Черкаський річковий порт

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Черкаський річковий порт» за 2014 рік , що закінчився станом на 31 грудня 2014 року

Адресат.

 

Даний аудиторський висновок щодо фінансових звітів публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» за 2014 рік призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт » і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

              

Основні відомості про емітента цінних паперів.                                   

Повна назва Публічне акціонерне товариство “Черкаський річковий порт»
Скорочена назва ПАТ «Черкаський річковий порт»
Реєстраційний номер юридичної особи   ЄДР 03150214
Місцезнаходження юридичної особи  за  КОАТУУ  710136400 18016 м.Черкаси, Придніпровський р-н, вулиця Горького, будинок 1.
Дата державної реєстрації 23.07.1996 р.

Керівник

Тимчасово виконуючий обов’язки виконавчого директора Кадіров Заур Джаванширович
Організаційно правова форма Акціонерне товариство
Телефон 0 472 722610
Основний вид діяльності

 

Вантажний річковий транспорт

08.12   Добування піску, гравію, глин і каоліну

46.73 Оптова торгівля деревиною,

 

 

 

 

будівельними

 матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

 

49.41    Вантажний автомобільний транспорт

68.20    Надання в оренду й експлуатацію власного чи

            орендованого нерухомого майна

Чисельність працівників на кінець року 18 осіб

 

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні рахунки в національній валюті, круглу печатку з назвою Товариства, а також інші атрибути, відповідно до чинного законодавства України.

 Статутний капітал станом на 31.12.2014р. сформовано та сплачено в повному обсязі в сумі – 58 000,00 грн. Він поділений на 167 074. шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму п’ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 90 коп. Форма існування-бездокументарна. Реєстраційний номер свідоцтва 60/23/1/2011. 

 

 

Опис перевіреної фінансової інформації.

 

У ході аудиторської перевірки була перевірена фінансова звітність ПАТ,яка складена за МСФЗ та складає повний пакет фінансових звітів:

1) Баланс (Звіт про фінансовий стан)  станом на 31.12.2014 року (Форма №1);

2) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за 2014 рік (Форма №2);

3) Звіт про власний  капітал за 2014 рік (Форма №4);

4) Звіт про рух грошових коштів( за прямим методом) за 2014 рік (Форма №3);

5) Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до 2014 року.

 Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку(МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, що діяли станом на 31.12.2014 року. 

Фінансова звітність товариства надана у тисячах українських гривень та підготовлена на основі історичної собівартості.

 

Опис обсягу аудиторської перевірки.

 

Ми провели аудит у відповідності  з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог  а також зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому,  що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було  спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав  заходи  внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов’язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена дана фінансова звітність у відповідності з  МСФЗ.

Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2015р. №31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2015 р. за №131/26576).

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви- користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Відповідальність аудитора.

 

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

 

Підстава для висловлення умовно- позитивної думки.

 

Аудитори висловлюють незгоду з обліковою політикою Товариства з наступних питань:

  1. В 2014 році переоцінка вартості основних засобів до їх справедливої вартості не проводилась товариством.
  2. В 2014 році товариство не створювало резерву сумнівних боргів та не формувало в своїй діяльності дані щодо відстрочення податкових активів та зобов`язань відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток».

Проте вказані обмеження та зауваження на нашу думку не мають вирішального впливу на стан справ в цілому з питань, що були предметом аудиторської перевірки та вплив можливих коригувань на фінансову звітність на нашу думку не є суттєвими чи

всеохоплюючими.

 

Висловлення умовно-позитивної думки.

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про те, що фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2014р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана товариством для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також вимогам статті 40 Закону України «Про цінні папери».

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

В ході перевірки аудитори не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) представлене розкриття інформації наданої у фінансовій звітності Товариства.

В Додатку 2 до цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) представлена інша допоміжна інформація.

В Додатку 3 до цього Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) представлена Довідка про фінансовий стан Товариства.

