Черкаський річковий порт

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на кінець дня 31.12.2013р.

м. Черкаси

1.Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» що додається, яка включає яка включає баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013р., звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013рік , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»  а також фінансові результати його діяльності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності,  вимогами нормативно-правових актів регулюючого органу.

 

 1. Основні відомості про емітента :

 

Повна назва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

Код ЄДРПОУ

0150214

Місцезнаходження

710136400 18016 м.Черкаси, Придніпровський р-н, вулиця Горького, будинок 1.

Дата  первинної реєстрації

27.05.1993р.

 

Дата та номер останньої реєстраційної дії

29.10.2012р. №10263330017000097

Основні види діяльності

КВЕД 2010

50.40   Вантажний річковий транспорт

08.12   Добування піску, гравію, глин і каоліну

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними

           матеріалами та  санітарно-технічним обладнанням

49.41    Вантажний автомобільний транспорт

68.20    Надання в оренду й експлуатацію власного чи

            орендованого нерухомого майна

 

 

 

 

Середньооблікова кількість працівників Товариства за 2013р. становила – 26 осіб.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність в товаристві, за період, що перевіряється були :

 Виконавчий директор- Кадірова Валентина Всеволодівна

  Головний бухгалтер – Соломаха Таїсія Михайлівна

 

3.Опис аудиторської перевірки:

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9,13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Закони  України  “Про аудиторську діяльність”, “Про цінні папери та фондовий ринок” ,”Про акціонерні Товариства”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА)(видання 2010)  Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31.03. 2011 року, в тому числі у відповідності до МСА 700 “Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”,МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора “.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для формування думки щодо того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності отримання  впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

 Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансових звітів.

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням  ДКЦПФР від 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 із змінами та доповненнями.

 Для проведення аудиту Товариства надано наступні документи з бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

       –    Статут та установчі документи

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р
 • Звіт про рух грошових коштів за 2013 р
 • Звіт про власний капітал за 2013 р. (форма №4);

       –     Регістри бухгалтерського обліку;

       –     Первинні бухгалтерські документи

 

 1. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно правових актів України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних право чинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведення фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА №200 “Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту”. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

 Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансові звітності, а також суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

 

 1. Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторський висновок  який подається до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами цінних паперів повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,  іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) зокрема у відповідності до МСА 700 “Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора “,МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”

Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2013році Товариством були допущені деякі невідповідності в частині ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Так ,Товариство не формує в своїй діяльності дані щодо відстрочення податкових активів та зобов’язань відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток». Проте названий момент має обмежений вплив на положення справ у цілому та не впливає на загальний фінансовий стан Товариства.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення модифікованої аудиторської  думки.

 

Підстава для висловлення умовно- позитивної думки

 

Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів і зобов’язань. Що є обмеженням обсягу роботи, у зв’язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

 

 1. Умовно позитивна думки.

 

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФО, а також статті 40 Закону України “Про цінні папери”.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим планом бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень(стандартів) бухгалтерського  обліку, які затверджені Наказом №1591 від 09.12.2011р. Міністерства фінансів України.

На думку аудитора, фінансова звітність Товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому обєктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2013р. за результатами операцій з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

На нашу думку, за винятком впливу викладеного в параграфі “Підстава для висловлення умовно позитивної думки” отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ ” станом на 31.12.2013р.

Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ “в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2013р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам  діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

В ході перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів Публічне акціонерне товариство продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

 

 

02 квітня 2014року

Виконавчий директор АФ «Машаудит»

Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г. Костенко/

Сертифікат аудитора серія А №004528                                                           

Помічник аудитора                                                                                        /Дідух С.І/    

 

 

 

 

 

                                                                 

 1. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку.

 

1.1 Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариста від 17.11.2004р. №485

Вартість чистих активів згідно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою від суми статутного капіталу.

Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, та сумою довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень .Вартість чистих активів ПАТ “ЧРП”становить –2282 тис. грн., що на 2224 тис. грн. вартості статутного капіталу. Таким чином розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

 

1.2 Думка аудитора щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю

 

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” а також згідно з рішенням ДКЦПФР від 20.10.2011р. №1482 була проведена перевірка  щодо корпоративного управління на наявність та достовірність інформації у звіті.

 На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України” Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор отримав достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю (МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”)

 

1.3 Виконання значних правочинів

 

Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” у звітному періоді не відбувалися.

 

1.4 Стан корпоративного управління, у тому числі стану

 внутрішнього аудиту вимогам законодавства

 

Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України “Про акціонерні Товариства”, загальними зборами акціонерів Товариства затверджені наступні положення “Про правління”, “Про наглядову раду”, “Про ревізійну комісію”. Товариство користується послугами зовнішніх аудиторів.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України  “Про акціонерні товариства” можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту.

 

1.5 Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових

 звітах внаслідок шахрайських дій

 

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 “відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності” ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства.

Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності ми розглянули отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих доказів та пояснень, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб.

 

 

 1. Примітки до фінансової звітності за рік , що закінчився 31.12.2013р.

 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

 Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі бухгалтерських записів згідно  українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимог МСФЗ.

Основні зміни порівняно з фінансовою звітністю Товариства згідно з П(С) БО полягають у виділенні інвестиційної нерухомості, коригувань оцінки дебіторської заборгованості (нарахування резерву сумнівних боргів на іншу дебіторського заборгованість), створення забезпечень, використання суттєвості до малоцінних необоротних активів, визнання доходів та витрат відповідно до принципу превалювання сутності над формою, повнішого обліку відстрочених податків.

Зміни пов’язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком ( статтями капіталу на початок року).

Основні принципи бухгалтерського обліку.

Визнання та оцінка фінансових інструментів.

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операція з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

– фінансовий актив, доступний для продажу

– інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселя

– дебіторська заборгованості

– фінансові забезпечення, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

 

 Облікова політика подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

 

 

2.1 Розкриття інформації про власний капітал та сплати статутного фонду.

 

Власний капітал товариства станом на 31.12.2013р.представлено статутним капіталом, капіталом у дооцінках, та нерозподіленим прибутком (непокритим збитком)

 

Власний капітал.

 

 Достовірність, законність, повнота та об”єктивність відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності власного капіталу відповідає (стандарту) бухгалтерського обліку №5 “Звіт про власний капітал” затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.00р.№91.

1.Статутний капітал.

Статутний капітал станом на 31.12.2013р. сформовано та сплачено в повному обсязі в сумі – 58000,00 грн. Він поділений на 167 074. шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму п’ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 90 коп. Форма існування-бездокументарна. Реєстраційний номер свідоцтва 60/23/1/2011. 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

 
 

Атаманенко Вiктор Iванович

– – –

27.01.2003

62800

37.588

 

Бiдний Олександр Валентинович

– – –

27.01.2003

62800

37.588

 

Усього

125600

75.176

 

    

      

2.Капітал в дооцінках

До складу капіталу в дооцінках включено суму дооцінки необоротних активів. Залишок капіталу станом на 31.12.2013р. становить –2942 тис. грн. Протягом 2013р. відбулися зміни в додатковому капіталі в сторону зменшення на 153 тис.грн.

 

 1. Непокритий збиток на початок року становить – 1021 тис. грн., на кінець звітного року становить – 727тис. грн. За 2013р. підприємство отримало прибуток від звичайної діяльності (операційної, інвестиційної) в сум і – 294 тис. грн.

 

2.2 Розкриття інформацію за видами активів.

 

2.2.1 Необоротні активи

На підприємстві облік основних засобів і нематеріальних активів їх надходження, реалізація, ліквідація і т.д. організовано відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби” .

Підприємство оцінює основні засоби за історичною собівартістю.

