Черкаський річковий порт

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “Черкаський річковий порт” за період діяльності з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року

 1. Адресат.

 

Аудиторський звіт призначається для  власників цінних паперів  та керівництва ПАТ «Черкаський річковий порт» і може бути викорис­таний  для подання  до Національної комісії з цінних папе­рів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

 

 1. Основні відомості про емітента :

 

Повна назва

 

Скорочена назва

 Публічне акціонерне товариство „Черкаський річковий порт”

ПАТ „ЧРП”

 

Код за ЕДРПОУ                                     

03150214

 

Місцезнаходження:

 

 

 18016, м.Черкаси, вул.Горького, 1

 

Дата реєстрації

27.05.1993р.

 

Дата внесення змін до установчих документів

21.04.2011р.

 

 

3.Висновок ( Звіт ) щодо фінансових звітів

 

Нами проведена аудиторська перевірка фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» (надалі – ПАТ «ЧРП») за період діяльності з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року, що включають:

–     Баланс станом на 31.12.2011р. ( Форма №1 );

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік ( Форма №2 );
 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік ( Форма №3 );
 • Звіт про власний капітал за 2011 рік ( Форма №4 );
 • Опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, в т.ч.: Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік ( Форма № 5 ) та Примітки до фінансової звітності за 2011 рік в довільній формі.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням основи бухгалтерського обліку, встановленої  Законом  України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999р. та Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( П(С)БО ).

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання доданих фінансових звітів згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності в Україні, встановленої  Законом  України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999р. і Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( П(С)БО ), та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки

 

Відповідальність аудитора:

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» ( в редакції Закону України від 14.09.2006р. № 140-V ), з урахуванням «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики )», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360, та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан­дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПАТ «ЧРП» станом на 31 грудня 2011р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до концептуальної основи фінансової звітності в Україні, встановленої  Законом  України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999р. і Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( П(С)БО ).

 

 

4.Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

 

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень 155 „Статутний капітал акціонерного товариства”.

Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпеченням наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів:

На початок 2011 року   (1707+ 980 +0) — (0+0+582+0 ) = 2105 тис. грн.

На кінець 2011 року   (753 + 1721 + 0) — (0+0+1468) = 1006 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року чисті активи товариства перевищують статутний та резервний капітал на  939 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства».

 

4.2.  Відповідність між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання   аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Аудитором  була проведена перевірка «Звіту про корпоративне управління» на відповідність вимогам Рішення від 20.10.2011  N 1482 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події ( крім зміни посадових осіб Товариства ), інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно  оприлюднюється Товариством та  надається користувачам звітності.

Аудитор не  отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом  цінних паперів та подається до Комісії.

 

4.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення
товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо
ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його предметом,
становить 10 і більше відсотків вартості  активів  товариства,  за
даними останньої  річної фінансової звітності;

 

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2011 році відповідно до ст..70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання одного правочину ( продаж теплоходу за 800 тис.грн. – договір № 12 від 25.03.12. ), які підпадають під визначення значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Вартість активів станом на 31.12.2010 року складає 2687 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає  268,7 тис. грн..

 

На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

 

4.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам законодавства

 

 

    Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова  рада  акціонерного  товариства  може прийняти  рішення  щодо запровадження   в товаристві   посади   внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього  аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати  корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.  
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту  повинен відповідати  Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова  рада  акціонерного  товариства  не прийняла  рішення  щодо запровадження   в товаристві посади   внутрішнього аудитора. Цю функцію в Товаристві виконує  Контрольно-ревізійна комісія.

Формування складу органів корпоративного управління здійснюється відповідно до Статуту а також згідно  прийнятого рішення загальних зборів  ПАТ «ЧРП» від 30.03.2011 року.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

 • Загальні збори акціонерів;
 • Наглядова рада – 3 особи;
 • Колегіальний виконавчий орган – Дирекція у складі 3 осіб – Виконавчого директора та 2-х членів дирекції;
 • Ревізійна комісія – 3 особи.

Служба внутрішнього аудиту на момент перевірки відсутня.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується  Статутом.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» – до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією Товариства, яка затверджена рішенням Загальних зборів Товариства від 30.03.2011 року.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ «ЧРП», вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

 

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього  контролю у ПАТ «ЧРП». Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві, в цілому, відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,

 

4.5.  Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав  розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління,  спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

          Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ «ЧРП»  визначає Наглядова  рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює   Дирекція.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ  «ЧРП» внаслідок шахрайства.

 

 1. 5. Основні відомості про аудиторську фірму:

 

Назва аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю

“Аудиторська фірма “Украудит ХХІ-Полтава”

 

Ідентифікаційний код

юридичної особи

30548077

Юридична адреса

Місценаходження юридичної особи

36003  м.Полтава, вул.Театральна,8, кв.20.

36020, м.Полтава, вул.Фрунзе, 27/24. Кв.4

 

Номер, дата видачі

свідоцтва про державну реєстрацію

 

Серія А01 № 296049 видане Виконавчим комітетом Полтавської міської ради 19.10.10. запис № 1 588 107 0010 004643

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2130, видане рішенням АПУ

від 30.03.2001 р. № 100, чинне до 31.03.2016 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки

фінансових установ, що надають послуги

на ринку цінних паперів

Телефон

e – mail:

05322028813

 

 

6.Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

 

Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір №8/2012 вiд 16.03. 2012 р.

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту           

16.03.2012 р. – 23. 03.2012 р.

 

 

Директор ТОВ АФ „Украудит ХХІ-Полтава”

сертифікат серії А №003731,виданий рішенням АПУ № 77 від 23.04.99р., строком дії до 23.04.2013 р.

 

_______________________

 

В.В.Біленко

 

23.03.2012 року

м. Полтава, вул.Театральна,8, кв.20.


{date} Раздел: Аудиторські висновки

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015