 

Дата надання аудиторського висновку.

 
25 березня 2015 року

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фірму.

 

 

Повна назва:                        Товариство з обмеженою     відповідальністю Аудиторська фірма «Кооп-Аудит»
 Код ЄДРПОУ                         21385106                      
Місцезнаходження:                 м. Черкаси вул. Гоголя,224 кім. 33
Реєстраційні дані:              Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 за №151164. 
Керівник  Костенко Катерина Григорівна

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0367  від 26 січня 2001 року,термін чинності продовжено до 04.11.2015року

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0525  Рішення АПУ від 29.01.2015 року №  307/4, чинне до   31.12.2019 року.                                         ,
Інформація про аудитора Директор Костенко Катерина ГригорівнаСертифікат аудитора (Серія «А»№ 004528, виданий на підставі рішенняАудиторської палати України від 23 лютого 2001 року за № 99, термін дії – до 23 лютого 2020 року.    

Аудитор Струтинська Олена Володимирівна( Сертифікат аудитора серія А №000643, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2020

року.

Контактний телефон (0472) 36-02-18  098 464 01 99
Електронна адреса koop-audut@ukr.net

 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту.

Аудиторська перевірка проводилась з згідно договору №0015/19 від 12 березня 2015 року з 16 березня 2015 року по 24 березня 2015 року.

Місце проведення : 18000, м.Черкаси,.

 

Підпис аудитора, що здійснював проведення аудиту.

Директор ТОВ «Аудиторської фірма «Кооп-Аудит»                  Костенко Катерина Григорівна

Сертифікат аудитора серії А N 004528

 

Помічник аудитора                                                                         Дідух Світлана Іванівна
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора)

 

Розкриття інформації, наведеної у річній фінансовій звітності

ПАТ «Черкаський річковий порт»

за рік, що минув станом на 31.12.2014 року.

 

 

Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 року у відповідності з спільним листом НБУ, Мінфіну, Державної служби статистики від 07.12.2011 року №12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523,  N 04/4-07/702. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31.12.2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з

міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

 

Розкриття інформації щодо активів .

Відповідно до вимог МСБО товариство класифікувало активи в балансі на поточні і непоточні.

Станом на 31.12.2014 року активи товариства становлять 2 155тис .грн., в тому числі:

необоротні активи-          579 тис.грн.

оборотні активи  –            1 576 тис.грн.

Необоротні активи в свою чергу складаються з вартості основних засобів та нематеріальних активів.

В статті «Основні засоби» товариство відобразило балансову вартість основних засобів (історична собівартість основних засобів після вирахування суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності) згідно з МСБО 16 «Основні засоби». Залишкова вартість основних засобів на кінець періоду становить 558 тис. грн.

Об’єкти основних засобів товариство оцінює за методом собівартості, який включає в себе купівельну ціну, витрати на доставку та приведення до робочого стану, первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території на якій він розташований.

Основні засоби відображаються в балансі товариством, якщо відповідають загальним критеріям визнання активів.

До таких критеріїв товариство віднесло матеріальні активи як основні засоби, якщо вони використовуватимуться більше одного року. Товариство встановило вартісне обмеження при визнанні активом основних засобів в розмірі 2500 грн., всі витрати вартістю менше 2500 грн. не капіталізуються, а списуються як витрати поточного періоду. Балансова вартість вибулих на протязі 2014 року основних засобів складає 326 тис.грн.тис. грн.

Для розрахунку амортизації основних засобів товариство  встановило терміни корисної експлуатації на підставі наказу підприємства для кожного об’єкта основних засобів окремо, виходячи з ефективності  їх відтворення та використання.

Для розрахунку амортизації основних засобів товариство застосувало прямолінійний метод. За звітний період амортизація основних засобів становить 94 тис.грн. Накопичена амортизація на кінець звітного періоду становить 6 972 тис.грн.

Товариство не проводило переоцінку основних засобів .