Первісна вартість основних засобів на початок року становить – 9964 тис. грн., знос –  9526 тис. грн., залишкова вартість –438 тис. грн., станом на 31.12.2013р. відповідно становить – 7557 тис. грн., знос –  6952 тис. грн., залишкова вартість –605 тис.грн. Згідно засідання Наглядової Ради, яке відбулося 14 лютого 2013р.було вирішено списати з балансу ПАТ «Черкаський річковий порт» теплохід «Кременчуг» та несамохідну баржу-площадку «БП-59» для подальшої реалізації на загальну суму 1 358,8 тис.грн. (протокол №2 та №3 від 14.02.2014р). Вибуття основних засобів підтверджується вантажно- митною декларацією на суму 1 119 тис. грн, та 239, 79 тис.грн.

Згідно наказу про облікову політику по ПАТ нарахування амортизації основних засобів здійснюється із за застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта. За 2013р.нараховано амортизації основних засобів  на суму – 181,2 тис.грн.  

У 2013р.переоцінки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась

Інвестиційна нерухомість.

 

Інвестиційна нерухомість на звітну дату в товариства не рахується.

 

2.2.2 Облік запасів та товаро-матеріальних цінностей.

 

Облік товаро-матеріальних цінностей на підприємстві проводився відповідно до П (С)БО № 9 «Запаси».

 Підприємство вважає запасами активи, які :

утримуються для використання за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва, виконання робіт, надання послуг, управління виробництвом, а також у разі, якщо існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних із їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена. Одиницею обліку запасів вважається найменування запасів.

Основні і допоміжні матеріали оцінені по собівартості придбання. При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Готова продукція  оцінювались по виробничій собівартості.

Методи оцінки та вибуття запасів були незмінними протягом періоду, що перевірявся.

Переоцінка товаро-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась.

Станом на 31.12.2012р. виробничих запасів рахувалося на суму – 152 тис.грн., станом на 31.12.2013р. на суму – 30 тис.грн.

 

2.2.3 Дебіторська заборгованість

Облік, оцінка та визнання дебіторської заборгованості в цілому відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість” Затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.1999р.№237 і відповідає інформації, відображеної у звітності та бухгалтерському обліку.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги включалася за підсумками балансу за первісною вартістю.

Інформація про дебіторську заборгованість станом на 31.12. 2012р. та станом на 31.12.2013р.

 

 

 

 

Вид дебіторської заборгованості

Рядок балансу

На початок

звітного року

тис. грн.

На кінець

звітного року

тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

1125

636

429

Дебіторська заборгованість за розрахунками

      за виданими авансами

 

1130

 

0

 

0

     З бюджетом

1135

111

103

     Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

411

407

     Разом

 

1158

939

 

З більшістю контрагентів перед складанням звіту проведені звірки взаєморозрахунків, які підтвердили її реальність

 

2.2.4 Облік коштів і розрахунків

Облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті України” затвердженого Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004р. зі змінами та положеннями.

Облік здійснення безготівкових розрахунків здійснюється підприємством відповідно до вимог інструкції “Про безготівкові розрахунки в національні валюті України” затвердженого Постановою  Правління НБУ №22 від 21.01.2004р.

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31.12.2013р. становить – 733 тис. грн.

 

 

 

2.3 Розкриття та інформації щодо зобов‘язань

             

Облік, оцінка, структура зобов’язань в обліку та балансі визначені відповідно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”.

Зобов”язання визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

 

2.3.1 Довгострокові зобов’язання і забезпечення.

Довгострокові кредити банків на підприємстві відсутні.

Інші довгострокові зобов’язання станом початок року становлять 15 тис.грн., До довгострокових зобов’язань належить відстрочені податкові зобов’язання.

 

2.3.2 Поточні зобов’язання і забезпечення

В періоді, що перевірявся підприємство не користувалося позиками банків на короткострокових основі. 

Основну суму зобов’язань на початок і кінець року складають :

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок року становить – 222 тис. грн., на кінець звітного року –39 тис. грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом на початок року – 56 тис. грн. в т.ч. з податку на прибуток 0 тис.грн, на кінець звітного року – 28 тис. грн. зі страхування на початок року -27тис. грн., на кінець 15 тис.грн. з оплати праці на початок року – 59 тис. грн., на кінець звітного року – 36 тис. грн., з одержаних авансів на початок року -20 тис.грн., на кінець- 11 тис.грн.

