     

Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності                                    v

ЗВІТ
про власний капітал
за  2012 рік

Форма № 4

Код за ДКУД  

1801005

 

Стаття

Код

Статут-
ний
капітал

Пайо-
вий
капі-
тал

Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал

Інший
додат-
ковий
капітал

Резерв-
ний
капітал

Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток

Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал

Вилу-
чений
капі-
тал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок
на початок року

010

58

 

 

2942

9

(1803)

 

 

1206

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

(20)

 

 

(20)

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

58

 

 

2942

9

(1823)

 

 

1186

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

153

 

 

 

 

153

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання дооцінки необоротних активів

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

802

 

 

802

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до
Резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

290

 

 

 

153

 

802

 

 

955

Залишок на кінець року

300

58

 

 

3095

9

(1021)

 

 

2141

 

Керівник                                             Кадірова Валентина Всеволодівна

Головний бухгалтер                          Соломаха Таїсія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Незалежний аудитор                                      /Любченко І.М./

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

2012

12

31

Підприємство

ПАТ  “Черкаський річковий порт”

 

за ЄДРПОУ

 

03150214

Територія

 

 

за КОАТУУ

 

7110136400

Орган державного управління

 

 

за СПОДУ

 

 

Організаційно­правова форма господарювання

Акціонерне товариство

 

за КОПФГ

 

230

Вид економічної діяльності

  Вантажний річковий транспорт

 

за КВЕД

 

50.40

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

Контрольна сума

 

                         

Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності                            V             

 

Звіт про фінансові результати

За  2012 рік.
Форма № 2

 

Код за ДКУД  

 

1801003

 

 

 

 

 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1823

1767

Податок на додану вартість

015

(133 )

(201  )

Акцизний збір

020

(                            )

(                       )

 

025

(                            )

(                       )

Інші вирахування з доходу

030

(     )

(                            )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1690

1566

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(1803)

(2431)

Загальновиробничі витрати

045

 

 

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

збиток

055

( 113               )

(   865         )

Інші операційні доходи

060

100

1019

Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції

061

 –

Адміністративні витрати

070

(478)

(484)

Витрати на збут

080

(105)

( 158)

Інші операційні витрати

090

( 180)

 (957)

Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

 

збиток

105

( 776 )

(1445)                      

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

2419

779

Фінансові витрати

140

(     )

(                  )

Втрати від участі в капіталі

150

(     )

(                  )

Інші витрати

160

(       831            )

(    421        )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

812

 

збиток

175

(  )

( 1087)                         

 

176

 

 

 

177

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(10  )

( 15 )                         

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

802

 

збиток

195

(

(1102 )

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

витрати

205

(                            )

(                            )

Податки з надзвичайного прибутку

210

(                            )

(                            )

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

802

 

збиток

225

(

(1102 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

 

 

 

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

355

410

Витрати на оплату праці

240

870

1136

Відрахування на соціальні заходи

250

307

524

Амортизація

260

100

594

Інші операційні витрати

270

934

590

Разом

280

2566

3254

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

167074

167074

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

167074

167074

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

4,8002

-6,5959

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

4,8002

-6,5959

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

Керівник ________________________________________________  Кадірова Валентина Всеволодівна                                                         

Головний бухгалтер ______________________________________ Соломаха Таїсія Михайлівна.

 

 

 

 

Незалежний аудитор                                                   /Любченко І.М./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

12

01

01

Підприємство

  ПАТ  “Черкаський річковий порт”

       за ЄДРПОУ

03150214

Територія

 

       за КОАТУУ

71101336400

Організаційно-правова форма господарювання

  Акціонерне товариство

       за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 Вантажний річковий транспорт

       за КВЕД

50,40

Одиниця виміру: тис. грн.

 

       Контрольна сума

 

                       

Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності                          v

 

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма № 3 

Код за ДКУД 

1801004 

 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
                           Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
 
010 

 

2275  

 

1741 

Погашення векселів одержаних 

015 

 

 

Покупців і замовників авансів 

020 

          1314

  712

Повернення авансів  

030 

 

  45

Установ банків відсотків за поточними рахунками 

035 

 

 

Бюджету податку на додану вартість 

040 

 

 

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 

045 

 

 

Отримання субсидій, дотацій 

050 

 

 

Цільового фінансування 

060 

 

 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 

070 

 

 

Інші надходження 

080 

  358

 

                         Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

 
090 

 

(               814       )

 
(              608       )

Авансів 

095 

(               602       )

(           363         )

Повернення авансів 

100 

(                  7        )

(                           )

Працівникам 

105 

(               934       )

(              755       )

Витрат на відрядження 

110 

(               33         )

(               73         )

Зобов’язань з податку на додану вартість 

115 

(               118       )

(               201      )

Зобов’язань з податку на прибуток 

120 

(                            )

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи 

125 

(               459       )

(            553         )

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 

130 

(              263        )

(            279         )

Цільових внесків 

140 

(                           )

(                           )

Інші витрачання 

145 

(                2         )

(            5         )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

150 

   715  

(339)

Рух коштів від надзвичайних подій 

160 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170 

    715   

   (339)  

 

Продовження додатка

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
         фінансових інвестицій 

 

180 

 

 

         необоротних активів 

190 

 

 

         майнових комплексів 

200 

 

 

Отримані:
         відсотки 

 
210 

 

 

         дивіденди 

220 

 

 

Інші надходження 

230 

 

 

Придбання: 

 

 

 

         фінансових інвестицій 

240 

(                          )

(                        )

         необоротних активів 

250 

(            44          )

(                         )

         майнових комплексів 

260 

(                          )

(                         )

Інші платежі 

270 

(                          )

(                         )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

280 

(            44          )  

 (                       ) 

Рух коштів від надзвичайних подій 

290 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

300 

(            44           )

 (                        ) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

 

 

 

Надходження власного капіталу 

310 

 

 

Отримані позики 

320 

 70 

 

Інші надходження 

330 

 

 

Погашення позик 

340 

(             70            )

(                        )

Сплачені дивіденди 

350 

(                           )

(                        )

Інші платежі 

360 

(                           )

(                        )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

370 

 

(                       )

Рух коштів від надзвичайних подій 

380 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390 

 

(                )

Чистий рух коштів за звітний період 

400 

             671 

  (339)

Залишок коштів на початок року 

410 

24  

  363

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420 

 

 

 

 

             695

24

 

Керівник                                    Кадірова В.В.

Головний бухгалтер                      Соломаха Т.М.

 

 

 

 

 Незалежний аудитор                                         /Любченко І.М./

 

 


{date} Раздел: Аудиторські висновки

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015