Товариство зі складу основних засобів, зокрема Будівель та споруд, не виділило інвестиційну нерухомість, посилаючись на вимоги п.10 МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Товариство утримує на балансі будівлі, значна частина яких утримується для використання  у виробництві, постачання товарів, надання послуг та для адміністративних цілей, а інша незначна частина  яких використовується з метою отримання орендної плати. Товариство, також, не виділяє в окрему статтю «Інвестиційну нерухомість» вартість будівель, які надає в операційну оренду  із за неможливості достовірно оцінити їх собівартість.(п.16 МСБО 40).

Поточні активи товариства складаються з запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів та інших оборотних активів.

Відповідно до вимого МСБО 2 «Запаси» товариство віднесло до запасів активи , які:

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу ;

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу  ;

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси визнаються на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням. Собівартість готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується як ціна реалізації зменшена на витрати на збут. Аналіз співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість) запасів у Товаристві дорівнює чистій вартості  реалізації.

Загальна балансова вартість запасів станом на 31.12.14 року становить 325 тис. грн. Товариство класифікувало запаси слідуючим чином:

-виробничі запаси- 16тис.грн.,

-готова продукція-309 тис.грн

Товариство визнало дебіторську заборгованість на дату балансу відповідно до вимог МСБО 32, де дебіторська заборгованість визначається як фінансовий актив.

Товариство визнає дебіторську заборгованість тоді, коли організація стає стороною контракту (договору), при виникненні зобов’язання по фінансовому інструменту (МСБО 39).

Товариство оцінює дебіторську заборгованість під час первісного визнання фінансового активу за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за них.(МСБО 39).

Товариство на початку року та на кінець року не розраховувало резерв сумнівних боргів, Сума поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.14 року становить 234 тис. грн., в основному це заборгованість яка виникла за відвантажену готову продукцію в сумі 309 тис.грн.,., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 3 тис.грн, інша дебіторська заборгованість 393 тис.грн.

Облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства. Ліміт каси на 2014 рік встановлений і додержувавсяАналітичний облік операцій по розрахунковому і іншим рахункам товариства ведеться згідно виписок банка, відповідає даним журналів – ордерів, головної книги. Залишок грошових коштів на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2014 року становить 323 тис. грн.

На нашу думку, облік активів, за винятком впливу коригувань (якщо такі є), які могли б бути потрібними для підтвердження розміру активів (якби товариство нарахувало резерв сумнівних боргів та визначило податкові активи) правдиво і неупереджено відображає стан справ щодо рахунків, на яких обліковуються активи товариства в році, який закінчився 31 грудня 2014 року, у відповідності з критеріям МСБО визнання їх активами.

 

Розкриття інформації за видами забезпечень та зобов’язань.

Товариство визначає та відображає поточні та непоточні зобов’язання  відповідно до МСБО 1 «Подання фінансових звітів».

Станом на 31.12.2014 року непоточні зобов`язання становлять 6 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року поточні зобов”язання і забезпечення становлять 234 тис. грн., в основному це заборгованість постачальникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги в сумі 14 тис.грн., забов`язання за розрахунками з бюджетом в сумі 52 тис.грн., інші поточні забезпечення -168 тис.грн.

Резерв відпусток підприємство не створює.

Облік зобов’язань відображається за сумою їх погашення.

Проведена інвентаризація кредиторської заборгованості станом на 31.12.14 року визнала її  поточність та реальність.

Кредитами банку товариство протягом звітного періоду не користувалося .

На нашу думку, облік зобов’язань за винятком впливу коригувань (якщо такі є), які могли б бути потрібними для підтвердження розміру  зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнівних боргів та визначило податкові зобов’язання) правдиво і неупереджено відображає  стан справ щодо рахунків на яких обліковуються зобов’язання товариства в році, який закінчився 31.12.2014 року, відображені в балансі зобов’язання  обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв МСБО.