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2012р. становлять – 101 тис. грн., станом на 31.12.2013р. становлять  –209 тис. грн.

Поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення.

 

 1. Облік витрат виробництва та обігу

 

Витрати на підприємстві визнаються відповідно до положення (стандарту бухгалтерського обліку №16″Витрати” і визнаються в бухгалтерському обліку одночасно з зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що і відповідні доходи.

Згідно даних бухгалтерського обліку витрати основної діяльності склали 1902тис. грн., в т. числі за елементами витрат:

Собівартість – 615 тис. грн.

Адміністративні витрати – 553тис. грн.

Витрати на збут – 86 тис. грн,

Інші операційні витрати – 343 тис. грн.

Інші витрати становлять – 305 тис. грн.

 

6.Облік реалізації готової продукції, товарів, фінансових результатів та прибутку.

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається на підприємстві відповідно до положення П(С)БО 15 “Доходи”. Доходи відображаються в обліку та звітності у момент виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Прибуток визначено і наведено у Звіті про фінансові результати за 2013р. по критеріях визнання доходів і витрат відповідно до П(С)БО “Звіт про фінансові результати”.

За звітний період Товариство отримало чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг в розмірі – 712 тис.грн.

Інші операційні доходи становлять – 68 тис. грн.

Інші фінансові доходи становлять – 52 тис. грн.

Інші доходи становлять – 1364 тис.грн.

Станом на 31.12.2013р. прибуток  згідно даних бухгалтерського обліку становить – 294 тис. грн.                           

 

7.Розкриття інформації про дії, що відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

До особливої iнформацiї про емiтента за 2013 рік вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦППР від 03.12.2013 року №2826:

-рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу не приймалося;

-рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося;

-факти лiстингу / ltkscnbyue цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;

-отримання позик або кредитiв не мало мiсця ,

-на протязi звітного періоду в товаристві не відбулися  зміни складу посадових осіб емітента,

-зміна власників акцій, яким належить 10% і більше відсотків голосуючих акцій не відбувалася,

-рішення емітента про утворення, припинення його філій,представництв не приймалося,

-рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не приймалося,

-порушення справи про банкрутство емітента,винесення ухвали про його санацію не мало місця,

-рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента не приймалося.

На протязі звітного були виявлені значні правочини за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства , які відображені в п.2.2.1 аудиторського висновку.

 

Аналіз показників фінансового стану публічного акціонерного  товариства

«ПАТ «Черкаський річковий порт»

 

Джерелами інформації для проведення аналізу є:

– Баланс на 31.12.13 року.(форма №1),

– Звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма №2).

 

Найменування показників

Формула розрахунку показника

Оптимальне значення

  Значення

показника

станом на31.12.2012

  Значення

показника

станом на31.12.2013

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1=ф.1р.1165)/ ф.1р.1695

>0,2

збільшення

 

2,602

 

2,169

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2=ф.1 р.1195/ф.1 ряд.1695

>1.0

збільшення

 

8,187

 

5,784

3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)

К3=ф.1 р.1495 /ф.1р.1900

>0.5

збільшення

 

 

0,809

 

 

 

 

0,871

 

4.

Коефіцієнт покриття  зобов’язань власним капіталом (або структури  капіталу, або фінансування)

К4=ф.1.(р.1595*р.1695*.

р.1700*р. 1800)/ф.1 р.1495

<1,0

зменшення

 

0,132

 

 

0,148

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  є найбільш суворим показником, так як включає найбільш ліквідні оборотні активи, тобто гроші. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує скільки ліквідних активів (грошей) Товариство має на кожну гривню  поточних боргів. У Товариства  він  дорівнює на початок року 2,602; на 31.12.13 року дорівнює 2,169. Значення Коефіцієнта абсолютної ліквідності на кінець року вище нормативного значення і свідчить про, те що на кінець року Товариство має 2,169. на кожну гривню поточних боргів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) КЛІ: характеризує яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активів (гроші, дебіторська заборгованість, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника більше ніж 1,0.  Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства становить на початок року 8,187 ; на 31.12.2013 р. 5,784 Значення коефіцієнта загальної ліквідності на початок і на кінець року більший за нормативне значення цього показника. Значення коефіцієнту свідчить про високий рівень загальної ліквідності Товариства.