 

 Розкриття інформації про власний капітал.

Згідно з Концептуальною основою МСБО власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань.

Товариство відобразило в фінансовій звітності власний капітал відповідно до МСБО №1 «Подання фінансових звітів» та МСБО №32 “Фінансові інструменти: розкриття та подання”.

Станом на 31.12.2014 року сума власного капіталу в порівнянні з попереднім періодом зменшилася на 367 тис.грн. за рахунок отримання товариством в 2014 році збитку в сумі 155 тис.грн. та зменшення розміру капіталу в дооцінках

Станом на 31 грудня 2014 року власний капiтал товариства становить 1915 тис.грн. та має таку структуру:  

– статутний капiтал -58 тис. грн.;

 -непокритий збиток -882 тис.грн.

 -капітал у дооцінках – 2730 тис.грн.

-резервний капітал- 9 тис.грн.

Згідно Статуту товариства:

-статутний капітал товариства становить 58 тис.грн,

 -статутний капітал розділений на167 074. шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн

-акції товариства існують виключно в бездокументарній формі. 

 За даними Депозитарної установи, у якого товариство відкрило рахунки в цінних паперах власникам акцій

власниками, які  володіють більше 10% акцій станом на 31.12.2014 року є

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

 

 

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

Атаманенко Вiктор Iванович

– – –

27.01.2003

62800

37.588

62800

0

0

0

Бiдний Олександр Валентинович

– – –

27.01.2003

62800

37.588

62800

0

0

0

Усього

125600

75.176

125600

0

0

0

                     

 

 

Підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у Депозитарній установі.

На думку аудитора, Статутний капітал товариства повністю сформовано та сплачено у встановлені законодавством терміни. У звітному періоді змін в статутному капіталі товариства не відбувалось.

Сума непокритого збитку минулих років, збільшеного на збиток звітного року  зменшує власний капітал на суму  155 тис. грн.

На нашу думку, облік власного капіталу за винятком впливу коригувань (якщо такі є), які могли б бути потрібними для підтвердження розміру активів та зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнівних боргів та визначило податкові активи та зобов’язання) правдиво і неупереджено відображає стан справ щодо рахунків на яких обліковується власний капітал товариства в році, який закінчився 31 грудня 2014 року, відображений в балансі капітал обліковується і оцінюється товариством у відповідності з критеріями визнання їх власним капіталом згідно з МСБО.

 

Розкриття інформації про обсяг чистого прибутку.

Згідно МСБО №1, товариство подає усі статті доходу та витрат за 2014 рік.

При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, дотримано вимоги МСБО №18 “Дохiд”, МСБО №17 «Оренда», МСБО №2 «Запаси» i Концептуальної основи складання і подання фінансових звітів. Товариство визнавало в обліку витрати на підставі безпосереднього зв’язку між витратами та заробленим доходом від конкретних статей.

Результат за звiтний перiод визначено вiрно, данi “Звiту про фiнансовi результати” як по доходах, так i по витратах пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.

 

Доходи товариства:

Основним видом доходу товариства є доходи вiд реалізації продукції В 2014 роцi доходи вiд реалізації готової продукції склали 690 тис. грн., Доходи товариства від здавання в операційну оренду основних засобів в 2014 роцi становлять788 тис.грн.,

Інші фінансові доходи-22 тис.грн.

Інші і доходи -179 тис.грн.

Разом чисті доходи:1679 тис.грн.

Витрати товариства:

В 2014 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов’язанi з господарською дiяльнiстю:

-собівартість реалізованої готової продукції,товарів,робіт,послуг-    613 тис.грн.,  

– адміністративні витрати-   398 тис.грн.

-витрати на збут-631 тис.грн.

– інші операційні витрати-  185 тис.грн.

-Інші витрати-7 тис.грн.

Разом витрати :  1834 тис. грн.

Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi.

Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2014 році збиток товариства становить 155 тис. грн.

 

Підпис аудитора, що здійснював проведення аудиту.

Директор ТОВ «Аудиторської фірма «Кооп-Аудит»                  Костенко Катерина Григорівна

Сертифікат аудитора серії А N 004528

 

Помічник аудитора                                                                         Дідух Світлана  Іванівна
 

 

 

 

ДОДАТОК 2

до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора)

 

Розкриття іншої допоміжної інформації.

 

Застосовуючи при перевірці МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом  та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

Вартість чистих активів

Застосуємо методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 “Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: “Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації”.

Визначення вартості чистих активів ПАТ ” Черкаський річковий порт” проводиться за формулою:

Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи – Довгострокові зобов`язання- Поточні зобов`язання.

Чисті активи акціонерного товариства на кінець звітного року становлять 1915тис. грн.( отже величина чистих активів більша на 1857 тис.грн. за величину статутного капіталу, товариство  дотрималось вимог п.3 ст.155 ЦКУ.

 

Розкриття особливої інформації про дії, які відбулися протягом року,

які могли б вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

До особливої iнформацiї про емiтента за 2014 рік вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦППР від 03.12.2013 року №2826:

-рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу не приймалося;

-рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося;

-факти лiстингу /делістингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;

-отримання позик або кредитiв не мало мiсця ,

-на протязi звітного періоду в товаристві відбулися  зміни складу посадових осіб емітента:

22.04.2014р.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №1 від 18.04.2014 року) у зв’язку з переобранням органів управління товариства,припинено повноваження:
– Голови Наглядової ради Танцюри Віктора Юрійовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області 29.11.1996 року). Посадова особа володіє 0,0018% часткою в статутному капіталі. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена Наглядової ради Атаманенка Віктора Івановича (паспорт: серія КН № 288979 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 06.12.1996 року). Посадова особа володіє 37,5882% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича (паспорт: серія НС № 166261 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 17.09.1996 року). Посадова особа володіє 37,5881% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Виконавчого директора – члена Дирекції Кадірової Валентини Всеволодівни (паспорт: серія НС № 947246 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 12.01.2001 року). Посадова особа володіє 0,025% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Члена Дирекції Рибки Василя Васильовича (паспорт: серія НС № 229917 виданий Золотоніським РВ УМВС України в Черкаській області 01.03.1997 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 01.09.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена Дирекції Кадірова Заура Джаваншировича (паспорт: серія НС № 910950 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 06.12.2000 року). Посадова особа володіє 0,018% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Голови ревізійної комісії Сарани Наталії Валеріївни (паспорт: серія НС № 793823, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 21.04.2000 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена ревізійної комісії Реву Віктора Яковича (паспорт: серія НЕ № 074663, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13.11.2001 року). Посадова особа володіє 0,0329% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена ревізійної комісії Жоголева Володимира Володимировича (паспорт: серія НЕ № 151979 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 21.05.2002 року). Посадова особа володіє 0,0189 % в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ішенням загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №1 від 18.04.2014 року)
обрано:
– Членом Наглядової ради Танцюру Віктора Юрійовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області 29.11.1996 року). Посадова особа володіє 0,0018% часткою в статутному капіталі. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: консультант по проектуванню, заступник директора по будівництву. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Наглядової ради Атаманенка Віктора Івановича (паспорт: серія КН № 288979 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 06.12.1996 року). Посадова особа володіє 37,5882% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича (паспорт: серія НС № 166261 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 17.09.1996 року). Посадова особа володіє 37,5881% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: проект-менеджер, технічний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом ревізійної комісії Марченко Денис Юрійович (паспорт: серія НС № 600477 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.04.1999 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: електрозварювальник. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом ревізійної комісії Гордієнко Людмила Миколаївна (паспорт: серія НЕ № 255466 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 11.09.2002 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: майстер, інспектор з кадрів та обліку військовозобов’язаних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом ревізійної комісії Жоголева Володимира Володимировича (паспорт: серія НЕ № 151979 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 21.05.2002 року). Посадова особа володіє 0,0189 % в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний енергетик. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №4 засідання Наглядової ради від 18.04.2014 року)
обрано:
– Головою Наглядової ради Танцюру Віктора Юрійовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області 29.11.1996 року). Посадова особа володіє 0,0018% часткою в статутному капіталі. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: консультант по проектуванню, заступник директора по будівництву. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Дирекції Рибки Василя Васильовича (паспорт: серія НС № 229917 виданий Золотоніським РВ УМВС України в Черкаській області 01.03.1997 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:механік груповий перевантажувальних машин, начальник вантажного району, директор технічний. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Дирекції Кадірова Заура Джаваншировича (паспорт: серія НС № 910950 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 06.12.2000 року). Посадова особа володіє 0,018% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: провідний фахівець з експлуатації та комерційної діяльності. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Виконавчого директора – члена Дирекції Кадірової Валентини Всеволодівни (паспорт: серія НС № 947246 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 12.01.2001 року). Посадова особа володіє 0,025% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: виконавчий директор Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням ревізійної комісії ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №1 засідання ревізійної комісії від 18.04.2014 року) обрано:
– Головою ревізійної комісії Гордієнко Людмила Миколаївна (паспорт: серія НЕ № 255466 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 11.09.2002 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: майстер, інспектор з кадрів та обліку військовозобов’язаних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