 

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії):

Дорівнюючи 0,809 вказує на те, що в разі використання всіх власних коштів на покриття зобов’язань, такі зобов’язання будуть погашеними повністю. В порівнянні з попереднім періодом  коефіцієнт фінансової стійкості збільшився на 0,062.

 

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або структури капіталу, або

фінансування) характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Коефіцієнт структури капіталу показує співвідношення зобов’язань і власного капіталу, і використовується для найбільш загальної оцінки фінансової стійкості підприємства. Цей коефіцієнт показує скільки залучених коштів припадає на 1 гривню власного капіталу. Збільшення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У Товариства цей показник на кінець звітного періоду становить 0,148, тобто Товариство не залежне від позикового капіталу.

 

Висновок: аналіз показників ліквідності і фінансової стійкості свідчить про високий рівень ліквідності і фінансової стійкості Товариства.

 

 Події після дати балансу .

 

Аудитор підтверджує відсутність подій після дати балансу  які можуть впливати на здатність Публічного акціонерного товариства  продовжувати безперервно її діяльність.

 

 Загальний висновок. На думку аудитора  фінансові звіти Публічного  акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» станом на 31 грудня 2013 року складені відповідно до МСФЗ та МСБО, відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про господарсько – фінансову діяльність товариства, відповідають вимогам законодавчих і нормативних актів України, В ході перевірки аудитором не були виявлені ознаки, які ставлять під сумнів Публічне  акціонерне товариство “Черкаський річковий порт” продовжувати свою діяльність на безперервній основі .

 

 1. Події після дати балансу .

Аудитор підтверджує відсутність подій після дати балансу які можуть впливати на здатність Публічного акціонерного товариства продовжувати безперервно її діяльність.

 

 

 1. 9. Основні відомості про аудиторську фірму

 

Повна назва:                       Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Машаудит»
Код ЄДРПОУ                        22811397
Місцезнаходження:                 18000, м. Черкаси, вул.Калініна,2, кв.60
Веб сайт http://mashaydut.auditorov.com
Реєстраційні дані:              Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 29.02.1996 року за №1026120000000834 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

№1485  від 26 січня 2001 року,термін чинності продовжено до 04.11.2015року

 

 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм,які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

 

АБ №000486  від 25.06.2007 року, термін чинності продовжено до 04.11.2015 року 

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво №1485. Рішення АПУ від 30.01.2014 року №288/4

Інформація про аудиторів

Керівник (Директор) Бут Василь Іванович (Сертифікат аудитора серія А №000750, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2015року)   

mashaydut@ukr.net

 

Директор Виконавчий Костенко Катерина Григорівна (Сертифікат аудитора серія А №004528, виданий Аудиторською палатою України 23.02.2001 року, чинний до 23.02.2015року )         

(0472)360218, (098)4640199

koop-audut@ukr.net

 

Директор Фінансовий Струтинська Олена Володимирівна( Сертифікат аудитора серія А №000643, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2015року

ekspoze@yandex.ru

 

 

 

 

 1. 10. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

 

 Номер договору на проведення аудиту: № 0014/4/21від 12 березня 2014р.                     

 Період проведення аудиту з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

 Дата початку проведення аудиту: 21 березня 2014р.

 Дата закінчення проведення аудиту: 27 березня 2014р.

 

 

Виконавчий директор ТОВ АФ “Машаудит”

Незалежний аудитор                                                                                 / К.Г.Костенко /

Сертифікат аудитора :Серія А 004528

Фінансовий директор (помічник аудитора)                                             /С.І.Дідух/

 

м. Черкаси

 

 

 


{date} Раздел: Аудиторські висновки

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015