12.11.2014р.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рішенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ ” від 11.11.2014 року (Протокол засідання Наглядової ради № 6 від 11.11.2014 року), звільнено за власним бажанням Виконавчого директора – члена Дирекції Кадірову Валентину Всеволодівну (паспорт: серія НС № 947246 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 12.01.2001 року). Особа володіє акціями товариства в кількості 42 штуки, що становить 0,0251 % статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 11.11.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не

Рішенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ ” від 11.11.2014 року (Протокол засідання Наглядової ради № 6 від 11.11.2014 року) призначено тимчасово виконуючим обов’язки виконавчого директора члена Дирекції Кадірова Заура Джаваншировича (паспорт: серія НС № 910950 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 06.12.2000 року). Особа володіє акціями товариства в кількості 30 штук, що становить 0,0180 % статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: провідний фахівець з експлуатації та комерційної діяльності. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

-рішення емітента про утворення,припинення його філій,представництв не приймалося,

-рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не приймалося,

-порушення справи про банкрутство емітента,винесення ухвали про його санацію не мало місця,

-рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента не приймалося.

Вище перераховані дії, які відбулися протягом звітного року в товаристві, на думку аудитора не можуть в подальшому вплинути  на фінансово-господарський стан емітента.

 

Ідентифікація та оцінка ризиків шахрайства.

 

Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається на управлінський персонал Товариства.

Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства

здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів

щодо тверджень, які містять фінансові звіти.

У відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитори

отримали достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих

викривлень внаслідок шахрайства або помилок. При отриманні достатньої впевненості

аудитори діяли під час проведення аудиторської перевірки у відповідності до принципу

професійного скептицизму, розглянувши можливість уникнення управлінським

персоналом заходів контролю та визнають той факт, що аудиторські процедури, які є

ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контексті

ідентифікованого ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами аудитори вважають, що

проведений ними аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення їхньої думки щодо

здатності Товариства бути платоспроможним і безперервно продовжувати діяльність в

наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність». Аудитором не

ідентифіковано ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

 

Корпоративне управління.

Стан корпоративного управління,у тому числі стану внутрішнього адиту відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» і суттєвих порушень при аудиторській перевірці не виявлено.

 

Події після дати балансу .

Аудитор підтверджує відсутність подій після дати балансу які можуть впливати на здатність Публічного акціонерного товариства  продовжувати безперервно її діяльність.

 

Підпис аудитора, що здійснював проведення аудиту.

Директор ТОВ «Аудиторської фірма «Кооп-Аудит»                  Костенко Катерина Григорівна

Сертифікат аудитора серії А N 004528

 

Помічник аудитора                                                                         Дідух Світлана  Іванівна
 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора)

Довідка про фінансовий стан

ПАТ «Черкаський річковий порт»

 

Аналіз показників фінансового стану публічного акціонерного товариства« «Черкаський річковий порт   »

Джерелами інформації для проведення аналізу є:

– Баланс на 31.12.14 року.(форма №1),

– Звіт про фінансові результати за 2014 рік (форма №2).

 

Найменування показників

Формула розрахунку показника

Оптимальне значення

Значення

показника

станом на 31.12.2013р.

Значення

показника

станом на 31.12.2014р.

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1=ф.1р.1165)/ ф.1р.1695

>0,2

збільшення

 

2,169

 

1,380

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2=ф.1 р.1195/ф.1 ряд.1695

>1.0

збільшення

 

5,784

 

6,735

3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)

К3=ф.1 р.1495 /ф.1р.1900

>0.5

збільшення

 

 

0,871

 

 

 

0,889

4.

Коефіцієнт покриття  зобов’язань власним капіталом (або структури  капіталу, або фінансування)

К4=ф.1.(р.1595*р.1695*.

р.1700*р. 1800)/ф.1 р.1495

<1,0

зменшення

 

0,148

 

0,122

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності пока́зник, що характеризує ту частину короткотермінових фінансових зобов’язань підприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів і є найбільш суворим показником, так як включає найбільш ліквідні оборотні активи, тобто гроші. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує скільки ліквідних активів (грошей) Товариство має на кожну гривню поточних боргів. У Товариства він дорівнює на початок року; на 31.12.14 року дорівнює. Значення Коефіцієнта абсолютної ліквідності на початок і кінець року значно перевищує нормативне значення і свідчить про, те що Товариство негайно може сплатити всі поточні зобов’язання за рахунок  власних грошових коштів та їх еквівалентів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активів (гроші, дебіторська заборгованість, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника більше ніж 1,0. Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства становить на початок року 5,784, на 31.12.2014 р..6,735 Значення коефіцієнта загальної ліквідності на початок і на кінець року більший за нормативне значення цього показника. Значення коефіцієнту свідчить про високий рівень загальної ліквідності Товариства.

 

Коефіцієнт фінансової стійкості – показує співвідношення власних і залучених засобів, вкладених в діяльність підприємства. Характеризує здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування (оптимальне значення ≥ 0,5).

Дорівнюючи 0,889 вказує на те, що в разі використання всіх власних коштів на покриття зобов’язань, такі зобов’язання будуть погашеними повністю. В порівнянні з попереднім періодом  коефіцієнт фінансової стійкості збільшився на 0,18

 

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або структури капіталу, або

фінансування)

Дозволяє встановити частку довгострокових позик у загальній сумі залучених коштів. Цей показник може значно коливатися в залежності від стану кредиторської заборгованості, порядку кредитування поточної виробничої діяльності і т. п. Коефіцієнт структури капіталу показує співвідношення зобов’язань і власного капіталу, і використовується для найбільш загальної оцінки фінансової стійкості підприємства. Цей коефіцієнт показує скільки залучених коштів припадає на 1 гривню власного капіталу. Збільшення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У Товариства цей показник на кінець звітного періоду становить,0,122 тобто Товариство не залежне від позикового капіталу.

 

Висновок: аналіз показників ліквідності і фінансової стійкості свідчить про високий рівень ліквідності і фінансової стійкості Товариства.

 

 

Підпис аудитора, що здійснював проведення аудиту.

Директор ТОВ «Аудиторської фірма «Кооп-Аудит»                  Костенко Катерина Григорівна

Сертифікат аудитора серії А N 004528

 

Помічник аудитора                                                                         Дідух Світлана  Іванівна
 


{date} Раздел: Аудиторські висновки

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015